Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 9. září 2003 v Praze

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, dr. P. Frídl, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, doc. J. Widimský, dr. M. Želízko
Přizváni: předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: dr. P. Jánský, dr. H. Skalická, dr. M. Táborský
Omluveni: prof. J. Lukl, prof. J. Vojáček

I. Kontrola zápisu z minulé schůze

Všechny úkoly byly splněny a zápis byl schválen.

II. Představení nové sekretářky ČKS
Na základě konkursu byla přijata do pracovního poměru s ČKS na dobu určitou slečna Lenka Buchtová. Slečna Buchtová bude vykonávat funkci sekretářky ČKS po dobu mateřské dovolené paní Ludmily Klímové.

III. Program Kardiologického dne 2003
Prof. Čerbák připravil konečnou verzi programu Kardiologického dne 2003. Mgr. J. Hořejší, který původně přislíbil přednášku, se pro zaneprázdněnost (zahraniční cesta) omluvil. Místo sdělení Mgr. Hořejšího byla akceptována přednáška prof. R. Čerbáka: Euro Heart Survey dnes. Všichni ostatní vyzvaní řečníci pozvání na Kardiologický den přijali a poslali také abstraktum svého sdělení.
Zahraniční host prof. M. Bell z Mayo Clinic v Rochesteru, USA, přijede dne 19. 11. Na jeho počest bude uspořádána 19.11. slavnostní večeře se členy výboru ČKS.
Do Organizačního výboru Kardiologického dne 2003 byli zvoleni:
– prof. R. Čerbák, předseda
– doc. P. Niederle
– dr. J. Pavlovská
– L. Buchtová
– L. Klímová
Prof. Čerbák podal návrh, aby příští Kardiologický den byl, jako tomu bývalo dříve, dvoudenní. Doc. Hradec navrhl projednání na některé z příštích schůzí.
Program Kardiologického dne 2003 byl výborem ČKS schválen a bude uveřejněn v 10. čísle Cor et Vasa (abstrakta budou v 11. čísle Cor et Vasa) a na webové stránce ČKS. Zároveň bude tištěná verze rozeslána do konce října všem členům ČKS .

IV. XII. Výroční sjezd ČKS – podpis smlouvy o org. zajištění, jmenování předsedy organizačního a programového výboru

Ing. Vojtášová z agentury Kongres-Brno předložila výboru návrh mandátní smlouvy na organizační zajištění sjezdu. Oproti loňskému roku se rozšiřují povinnosti agentury Kongres-Brno. Výbor také odsouhlasil odměnu agentuře Kongres-Brno ve výši 10 % z hrubého zisku sjezdu namísto paušální odměny, jak tomu bylo doposud. Smlouva bude předložena ke kontrole právníkovi ČKS Mgr. Prudilovi a poté podepsána statutárním zástupcem ČKS doc. Hradcem.
Výbor schválil jako předsedu organizačního výboru sjezdu doc. V. Chaloupku a jako předsedu programového výboru sjezdu prof. J. Špinara. Oba jmenovaní tyto funkce přijali.
Prof. Špinar navrhl přizvat Českou diabetologickou společnost, aby participovala na příštím výročním sjezdu programovým blokem. Výbor s návrhem souhlasil.
Prof. Špinar také navrhl nabídnout k prodeji potenciálním zájemcům náš software na elektronický systém přihlašování, registrace a zasílání abstrakt. Již v loňském roce o tento software projevily zájem některé odborné společnosti. Letos byl software profesionálně vylepšen tak, aby do abstrakt bylo možné vkládat základní symboly, tabulky, grafy a obrázky. Bude osloven Mgr. Prudil s žádostí, aby připravil návrh smlouvy na prodej autorských práv na software Elektronického systému registrace na kongres.
Na příští schůzi výboru bude k dispozici zkušební on-line formulář pro aktivní účast, který bude aktivován dne 1. listopadu na webové stránce ČKS. Bude to opět jediný možný způsob přihlášení se k aktivní účasti. Jako poslední den přihlášení se (deadline) byl stanoven 12. leden 2004 do 24,00 hod. Veškeré informace o 12. výročním sjezdu ČKS budou pravidelně zveřejňovány v Cor et Vasa (počínaje 10. číslem letošního roku) a také na webové stránce ČKS.

V. Nové doporučené postupy ČKS
PS Arytmie a trvalá kardiostimulace vypracovala návrh na guidelines „Léčebné postupy u fibrilace síní“. Hlavními autory jsou dr. Čihák a dr. Heinc. Jako oponenti byly výborem stanoveni prof. J. Lukl a prof. B. Semrád. Text návrhu guidelines byl rozdán všem členům výboru a doc. Hradec členy výboru požádal, aby poslali své připomínky do 20. září 2003 na e-mailovou adresu dr. Táborského milos.taborsky@homolka.cz. Veřejná oponentura těchto guidelines proběhne při Kardiologickém dnu v listopadu 2003 v Nemocnici Na Homolce. Text bude minimálně jeden měsíc před Kardiologickým dnem dostupný k veřejné diskuzi také na webové stránce ČKS.
Na Kardiologickém dnu 2003 proběhne také veřejná oponentura guidelines „Primární plicní hypertenze“. Také tento text bude k dispozici pro veřejnou diskuzi na webové stránce ČKS minimálně měsíc předem.
Výbor doporučil, aby všechny platné Doporučené postupy (guidelines) ČKS byly opět vydány knižně a zaslány všem členům ČKS zdarma. Forma publikace a výběr nakladatelství budou diskutovány na některé z příštích schůzí výboru.
Dr. Táborský informoval výbor, že PS Arytmie a trvalá kardiostimulace připravuje nová guidelines "Léčba supraventrikulárních a komorových arytmií". Vypracováním návrhu textu byl výborem PS pověřen Dr. J. Bytešník. Výbor ČKS stanovil jako oponenty těchto guidelines Dr. Šťovíčka a dr. Neužila.

VI. Návrhy do vědeckého programu výročního sjezdu ESC 2004
ESC vyzvala ČKS k návrhu ucelených programových bloků na výroční sjezd ESC v roce 2004. Termín pro podání návrhů je do 29.9.2003. Příslušné formuláře jsou v elektronické podobě k dispozici na sekretariátu ČKS. Je možné je přeposlat včetně vysvětlivek. V současné době výbor ČKS žádný návrh na programový blok nemá.

VII. Stanovisko k žádosti o zařazení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem do seznamu pracovišť invazivní kardiologie

Ministerstvo zdravotnictví požádalo výbor ČKS o stanovisko k žádosti Kardiologického odd. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o zařazení do seznamu pracovišť invazivní kardiologie. Výbor ČKS již před časem doporučil zřízení pracoviště invazivní kardiologie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a doporučil také nákup angiolinky. Vzhledem k těmto předchozím doporučením výbor ČKS doporučuje i zařazení do seznamu pracovišť invazivní kardiologie.

VIII. Schválení zahraničních stipendií ČKS/Roche
Do současné doby výbor ČKS obdržel 3 žádosti:
– dr. Jindřich Mourek (Kardiologická klinika Nemocnice na Vinohradech) – žádost o 6-měsíční pobyt v Holandsku
– dr. Roman Panovský (I. interní - kardioangiologická klinika FN U sv. Anny, Brno) – žádost o 3-měsíční pobyt v Německu
– dr. Vladimír Kincl (I. interní - kardioangiologická klinika FN U sv. Anny, Brno) – žádost o 3-měsíční pobyt v Německu
Všichni 3 žadatelé splnili všechny podmínky pro udělení stipendia ve výši 150 000 Kč. Jejich žádosti byly výborem ČKS schváleny.

IX. Investování finančních prostředků ČKS - nákup výukových pomůcek ESC a ACC/AHA
Prof. Aschermann a dr. Želízko byli požádáni, aby zjistili finanční podmínky zakoupení on-line přístupu k plným textům článků v odborných časopisech Evropské kardiologické společnosti a American College of Cardiology. Pro členy ČKS by pak heslo pro on-line přístup bylo možné získat zdarma na sekretariátu ČKS. Výbor také zvažuje zakoupení některých výukových programů na CD pro vybraná doškolovací pracoviště v ČR. Písemné požadavky doškolovacích pracovišt na výukové programy je třeba zaslat písemně na sekretariát ČKS Ing. Buchníček, daňový a účetní poradce ČKS, bude požádán o návrh možných vhodných investic do nemovitosti či pozemku.

X. Různé
 1. Výbor doporučuje žádost MUDr. Červinky "Fellowship of ESC" na příští rok. Doporučení pošle doc. Hradec.
 2. Firma Servier požádala výbor ČKS o souhlas s hypertextovým odkazem na webové stránky ČKS na své vlastní webové stránce. Výbor souhlasí. Odpověď odešle doc. Hradec.
 3. Dr. Urban z pověření výboru Slovenské kardiologické společnosti požádal o souhlas s uveřejněním guidelines ČKS spolu s guidelines SKS a ESC na CD SKS, které bude poskytováno zdarma účastníkům výročního sjezdu SKS. Výbor souhlasí. Odpověď odešle prof. Špinar.
 4. Výbor odsouhlasil poskytnutí finančního příspěvku na účast na postgraduálním kurzu ESC Dr. Haně Pavelčíkové. Jedná se o kurz „How to Set Up and Run an Outpatient Heart Failure Clinic“, který se bude konat ve dnech 27.–29. 11. 2003 v European Heart House ve Francii. Výše příspěvku je 610 Euro.
 5. Doc. Hradec upozornil na nutnost podávání veškerých návrhů Lékové kategorizační komisi MZ ČR na předepsaném formuláři a prostřednictvím oficiálního garanta ČKS.
 6. Doc. Málek informoval výbor ČKS o tom, že PS Srdeční selhání požádala ESC o přidělení kongresu Euro Heart Failure 2007 do Prahy. Výbor tuto aktivitu vítá a podporuje. Bude-li třeba, bude se ČKS na organizaci tohoto kongresu podílet.
 7. Prof. Špinar byl pověřen odeslat oficiální poděkování firmě Aventis za sponzorování 8 mladých českých kardiologů, vesměs s aktivní účastí, na letošním kongresu ESC ve Vídni. Možnost podobné podpory na kongres ESC v příštím roce prodiskutují se zástupci firmy Aventis doc. Hradec a prof. Špinar.
 8. Oprava zápisu z lednové schůze výboru:
  bod VIII. Různé: g) Namísto chybně uvedeného pracoviště Nemocnice na Homolce má být Nemocnice Pardubice (schválení licence pro radiofrekvenční ablace). Slečna Buchtová zajistí opravu zápisu na webové stránce ČKS.
 9. Euro Heart Survey: Prof. Vítovec navrhl znovu zvážit možnost finanční odměny za sběr dat z rozpočtu ČKS. Dotazníky k průzkumům jsou stále složitější a jejich vyplňování stále časově náročnější. Zájem o účast v těchto průzkumech v ČR proto klesá. Výbor pověřil prof. Čerbáka, prof. Špinara a prof. Vítovce, aby do příští schůze výboru vypracovali návrh podmínek pro vyplácení odměn pro pracoviště, která se Euro Heart Survey zúčastní, a to návrhem v rámcového rozpočtu. Výbor se pak bude touto záležitostí znovu zabývat.
 10. Informace na vědomí: 12. Alpe-Adria Cardiology Meeting se bude konat ve dnech 29. 4.–1. 5. 2004 v blízkosti Udine v Itálii. Informace bude zveřejněna v Cor et Vasa společně s oznámením podmínek sponzorování aktivních účastníků do 35-ti let věku, stejně jako v minulých letech
Noví členové:
MUDr. Eva Krupičková, Kralice nad Oslavou
MUDr. Radek Krejčí, České Budějovice
MUDr. Andrea Vlková Okoronkwo, Karviná
MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Praha
MUDr. Vladimír Dytrych, Náchod
MUDr. Peter Oboňa, Nové Zámky, Slovensko
MUDr. Olga Benešová, Kroměříž
MUDr. Radka Hazuková, Hradec Králové
MUDr. Viera Žarnovická, Bratislava, Slovensko
MUDr. Silvia Rajecká, České Budějovice
MUDr. Ondřej Franěk, Praha

Příští schůze výboru se uskuteční dne 7. října od 14:00 hod v Brně, FN U sv. Anny.
 
Zapsali: L. Buchtová, L. Klímová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost