Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 15. 4. 2003 v Brně

Přítomni: doc. Hradec, prof. Čerbák, prof. Špinar, prof. Gregor, dr. Frídl, doc.Málek, dr. Rozsíval, prof. Vítovec, prof. Vojáček, doc. Widimský, dr. Želízko
Omluveni: prof. Aschermann, prof. Lukl
Přizváni: doc. Chaloupka, ing. Vojtášová

I. Kontrola zápisu z minulých schůzí výboru
všechny úkoly splněny, zápis byl schválen

II. XI. výroční sjezd
Ing. Vojtášová informovala členy výboru o stavu příprav sjezdu. K 15. 4. je registrováno 1550 účastníků (700 členů ČKS, 300 nečlenů, 300 SZP + zástupců firem). Program byl odeslán na začátku dubna všem členům ČKS + přihlášeným účastníkům.
Firmy – celková obsazená plocha ve výstavní části pavilonu A1 je 950 metrů čtverečních (nejvíce za dobu konání kongresů v Brně). Na galerii Rotundy pavilonu A bude opět kavárna sponzorovaná firmou Roche.
Společenské programy – všechny pondělní kulturní akce jsou v režii farmaceutických firem, které je pořádají (přehled uveřejněn v programu sjezdu). Vstupenky na tyto akce budou k dispozici výhradně na stáncích firem a nikoliv u registrace. Vstupenky na Gala večer jsou od konce února již vyprodány, pro příští rok doporučujeme účastníkům rezervovat si vstupenky co nejdříve.
U registrace se bude vydávat certifikát EBAC (European Board of Accreditation in Cardiology), který nám přidělil za účast na sjezdu 5 evropských kreditů (2 sekce v anglickém jazyku).
Kongresové tašky – součástí kongresových tašek bude supplementum Cor et Vasa s abstrakty sjezdu + JAMA-CZ + JACC-CZ, kardiologické speciální číslo časopisu Remedia, program Valné hromady, Návrh změn Stanov ČKS, Evaluation Form, poukázka na CD Rom s abstrakty, program HOT LINES, poznámkový blok a pozvánka na příští sjezd. Vkládání dalších materiálů výbor zamítl (Iatrike Techne).
Pro příští rok byl Veletrhy Brno definitivně potvrzen termín 9.–12. května 2004.
Výbor zamítl žádost firmy Medica Publishing o umístění cca 20 ks samolepících poutačů (šlápot) na časopis Kardiologická revue po pavilonu A (v prostorách před Rotundou, ve výstavní části apod.).
Firma Medatron požádala o možnost prezentace své firmy formou expozice uvnitř autobusu, který by byl umístěn u vchodu do pavilonu A1 (ze směru od pavilonu E). Výbor rozhodl, aby za tuto netradiční formu stánku firma zaplatila stejnou cenu, jako kdyby to byl stánek uvnitř výstavního pavilonu A1 (tzn. 7500,- Kč/metr čtvereční).
Mgr. Jaroslav Hořejší navrhl výboru přednášku „Jak a proč ne(komunikovat) s novináři?“. Odborný program sjezdu je již uzavřen, a proto doc. Hradec odpověděl Mgr. Hořejšímu, že bychom byli rádi, kdyby mohl prezentovat tuto přednášku na Kardiologickém dnu v listopadu Na Homolce.
HOT LINES – definitivní program bude vložen do kongresových tašek
Euro Heart Survey – prof. Čerbák informoval o nových průzkumech, které probíhají nebo budou probíhat v tomto roce (Diabetes and the Heart, Congenital Heart Disease, Chronic Atrial Fibrillation), prozatím není ze strany českých center velký zájem (práce, která není honorována, je velmi časově náročná; zvyšuje však prestiž české kardiologie v ESC).
Program Valné hromady (řídí prof. Špinar)
 • zpráva o činnosti ČKS - doc. Hradec
 • návrh změn Stanov ČKS - doc. Hradec
 • zpráva o hospodaření ČKS - prof. Gregor
 • zpráva Revizní komise - prof. P. Widimský
 • udělení čestného členství in memoriam Jiřímu Tomanovi - doc. Hradec
 • vyhlášení příjemců výzkumných grantů ČKS - prof. Špinar
 • diskuse
III. Pracovní skupina pro přípravu guidelines „Cévní mozkové příhody“
Doc. Bulvas, předseda této skupiny, navrhl jako svoje spolupracovníky na přípravě guidelines prof. Hanince, dr. Procházku, dr. Charváta, prof. Vaňka a dr. Václavíka. Výbor s návrhem souhlasí. Všem členům pracovní skupiny bude odesláno písemné pověření.
Stejné pověření bude odesláno i členům pracovní skupiny, která byla navržena prof. Špinarem a dr. Jánským pro přípravu guidelines „Akutní srdeční selhání“ (prof. Špinar, dr. Janský, dr. Kettner, doc. Málek).
Obě pracovní skupiny obdrží po vypracování a oponentuře guidelines odměnu 30 tis. Kč (o odměně za vypracování nových guidelines rozhodl výbor v roce 1996). Mezi jednotlivé členy pracovní skupiny rozdělí odměnu předseda (doc.Bulvas u guidelines o cévních mozkových příhodách a prof. Špinar u akutního srdečního selhání).

IV. Zrušení členství z důvodu neplacení členských příspěvků po dobu 2 let
Výbor projednal návrh na zrušení členství 78 členů společnosti, kteří po dobu 2 let nezaplatili členský příspěvek a ani nereagovali na výzvu odeslanou letos v únoru na doplacení dlužné částky. Všem bude odeslán dopis o ukončení členství. V případě, že se bude některý z těchto vyřazených členů chtít opět stát členem společnosti, je nutné, aby nejdříve vyrovnal své finanční závazky.

V. Vyjádření k žádostem o zřízení pracovišť invazivní kardiologie:
 1. Dr. Březovský z MZ ČR požádal výbor ČKS o vyjádření se ke vzniku Centra pro diagnostiku a léčbu primární plicní hypertenze na II. interní klinice VFN Praha. Výbor nedoporučuje, aby vzniklo pouze jediné centrum v ČR, na kterém by byla soustředěna dg a léčba primární plicní hypertenze, tak jak je v žádosti VFN formulováno. Žádost bude znovu projednána na některé z příštích schůzí výboru za přítomnosti prof. Aschermanna
 2. Litoměřice – opakovaná žádost: Výbor PS Intervenční kardiologie vznik pracoviště doporučuje, ale vzhledem k tomu, že angiograf je již v nemocnici v Litoměřicích od konce roku 2002 zakoupen a od 18. dubna 2003 je plánováno začít provádět výkony, nevidí výbor ČKS důvod se vyjadřovat ke vzniku pracoviště, které již de facto vzniklo. Návrh odpovědi připraví doc. Hradec, odeslán bude všem členům výboru k připomínkování a poté řediteli MěN v Litoměřicích.
 3. Chomutov (ve spolupráci s IKEM): Zřízení pracoviště v Chomutově, které by personálně zabezpečovali lékaři z IKEMu. Na základě kladného stanoviska výboru PS Intervenční kardiologie výbor ČKS žádost doporučí. Odpověď odešle doc. Hradec ředitelům nemocnice v Chomutově a v IKEM.
VI. Zpráva o schůzi předsedů národních společností v European Heart House
Doc. Hradec se zúčastnil ve dnech 21.–22. března pravidelné schůze předsedů národních společností a předsedů pracovních skupin Evropské kardiologické společnosti a informoval členy výboru o průběhu jednání.

VII. Výběr příjemců výzkumných grantů ČKS pro rok 2003
Do termínu 28. února došly celkem tři žádosti o domácí grant. Všechny splňují daná kriteria a jejich kvalita je srovnatelná. Žádost o zahraniční grant nepřišla žádná. Výbor proto rozhodl udělit pro rok 2003 vyjímečně 3 domácí výzkumné granty (dr. Toušek, dr. Neubauer, dr. Fráňa). Oficiální vyhlášení proběhne při Valné hromadě na XI. výročním sjezdu.

VIII. Různé:
 1. Výbor souhlasí s udělením záštity nad symposiem „Cardiology Update 2003“, které se uskuteční 4.–6. září 2003. Organizátorem akce je doc. Rosolová (PS Preventivní kardiologie).
 2. Léčebně preventivní zařízení s.r.o.v Sokolově požádalo výbor ČKS o doporučení výjimky k provádění kardiologických výkonů pro jejich zaměstnance Dr. M. Richterovou. Žádost byla zamítnuta z toho důvodu, že dr. Richterová nemá atestaci z kardiologie. Odpověď odešle doc. Hradec.
 3. Nakladatelství SOLEN požádalo výbor společnosti o poskytnutí databáze členů ČKS za účelem rozesílání časopisu Intervenční a akutní kardiologie. Výbor žádost zamítl stejně, jako podobné žádosti v minulosti. Pokud má nakladatelství zájem o rozesílání časopisu, může se tak dít přes smluvní distribuční firmu společnosti (Kongres-takt), která jediná disponuje adresářem členů a jakékoliv rozesílání realizuje výhradně na pokyn sekretariátu ČKS.
 4. Doc. Hradec požádal členy výboru o dodatečné schválení doporučení výjimky pro udělení primářské licence dr. F. Holmovi, které doc. Hradec odeslal na Českou lékařskou komoru v březnu. Výbor doporučení odsouhlasil.
 5. Dr. Orban a dr. Pěnička, příjemci zahraničních grantů ČKS pro rok 2001, informovali písemně výbor o průběhu stáží na zahraničních pracovištích a o výsledcích jejich výzkumných grantů. Oba lékaři budou písemně informováni, aby připravili na letošní Kardiologický den prezentaci výsledků grantu v trvání 15 minut. Jejich písemné zprávy budou otištěny v Cor et Vasa.
 6. Na výbor došly další 4 žádosti o grant firmy Aventis na sponzorování účasti na kongresu ESC 2003 ve Vídni. Žádosti byly výborem doporučeny a budou odeslány dr. Hrbáčovi z firmy Aventis.
 7. Alpe-Adria Cardiology Meeting: K aktivní účasti se přihlásilo celkem 25 mladých členů ČKS , kterým byl uhrazen registrační poplatek a ubytování. V rozpočtu na rok 2003 je počítáno se sponzorování účasti max. 20 členů ČKS mladších 35ti let, a proto bude požádán Nadační fond Galena, zda by dodatečně zařadil Alpe-Adria Cardiology Meeting mezi své finančně dotované akce a za 5 lékařů refundoval náklady ČKS. Žádost bude nadačnímu fondu tlumočit doc. Hradec.
  Doc. Hradec požádá firmu Richter Gedeon, zda by byla ochotna sponzorovat cestu účastníků autobusem do Maďarska a zpět.
 8. Na výbor společnosti se obrátila nadace „Život bez tabáku“ se žádostí o jmenování člena správní rady nadace. Požádána bude doc. Rosolová, předsedkyně PS Preventivní kardiologie.
 9. Výbor doporučil udělení titulu "Fellow of the ESC" dr. Martinu Matesovi z Prahy.
 10. Dne 17. června se uskuteční Den mladých kardiologů v Míčovně Pražského hradu. Dr. Frídl informoval výbor o programu. Celkem se aktivně zúčastní 32 přednášejících. Začátek programu bude v 8.00 hod, ukončení v 19.30 hod. Sponzorem je opět firma Sanofi –Synthélabo. Program bude otištěn v 5. čísle Cor et Vasa a rozeslán všem členům společnosti. Na příští schůzi výboru bude ustanovena hodnotitelská komise.
 11. Ve dnech 26.–29. 9. 2003 se v Brně uskuteční Mendelovo symposium „Genes and Heart“, které pořádá Komise experimentální kardiologie. Podrobné informace je možné získat na webové stránce ČKS.
 12. Evropská kardiologická společnosti nabídla jako každoročně všem národním společnostem východní Evropy poskytnutí volné registrace pro všechny aktivní účastníky + 3 pasivní účastníky, které určí výbor ČKS + 50% slevu z registrace pro 5 účastníků, které určí výbor ČKS. Oznámení bude uveřejněno v 5. čísle Cor et Vasa. Zájemci se mohou hlásit na sekretariát společnosti do konce června. Jedinou podmínkou je členství ve společnosti.
 13. Prof. Vojáček a dr. Želízko byli pověřeni výborem, aby zastupovali ČKS na jednáních s MZ ČR o úhradách přímých PTCA a "drug eluting" stentů.
 14. Z důvodu kolize s jinou odbornou akcí byl termín letošního Kardiologického dne v Nemocnici Na Homolce posunut na 21. listopadu 2003.
 15. Znovu byli požádání předsedové pracovních skupin, aby poslali otázky k písemnému testu při atestaci z kardiologie. Prozatím přišla pouze jedna odpověď.
Noví členové:
MUDr. Jiří Haniš, České Budějovice
MUDr. Jakub Rouchal, Svitavy
MUDr. Mária Horáková, Trnava, Slovensko
MUDr. Alexandr Schee, Ostrava
MUDr. Jaroslava Spáčilová, Praha 2
MUDr. Lubomír Špak, Ostrava – Vítkovice
MUDr. Radomír Šimek, Liberec
MUDr. Jan Mácha, Praha 6
MUDr. Martin Troubil, Olomouc
MUDr. Blanka Dokoupilová, Znojmo
MUDr. Ondřej Sochor, Brno
MUDr. Petr Tůma, Uherský Brod
MUDr. Ludmila Hlůšková, Ostrožská Nová Ves
MUDr. Sergej Kafka, pošta Hudlice
MUDr. Ladislav Gergely, Svidník, Slovensko
MUDr. Vladimír Mikulenka, Plzeň
MUDr. H. Válková, Slavkov u Brna
MUDr. Mária Orolínová, Odorín, okr. Spišská Nová Ves, Slovensko
MUDr. Mojmír Neubauer, Brno
MUDr. Petr Loskot, Plzeň

Příští schůze výboru:
 • 11. května od 21.00 hod., salónek hotelu Voronež v Brně (s "president elect ESC" prof. Michalem Tenderou)
 • 14. května od 13.00 hod., restaurace pavilonu A3 (VIP Club) na Výstavišti v Brně
 • 16. června od 16.00 hod., knihovna III. interní kliniky VFN v Praze

Zapsali: L. Klímová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost