Zápis ze schůze výboru konané dne 5. 2. 2002 v Praze

Přítomni: doc. Hradec, prof. Čerbák, doc. Chaloupka, prof. Gregor, prof. Aschermann, dr. Berka, dr. Bytešník, dr. Frídl, prof. Kvasnička, prof. Lukl, doc. Špinar, prof. Vítovec, doc. Widimský
Přizváni: doc. Chaloupecký, dr. Táborský
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
 • Koncepce rozvoje kardiologie - s navrženou inovovanou verzí nesouhlasí Česká společnost kardiovaskulární chirurgie, po své schůzi předloží výboru ČKS své připomínky.
 • Akreditace pro pořádání školících akcí - prof. Čerbák požádal ČLK o udělení licence vedoucího lékaře, která je nezbytnou podmínkou garanta, jímž byl prof. Čerbák na prosincové schůzi výboru jmenován. Po získání licence bude odeslána žádost o akreditaci.
 • prof. Gregorovi, pokladníkovi ČKS, byla předána předběžná finanční zpráva o hospodaření za rok 2001.
 • Ostatní úkoly byly splněny.
 • Členové souhlasí se zněním zápisu.
II. X. výroční sjezd ČKS, Brno 19.–22. 5. 2002
 1. odborný program - doc. Chaloupka za programový výbor informoval výbor o celkovém počtu došlých přihlášek k aktivní účasti - celkem 250 volných sdělení + 60 posterů. Dalších cca 150 přednášek bude zařazeno v blocích pracovních skupin a přizvaných odborných společností. Z důvodu zvýšeného počtu přihlášek k aktivní účasti bude probíhat odborný program v 6 sálech (namísto 5 z předchozích let). Bude to sál Rotunda, sál Morava, sál Brno v pavilonu A a sály Business Centrum, sál Press Centrum a hlavní sál pavilonu E. Posterová sekce bude umístěna v novém prostoru v přízemí pavilonu E a diskuse k posterům bude časově vymezena.
 2. V neděli a úterý odpoledne budou probíhat firemní symposia. Na doprovodnou výstavu je ke dni 5. 2. přihlášeno 36 firem. Objednaná plocha je větší než ke stejnému datu v loňském roce. Hlavním sponzorem je firma Léčiva. Prof. Toman za organizační výbor sjezdu podepíše s firmou Léčiva do konce února smlouvu o celkovém objemu vložených finančních prostředků. Nad rámec objednaných aktivit je sponzorování kongresových tašek a Gala večera ČKS.
  Pondělní společenský večer - sponzorsky jsou zatím v rámci oficiální nabídky ČKS pro účastníky kongresu zajištěny následující akce: večer v Moravské galerii (firma Pfizer), zámek Čejkovice (firma Sanofi-Synthélabo), plavba lodí po brněnské přehradě (firma Slovakofarma). V jednání zůstávají firmy Novartis, Laboratoires Fournier, Ivax a další. Definitivní nabídka pondělních společenských a kulturních akcí bude součástí Programu.
Od placení registračního poplatku budou osvobozeni důchodci, čestní členové ČKS, vyzvaní přednášející (slavnostní přednášky ČKS) a členové výboru ČKS.
V prostorách registrace sjezdu nebude umožněno vystavování nebo jiná forma prezentace žádné komerční společnosti či firmy.
Sportovní akce "Kardiologický kilometr" - výbor trvá na tom, že ČKS nebude participovat na organizačním ani finančním zajišťování této akce, jak zněla původní ústní dohoda.
Firma Hewlett - Packard přislíbila sponzorské zajištění cesty pozvaného zahraničního řečníka prof. J. Kisslo z USA.
Přesný program sekce HOT LINES bude do Programu vložen jako samostatný list.
 
III. Euro Heart Survey
Prof. Čerbák jako národní koordinátor za Českou republiku informoval členy výboru o počtu pracovišť (10), která se prozatím přihlásila k pilotní studii "Stable Angina Pectoris". Vyzval členy výboru, aby oslovili další pracoviště, která by se tohoto průzkumu mohla zúčastnit.
 
IV. Návrhy na změny Stanov ČKS
 • PS Pediatrická kardiologie podala návrh, aby se při volbách do výboru ČKS volilo pouze 10 členů, ve výboru zůstával předseda budoucí a předseda minulý a automaticky se členem výboru stal i předseda PS Pediatrická kardiologie. Tento návrh nebyl výborem ČKS podpořen.
 • Předsedkyně PS ambulantních kardiologů podala návrh, aby se upravily bod 4.3. Stanov, ve kterém je uvedeno, že předsedové PS mají právo se zúčastnit schůzí výboru následovně: "předsedové PS budou přizváni na jednání výboru ČKS, pokud bude na programu bod týkající se společné problematiky výboru ČKS a příslušné PS". Výbor po diskusi rozhodl ponechat Stanovy v tomto bodu ve stávajícícm znění a učinit následující organizační opatření: všichni předsedové PS budou dostávat program schůzí výboru a zápis z předcházející schůze. Pokud bude na programu bod týkající se některé PS, má předseda této PS právo zúčastnit se schůze výboru. Svoji účast musí potvrdit předem telefonicky nebo e-mailem na sekretariát ČKS.
 • Návrh na změnu Stanov - hospodaření pracovních skupin: zrušit původní bod 4.4 o samostatném subkontu pracovních skupin a nahradit novým zněním:
  4.4. Veškeré finanční hospodaření pracovních skupin se uskutečňuje účetní cestou ČKS. Pracovní skupiny mohou po schválení výborem ČKS disponovat svými finančními prostředky, které svou činností získaly (po odečtení daní).
 • Návrh na změnu Stanov - volba předsedy výboru: úprava bodu 3.4
  3.4. Předseda výboru
  Úřadujícím předsedou výboru se na první schůzi výboru po skončených volbách stává dosavadní budoucí předseda. Dosavadní úřadující předseda se na další období automaticky stává předsedou minulým. Předsedou ČKS může být každý řádný člen zvolen pouze jednou a na jedno funkční období.
V. Vyjádření k dopisu Svazu pacientů ČR o homocysteinu
Oficiální společné vyjádření ČKS a České společnosti pro aterosklerózu (ČSA) odeslal doc.Hradec jako odpověď na dopis z Ministerstva zdravotnictví, který žádal zaslání stanoviska k dopisům Svazu pacientů o homocysteinu. Toto vyjádření bude publikováno v Cor et Vasa.
 
VI. Připomínky k vyhlášce MZ o ukazatelích minimální dostupnosti zdravotní péče
Dr. Berka připraví připomínky k této vyhlášce vzešlé z diskuse výboru a vycházející z Národního kardiovaskulárního programu (5 míst ambulantních kardiologů na 100 tis. obyvatel, v nemocnici II. typu na interním oddělení alespoň 2 kardiology, v nemocnici III. typu minimálně 4 kardiology, kardiolog v pohotovostní službě).
 
VII. X. Alpe-Adria Cardiology Meeting
Firma Léčiva přislíbila, že bude sponzorovat autobus, který odveze aktivní účastníky kongresu z Prahy do Vídně a zpět. Definitivní seznam žadatelů o sponzorování účasti ČKS bude předložen na příští schůzi výboru.
 
VIII. Různé
 1. Žádost České asociace srdce - předseda výboru České asociace srdce Doc. Bruthans požádal výbor ČKS o úhradu 949,- EURO jako členského příspěvku České asociace srdce do European Heart Network. Výbor poskytnutí příspěvku neschválil.
 2. Schůze předsedů a sekretářů národních společností 7.-8. 3. 2002 v European Heart House - doc. Hradec se nebude moci zúčastnit. ČKS bude zastupovat místopředseda prof. Čerbák, který se zároveň zúčastní schůze národních koordinátorů Euro Heart Survey.
 3. Kredity za testy v Clinical Cardiology Alert - úspěšným řešitelům (75% a vyšší úspěšnost správných odpovědí za rok 2002) bude ČKS udělovat na konci roku 10 kreditů.
 4. Šňůra života - prof. Lukl informoval výbor o této aktivitě Fakultní nemocnice Olomouc. Výbor jí vyslovil morální podporu.
 5. Žádost Praha Publishing o distribuci 5. čísla časopisu JAMA-CZ všem účastníkům X. výročního sjezdu ČKS v kongresových taškách a rozeslání 6. čísla časopisu JAMA-CZ všem členům ČKS byla výborem schválena. Obě čísla budou kardiologicky zaměřena. Náklady na distribuci uhradí Praha Publishing.
 6. Došlá pošta - na vědomí:
  • Baťova nemocnice ve Zlíně požádala výbor ČKS o podporu k zařazení jejich pracoviště invazivní kardiologie do tabulky č. 12 ve vyhlášce MZ ČR o přímé úhradě direktních PTCA + ZUM a inhibitorů IIb/IIIa u nemocných s akutním infarktem myokardu. Výbor tuto žádost projedná na své příští schůzi po vyjádření výboru PS Intervenční kardiologie.
  • Dr. Pěnička informoval výbor o prodloužení své zahraniční stáže, na kterou mu bylo uděleno stipendium ČKS.
  • Nemocnice v Litoměřicích opakuje svoji žádost výboru ČKS o doporučení vzniku pracoviště invazivní kardiologie. Tato opakovaná žádost bude znovu projednána na příští schůzi výboru.
  • Žádost Nemocnice v Havířově o doporučení vzniku pracoviště invazivní kardiologie bude projednána na příští schůzi výboru. Předtím bude požádán o stanovisko výbor PS Intervenční kardiologie.
 7. Výbor souhlasí se zakoupením nové tiskárny a notebooku pro potřeby předsedy ČKS doc. Hradce.
 8. Prof. Čerbák informoval výbor o jednání s Českou lékařskou komorou o úhradě administrativních nákladů za doporučování akreditací školících pracovišť a licencí školitelů. Prof. Čerbák odešle dopis požadující úhradu nákladů prezidentovi ČLK dr. Rathovi. Podle sdělení právníků ČLK nic nebrání tomu, aby mezi ČLK a ČKS byla o úhradě těchto nákladů uzavřena smlouva.
 9. Výbor navrhl oponenty pro inovovaná guidelines o vrozených srdečních vadách (autorka dr. Popelová). Navrženými oponenty jsou Dr. Josef Nečas z CKTCH Brno a Dr. Vladimír Rozsíval z FN Hradec Králové.
Noví členové:
MUDr. Jana Kočárníková, Praha 8
MUDr. Karla Sedláčková, Frýdek-Místek
MUDr. Patrik Jakubek, Vranov nad Toplou, Slovensko
MUDr. Petr Palma, Brno
MUDr. Petr Luzum, Praha 6
MUDr. Milan Hložek, Praha 10
Příští schůze výboru bude dne 6. 3. 2002 od 14.00 hod. v knihovně III. interní kliniky VFN v Praze.
 
Další schůze výboru se uskuteční dne 23. 4. 2002 od 14.00 hod v Brně, restaurace Expo.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost