Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 16. 6. 2003 v Praze

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. M. Aschermann, dr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček
Přizváni: předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: dr. H. Skalická, dr. P. Janský, dr. E. Mandysová, dr. L. Berka
Omluveni: prof. R. Čerbák, prof. P. Gregor, prof. J. Špinar, doc. J. Widimský, dr. M. Želízko

I. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých schůzí výboru (duben, květen)

Všechny úkoly byly splněny a oba zápisy byly schváleny.

II. Program Kardiologického dne, 21. listopadu 2003
Prof. Čerbák připravil první verzi programu. Jako pozvaný zahraniční host vystoupí prof. M. Bell z Mayo Clinic v USA. Pozvaným domácím řečníkem bude Mgr. Jaroslav Hořejší. Dále bude v programu oponentura guidelines "Diagnostika a léčba primární plicní hypertenze", zprávy o ukončených grantových úkolech IGA MZ ČR hodnocených v kategorii „A“, výsledky zahraničních výzkumných grantů ČKS (dr. Orban, dr. Pěnička), vítězné přednášky ze Dne mladých kardiologů 2003 a blok "Aktuální problémy v kardiologii". V případě, že bude časový prostor, budou do programu zařazeny i zprávy o některých ukončených grantových úkolech hodnocených v kategorii „B“.
Ještě před prázdninami budou písemně osloveni všichni, kteří byli navrženi do Programu a budou požádáni o potvrzení aktivní účasti.
Na zářijové schůzi výboru předloží prof. Čerbák návrh definitivního programu.

III. Vyúčtování výročního sjezdu ČKS 2003
Všichni členové výboru dostali konečné vyúčtování sjezdu. Zisk je letos mimořádný - 6 mil. Kč. Výbor s vyúčtováním sjezdu souhlasil. Pověřil také předsedu organizačního výboru doc. V. Chaloupku rozdělením odměn pro organizační výbor.
Členové výboru byli znovu vyzváni, aby poslali své připomínky k on-line formuláři pro přihlášky k aktivní účasti nejpozději do začátku prázdnin.
Doc. Hradec odeslal děkovný dopis generálnímu řediteli firmy Léčiva, a.s., ing. Michalovi. Ing. Vojtášová byla požádána, aby poslala písemné poděkování Veletrhům Brno a všem na sjezdu zúčastněným firmám.

IV. Vyjádření k vykazování některých kardiologických kódů internisty

Výbor České internistické společnosti požádal před časem výbor ČKS, aby se vyjádřil k rozšíření vykazování kódů „ambulantní monitorování krevního tlaku“ a „ambulantní monitorování EKG“ na internisty. O vypracováním stanoviska byl požádán výbor PS Ambulantních kardiologů. Předsedkyně pracovní skupiny Dr. Skalická tlumočila názor ambulantních kardiologů, kteří nedoporučují rozšířit vykazování výše uvedených výkonů na internisty. Potřeba provádění obou výkonů je dostatečně pokryta kardiology. Kardiologů, kteří mají buď atestaci z kardiologie nebo licenci pro kardiologie, je v současné době v ČR kolem 800. Obě vyšetření tedy nejsou nedostupná či málo dostupná a síť není nutné v současnosti rozšiřovat na internisty. Doc.Hradec v tomto smyslu odpoví výboru České internistické společnosti.
V souvislosti s tímto bodem projednal výbor ČKS žádost dr. Mazala, internisty z Boskovic, o doporučení výjimky na vydání licence ČLK pro kardiologii. Důvodem jeho žádosti je, aby mohl vykazovat kód výkonu „ambulantní monitorování krevního tlaku“. Výbor udělení výjimky nedoporučil. Doc. Hradec odešle odpověď.

V. Kódy výkonů echokardiografických vyšetření
Před půl rokem byla na žádost VZP jmenována pracovní skupina ve složení dr. Mandysová, dr. Skalická, dr. Berka a dr. Frídl, která byla pověřena jednáním s VZP o vytvoření nového systému kódů pro echokardiografická vyšetření. Podle informací dr. Mandysové a Dr. Berky zahájila již pracovní skupina první jednání s VZP a MZ. Jednání budou pokračovat a pracovní skupina bude o nich průběžně informovat výbor ČKS.

VI. Echokardiografická vyšetření anesteziology
Dr. Mandysová, která byla pověřena vypracováním stanoviska výboru PS Echokardiografie, tlumočila názor výboru této pracovní skupiny nedoporučit provádění TEE anesteziology. Odpověď odešle doc. Hradec.

VII. Žádosti o vyjádření:
 1. Zdravotní rada Středočeského kraje požádal výbor ČKS o stanovisko k žádosti o zřízení kardiovaskulárního centra v Pírkově sanatoriu v Mladé Boleslavi. Doc. Hradec byl výborem pověřen, aby odpověděl, že síť stávajících kardiocenter v ČR je dostatečná a není třeba ji rozšiřovat.
 2. Dr. Březovský z MZ ČR požádal výbor ČKS o vyjádření k žádosti ředitelství VFN Praha o zřízení Centra pro diagnostiku a léčení primární plicní hypertenze na II. interní kardioangiologické klinice VFN. Výbor považuje za účelné soustředit nemocné s primární plicní hypertenzí do několika málo center, která mají s diagnostikou a léčbou zkušenosti. Nemá proto námitek proti zřízení Centra primární plicní hypertenze na II. interní klinice VFN v Praze. Přesto však lze v budoucnosti očekávat vznik dalších center.
 3. Nemocnice v Třinci – Podlesí požádala o doporučení k obměně angiolinky. Výbor nemá námitek
 4. Dr. Březovský z MZ se znovu obrátil na výbor ČKS se žádostí o vyjádření k nákupu angiolinky pro Městskou nemocnici v Litoměřicích. Doc. Hradec byl pověřen odpovědět, že přestože se ČKS nikdy k nákupu angiolinky nevyjadřovala a tedy ho ani nedoporučila, byla angiolinka do Městské nemocnice v Litoměřicích již před několika měsíci zakoupena a v současnosti se na ní již pracuje. Není tedy k čemu se již vyjadřovat. Dr. Březovskému zašleme také kopie našich dřívějších vyjádření.
VIII. Alpe-Adria Cardiology Meeting, Balatonfüred, Maďarsko, 5.–7. června 2003
Této konference se aktivně zúčastnilo 24 mladých českých kardiologů, kterým ČKS sponzorovala registraci a pobyt. Dopravu sponzorsky zajistila firma Richter Gedeon, která také v Maďarsku uspořádala pro české účastníky společnou večeři. Doc. Hradec za to odeslal vedení firmy Richter Gedeon písemné poděkování.
O refundaci nákladů pro 5 účastníků ve výši cca 60 tis. Kč bude požádán Nadační fond Galena. Celkové náklady na účast byly ve výši 323.000 Kč, po odečtení refundované částky zbývá cca 258.000 Kč. Původní předpoklad byl podle rozpočtu ČKS na rok 2003 – 200.000 Kč. Výbor souhlasí s navýšením rozpočtované částky, které bylo způsobeno vyššími náklady na ubytování.

IX. Obměna redakční rady časopisu Cor et Vasa
Podle zápisu ze schůze redakční rady Cor et Vasa, která proběhla při XI. výročním sjezdu ČKS v Brně, se vzdal členství v redakční radě doc. J. Šimíček z Ostravy. Na jeho místo byl výborem ČKS navržen dr. R. Štípal z Ostravy. Dále bylo navrženo rozšířit redakční radu o následující členy: J. Vojáček, P. Frídl, H. Skalická, L. Berka a J. Špinar. Doporučení výboru bude odesláno ke schválení šéfredaktorovi Cor et Vasa prof. Staňkovi.
Výbor ČKS je přesvědčen, že by měla být zachována informační příloha Kardio, která je součástí Cor et Vasa. Prof. Čerbák a prof. Kölbel budou požádáni, zda by nepřevzali roli prof. Fejfara, který dlouhou dobu psal pro Kardio úvodníky.
Výbor nesouhlasí s tím, aby Cor et Vasa vycházelo také na CD Romu.

X. Nominace do výboru ESC a komisí ESC na funkční období 2004–2006.
Výbor ČKS se rozhodl podpořit žádosti Italské, Řecké a Portugalské kardiologické společnosti o podporu jejich kandidátů na vyšší pozice ve výboru ESC pro příští funkční období. Na pozici "Secretary" doporučíme Roberto Ferrariho z Itálie, na pozice "Vice-President" Panose Vardase z Řecka a Rafaela Ferreiru z Portugalska a na pozici "President –Elect" Kima Foxe z Velké Britanie. Podpoříme také nominaci předsedy Slovenské kardiologické společnosti prof. Róberta Hataly do výboru ESC na pozici "Councillor". Zároveň požádáme všechny zmíněné národní společnosti, jejichž kandidáty ČKS doporučí nominační komisi, aby podpořili kandidaturu prof. M. Aschermanna do příští "Nominating Committee". Prof. J. Špinara navrhneme do "Congress Programme Committee".

XI. Různé:
 1. Grant firmy Aventis: Byla schválena žádost dr. Miroslava Kocíka, který odeslal na kongres ESC do Vídně přihlášku k aktivní účasti a který splňuje věkové kriterium.
 2. Na základě upozornění předsedy Revizní komise prof. P. Widimského, budou ze seznamů členů pracovních skupin ČKS vyřazeni lidé, kteří nejsou členy České kardiologické společnosti. Stanovy ČKS totiž neumožňují, aby byl členem pracovní skupiny ČKS nečlen ČKS. Ti, kteří budou takto vyřazeni z databáze, mohou zůstat nadále na "mailing listu" pracovní skupiny. Tzn., že jim mohou být i nadále zasílány veškeré informace, které jsou odesílány členům pracovní skupiny, ale nebudou moci volit.
 3. ESC Education Section na XII. výročním sjezdu ČKS v roce 2004: Výbor požádá edukační komisi ESC, aby součástí odborného programu příštího sjezdu ČKS v roce 2004 byl i blok "ESC Education Section". Domluvením konkrétního obsahu této sekce byl pověřen předseda programového výboru sjezdu ČKS prof. J. Špinar. Doc. Hradec odpoví edukační komisi ESC, že jejich nabídku přijímáme.
 4. Sjezd Slovenské kardiologické společnosti se uskuteční ve dnech 9.–11. října 2003 v Bratislavě. Součástí programu bude i blok České kardiologické společnosti, který připraví PS Arytmie a trvalá kardiostimulace.
 5. Echodny 2003 se uskuteční 25.–29. září 2003 ve Starých Splavech. V současné době je k dispozici první informace včetně přihlášky k účastni na webové stránce ČKS www.kardio-cz.cz.
 6. Pro Den mladých kardiologů v roce 2004 byl stanoven termín 15. června 2004, Míčovna Pražského Hradu.
 7. Doc. Hradec poděkoval dr. Frídlovi za vzornou přípravu letošního Dne mladých kardiologů, který se uskuteční 17. června v Míčovně Pražského hradu. Výbor také schválil Dr. Frídlovi odměnu za organizaci.
 8. Výbor odsouhlasil poskytnutí finančního příspěvku na účast na postgraduálním kurzu ESC dr. Pavlu Poláčkovi, členovi ČKS do 35 let věku. Jedná se o kurz „Anti-Thrombotic Therapy – Update 2003“, který se bude konat 16.–18. října 2003 v European Heart House ve Francii.
Noví členové:
MUDr. Pavel Zezula, Poděbrady
MUDr. Zora Hrubá, Praha 4
MUDr. Jana Pavlíková, Košice, SR
MUDr. Jaroslava Schickorová, Bratislava, SR
MUDr. Dušan Halouzek, Košice, SR
MUDr. Renata Živná, Jesenice
MUDr. Eva Bryksová, Olomouc – Bystrovany
MUDr. Melanie Macurová, Havířov – Šumberk
MUDr. Joanna Kolorzová, Havířov – Město
MUDr. Kateřina Miřijovská, Ostrava
MUDr. Veronika Valčíková, Brandýs nad Labem
MUDr. Lubomír Gřešek, Krnov
MUDr. Vladimír Kincl, Lelekovice
MUDr. Jiří Fismol, Bohumín – Záblatí
Jitka Havlíčková, Olešnice na Moravě,
MUDr. Karin Tomkuliaková, Břeclav
MUDr. Otto Mayer jr., CSc., Plzeň
MUDr. Michael Urban, Plzeň
MUDr. Dita Kmetová, Praha 8
MUDr. Iveta Černá, Roudno
MUDr. Lukáš Zaviačič, Hodonín
MUDr. Radomír Šimek, Liberec
MUDr. Martin Gřiva, Kroměříž
MUDr. Milka Klinčeva, Praha 2
MUDr. Karim Kabir, Sokolov

Příští schůze výboru se uskuteční 9. září 2003 od 14.00 hodin v knihovně III. interní klinice VFN, Praha 2.
Zapsali: L. Klímová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost