Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 14. 1. 2003 v Praze

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. J. Špinar, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, dr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček, doc. J. Widimský, dr. M. Želízko
Přizváni: doc. V. Chaloupka, prof. V. Staněk, prof. J. Widimský
Omluven: prof. R. Čerbák

I. Kontrola zápisu z minulých schůzí výboru
 • Proces schvalování zápisu ze schůzí výboru bude změněn – členům výboru bude odesílán e-mailem koncept zápisu s možností zaslání připomínek do jednoho týdne po obdržení, poté bude zápis odeslán do Cor et Vasa k jeho otištění. Urychlí se tak publikování zápisů. Členové výboru s tímto způsobem souhlasí.
 • Doc. Bulvas prozatím nedodal návrh jmen členů pracovní skupiny, která by měla vypracovat návrh guidelines "Diagnostika a léčba mozkových cévních příhod". Prof. Gregor mu to znovu připomene.
 • Ostatní úkoly – viz bod Různé tohoto zápisu.
Členové souhlasí se zněním zápisu.

II. Návrh na úpravu podmínek pro získání akreditace školícího pracoviště a licence školitele
Prof. Čerbák připravil na základě návrhů jednotlivých pracovních skupin, kterých se udělování akreditací a licencí týká (echokardiografie, intervenční kardiologie, arytmie a trvalá kardiostimulace) definitivní verzi návrhu, která byla výborem schválená. Doplněny budou připomínky a úpravy dětských kardiologů, které na schůzi přednesl předseda PS Dětská kardiologie dr. Tax. Po začlenění těchto připomínek bude návrh odeslán České lékařské komoře.

III. XI. výroční sjezd ČKS
Doc. Chaloupka informoval členy výboru o stavu příprav výročního sjezdu 2003. V prosinci byla podepsána Smlouva s Veletrhy Brno na pronájem pavilonů a výstavbu firemních expozic. Cenově je na stejné úrovni jako v loňském roce. Nabízí se také možnost pronájmu dalšího sálu (v pavilonu E, vedle Business Center) pro cca 100 osob. V případě potřeby bude sál doobjednán. Případně může být náhradou za sál Brno (pro 50 osob), který byl využíván v minulém roce (vedle sálu Morava).
Ke dni 14. 1. 2003 je na doprovodnou výstavu přihlášeno 21 firem. Dosavadní objednaná plocha pro firemní stánky je přibližně na stejné úrovni jako v roce 2002.
Přihlášeno je prozatím 595 osob (z toho 255 aktivních účastníků). Všem přihlášeným je průběžně zasíláno potvrzení registrace. Objednáno je již 764 vstupenek na Gala večer.
Doc. Chaloupka připravil návrh programu firemních symposií vycházející z došlých přihlášek. Zohledňováno bylo datum přihlášení, míra sponzorského přispění a také případné duplicity v osobách přednášejících a předsedajících. Celkem přihlásilo symposia 13 firem.
Prof. Špinar informoval výbor o přípravě odborného programu sjezdu. Do termínu 10. ledna, kdy byla uzavřena aktivní účast, bylo přijato celkem 318 individuálních přihlášek (přes on-line formulář na webové stránce ČKS). Došlé kritické připomínky k vyplňování on-line formuláře byly tlumočeny prof. Špinarovi (nemožnost vkládání symbolů, grafů, obrázků a tabulek), který je po sjezdu bude tlumočit správci webové stránky. Pokud to bude v technických možnostech, bude pro příští sjezd formulář podle těchto připomínek upraven.
Své programové bloky nahlásilo celkem 17 pracovních skupin + přizvaných odborných společností. V těchto blocích vystoupí dalších cca 180 přednášejících, celkem je tedy přihlášeno cca 500 aktivních účastníků, což je největší počet za dobu konání kongresů.
Programový výbor se pokusí uspořádat program tak, aby v úterý odpoledne neprobíhal souběžně s firemními symposii žádný jiný odborný program. Závisí to na počtu volných sdělení, která budou přijata k ústní presentaci. Výbor souhlasí s tím, aby bylo větší množství volných sdělení zařazeno do posterových sekcí, které budou moderovány.
Všechna abstrakta volných sdělení budou dne 17. 1. odeslána recenzentům navrženým výbory pracovních skupin a odborných společností, kteří je obodují a nejpozději do 31.1. zašlou zpět na sekretariát ČKS. Abstrakta budou odeslána se zaslepenými jmény autorů a spoluautorů včetně jejich pracovišť. Posuzování recenzenty tak bude objektivnější.
Dodatečně byli stanoveni recenzenti pro posouzení abstrakt "Varia" – prof. Aschermann, dr. Želízko a prof. Lukl.
Slavnostní přednášku při zahájení sjezdu v neděli 11. května přednese dr. J.T. Willerson z USA, který svoji účast již potvrdil.
V pondělí budou do odborného programu zařazeny dva bloky přednášek v angličtině. Můžeme tedy požádat EBAC (European Board of Accrediation in Cardiology) o přidělení evropských kreditů CME. Tuto záležitost vyřídí po sestavení odborného programu doc. Chaloupka a sl. Prchalová.
Prof. Tendera přednese svoji přednáškou v pondělí v "anglickém" bloku. Výbor ČKS se s ním setká jako s budoucím presidentem ESC v neděli večer po Slavnostním zahájení ve 21.00 hod. v salonku hotelu Voroněž na společné večeři a mimořádné schůzi výboru ČKS. Účast členů výboru je povinná.
Ing. Vojtášová, která organizačně zajišťuje výroční sjezd, dosud vystupovala ve vztahu k ČKS pod hlavičkou firmy Kongres-takt. Nyní zakládá novou firmu Kongres-Brno, která přebírá veškeré smluvní závazky vyplývající ze smlouvy uzavřené v září loňského roku s firmou Kongres-takt. S firmou Kongres-takt budeme nadále spolupracovat v oblasti rozesílání korespondence členům ČKS. Členové výboru souhlasí, aby byla původní smlouva na organizační zajištění sjezdu uzavřená mezi ČKS a firmou Kongres-takt převedena na firmu Kongres-Brno s tím, že se podmínky dané ve smlouvě nemění.

IV. Nákup firemního automobilu ČKS
Výbor ČKS souhlasí s nákupem firemního osobního automobilu značky Škoda Octavia, který bude sloužit potřebám sekretariátu ČKS a potřebám členů výboru (cesty na schůze výboru apod.). Finanční situace společnosti tuto investici umožňuje. ČKS zaměstnává na plný úvazek jediného zaměstnance - sekretářku sl. Prchalovou, která dosud používala pro vyřizování mnohých záležitostí pro ČKS (např. převoz materiálů určených na rozesílání členům společnosti do distribuční firmy, převážení účetních dokladů do účetní firmy, zařizování aktivit na výročních sjezdech apod.) svůj soukromý automobil na vlastní náklady. Firemní automobil bude označen logem ČKS a bude mít stojánku ve FN u sv. Anny v Brně. Daňové otázky nákupu vozu budou prodiskutovány s daňovým poradcem společnosti.

V. Nové složení Revizní komise
Člen Revizní komise ČKS Dr. Berka se vzdal své funkce. Podle Stanov ho nahradí prof. J. Kvasnička, který se umístil při posledních volbách do výboru společnosti na 16. místě (na 15. místě byl prof. Toman, který bohužel v červenci loňského roku zemřel). Prof. Kvasnička souhlasí.
Předseda RK prof. Petr Widimský provede dne 22. ledna kontrolu hospodaření společnosti za uplynulý rok a kontrolu dodržování Stanov společnosti.

VI. Zhodnocení Kardiologického dne 2002
Na Kardiologickém dnu 2002 se zaregistrovalo celkem 118 účastníků, což je bohužel velmi nízká účast. Po finanční stránce byl rozpočet vyrovnaný, tedy bez zisku. Členové výboru souhlasí se zachováním jednodenního odborného jednání, Do budoucnosti budou do programu zařazovány i prezentace výsledků výzkumu organizovaného pracovními skupinami.

VII. Postgraduální vzdělávání v kardiologii
Na schůzi byli přizváni vedoucí Katedry kardiologie IPVZ prof. Vladimír Staněk, jeho zástupce a člen komise pro atestace z kardiologie prof. Jiří Widimský a zástupce ČKS v U.E.M.S. doc. Chaloupka. Diskutována byla celá řada otázek souvisejících s postgraduálním výcvikem v kardiologii, předatestační přípravou a vlastním průběhem atestačních zkoušek z kardiologie. Prof. Staněk informoval výbor, že v posledních letech se ročně hlásí k atestacím z kardiologie přes 40 uchazečů. Atestace probíhají ve dvou termínech - na jaře a na podzim. Atestaci nesloží každoročně přibližně 10 % uchazečů. Připravenost uchazečů je velmi rozdílná, je zřetelně vidět, kdo byl trénován v kardiocentru a kdo tuto možnost neměl. Kvalitu přípravy uchazečů by nepochybně výrazně zvýšil povinný minimálně roční výcvik v kardiocentru, což ovšem vyžaduje úpravu příslušných zákonných norem.
Výbor po diskusi rozhodl o tom, že se zpřísní podmínky atestační zkoušky následovně:
 1. Bude vyžadováno, aby uchazeč měl minimálně jednu publikaci v recenzovaném časopisu (např. Cor et Vasa, Vnitřní Lékařství, Časopis Lékařů českých apod.) + aktivní účast na výročním sjezdu ČKS.
 2. Pokud uchazeč nedosáhne stanovený minimální počet bodů v písemné části atestační zkoušky (testu), nebude připuštěn k ústní části zkoušky. Potřebný minimální počet bodů navrhne prof. Staněk. Otázky pro písemný test budou zčásti převzaty z testů ACC, zčásti budou připraveny pracovními skupinami ČKS. Prof. Špinar byl pověřen, aby vyzval předsedy jednotlivých PS k navržení minimálně 5 vhodných otázek a odpovědí k nim (4 možné odpovědi na každou otázku, jen jedna z nich správná). Soubor otázek k písemným testům bude uchazečům k disposici.
 3. Na únorové schůzi výboru budou revidovány vyžadované počty jednotlivých výkonů.
Tento návrh na změnu podmínek k atestaci z kardiologie bude odeslán na IPVZ, v platnost vstoupí až po jednom roce, tj. při jarních atestacích v roce 2004.

VIII. Různé
 1. Výbor souhlasí se zvýšením měsíční mzdy sekretářky ČKS sl. Prchalové s platností od 1. ledna 2003.
 2. Stanovisko ČKS ke stanovování natriuretických peptidů: Na výbor ČKS se obrátil předseda Společnosti klinických biochemiků doc. Jabor se žádostí o podporu při jednání, které vede tato společnost s VZP o úhradu stanovování natriuretických peptidů. Z důvodu časové tísně připravil stanovisko ČKS doc. Hradec a prof. Špinar v prosinci 2002. Výbor toto stanovisko dodatečně odsouhlasil s některými doplňky, které doc. Jaborovi písemně sdělí doc. Hradec. Doc. Hradec se také zúčastní jednání pracovní skupiny č. 2 Dohodovacího řízení k Seznamu zdravotních výkonů na VZP dne 21. 1. 2003, kde se bude o úhradě stanovování natriuretických peptidů v plasmě jednat.
 3. Echokardiografické vyšetření anesteziology: Skupina anesteziologů z Nemocnice Na Homolce požádala výbor ČKS o stanovisko k provádění, podmínkám, vykazování a úhradě peroperačních echokardiografických vyšetření anesteziology (včetně peroperační TEE). Výbor ČKS pověřil výbor PS Echokardiografie přípravou stanoviska k tomuto problému.
 4. Guidelines „Primární plicní hypertenze“: Prof. Aschermann informoval členy výboru, že lékaři II. interní kliniky VFN Praha připravili první verzi guidelines o primární plicní hypertenzi. Výbor stanovil oponenty těchto guidelines doc.I. Málka a prof. J. Vojáčka. Veřejná oponentura guidelines proběhne při Kardiologickém dnu v listopadu 2003 v Nemocnici Na Homolce.
 5. Dne 17. dubna 2003 se uskuteční na II. interní klinice VFN symposium s mezinárodní účastí „Prague Echo“. ČKS přebrala nad touto akcí záštitu.
 6. Výbor PS Arytmie a trvalá kardiostimulace požádal výbor ČKS o poskytnutí elektronické formy abstrakt (on-line formulářů) pro II. česko-slovenské symposium v roce 2003. Použity budou formuláře určené pro aktivní účast na kongresu ČKS, které byly připraveny správcem webových stránek ČKS.
 7. Výbor PS Arytmie a trvalá kardiostimulace doporučil udělit akreditaci pracoviště pro implantace ICD Kardiocentru Nemocnice Třinec-Podlesí a pro katetrizační ablace Kardiologickému odd. Nemocnice Pardubice. Výbor ČKS s těmito návrhy souhlasí.
 8. Podle uzavřené smlouvy s firmou Roche, která věnovala ČKS částku 2 mil. Kč na zahraniční stáže mladých kardiologů (training fellowships – viz minulý zápis), byl ustanoven šestičlenný výbor, který stanoví přesné podmínky udělování stipendií a bude posuzovat došlé žádosti. Výbor je tvořen z poloviny zástupci firmy Roche (dr. Filip, dr. Hanker a dr. Votruba) a z poloviny členy výboru ČKS (doc. Hradec, prof. Špinar a prof. Gregor). Podmínky pro udělování stipendií budou co nejdříve publikovány v Cor et Vasa.
 9. Sl. Prchalová zajistí otištění programu postgraduálních vzdělávacích kurzů Evropské kardiologické společnosti pro rok 2003 v Cor et Vasa.
 10. Výbor převzal záštitu nad klinickým seminářem o hypertenzi, který bude 9. dubna 2003 pořádat III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze (organizátor: doc. J. Widimský), a souhlasí s tím, aby na informačních materiálech vztahujících se k tomuto semináři bylo uváděno „ve spolupráci s Českou kardiologickou společností“.
 11. Výbor pověřil prof. Špinara a dr. Janského návrhem pracovní skupiny, která připraví guidelines "Diagnostika a léčba akutního srdečního selhání".
 12. Prof. Gregor požádal jménem výboru PS Echokardiografie výbor ČKS o souhlas s úhradou autobusu na dopravu českých účastníků na echokardiografický kongres, který se bude konat v červnu 2003 v Essenu, z finančních prostředků této PS. Vzhledem k tomu, že PS Echokardiografie má ze svého každoročně pořádaného symposia značný zisk (letos cca 200.000,- Kč), výbor tuto žádost schválil.
 13. Stánek ČKS na kongresu ESC 2003 ve Vídni – viz zápis z minulé schůze výboru: Členové výboru se rozhodli tuto nabídku pro letošní rok nevyužít (pro organizační náročnost). Odpověď odešle doc. Hradec.
 14. Prof. Vojáček byl znovu požádán o předložení písemného stanoviska výboru PS Intervenční kardiologie k žádostem o vyjádření se ke zřízení nových kardioangiografických pracovišť v nemocnicích Litoměřicích (opakovaná žádost) a Chomutově (viz zápis z minulé schůze výboru).
 15. Výbor odsouhlasil finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč pro každého dr. O. Jiravskému a dr. B. Jiravské –Godulové na účast na extramurálním kurzu ESC „Difficult Situations in the Management of Valvular Disease“, který se bude konat 10.–12.4.2003 ve Florencii, Itálie. Oba žadatelé splňují podmínky dané výborem ČKS.
Noví členové:
MUDr. Markéta Kaletová, Olomouc
MUDr. Martin Pleva, Orlová – Lutyně
Alena Klusoňová, Litomyšl
Miluše Dobiášová, Polička
Ludmila Vondráčková, Vysoké Mýto
MUDr. Tomáš Hodač, Jičín
MUDr. Kristýna Mostecká, Praha 8
MUDr. Tomáš Ducháček, Svitavy
MUDr. Adriana Krchnáková, Zvolen, SR
MUDr. Radek Neuwirth, Havířov
Vítězslav Vacek, Jihlava
Vanda Pawlasová, Havířov
Jana Svobodová, Havířov – Šumberk
MUDr. Peter Jakubík, Praha 9 – Hloubětín
MUDr. Mariwan Majid, Praha 10
MUDr. Martin Novák, Brno
MUDr. Libor Kopkan, Praha 4
MUDr. Luděk Červenka, CSc., Praha 4
MUDr. Radim Frána, České Budějovice
MUDr. Soňa Petrová, Znojmo
MUDr. Karel Kopřiva, Praha 5

Příští schůze výboru se uskuteční 25. února 2003 od 14.00 hod na III. interní klinice VFN v Praze, další pak 15. dubna 2003 od 14.00 hod v Brně (restaurace Expo).

Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost