Zápis ze schůze výboru konané dne 23. 4. 2002 v Brně

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, doc. V. Chaloupka, dr. J. Bytešník, dr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc. J. Špinar, prof. J. Vítovec
Omluveni: prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, dr. L. Berka, prof. J. Kvasnička, doc. J. Widimský
Přizváni: předsedové pracovních skupin, přítomni: dr. M. Táborský, doc. S. Janoušek, Prof. J. Toman, Ing. P. Vojtášová
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Všechny úkoly splněny, nadále zůstává úkol dr. Berky připravit odpověď ohledně připomínek výboru k vyhlášce MZ o ukazatelích minimální dostupnosti zdravotní péče.
Volební lístky pro druhé kolo voleb do výboru ČKS na funkční období 2002–2005 byly rozeslány na začátku dubna. Druhé volební kolo bude ukončeno 10. května. Výsledky voleb přednese předseda volební komise doc. Chaloupka na X. výročním sjezdu ČKS na Valné hromadě dne 20. 5. 2002.
 
II. X. výroční sjezd, Brno
Ing. Vojtášová a prof. Toman informovali výbor o stavu příprav. K dnešnímu dni je celkem 1400 přihlášených účastníků (v loňském roce bylo ke stejnému datu přihlášeno 990 účastníků). Objednaná firemní výstavní plocha je oproti loňskému roku vyšší o cca 100 metrů čtverečních. Vyšší je i počet společenských a kulturních akcí. Zcela obsazeny jsou v tuto chvíli již všechny pondělní společenské a kulturní akce (pro cca 900 osob) a také jsou již zcela vyprodány vstupenky na Gala večer (1000 vstupenek).
Z kapacitních důvodů bude výbor nucen přistoupit pro příští rok ke zvýšení registračního poplatku pro sestry a nečleny ČKS, jejich počet vzrostl v tomto roce nejvíce, a také ke zvýšení ceny vstupenky na Gala večer. Toto zvýšení však projedná až nový výbor ČKS na své červnové schůzi.
Všechny ubytovací kapacity jsou již zcela obsazeny.
Oficiálními hosty ČKS při sjezdu budou prof. Kisslo, prof. Ruskin a prof. Stefenelli. Prof. Kisslo přijede do Brna 18.5., výbor požádal prof. Toman, doc. Chaloupka a doc. Špinarová, aby ho pozvali jménem ČKS na večeři.
Prof. Kisslo a prof. Ruskinovi bude při slavnostním zahájení sjezdu dne 19.5. předáno čestné členství ČKS. Slečna Prchalová objedná zhotovení diplomů.
Ing. Vojtášová předložila členům výboru grafické návrhy všech sjezdových tiskovin. Výbor s návrhy vyslovil souhlas.
Program Valné hromady:
 • zpráva o činnosti ČKS (včetně pracovních skupin) – doc. Hradec
 • zpráva o hospodaření ČKS – prof. Gregor
 • zpráva revizní komise – doc. Chaloupecký
 • návrh změn Stanov ČKS – doc. Hradec
 • zpráva volební komise – doc. Chaloupka
 • udělení čestných členství ČKS – doc. Hradec
 • vyhlášení příjemců výzkumných grantů ČKS – doc. Špinar
 • diskuse
Program Valné hromady včetně návrhu na změnu Stanov obdrží každý účastník v kongresové tašce. Součástí kongresových tašek bude také program sekce HOT LINES, který v Programu není uveřejněn.
Výbor schválil vkládání informačních a reklamních materiálů do sjezdových tašek. Cena za vložení jednoho komerčního materiálu, jehož obsah musí být dopředu znám výboru ČKS, bude 10 000.- Kč.
Česká kardiologická společnost přivítala na konci minulého roku iniciativu společnosti Špilberk Club týkající se pořádání běhu s názvem „Kardiologická míle“ v době konání X. výročního sjezdu ČKS v Brně dne 21.5.2002. Bohužel při přípravě této akce došlo ze strany subjektů spjatých se Špilberk Club k mnoha komunikačním nedorozuměním. Navzdory opakovaným upozorněním nedostaly doposud výbor ČKS ani organizační výbor sjezdu požadované informace a záruky, že budou splněny podmínky, které ČKS stanovila a se kterými byly tyto subjekty opakovaně seznámeny. Z těchto důvodů se výbor ČKS rozhodl odstoupit od spoluúčasti na pořádání běhu a požádal prof. Tomana, aby v tomto znění odeslal řediteli společnosti Špilberk Club panu Krškovi dopis. Text dopisu bude před odesláním konzultována s právníkem ČKS Mgr. Prudilem.
Členové výboru provedli výběr obědů, které budou účastníkům sjezdu podávány 20. a 21. května.
Termín konání výročního sjezdu ČKS v roce 2003 je 11.–14. května.
Předběžný termín konání výročního sjezdu ČKS v roce 2004 byl stanoven na 16.–19. května.
 
III. Výběr příjemců výzkumných grantů ČKS
 • zahraniční grant: Do data uzávěrky 28. 2. 2002 došly dvě žádosti – dr. Miroslava Kocíka z IKEM Praha („Funkce levé komory a pracovní kapacita u dospělých pacientů léčených chemoterapií v dětství“) a dr. Dalibora Heřmana z FNKV v Praze („Úloha nonfluoroskopického mapovacího systému v detekci arytmogenního substrátu u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií ve vysoce rizikové skupině náhlé smrti“). Žádost dr. Kocíka není formálně úplná, chybí souhlas zahraničního pracoviště, kvalita projektu je nedostatečná. Výbor tuto žádost zamítl. Žádost dr. Heřmana je po formální stránce v pořádku, výbor ale nesouhlasí s udělením grantu ČKS žadateli, protože se jedná spíše o zahraniční stáž než o výzkumný projekt. Zamítavou odpověď připraví doc. Chaloupka
 • domácí grant: Do termínu 31. 3. 2002 došly dvě žádosti – dr. Rýzlové z FNKV v Praze („Vývoj kombinovaného dopplerovského indexu -Tei indexu - při optimální terapii pacientů s chronickým srdečním selhání po infarktu myokardu a jeho vztah k bazálním a průběžným koncentracím C-reaktivního proteinu, ceruloplazminu a B-natriuretického peptidu“) a dr. Ludky z FN U sv. Anny v Brně („Výskyt chronického srdečního selhání u pacientů v pravidelném dialyzačním programu v závislosti na věku“). Výbor schválil žádost dr. Ludky, žádost dr. Rýzlové byla zamítnuta. Příjemce grantu bude slavnostně vyhlášen při výročním sjezdu ČKS na Valné hromadě. Dr. Ludka může začít čerpat finanční prostředky z grantu od května t.r.
IV. Zpráva o X. Alpe-Adria Cardiology Meeting, Vídeň
Kongresu se aktivně zúčastnilo 26 aktivních účastníků z České republiky. Prezentovali na něm celkem 50 sdělení, z toho 29 ve formě přednášek a 21 ve formě posterů. Z celekového počtu 250 sdělení na kongresu to představovalo plnou jednu pětinu.
Všem aktivním účastníkům z ČR do 35 let věku byla účast plně sponzorována ČKS, což představovalo celkovou sumu zhruba 280 000,- Kč z rozpočtu ČKS. Autobus vypravila na své náklady firma Léčiva, a.s., které bude odeslán děkovný dopis.
Příští Alpe-Adria Cardiology Meeting se uskuteční 5.–7. června 2003 v Balatonfüredu v Maďarsku. První oznámení bude k dispozici při registraci na sjezdu v Brně a dále na sekretariátu ČKS u slečny Prchalové. Příští rok se v Maďarsku poprvé uskuteční také Young Investigators Competition. Přihlásit se mohou aktivní účastníci do 25 let věku.
 
V. Posuzování žádostí o doporučení vzniku intervenčních pracovišť a nákupů angiografických přístrojů
V poslední době rychle přibývají žádostí z celé České republiky o doporučení vzniku nových intervenčních kardiologických pracovišť. Proto je tedy nutné vytvořit obecná pravidla pro posuzování takovýchto žádostí. Dosud byl vždy před rozhodnutím výboru ČKS dotazován na názor výbor PS Intervenční kardiologie. Výbor této pracovní skupiny se domnívá, že by se rozhodování mělo řídit licenčním řádem. Výbor PS Intervenční kardiologie přislíbil, že vypracuje do června t.r. návrh Koncepce rozvoje intervenční kardiologie v ČR, ze kterého by mělo vycházet posuzování eventuelních dalších žádostí.
Výbor znovu projednal opakovanou žádost Nemocnice Litoměřice o doporučení vzniku pracoviště invazivní kardiologie a potvrdil své dřívější rozhodnutí, že vznik takového pracoviště nedoporučuje.
Výbor dále projednal žádost Nemocnice Havířov o doporučení vzniku pracoviště invazivní kardiologie a vzhledem k tomu, že kapacita existujících katetrizačních laboratoří v regionu severní Moravy je dostatečné, ani tuto žádost nedoporučil.
 
VI. Různé
 1. Symposium „Syncope Meeting 2002“: Výbor jmenoval zástupcem ČKS na tomto symposiu v European Heart House v říjnu t.r. doc. Kautznera., náhradníkem Dr. Táborského. Cestovní náklady bude hradit ČKS. Na programu tohoto symposia je diskuse o implementaci evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu synkop na národní úrovni.
 2. Výbor pověřil předsedu PS Arytmie a trvalá kardiostimulace dr. Táborského, aby se jako zástupce ČKS zúčastnil výběrového řízení MZ na implantace trvalých kardiostimulátorů v okresu Hodonín. Výbor PS Arytmie a trvalá kardiostimulace jmenoval komisi ve složení dr. Táborský, doc. Kautzner a dr. Heinc, která provedla lokální šetření v kardiostimulačních centrech v nemocnicích v Hodoníně a Kyjově a stanovila pro obě pracoviště identická kriteria hodnocení. Tyto objektivní podklady budou přeloženy při výběrovém řízení na MZ ČR. Dr. Táborský bude o výsledku jednání informovat výbor ČK
 3. Žádost PS Akutní kardiologie o pověření přípravou a vedením registru IM v ČR: výbor ČKS pověřil tuto pracovní skupinu přípravným jednáním na MZ ČR.
 4. Žádost PS Invazivní kardioangiologie o změnu názvu na PS Intervenční kardiologie: výbor ČKS se změnou názvu PS vyslovil souhlas.
 5. Žádost dr. Munclingera z Jižní Afriky o doporučení „Diploma of European Cardiologist“: výbor žádost podpoří, pokud je Dr. Munclinger členem ČKS. Slečna Prchalová ověří jeho členství a doc. Hradec mu odpoví.
 6. Předseda PS Arytmie a trvalá kardiostimulace Dr. Táborský předložil výboru ČKS návrh dohody mezi PS Arytmie a trvalá kardiostimulace ČKS a obdobnou PS Slovenské kardiologické společnosti na pořádání společných symposií střídavě v ČR a SR. Návrh této dohody bude předložen účetnímu a právníkovi ČKS a pokud bude formálně vyhovovat, doc. Hradec dohodu za ČKS podepíše. Do loňského roku pořádala PS Arytmie a trvalá kardiostimulace každoročně svoje symposia na podzim v Olomouci, od příštího roku budou tato symposia nahrazena akcemi, které budou střídavě pořádány pracovními skupinami ČKS a SKS. První společné symposium bude v únoru 2003 na Slovensku.
 7. Doc. Hradec požádal členy výboru, aby všechny podněty pro lékovou kategorizační komisi byly zásadně podávány prostřednictvím dříve jmenovaných garantů ČKS, tj. buď doc. Hradce nebo doc. Bultase.
 8. UEMS – Cardiology Section: Ze schůze 10.května se omluvil oficiální reprezentant ČKS v UEMS prof. Petr Widimský. Výbor požádál o účast na schůzi druhého oficiálního zástupce ČKS v UEMS doc. Chaloupku.
 9. EBAC: výbor rozhodl, že od příštího roku bude na našem výročním sjezdu probíhat jedna sekce v angličtině, abychom mohli požádat EBAC o udělení evropských kreditů CME.
 10. Mgr. Kadeřávková z vydavatelství Praha Publishing informovala výbor, že roční snaha zařadit časopis Cor et Vasa do databáze MEDLINE nebyla bohužel úspěšná. Hlavním důvodem je malá citovanost časopisu. Doc. Hradec proto vyzve v Editorialu všechny domácí autory, aby práce z Cor et Vasa více citovali.
 11. Na webové adrese www.cls.cz/dp (webová stránka ČLS JEP) je v elektronické podobě k dispozici 305 doporučených postupů pro praktické lékaře, z nichž 16 je z České kardiologické společnosti.
Noví členové:
MUDr. Jitka Polanecká, Praha 7
MUDr. Libor Staněk, Radonice
MUDr. Adriana Mifková, Olomouc
MUDr. Eva Bučeková, Bratislava, Slovensko
MUDr. Viera Vavreková, Nižný Hrabovec, Slovensko
MUDr. Roman Surovčík, Praha 8
MUDr. Ivana Striezová, Banská Bystrica, Slovensko
MUDr. Věra Cempírková, České Budějovice
MUDr. Stanislav Bulíř, Bakov nad Jizerou
MUDr. Miroslav Kocík, Praha 4
MUDr. Zdeněk Monhart, Znojmo
MUDr. Marián Pirchala, Karviná – Hranice
MUDr. Samuel Heller, Praha 2
MUDr. Martina Sachová, Ostrava
MUDr. Marcela Buňatová, Plzeň
MUDr. Michal Černošek, Prostějov
Pavla Zimová, Praha 9
MUDr. Hanka Mlčochová, Praha 1
 
Společná schůze odstupujícího a nově zvoleného výboru se uskuteční 22. 5. 2002 od 13.00 hodin v restauraci v pavilonu A3.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost