Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 19. listopadu 2003 v Praze

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, dr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček, doc. J. Widimský
Přizváni: prof. Zvárová, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: dr. E. Mandysová, dr. H. Rosolová, dr. P. Jánský
Omluveni: dr. M. Želízko

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly byly splněny a zápis byl schválen.

II. Nabídka spolupráce s Euromisí Kardio – host prof. Zvárová
Prof. Zvárová z Ústavu biomedicínské statistiky nabídla České kardiologické společnosti spolupráci s výzkumným centrem Euromise Kardio, jehož je. Konkrétně nabídla spolupráci na zpracování Doporučení ČKS do počítačových algoritmů. Tímto způsobem již byla ve spolupráci s prof. M. Aschermannem zpracována Doporučení ČKS pro diagnostiku a léčbu nestabilní anginy pectoris, která výboru demonstrovala. Technika počítačového zpracování umožňuje jednotlivá doporučení formalizovat, interaktivně prohlížet a rychle nacházet řešení konkrétní klinické situace. Nejedná se o nahrazení existujících doporučení, ale o jejich užitečný doplněk.
Dále prof. Zvárová nabídla spolupráci na vytvoření počítačových testů pro atestace z kardiologie. Test by měl charakter "multiple choice", výběr otázek by byl náhodný s možností nastavení různých stupňů obtížností a následným vyhodnocením správnosti odpovědí.
Výbor ČKS po diskusi zvážil nabídku prof. Zvárové a odsouhlasil počítačové zpracování dvou Doporučení ČKS, která budou veřejně oponována na Kardiologickém dnu dne 20. 11. 2003. Jedná se o následující doporučení:
 • P. Jansa a spol.: „Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR“
 • R. Čihák, P. Heinc a kol.: „Doporučení pro léčbu fibrilace síní“.
Práci autorů na podkladech pro počítačovou formalizací doporučení uhradí v rámci grantového projektu Ústav biomedicínské statistiky. s ČKS bude tímto ústavem uzavřena smlouva o spolupráci, kterou před podpisem zkontroluje právní zástupce ČKS Mgr. Prudil.

III. Návrh rozpočtu ČKS na rok 2004
Pokladník ČKS prof. Gregor předložil výboru rámcový návrh rozpočtu ČKS na podporu výzkumu a postgraduálního vzdělávání v roce 2004. Výbor předložený návrh schválil. Na rok 2004 se počítá s těmito výdaji:
 • aktivní účast mladých kardiologů na Alpe–Adria Cardiology Meeting 2004: Kč 300 000,-
 • Individuální účast na postgraduálních vzdělávacích akcích pořádaných European Heart House: Kč 100 000,-
 • Výzkumný zahraniční grant ČKS: Kč 300 000,-
 • Domácí výzkumné granty ČKS: Kč 450 000,-
 • Euro Heart Survey: Kč 400 000,-
Celkové předpokládané výdaje ČKS na podporu výzkumu a postgraduálního vzdělávání především mladých kardiologů na rok 2004 činí Kč 1 900 000,-.

IV. XII. Výroční Sjezd ČKS
Organizace (L. Buchtová):
Od 12. do 19. 11. byla z technických důvodů pozastavena možnost on-line přihlašování na výroční sjezd ČKS 2004. V této době bylo provedeno několik drobných úprav software. Jedna z těchto úprav umožní upravovat přihlášené abstraktum až do "deadline" pro přihlášení se k aktivní účasti na sjezdu. Současně s přihlášením se je zasíláno Potvrzení o registraci s přiděleným registračním číslem, a to e-mailem nebo poštou.
Zatím se přihlásilo 170 osob a 13 firem. Firma Zentiva akceptovala podmínky o generálním sponzorství, na kterých se výbor ČKS dohodl na své minulé schůzi. Uzavřené smlouva bude výboru ČKS předložena na příští schůzi.
Jako v minulých letech byli členové výboru zaregistrováni k účasti na sjezdu automaticky. Pro mimobrněnské členy výboru bylo zajištěno ubytování v hotelu Voroněž.
Program (prof. J. Špinar):
 • PS Arytmie, Echokardiografie, Akutní kardiologie, Intervenční kardiologie, Srdeční selhání a Arytmie a trvalá kardiostimulace předložily návrh společných programových bloků „Praktické problémy v kardiologii“. Podobně jako v loňském roce povedou jednotlivé bloky dva 2 moderátoři a panel složený z odborníků v dané problematice. Výbor tento návrh schválil a vyhradil pro "Praktické problémy v kardiologii" sál E v pondělí odpoledne, úterý dopoledne a středu dopoledne.
 • Předseda České společnosti kardiovaskulární chirurgie prof. J. Černý oznámil výboru, že nemají zájem o samostatný programový blok.
 • Prof. P. Widimský se účastnil kongresu "International Cardiology Forum" v Lisabonu, kde byla jedna sekce prezentovaná jako aranžovaný „soudní spor“. Navrhl výboru, aby podobná sekce byla uspořádána také na výročním sjezdu ČKS. Zároveň navrhl několik témat vhodných pro takovýto formát. Výbor se domnívá, že podobná sekce by byla obohacením odborného programu sjezdu a doporučil zvážit tento formát PS Intervenční kardiologie nebo některé jiné PS.
 • Předseda Společné pracovní skupiny pro kardiopulmonální resuscitaci (SPS KPR) Dr. V. Mareček požádal o prostor v programu k uspořádání sympozia na téma "Veřejný přístup k defibrilaci". Vzhledem k tomu, že v ČR nejsou veřejně přístupné defibrilátory k dispozici, rozhodl výbor, že vhodná by byla informativní přehledová přednáška v trvání cca 15 minut. Odpoví prof. Špinar.
 • Z pozvaných zahraničních hostů zatím pozvání přijal pouze prof. Fröhlich z Kanady. Přednese přednášku "Lipid guidelines and treatment to goal". Prof. Drexler se z časových důvodů omluvil. Výbor se proto rozhodl, že pozve ještě prof. Dudka z Polska (osloví prof. Aschermann), prof. M. Nieminena z Finska a prof. U. Sechtema z Německa (oba osloví doc. Hradec).
 • Prof. Špinar na říjnové schůzi výboru vyzval všechny předsedy PS, aby mu poslali jména 3 recenzentů abstrakt volných sdělení. Doposud tak učinili předsedové PS Srdeční selhání, Akutní kardiologie, Echokardiografie, Intervenční kardiologie, Ambulantní kardiologové a Kardiovaskulární rehabilitace. Předsedové ostatních PS budou urgováni.
V. Jmenování trvalého zástupce ČKS do Subkomise pro zdravotnické potřeby ČLS JEP
Předsednictvo ČLS JEP oznámilo, že ustavilo "Subkomisi pro zdravotnické prostředky" jako subkomisi "Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČSL JEP". Jejím vedením byl pověřen dr. Jiří Nedělka. ze Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP. ČKS byla vyzvána, aby do této subkomise jmenovala své trvalé zástupce. Výbor jmenoval Dr. P. Frídla a dr. M. Želízka.

VI. Informace o možnostech předplatného elektronických verzí časopisů
Dr. M. Želízko připravil všeobecné informace o možnostech skupinového předplatného elektronických verzí renomovaných mezinárodních kardiologických časopisů (tzv. konsorciální multilicence). Výbor ČKS tuto informaci vyslechl a po diskusi dospěl k rozhodnutí, že takováto forma předplatného by byla neúměrně drahá a málo efektivní. Vzneseme proto dotaz na subkatedru kardiologie IPVZ, zda by bylo účelné zakoupit některé konkrétní postgraduálně vzdělávací pomůcky pro přípravu uchazečů k atestaci z kardiologie. Potřebu takovýchto pomůcek projednají členové výboru, kteří se zúčastní začátkem prosince atestací z kardiologie (prof. Čerbák, doc. Hradec), přímo s vedoucím subkatedry kardiologie prof. V. Staňkem.

VII. Pozvaní řečníci za ČKS na XII. Alpe-Adria Cardiology Meeting
Výbor ČKS doporučil jako pozvané řečníky na XII. Alpe-Adria Cardiology Meeting v Cividale del Friuli v Itálii ve dnech 29. 4.–1. 5. 2004 prof. Špinara, prof. Čerbáka, doc. Hradce a doc. Špinarovou. Všichni jmenovaní se tohoto kongresu zúčastní.
Dopravu pro všechny účastníky bude sponzorovat, stejně jako v letošním roce, firma Richter Gedeon.


VIII. Různé

 1. Na návrh předsedkyně PS Echokardiografie Dr. E. Mandysové pověřil výbor tuto PS přípravou nových doporučení ČKS o provádění echokardiografických vyšetření.
 2. Výbor podpořil žádost PS Akutní kardiologie o přidělení evropského kongresu "Acute Cardiac Care" v roce 2006 do Prahy.
 3. Obvodní oddělení Policie České republiky v Litoměřicích požádalo ČKS o poskytnutí kopií korespondence mezi výborem ČKS a ředitelem Městské Nemocnice v Litoměřicích MUDr. Jiránkem, týkající se záměru této nemocnice vybudovat pracoviště invazivní a intervenční kardiologie. Výbor rozhodl, aby doc. Hradec poslal OO PČR v Litoměřicích kopie všech 4 dopisů, které byly Dr. Jiránkovi od r. 2001 v této záležitosti odeslány.
 4. Projednání žádosti prof. M. Šamánka o vyjádření se k indikaci časného lázeňského léčení po CABG v lázních Poděbrady bylo odloženo na příští schůzi výboru, až bude k dispozici více informací.
 5. Podobně jako vloni nabídla firma Aventis Pharma s.r.o., že bude sponzorovat 10 mladých kardiologů s aktivní účastí na kongresu ESC 2004, který se bude konat v Mnichově ve dnech 28. 8.–1. 9.2004. Výběr vhodných uchazečů provede výbor ČKS. Oznámení těchto cestovních grantů bude otištěno v Cor et Vasa a zveřejněno na webových stránkách ČKS
 6. Výběr center, která budou sbírat data pro průzkumy "Euro Heart Survey" v roce 2004 a za tento sběr budou ČKS honorována (viz minulý zápis) provede z přihlášených zájemců výbor ČKS. Při výběru bude vzat do úvahy kromě jiného i fakt, zda se dotyčné pracoviště v minulosti již sběru dat pro "Euro Heart Survey" zúčastnilo aniž by za to bylo honorováno.
 7. Ministerstvo zdravotnictví ČR požádalo ČKS o určení odborníka, který by vypracoval odborný posudek ve věci stížnosti na špatný diagnostický a léčebný postup, končící úmrtím nemocného. Výbor požádá o vypracování tohoto posudku prof. J. Widimského. Poskytnutá dokumentace byla předána doc. Hradcem doc. MUDr. J. Widimskému jun.
 8. President ESC prof. J. P. Bassand a předseda Komise ESC pro vztahy s Evropskou Unií prof. J. Martin požádali dopisy předsedu ČKS doc. J. Hradce o intervenci na MZ ČR, aby na chystanou konferenci Evropské Unie o prevenci kardiovaskulárních onemocnění v evropských zemích, která se bude konat v Corku v Irsku 24.-26. 2. 2004 i na přípravnou schůzku v Lucemburku ve dnech 3.–4. 12. 2003, byl delegován co nejkompetentnější a nejvýše postavený úředník MZ ČR. Doc. Hradec v tomto smyslu neprodleně napsal dopis ministryni zdravotnictví ČR MUDr. Marii Součkové a řediteli odboru zdravotní péče MZ ČR MUDr. P. Březovskému. Následně se doc. Hradec setkal s náměstkem ministryně zdravotnictví MUDr. Špačkem a předal mu potřebné materiály pro přípravnou schůzku i vlastní konferenci (Národní kardiovaskulární program, údaje o epidemiologii kardiovaskulárních onemocnění v ČR v posledních 10 letech a další). Přípravné schůzky v Lucemburku se za MZ ČR zúčastní MUDr. Vetyška.
 9. Výbor ČKS schválil na základě Dohody o provedení práce odměnu dr. Věře Stojové za organizaci odborné konference ECHODNY 2003 ve výši 30 000,- Kč.
 10. Žádost předsedy Vzdělávací komise ESC prof. Roberta Ferrariho o připomínky k sylabu jednotného evropského postgraduálního vzdělávání v kardiologii (tzv. Core Curriculum) předá doc. Hradec jednak vedoucímu subkatedry kardiologie IPVZ prof. V. Staňkovi a jednak zástupci ČKS ve Vzdělávací komisi ESC doc. J. Kautznerovi.
 11. Výbor ČKS projednal a zamítl žádost firmy Bio Vendor o doporučení ČKS, aby byly ze zdravotního pojištění hrazeny pomůcky pro metodu hyperoxigenace krve při PCI. Jedná se o experimentální metodu, kterou je nutné nejprve klinicky vyzkoušet. Ze členů výboru s ní nikdo nemá žádné zkušenosti.
 12. Výbor ČKS vyjádřil podporu několika nových Doporučení Evropské kardiologické společnosti: Doporučení pro péči o nemocné s vrozenými srdečními vadami v dospělosti, Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertrofických kardiomyopatií, Doporučení pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních arytmií.
Noví členové ČKS:
MUDr. Eliška Kufová, Šeříkova 17, Ostrava
MUDr. Sunil Adhikari, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
MUDr. Jana Suková, Bellušova 1817/33, Praha 5
Mgr. Lucie Nečasová, Brabcova 3, Praha 4
MUDr. Lukáš Koten, Raštíkovice 154, Zlín
MUDr. Ondřej Myslivec, FN Bulovka, Praha 8
MUDr. Martin Plachý, Klácelova 8, Brno
MUDr. Gabriela Ožanová, Nádražní 2, Šternberk
MUDr. David Štěrba, Červená Řečice 310, Pelhřimov
MUDr. David Karásek, Brodek u Přerova
Martina Nováková, studentka 1. LF UK, Mnichovice
MUDr. Zuzana Bukovská, Ivančická 581, Praha 9
MUDr. Vladimír Zauška, FN Motol, Praha 5
MUDr. Martin Běhounek, Višňová 7, Ústí nad Labem
MUDr. Michal Čepelák, Čermákova 21, Plzeň
MUDr. Lenka Žídková, Nad Zámečkem 384, Praha 5
Jarmila Strnadová, Pod Knihovem 412, Zdice

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 13. ledna 2004 v Brně, FN U sv. Anny.
Zapsali: L. Buchtová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost