Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 27. 11. 2002 v Praze

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, dr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc. I. Málek, J. Vítovec, prof. J. Vojáček, doc. J. Widimský, dr. M. Želízko
Přizváni: předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: dr. H. Skalická, dr. P. Janský, dr. O. Lang, Dr. L. Berka, Dr. P. Filip (firma Roche)
Omluven: dr. V. Rozsíval

I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
 • Sl. Prchalová odešle oficiální žádost o proslovení slavnostní přednášky prof. Čerbákovi, prof. Horkému, prof. Kölblovi a prof. Staňkovi.
 • Vzhledem k nedodržení cenových podmínek ze strany vydavatele, za kterých se výbor rozhodl nakoupit pro své členy supplementum časopisu Vnitřního lékařství, bylo pozastaveno jednání o nákupu této přílohy.
 • Na příští schůzi výboru bude ustanovena pracovní skupina (na návrh doc. Bulvase), která bude pověřena vypracováním guidelines ČKS pro diagnostiku a léčbu mozkových cévních příhod.
 • Doc. Hradec odpoví na dopis ředitele Nemocnice v Karlových Varech, ve kterém žádá o odborné posouzení záměru zřídit v jejich nemocnici pracoviště invazivní kardiologie. Na základě vyjádření výboru PS Intervenční kardiologie nemá výbor ČKS námitek proti zřízení tohoto pracoviště, pokud budou splněny všechny podmínky (obzvláště personální – 3 licencovaní invazivní kardiologové).
II. Návrh rozpočtu České kardiologické společnosti pro rok 2003
Prof. Gregor předložil členům výboru návrh rozpočtu na rok 2003, který byl schválen. Rozpočet bude publikován v Cor et Vasa 2003, č. 1. V Cor et Vasa, na webových stránkách jsou také uveřejněny podmínky pro získání domácího a zahraničního grantu ČKS.
Výbor neodsouhlasil opakovaný návrh prof. Čerbáka, aby ČKS vyplácela finanční odměnu za sběr dat v ČR pro Euro Heart Survey.

III. Smlouva s firmou Roche
Dr. Filip, zástupce firmy Roche, přednesl členům výboru návrh smlouvy mezi ČKS a firmou Roche, na základě které by firma Roche darovala ČKS částku 2 mil. Kč pro účel podpory vzdělávání a výzkumu v rámci ČKS. Tyto finanční prostředky by byly využity především na cca 3-měsíční stáže mladých kardiologů (členů ČKS) na zahraničních pracovištích ("training fellowships") k získání zahraničních zkušeností. Přesné podmínky by stanovil a výběr prováděl 6-členný výbor složený z poloviny ze zástupců ČKS a z poloviny ze zástupců firmy Roche. Po svém návratu by pak absolvent takové stáže napsal zprávu do Cor et Vasa. Firma Roche bude podle smlouvy oprávněna uvádět na svých informačních materiálech pro lékaře formulaci „Roche – partner ČKS v oblasti výzkumu a vzdělávání“. Výbor s návrhem smlouvy souhlasí, byla připravena právníkem ČKS, před podepsáním ji přehlédne daňový poradce ČKS, ing. Buchníček. Převod finančních prostředků bude realizován ještě v tomto roce. Podmínky pro uchazeče budou zveřejněny v Cor et Vasa.

IV. Sjezd ČKS, Brno 2003
Výbor rozhodl o tom, že čestné členství ČKS bude na Valné hromadě uděleno in memoriam prof. Jiřímu Tomanovi. Prof. Tendera se omluvil, že nebude moci přednést inaugurační přednášku při Slavnostním zahájení, do Brna přijede až v pondělí. Prof. Aschermann proto požádá Dr. James T. Willersona, ředitele kardiologické části Texas Heart Institute a šéf-editora časopisu Circulation, zda by byl ochoten přednést zahajovací přednášku.
Prof. M. Tendera (Katovice, Polsko) společně s prof. Schirgerem (Mayo Clinic, Rochester, USA) budou přednášet v anglickém bloku v pondělí 12. 5. 2003.
Sl. Prchalová připraví pro webovou stránku ČKS on-line formuláře k aktivní i pasivní účasti v anglickém jazyce.
Prof. Vojáček byl výborem pověřen koordinací bloku, který nahradí přímé přenosy z katetrizačních laboratoří.
Některé pracovní skupiny a vyzvané odborné společnosti (Komise experimentální kardiologie, Nukleární kardiologie) nebudou z vlastního rozhodnutí připravovat samostatné programové bloky, ale domluví se s jinými pracovními skupinami o přiřazení jednotlivých sdělení k jejích blokům.
Symposium výboru ČKS: HOT LINES včetně Euro Heart Survey – Coronary Revascularization (pozván bude prof. W. Wijns z Belgie.
Ing. Vojtášová připravila zprávu o organizačních přípravách sjezdu. Ke dni 27. 11. je přihlášeno celkem 240 účastníků, 11 firem. Sponzorsky je zajištěn Gala večer (firma Léčiva, a.s.), kongresové tašky, obědy pro účastníky + další aktivity. Prozatím zůstává sponzorsky nepokryté Slavnostní zahájení (raut).
Na webové stránce fungují od začátku listopadu on-line formuláře pro aktivní účasti, pasivní účast a ubytování.
Všem předsedům pracovních skupin + přizvaných odborných společností bude ještě jednou odeslán (doporučeně) dopis s výzvou k nahlášení programových bloků na sjezd + 3 recenzentů pro posuzování volných sdělení.

V. Konzultant Ministerstva zdravotnictví pro kardiologii
Výbor ČKS byl písemně požádán dr. Čebelou, 1. náměstkem ministryně zdravotnictví o jmenování konzultanta ministerstva pro obor kardiologie. Navržen byl doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.

VI. Žádost VZP o vyjádření ke kódům echokardiografického vyšetření
V současné době existují 3 kódy pro echokardiografické vyšetření (základní, specializované, vysoce specializované), odlišeny jsou rozsahem vyšetření, kvalifikací vyšetřujícího a pořizovací cenou přístroje. Na VZP i na ČKS se obrátila lékařka ze Severních Čech, která požaduje, aby mohla vykazovat kód „specializované echokardiografické vyšetření“, přestože má přístroj, který spadá svou pořizovací cenou do kategorie „základní vyšetření“ a lékařka s VZP nasmlouvanou odbornost 101 (internista) nikoliv 107 (kardiolog), jak je u specializovaného vyšetření požadováno. Doc. Hradec jménem výboru odpověděl ředitelce VZP ing. Musílkové (na vědomí i lékařce, která žádá vyjádření), že do přehodnocení stávajících echokardiografických výkonů výbor ČKS jednoznačně podporuje, aby byla respektována stávající pravidla včetně požadované odbornosti vyšetřujícího lékaře a pořizovací ceny přístroje.
VZP také požádala výbor ČKS o spolupráci v pracovní skupině č.2 Dohodovacího řízení, která se bude zabývat přehodnocením stávajících echokardiografických výkonů. Výbor za tímto účelem jmenoval pracovní skupinu ve složení: MUDr. E. Mandysová, CSc. (předsedkyně PS Echokardiografie), MUDr. P. Frídl (zástupci výboru ČKS), MUDr. L. Berka, CSc. a MUDr. H. Skalická, CSc. (zástupci ambulantních kardiologů).

VII. Kardiostimulační centrum NsP Přerov
Komise ve složení dr. Táborský, doc. Kautzner a dr. Křivan, kterou jmenoval výbor PS Arytmie a trvalá kardiostimulace, navštívila a na místě posoudila rozsah a kvalitu poskytované péče v oblasti trvalé kardiostimulace v okresu Přerov a připravila pro výbor ČKS stanovisko, které v závěru doporučuje VZP zachovat v NsP Přerov kontinuitu trvalé kardiostimulace a navýšit plánovaný rozpočet pro rok 2002.
Toto stanovisko bylo přijato a bude odesláno vrchnímu řediteli zdravotní péče VZP MUDr. Pečenkovi jako oficiální stanovisko výboru ČKS.

VIII. Návrh na úpravu podmínek získání akreditace školícího pracoviště a licence školitele.
Tento bod byl odložen k projednání na příští schůzi výboru.

IX. Návrh na změnu Stanov ČKS
Stanovy ČKS byly důkladně přehlédnuty právníkem a daňovým poradcem ČKS, kteří je připomínkovali a výbor jejich připomínky akceptoval. Hlavní změnou bude přeformulování bodu „Činnost ČKS“. Tento bod byl upraven na základě kontroly Finančního úřadu, která proběhla letos v létě a která upozornila na velmi vágní formulace ve Stanovách. Návrh změn bude uveřejněn v Cor et Vasa 2003, č. 1 a na webové stránce ČKS. K odsouhlasení pak bude návrh předložen členstvu ČKS na Valné hromadě na XI. výročním sjezdu dne 12. 5. 2003.

X. Pracoviště invazivní kardiologie
 • Nemocnice v Karlových Varech – viz bod I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru.
 • Městská nemocnice v Litoměřicích – opakovaná žádost, ČKS již několikrát zopakovala svoje zamítavé stanovisko, opět předáno k posouzení výboru PS Intervenční kardiologie.
 • Nemocnice v Chomutově – nová žádost, spolupráce s IKEM, předáno také prof. Vojáčkovi, aby své stanovisko zaujal výbor PS Intervenční kardiologie
XI. Různé
 • Pardubický kraj poskytl ČKS finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na letošní Echo dny, které se konaly v Pardubicích na konci září. Výbor odsouhlasil odměnu ve výši 20.000,- Kč prim. MUDr. Vojtíškovi za organizaci Echo dnů.
 • Dr. Mandysová informovala výbor ČKS o konání Echo dnů 2003 ve dnech 25.–27. 9. 2003 ve Starých Splavech, Máchovo Jezero. Organizace se ujme MUDr. V. Stojová. Sl.Prchalová jí odešle oficiální pověření.
 • Dr. Kateřina Lefflerová požádala výbor ČKS o uvolnění copyright guidelines „Zátězové testy“ pro chystanou publikaci s názvem „Zátěžové ekg testy v kardiologii“. Výbor souhlasí. Sl. Prchalová odešle odpověď.
 • Dr. Mandysová požádala, zda by bylo možné využít pro Echo dny 2003 stejné technické zázemí webového on-line přihlašování, jako tomu je u XI. výročního sjezdu ČKS. Výbor souhlasí, technické detaily domluví sl. Prchalová se správcem webu, který je tvůrcem on-line formulářů.
 • Dr. Groch informoval výbor ČKS, že při volbě předsedy PS Intervenční kardiologie došlo k porušení Stanov ČKS, protože byl již třetí funkční období za sebou zvolen předsedou výboru PS prof. Vojáček. Dle informace prof. Vojáčka se bude volba předsedy opakovat.
 • Evropská kardiologická společnost nabídla národním společnostem (tedy i ČKS) zdarma možnost stánku na doprovodné výstavě při kongresu ESC 2003 ve Vídni. Výbor tuto možnost zváží a rozhodne se na příští schůzi výboru, zda tuto nabídku využije.
Noví členové:
MUDr. Jan Tibitanzl, Hranice
MUDr. Daniel Karpianus, Boršov nad Vltavou
MUDr. Naděžda Ostrochovská, Havířov
MUDr. Libor Gombala, Bánovce nad Bebravou, SR
MUDr. Jana Čejková, Čelákovice
Petr Fous, Praha 10
RNDr. Bořek Navrátil, Praha 10
Mgr. Zdeněk Voda, Praha 2
MUDr. Ludvík Straka, Hluk
MUDr. Karel Trnavský, Brno
MUDr. Michal Oščipovský, Český Krumlov
MUDr. Jiří Grim, Jablonec nad Nisou
MUDr. Silvie Srpová, Ostrava – Zábřeh
Mgr. Karel Vízner, Semily
MUDr. Jan Ulbrych, Brno
MUDr. Tereza Dočkalová, Brno

Příští schůze výboru se uskuteční 14. ledna 2003 od 14.00 hod na III. interní klinice VFN, Praha 2 (u doc. Hradce).
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost