Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 11. 09. 2002 v Brně

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, doc. J. Špinar, prof. P. Gregor, prof. J. Lukl, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček, doc. J. Widimský, dr. M. Želízko
– za pracovní skupinu Akutní kardiologie přítomen její předseda dr. P. Janský.
Přizváni: ing. Vojtášová
Omluveni: prof. Aschermann, dr. Frídl
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
 • Všechny úkoly vyplývající ze zápisu jsou splněny.
 • Na říjnové schůzi výboru budou projednány návrhy na úpravu podmínek pro získání akreditace školícího pracoviště a licence školitele ČLK, které zaslali předsedové pracovních skupin prof. Čerbákovi. Prof. Čerbák připraví z došlých připomínek sjednocenou podobu návrhu změn, která bude po odsouhlasení výborem ČKS odeslána ČLK.
 • Doc. Hradec informoval členy výboru o ukončení svého funkčního období ve výboru Evropské kardiologické společnosti, členem výboru byl od srpna roku 2000 do srpna 2002.
 • EBAC – evropský výbor pro akreditaci v kardiologii udělil letošnímu sjezdu ČKS 18 evropských kreditů. Certifikát bude odeslán všem předem přihlášeným účastníkům sjezdu, kteří uvedli kontaktní adresu. Ti účastníci sjezdu, kteří se registrovali na místě a není na ně spojení, mohou o certifikát požádat sl. Prchalovou na sekretariátu ČKS. Certifikáty budou odeslány v průběhu měsíce října.
 • Výbor ČKS se připojil k žádosti ČLS JEP o revizi všech rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, která nebyla v souladu s doporučením Kategorizační komise MZ ČR
 • Zahájení nové větve Euro Heart Survey – Diabetes and Heart – je posunuto na prosinec roku 2002. Z ČR se přihlásilo 9 pracovišť.
Členové výboru souhlasí se zněním zápisu.
 
II. Vyúčtování X. výročního sjezdu
Sl. Prchalová předložila výboru konečné vyúčtování kongresu. Hrubý zisk letošního sjezdu je cca 5 mil. Kč. Z této částky bude odvedena daň z příjmu. Členové výboru souhlasí s rozdělením odměn mezi členy organizačního výboru (7% z čistého zisku) – viz příloha č. 1. Prof. Tomanovi byla vyplacena odměna již v červenci 2002, ostatním členům org. výboru budou odměny vyplaceny v nejbližším výplatním termínu.
Výbor bere na vědomí vyúčtování sjezdu a nemá k němu připomínek..
 
III. Kardiologický den, 28.11. 2002
Prof. Čerbák informoval členy výboru o definitivní podobě programu Kardiologického dne. Z oslovených přednášejících odpověděli kladně všichni, nejasnosti jsou prozatím u dr. Novotné, která se neozvala. Dr. Janský přislíbil, že dr. Novotnou bude kontaktovat osobně a podá zprávu sl. Prchalové.
Pozvaným zahraničním řečníkem bude Dr. S. Gupta z Nemocnice sv. Bartoloměje v Londýně, který prosloví přednášku „Atherosclerosis, inflammation and infection“.
Program Kardiologického dne bude společně s abstrakty uveřejněn v 10. čísle Cor et Vasa. Tištěný program bude rozeslán všem členům ČKS nejpozději do konce října.
ČKS již obdržela od České lékařské komory akreditaci pro pořádání školicích akcí a je proto oprávněna udělovat za účast na svých odborných akcích kredity (certifikáty). Pokud odborná akce trvá déle než 7 přednáškových hodin, má akreditovaný subjekt právo udělit účastníkům certifikát. Za Kardiologický den obdrží tedy každý účastník jeden certifikát.
 
IV. Kontrola účetnictví ČKS Finančním úřadem Brno
Prof. Gregor a sl. Prchalová informovali členy výboru o proběhlé kontrole odvádění DPH za období od II.Q roku 1999 do I.Q roku 2002 Finančním úřadem Brno. Finanční úřad bohužel odhalil v účetnictví za uvedené období velké nesrovnalosti a chyby. V inkriminovaném období vedla účetnictví ČKS pí. Hrtoňová, se kterou se výbor ČKS po zjištění nesrovnalostí v účtování výročního sjezdu v minulém roce rozešel. Výsledkem kontroly je doměření DPH za uplynulé tři roky ve výši 808.523,- Kč! Doplatek vznikl hlavně chybným účtováním DPH ze strany pí. Hrtoňové, která zdaňovala část služeb na sjezdu 5% DPH místo 22%. Tento nedoplatek DPH bude nucena ČKS zaplatit. Finančním úřadem bude pravděpodobně vyměřeno i penále za opožděnou platbu. Toto penále bude předmětem jednání s pí. Hrtoňovou, která bude vyzvána k refundaci ze svého zákonného pojištění.
Vzhledem k tomu, že ze zákona je za své účetnictví odpovědný daný subjekt a nikoliv jeho účetní (či účetní firma), není možné jakkoliv sankcionovat bývalou účetní, která je odpovědná za současnou situaci. V případě odmítnutí pí. Hrtoňové uhradit penále, které nám bude pravděpodobně vyměřeno, obrátí se ČKS na právníka a popř. na soud.
Za období, kdy vede účetnictví ČKS nová firma (ing. Buchníček) – tj. od července r. 2001 - nebyla shledáno FÚ žádné pochybení.
V této souvislosti bude nutná i změna Stanov ČKS, zejména v bodu „Hlavní činnost ČKS“, kde je uvedeno pouze pořádání výročních sjezdů a symposií a vydávání Cor et Vasa. Návrh změny Stanov bude projednán na příští schůzi výboru a bude konzultován s právníkem a daňovým poradcem.
V. Příprava XI. výročního sjezdu ČKS
Ing. Vojtášová předložila výboru Smlouvu o organizačním zajištění výročního sjezdu ČKS v r. 2003, kterou doc. Hradec po odsouhlasení výborem za ČKS podepsal. Rozpočet, který je součástí této smlouvy, vychází z výdajů a příjmů z letošního roku. Navýšení o 2% odpovídá míře inflace a zvýšení poštovních sazeb.
Ing. Vojtášová dále informovala členy výboru o stavu příprav příštího sjezdu. Jsou rezervovány ubytovací kapacity ve stejném rozsahu jako v letošním roce (cca pro 1000 osob), s BVV je předběžně dohodnuto využití stejných prostor jako v letošním roce (jednací sály, firemní prezentace, registrace apod.). Příští rok bude registrace rozšířena do celého prostoru Press Centra ve II. patře pavilonu E. Je již provedena i rezervace hotelu Voroněž pro Gala večer 13.5.2002. Pondělní společenské večery budou v režii sponzorujících firem, které si budou zajišťovat i rozdělování vstupenek. Pouze část vstupenek bude poskytnuta organizačnímu výboru, který je rozdělí předem přihlášeným účastníkům.
Ing. Vojtášová také projednala s přestaviteli BVV všechny nedostatky, které se objevily při letošním sjezdu (pozdní otevírání sálů, pozdní příchody techniků, vypínání el. proudu při slavnostním zahájení apod.). Představitelé BVV písemně přislíbili nápravu těchto nedostatků.
Do konce října bude všem členům ČKS + spřáteleným odborným společnostem rozesláno I. oznámení o kongresu. Zároveň budou všechny informace zveřejňovány i na webové stránce ČKS www.kardio-cz.cz.
Předsedou organizačního výboru sjezdu byl jmenován doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc., předsedou programového výboru sjezdu doc. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Doc. Špinar byl požádán, aby ve spolupráci se sl. Prchalovou připravil přihlášku k aktivní účasti, která bude přístupná pouze on-line na webové stránce ČKS. Nebude tedy již možné se přihlašovat k aktivní účasti na sjezd jiným způsobem (poštou, dokumentem Word jako přílohou e-mailu apod.). Přihláška bude přístupná na webové stránce ČKS od 1.listopadu 2002.
Doc. Špinar předloží na příští schůzi výboru novou koncepci tvorby odborného programu a navrhne složení programového výboru.
Doc. Chaloupka připraví ve spolupráci s ing.Vojtášovou a sl. Prchalovou formulář přihlášky pro firmy (objednávka výstavní plochy, firemních symposií a inzerce).
Jako zahraniční host bude pozván President-Elect Evropské kardiologické společnosti prof. Michal Tendera z Polska a bude požádán, aby proslovil Slavnostní přednášku v neděli 11.5.2002. Pozvání odešle doc. Hradec.
 
VI. Návrh vyhlášky MZ ČR o dispenzární péči
Doc. Hradec dostal od MZ ČR návrh vyhlášky o dispenzární péči, stejný návrh obdržel také prof. Čerbák od ČLK jako předseda její oborové komise. Obě instituce žádají vypracování stanoviska k části návrhu vyhlášky, týkající se kardiologie. Text vyhlášky bude rozeslán všem členům výboru, na říjnové schůzi výboru pak budou diskutovány připomínky. Žádost o vyjádření bude odesláno také dr. Skalické, předsedkyni PS Ambulantních kardiologů a dr. Berkovi, který se již v minulosti k dispenzární péči vyjadřoval.
 
VII. Světový den srdce 2002
Dr. Rozsíval, který byl pověřen výborem koordinací aktivit ke Světovému dnu srdce, vyhlášenému World Heart Federation na 29. září 2002, informoval členy výboru o spolupráci s agenturou Quent (zastupující firmu Unilever), která k této příležitosti hodlá uspořádat na Václavském náměstí v Praze osvětovou akci věnovanou zdravé výživě. V tzv. Kardiobusu by měly laborantky zdarma měřit zájemcům plazmatickou koncentraci cholesterolu a dietní sestry radit, jak se zdravě stravovat.
Dr. Rozsíval požádal doc. Rosolovou a prof. Zadáka o zpracování odborné zprávy pro tisk a jejich event. účast s prof. Vojáčkem v televizní diskusi na téma prevence ICHS.
Dr. Rozsíval požádá Mgr. J. Hořejšího o přípravu tiskové zprávy pro ČTK.
 
VIII. Různé
 1. 11. Alpe-Adria Cardiology Meeting, 5.–7.6. 2003, Balatonfüred, Maďarsko: Předseda organizačního výboru prof. I. Edesz požádal členy Advisory Board (prof.Čerbák, doc. Hradec, doc. Špinar) o návrhy na hlavní témata konference a návrhy na přednášky na vyzvání. Doc. Hradec navrhl jako jedno z hlavních témat konference „Management of Acute Coronary Syndroms“ – vyzvaný přednášející prof. Petr Widimský (event. i další přednášející z ČR). Prof. Čerbák již navrhl prof. Edeszovi přednášku na téma „End Stages of Valvular Heart Diseases“ a doc. Špinar navrhl přednášku na téma „Diastolic Heart Failure“. Všechny tyto návrhy byly výborem odsouhlaseny.
 2. Výbor ČKS doporučil žádost Doc. J. Veselky o „Diploma of European Cardiologist“.
 3. Žádost VZP o stanovisko k implantaci kardiostimulátorů v NsP Přerov: Ředitel úseku zdravotní péče VZP MUDr. A. Pečenka požádal výbor ČKS o vyjádření k implantaci kardiostimulátorů na interním odd. NsP Přerov (kvalita péče a potřebnost pracoviště). Doc. Hradec požádal předsedu PS Arytmie a trvalá kardiostimulace dr. Táborského o vypracování stanoviska. Dr. Táborský jmenoval odbornou komisi, která provede v nemocnici v Přerově inspekci a poté podá výboru ČKS své vyjádření.
 4. Návrh na programové bloky na sjezd ESC 2003 ve Vídni: Do 30.9.2002 mohou zájemci navrhnout ucelené programové bloky, podklady má v elektronické podobě doc. Hradec.
 5. Informace z komise MZ pro posuzování vybrané zdravotnické techniky: Jako zástupce ČKS se schůze zúčastnil prof. Vojáček, který členy výboru informoval o stanoviscích komise k jednotlivým žádostem. Odsouhlasen nákup angiografického přístroje do Nemocnice v Ústí nad Labem, zamítnuta žádost Nemocnice v Havířově na nákup angiografického přístroje, odloženo rozhodnutí o nákupu angiolinky do Litoměřic, schválena obměna angiolinky na radiologii FN v Motole, schválen nákup angiolinky pro Nemocnici sv. Antoníny ve Vítkovicích (pouze pro periferní cévy), schválen nákup angiolinky do Liberce.
 6. Korespondence – na vědomí:
  • od dr. Březovského z MZ ČR přišla žádost o zaslání stanoviska k nákupu angiografického přístroje do Městské nemocnice v Litoměřicích. Doc. Hradec odpověděl dr. Březovskému, že jsme negativní stanovisko v minulosti již několikrát vyjádřili.
  • Firma Servier přistoupila na návrh agentury Kongres-takt na finanční kompenzaci části nákladů společenského večera „Karibská noc“, který proběhl v rámci X. výročního sjezdu 20.5.2002 ve Vládni vile v Brně. Firmě Servier budou vráceny zálohově uhrazené finanční prostředky za kulturní program, který z technických důvodu vůbec na akci neproběhl. Za toto nedopatření se Kongres-takt firmě Servier písemně omluvil.
  • Německá kardiologická společnost letos slaví 75. výročí svého založení.
  • Doc. Hradec dostal poděkování od předsedy Psychiatrické společnosti ČLS JEP prof. Rabocha za aktivní účast prof. Jaroslava Šimona a doc. Josefa Kautznera na sjezdu této společnosti. Prof. Šimon a doc. Kautzner se zúčastnili jako oficiální zástupci ČKS.
  • VI. mezinárodní kongres Polské kardiologické společnosti, 19.–21. 9. 2002, Poznaň, Polsko:
  • Výroční sjezd Turecké kardiologické společnosti 5.–8. 10. 2002, Antalya, Turecko: Doc. Hradec písemně poděkoval za pozvání a omluvil se z účasti.
  • ČLS JEP spolu s Instituty postgraduálního vzdělávání v Praze a v Brně uspořádaly ve dnech 11.– 12.9. 2002 postgraduální kurz na téma „Ateroskleróza 2002 a hyperhomocysteinemie 2002 – diagnostika, léčba, prevence“ . Bez vědomí výboru ČKS uvedli naši společnost jako jednoho ze spolupořadatelů. Výbor bude proti tomu písemně protestovat.
  • I. konference PS Akutní kardiologie se bude konat 12.–14.prosince 2002 v Rožnově pod Radhoštěm.
Noví členové:
MUDr. Jindřich Palčík, Tovačov
MUDr. Sirous Yaghmaee, Český Krumlov
MUDr. Jiří Nový, Nový Bydžov
MUDr. Radek Pelouch, Chrudim V
MUDr. Petr Korol, Hradec Králové
MUDr. Blanka Kočišková, Praha 5
MUDr. Leo Rychlý, Praha 2
MUDr. Vladimír Janovský, Opava
MUDr. Dana Ryšavá, Kutná Hora
MUDr. Markéta Švehlová, Plzeň
MUDr. Wisam Mageed AliGhanem, Nymburk
MUDr. Petr Opletal, Rýmařov
MUDr. Hana Slámová, Doloplazy okr. Olomouc
MUDr. Martin Králik, Trenčín, SR
Zrušení členství na vlastní žádost: MUDr. Zdeněk Pluháček, Mikulov
 
Příští schůze výboru se uskuteční 15. 10. 2002 od 14.00 hodin v Brně, FN u sv. Anny.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost