Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 15. 10. 2002 v Brně

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, doc. J. Špinar, prof. P. Gregor, dr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček
Přizváni: doc. V. Chaloupka – předseda organizačního výboru sjezdu Předsedové pracovních skupin, z nichž přítomen dr. P. Janský (Akutní kardiologie) Ing. P. Buchníček – daňový poradce a účetní ČKS
Omluveni: prof. M. Aschermann, doc. J. Widimský, dr. M. Želízko

I. Kontrola zápisu z minulých schůzí výboru
 • doc. Hradec poděkoval prof. Aschermannovi za přípravu bloku přednášek na výročním sjezdu Slovenské kardiologické společnosti v Košicích a všem, kteří v tomto bloku vystoupili, za jejich reprezentaci České kardiologické společnosti na tomto setkání.
 • Předsedové pracovních skupin jsou upozorněni na to, že na oficiální akce pracovních skupin jim budou uděleny certifikáty České lékařské komory pouze v případě, že měsíc před konáním samotné akce odešlou na sekretariát ČKS program symposia a oficiální žádost o přidělení certifikátu (kreditů). ČKS byla udělena v srpnu akreditace pro pořádání školících akcí a z tohoto statutu je ČKS oprávněna přidělovat na své akce (dle doby konání) certifikáty či kredity. Jedinou podmínkou je ohlašovací povinnost na Českou lékařskou komoru minimálně jeden měsíc před konáním akce.
Úkoly vyplývající z minulé schůze byly všechny splněny
Členové souhlasí se zněním zápisu.

II. Návrh na změnu Stanov ČKS
Doc. Hradec připravil návrh na změnu Stanov v bodu "Hlavní činnost" společnosti, která je nyní velmi vágně formulována a nezahrnuje činnosti, do kterých ČKS investuje převážnou část finančních prostředků (podpora mladých kardiologů – příspěvky na zahraniční stáže, domácí granty atd.). Tento návrh byl na schůzi diskutován a připomínky budou začleněny do návrhu doc. Hradce. Upravený návrh bude zaslán všem členům výboru, aby jej případně ještě do příští schůze připomínkovali, a poté bude zaslán ing. Buchníčkovi, daňovému poradci ČKS (který se schůze také zúčastnil) a právníkovi, Mgr. Prudilovi. V únoru pak bude definitivní podoba změn zveřejněna na webové stránce ČKS.
Ing. Buchníček znovu upozornil na nutnost, aby veškeré akce pořádané ČKS a jejími pracovními skupinami byly účetně evidovány přes ČKS, a to vždy ve zdaňovacích obdobích, do kterých daná akce dle data konání spadá.

III. XI. výroční sjezd ČKS
Doc. Špinar, předseda programového výboru, předložil členům výboru upravený návrh tvorby odborného programu, který byl schválen. Od 1. listopadu budou na webové stránce ČKS www.kardio-cz.cz zveřejněny on-line přihlášky k aktivní účasti (individuální přihláška + přihlášky pro bloky pracovních skupin a odborných společností). Termín pro odesílání přihlášek k aktivní účasti je 10. ledna 2003 (včetně abstrakt). Povinnost odeslání abstrakta se vztahuje na individuální přihlášky, u bloků přednášek pracovních skupin záleží na zvážení autora, zda zašle k přednášce i abstraktum. Předsedové pracovních skupin budou požádáni o navržení 3 recenzentů z každé PS (do listopadové schůze výboru), kteří budou posuzovat došlá individuální abstrakta (dle tematického rozdělení) a bodovat je podle kvality. Na základě tohoto bodování vybere programový výbor abstrakta k ústní nebo posterové prezentaci, event. abstraktum odmítne. Z přijatých abstrakt vytvoří tematické programové bloky.
Předsedové pracovních skupin obdrží poštou přístupová hesla pro vstup do on-line formulářů na návrhy programových bloků PS.
Součástí odborného programu bude blok přednášek prezentovaných v anglickém jazyce. Výbor proto vyzývá zájemce, aby přihlašovali svá sdělení v angličtině. Tento blok bude označen jako Varia a není tedy nijak tematicky limitován.
Předseda organizačního výboru Doc. Chaloupka informoval členy výboru o přípravách tištěného I. oznámení, které bude odesláno všem členům společnosti do konce října.
I. oznámení bude uveřejněno také v Cor et Vasa a na webové stránce ČKS.
Dále byl výbor informován a započatých jednáních s potenciálními sponzory sjezdu, ze kterých vzešel generální sponzor sjezdu (sponzor Gala večera ČKS) - firma Léčiva a.s.
Z titulu hlavního (generálního) sponzora má firma nárok na:
 • prioritní výběr termínu firemního symposia,
 • umístění firemního loga a přípravků v době konání symposia v příslušném přednáškovém sále,
 • uvedení jméno hlavního sponzora v Programu sjezdu a I. oznámení,
 • 4. inzertní stranu Programu a I. oznámení.
Výbor revidoval svoje rozhodnutí z červnové schůze výboru týkající se navýšení ceny vstupenky na Gala večer ČKS. Původně odsouhlasené navýšení na 500,- Kč bylo výborem sníženo na 300,- Kč.
Jubilea 2003 – z členů ČKS jubilujících v příštím roce budou na příští schůzi vybráni kandidáti čestného členství ČKS. K proslovení slavnostních přednášek budou vyzváni:
 • Prof. F. Kölbel – slavnostní přednáška ČKS,
 • Prof. R. Čerbák - Navrátilova přednáška,
 • Prof. V. Staněk – Luklova přednáška
 • Prof. K. Horký – Herlesova přednáška
Do příští schůze zváží členové výboru téma pro symposium České kardiologické společnosti v rámci odborného programu sjezdu.

IV. Návrh na úpravu podmínek pro získání akreditace školícího pracoviště a licence školitele
Prof. Čerbák obdržel od předsedů pracovních skupin Echokardiografie, Intervenční kardiologie a Arytmie a trvalá kardiostimulace návrhy na změny podmínek a do příští schůze výboru sestaví jednotný návrh změn, který bude odeslán na Českou lékařskou komoru.

V. Vyhláška MZ o dispenzární péči
Česká kardiologická společnost byla požádána Ministerstvem zdravotnictví a Českou lékařskou komorou o vyjádření se k návrhu vyhlášky MZ o dispenzární péči. Na vyzvání své stanovisko zaslali zástupci ambulantních kardiologů - dr. Berka a dr. Skalická. Výbor po diskuzi doporučil vyřadit z vyhlášky chronická onemocnění, která do dispenzární péče nepatří (např. esenciální hypertenze, symptomatické formy ICHS, závažné arytmie, srdeční selhání, plicní hypertenze, tromboembolická nemoc, ischemická choroba dolních končetin, hyperlipoproteinemie), a některé stavy, které lze obtížně definovat (např. osoby ohrožené vznikem hypertenze) nebo jejich zařazení do vyhlášky nepovažuje za opodstatněné (prolaps mitrální chlopně). U dalších stavů doporučil úpravy frekvence dispenzárních prohlídek a specializace dispenzarizujícího lékaře.
Stanovisko ČKS odešle prof. Čerbák na MZ ČR a na ČLK.

VI. Výklad SÚKL k zákonu o reklamě a sponzorování
Výbor ČKS se seznámil s výkladem SÚKL k zákonu o reklamě a sponzorování ve zdravotnictví a vzal tento výklad na vědomí i přesto, že s některými body nesouhlasí.

VII. Různé
 1. Žádost zdravotního rady Středočeského kraje o návrh kardiologa do poradního sboru – výbor navrhl prof. Kölbela, doc. Hradec se ho dotáže, zda by byl ochoten se této funkce ujmout.
 2. Prof. Bravený požádal jménem přípravného výboru symposia „Genes and Heart“ Českou kardiologickou společnost o podporu této akce a spoluúčast na jeho organizaci delegováním svého zástupce v organizačním výboru. Členové výboru ČKS souhlasí a do organizačního výboru navrhli prof. J. Vítovce.
 3. Redakce časopisu „Vnitřní lékařství“ připravila ke 100. výročí EKG zvláštní číslo tohoto časopisu. Výbor ČKS odsouhlasil zakoupení a rozeslání tohoto supplementa všem členům ČKS, kteří nejsou předplatiteli Vnitřního lékařství za poloviční cenu 40 – 50,- Kč /kus. Slečna Prchalová zajistí technické detaily distribuce.
 4. PS Dětských kardiologů pořádá ve dnech 5. – 7. 12. 2002 symposium věnované 25. výročí založení Dětského kardiocentra FN v Motole a požádala výbor ČKS o finanční podporu symposia ve výši cca 70 tis. Kč, která by byla použita na úhradu pronájmu kongresového sálu. Vzhledem k omezeným možnostem získat sponzory pro symposium o dětské kardiologii výbor s úhradou nákladů ve výši 70 tis. Kč souhlasí. Slečna Prchalová odpoví a domluví s účetní firmou ČKS převod prostředků.
 5. Korespondence:
  1. Slečna Prchalová nahlásí přehled oficiálních akcí ČKS v roce 2003 (3 hlavní akce) pro chystaný Kalendář zdravotnických akcí, který vydává každoročně firma Marketing pro zdraví.
  2. Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky požádala výbor ČKS o podporu svého záměru, aby absolventi bakalářského studia v oboru „biomedicínská klinická technika“ (na ČVUT Praha a VUT Brno) byli zařazeni mezi zdravotnické profese v chystaném zákonu o výkonu zdravotnického povolání. Výbor žádost podpořil
  3. Hejtman Středočeského kraje požádal výbor o jmenování odborníka, který by se účastnil přípravných jednání se zástupci Středočeského kraje a Hygienické služby. Výbor jmenoval doc. J. Málkovou z III. interní - kardiologické kliniky FNKV v Praze, která se jmenováním souhlasí.
  4. Okresní úřad v Tachově požádal výbor ČKS o zprostředkování kontaktu na člena ČKS v západočeském kraje, který by se zúčastnil výběrového řízení na obsazení privátní praxe v oboru kardiologie pro okres Tachov. Navrženi byli prof. Šimon, doc. Rosolová a doc. Šmíd z Plzně, které úřad sám osloví.
  5. Prof. Steinbach, organizátor posledního Alpe-Adria Cardiology Meeting, který se konal letos v dubnu ve Vídni, informoval doc. Hradce o finančním přebytku tohoto symposia, který bude použit na organizaci mezinárodní studie o "Brugada syndromu" v oblasti států sdružených v Alpe-Adria asociaci. Protokol studie byl předán výboru PS Arytmie a trvalá kardiostimulace k posouzení.
  6. Doc. Kalita, zástupce Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti, odeslal výboru ČKS finální verzi roku 2002 guidelines pro diagnostiku a léčbu cévních onemocnění mozku. Původní společná guidelines České neurologické společnosti a ČKS byla výborem ČKS schválena v roce 1998. Předložený text obsahuje řadu nepřesností a vágních formulací. Proto výbor rozhodl, že Prof. Gregor požádá jménem výboru ČKS doc. M. Bulvase, aby se s doc. Kalitou zkontaktoval a text společně upravili. Teprve poté výbor ČKS rozhodne, zda bude text přijat jako společná doporučení České neurologické společnosti a České kardiologické společnosti.
  7. Firma Aventis nabídla ČKS vypsání edukačního grantu, jehož příjemci (cca 10 lékařů) budou vysláni na kongres ESC 2003 ve Vídni. Výběr příjemců bude zcela ponechán na výboru ČKS, firma pouze požaduje prostor na uveřejnění informace o tomto grantu v Cor et Vasa, s čímž výbor souhlasí. Podmínky grantu byly stanoveny: věk do 35ti let, aktivní účast či doklad o odeslání abstrakta na kongres. Příjemci grantu na kongres ESC 2003 ve Vídni budou vyhlášeni na výročním sjezdu ČKS v Brně v květnu 2003.
  8. Dr. Viktor Kočka požádal výbor ČKS o doporučení žádosti o Diploma of European Cardiologist. Výbor jeho žádost doporučil. Doc. Hradec napíše dr. Kočkovi vyjádření.
  9. Dr. M. Cabrnoch, poslanec PSP ČR, vyzval ČKS ke spolupráci na připomínkách k vládnímu návrhu zákona o výkonu zdravotnických povolání. Vzhledem k tomu, že termín pro odeslání připomínek je 4.listopadu, budou reagovat členové výboru individuálně. Text návrhu je k dispozici na webové stránce www.psp.cz
  10. Prof. Vojáček informoval o chystaném registru kardiovaskulárních výkonů, který povede na základě vyhlášky od 1.1.2003 Ministerstvo zdravotnictví.
  11. Na webové stránce ČKS bude uveřejněn odkaz na samostatnou webovou stránku PS Srdeční selhání.
  12. Nemocnice v Karlových Varech požádala ČKS o odborné posouzení záměru zřízení pracoviště invazivní kardiologie. Prof. Vojáček předloží na příští schůzi výboru stanovisko výboru PS Intervenční kardiologie.
Noví členové:
MUDr. Milan Köchrt, Teplice
MUDr. Alena Dvořáková, Praha 5
MUDr. Kateřina Michalová, Praha 6
MUDr. Radim Karlík, Luhačovice
MUDr. Jana Gandalovičová, Praha 6

Příští schůze výboru se uskuteční 27. listopadu 2002 od 17.00 hodin v knihovně III. interní kliniky VFN v Praze (u doc. Hradce).
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost