Zápis ze společné schůze odstupujícího a nového výboru České

Přítomni: doc.J. Hradec, prof. R. Čerbák, doc. V. Chaloupka, prof. P. Gregor, dr. P. Frídl, doc.J. Špinar, prof. J. Vítovec, doc. J. Widimský, prof. J. Vojáček, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, dr. M. Želízko
Omluveni: prof. M. Aschermann, dr. L. Berka, dr. J. Bytešník, prof. J. Kvasnička, prof. J. Lukl
Přizváni: prof. J .Toman, ing. P. Vojtášová, ing. T. Šůna (BVV)
 
I. Výbor České kardiologické společnosti pro funkční období 2002–2005
Volební komise zpracovala výsledky II. kola voleb (došlo 422 platných volebních lístků) a prvních 22 kandidátů postupujících z I.kola se umístilo s následujícími počty hlasů:
 
1. Petr Frídl
279 hlasů
  NOVÝ VÝBOR
2. Michael Aschermann
  233 hlasů
3. Ivan Málek
  177 hlasů
4. Jiří Vítovec
176 hlasů
5. Michael  Želízko 
176 hlasů
6. Pavel Gregor 
173 hlasů
7. Jan Lukl
172 hlasů
8. Jindřich Špinar
161 hlasů
9. Vladimír Rozsíval 
146 hlasů
10. Jiří Widimský
145 hlasů
11. Jan Vojáček 
144 hlasů
12. Petr Widimský
144 hlasů
  REVIZNÍ KOMISE
13. Lubomír Berka 
142 hlasů
14. Vladimír Staněk 
139 hlasů
15. Jiří Toman 
139 hlasů
 
16. Jiří Kvasnička 
134 hlasů
 
17. Jan Škovránek 
132 hlasů
 
18. Josef Kautzner 
119 hlasů
 
19. Hana Rosolová 
117 hlasů
 
20. Lubomír Elbl 
79 hlasů
 
21. Aleš Linhart 
77 hlasů
 
22. Josef Veselka 
71 hlasů
 
Vzhledem ke shodě počtu hlasů na 11. místě mezi kandidáty J. Vojáčkem a P. Widimským, volební komise losem rozhodla, že do výboru postupuje Jan Vojáček.
Ke stejné shodě počtu hlasů došlo i na 14. místě mezi kandidáty V. Staňkem a J. Tomanem. Losem se stal členem Revizní komise V. Staněk.
Členové nového výboru zvolili ze svého středu na pozici vědeckého sekretáře doc. MUDr. Jindřicha Špinara, CSc. a na pozici pokladníka potvrdili prof. MUDr. Pavla Gregora, DrSc.
Prof. Čerbák byl pověřen kontaktem s pracovními skupinami a postgraduálním vzděláváním.
Doc. Málek převezme po prof. Kvasničkovi funkci člena výboru odpovědného za guidelines.
 
II. Den mladých kardiologů
Dne 11. června se uskuteční v Míčovně Pražského Hradu XXVIII. Den mladých kardiologů. Program bude rozeslán všem členům společnosti na začátku června, od 28.května bude uveřejněn na webové stránce ČKS.
Hodnotící komise byla ustanovena ve složení: doc. Hradec, prof. Čerbák, prof. Vojáček.
Výhradním sponzorem akce je tradičně firma Sanofi-Synthélabo.
 
III. První hodnocení X. výročního sjezdu ČKS
Členové výboru se shodli, že sjezd proběhl úspěšně a bez větších problémů. Podle prvních ohlasů byla jak odborná tak i organizační část dobře zajištěna. Připomínky se týkají hlavně nutnosti lepšího uspořádání registrace účastníků. V letošním roce poprvé přijelo již v neděli více než 1000 účastníků a prostory stávající registrace v pavilonu E tomuto náporu bohužel nestačily. Prakticky všechny přednášky byly letos prezentovány elektronickou formou přes dataprojektory. Občas se objevily problémy s technikou, kdy nebylo možné včas připravit jednotlivé přednášky k prezentaci. Příčinou vesměs bylo to, že přednášející předali svoji prezentaci na elektronickém médiu těsně před začátkem bloku, do kterého byla přednáška zařazena. Pro příští rok je proto nezbytně nutné, aby přednášející odevzdávali své prezentace technikům s dostatečným časovým předstihem.
Dr. Frídl kritizoval promítání diapozitivu s textem „X. výroční sjezd ČKS, hlavní sponzor Léčiva“ během přestávek v sále Rotunda. Podle dřívějšího rozhodnutí výboru neměla být reklama žádného sponzora, tedy ani hlavního, v přednáškových sálech povolena.
Firmě Kardio-Line bude zaslán písemný protest proti uspořádání firemního symposia ve spolupráci s Klinikou funkční diagnostiky a rehabilitace FN U sv. Anny v době konání výročního sjezdu. Na pozvánkách na toto symposium, které firma Kardio-Line rozesílala, byl bez vědomí výboru ČKS neoprávněně použit název sjezdu. Dopis připraví doc. Špinar.
Podrobnější zpráva o X. výročním sjezdu ČKS bude uveřejněna v časopisu Cor et Vasa. Připraví ji prof. Toman, doc. Hradec a prof. Aschermann.
Všichni členové výboru obdrží e-mailem přehled o vytíženosti sálů při jednotlivých blocích programu.
 
Příští schůze výboru se uskuteční dne 18. června 2002 od 14.00 hod v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost