Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 18. 06. 2002 v Praze

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. M. Aschermann, dr. P. Frídl, prof. P. Gregor, dr. V. Rozsíval, doc. J. Špinar, prof. J. Vojáček, doc. J. Widimský, dr. M. Želízko.
Omluveni: prof. J. Lukl, prof. J. Vítovec, doc. I. Málek, L. Prchalová
Přizváni: předsedové pracovních skupin, přítomni: J. Leisser (PS Kardiovask. rehabilitace)
 
I. Kontrola zápisu z minulých schůzí výboru
Zápis ze schůze výboru dne 23. 4. 2002 byl jednomyslně schválen přítomnými členy starého výboru.
Zápis ze schůze výboru dne 22. 5. byl jednomyslně schválen.
Konečné vyúčtování X. výročního sjezdu bude projednáno na příští schůzi.
Dr. Frídl prosí o posílání zápisu a pozvánek na schůze poštou, e-mail mu nefunguje.
Trvá zaslat přehled vytíženost sálů při X. výročním sjezdu ČKS všem členům výboru mailem – zařídí doc.Špinar přes ing. Vojtášovou.
Všechny ostatní úkoly byly splněny.
 
II. Den mladých kardiologů – 11. 6. 2002
Doc. Hradec poděkoval za organizaci dr. Frídlovi. Ten informoval o klesající návštěvnosti, celkem bylo přítomno asi 60 lidí. Jedním z důvodů je nepochybně pozdní rozeslání programu, většina členů ČKS ho dostala až den před Dnem mladých kardiologů.
Předneseno bylo 19 sdělení, jeden přednášející se omluvil. Kvalita přednesených sdělení byla vysoká.
Vítězové:
1. cena: Buncová M. a kol.
2. cena: Pešek J. a kol.
2. cena: Červenka L. a kol.
3. cena nebyla udělena.
Vítězné práce budou předneseny na Kardiologickém dni v Nemocnici Na Homolce, autory pozve prof.Čerbák.
Prof. Aschermann doporučil zařadit Soutěž mladých kardiologů na program výročního sjezdu v Brně (neschváleno). Je třeba více inzerovat tuto akci v Cor et Vasa (letos údajně nebylo) a pokusit se zajistit důstojnější účast. Konečný termín pro přihlášky Dne mladých výzkumníků 2003 bude do 31. 3. 2003. Informaci v Cor et Vasa zajistí sekretariát.
 
III. Kardiologický den 2002
Bylo rozhodnuto, že se vrátíme k jednodenní akci. Termín 28. 11. 2002 v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. Vedoucí Kongresového centra, dr. Pavlovskou, bude informovat L.Prchalová.
Program, který připravil prof. Čerbák, byl odsouhlasen:
Zahájení v 10.00
10.15–11.00 Mladí kardiologové
předsedající Frídl, Hradec, Niederle
11.00–11.30 Zahraniční host – dr. Gupta z Londýna, který přednese přehledovou přednášku na téma "Ateroskleróza, infekce a zánět. (ČKS mu bude hradit letenku v economy class a ubytování v Praze)
11.30–12.00 Widimský P.: studie PRAGUE II
předsedající Hradec J., Ascherman M.
12.00–13.00 Grantové projekty zařazené do kategorie A.
předsedající Čerbák R., Widimský J.
13.00–14.00 Oběd.
14.00–17.00 Grantové projekty zařazené do kategorie A a B.
předsedající I: Vojáček J., Málek I.
předsedající II: Gregor P., Špinar J.
předsedající III: Čerbák R., Hradec J.
Doc. Niederle a Dr. Pavlovská budou požádáni o přípravu (zkontaktuje Čerbák).
Prof. Čerbák požádá písemně všechny přednášející o účast a abstrakta.
 
IV. Programový blok ČKS na výročním sjezdu SKS 10.–12. 10. 2002 v Košicích:
Vyřizoval prof. Ascherman s dr. Kaliskou. Oficiální programový blok ČKS bude věnován Intervencím při akutních koronárních syndromech a zazní v něm následující přednášky:
Výsledky studií Prague I a II (P. Widimský), Výsledky studie VINO (R. Špaček), Intervenční kardiologie v ČR roce 2002 (J. Vojáček), Léčba AIM v IKEM (M. Želízko).
PS ČKS Arytmie a trvalá kardiostimulace se sjezdu zúčastní společným programovým blokem se stejnou PS SKS. Dr. Táborský o tom písemně informoval výbor ČKS.
V. Zpráva z jednání Komise MZ pro schvalování vybrané zdravotnické techniky:
Na schůzích této komise v dubnu a květnu reprezentoval ČKS prof. Vojáček, kterého výbor pověřil tímto zastupováním i nadále. Komisi vede dr. Malina, zastoupeno je VZP, ČLK, MZ a přizvané společnosti. Další jednání bude 19. 6. 2002
Ředitel Nemocnice Liberec informoval písemně výbor ČKS, že pracoviště invazivní kardiologie zahájí v jeho nemocnici provoz k 1. 1. 2003.
Ředitel Nemocnice Ústí nad Labem informoval písemně výbor ČKS, že pracoviště invazivní kardiologie v jeho nemocnici zahájí provoz začátkem roku 2003.
 
VI. Koncepce rozvoje intervenční kardiologie.
Připravila PS intervenční kardiologie, předneseno prof. Vojáčkem. Byla navržena následující kritéria pro doporučování nových pracovišť invazivní kardiologie: a) spádová oblast 300–500 000 obyvatel, b) minimálně tři kardiologové s licencí, c) 24-hodinový provoz, d) minim. 500 provedených PTCA/rok. Výbor s tímto návrhem souhlasí.
Nejsou dostatečně jasná kriteria pro udělování licencí pro specializované výkony. Za licenci odpovídá školitel, výcvik je vázán na akreditované pracoviště. Výbor PS intervenční kardiologie navrhl úpravu stávajících podmínek pro: a) získání licence k provádění specializovaných výkonů v oblasti intervenční kardiologie, b) získání licence školitele, c) získání licence školicího pracoviště, d) obnovení licence. Výbor rozhodl, že požádá o podobné návrhy také výbory PS Echokardiografie (jícnové echokardiografické vyšetření) a PS Arytmie a trvalá kardiostimulace (implantace trvalých kardiostimulátorů a katetrizační ablace). Návrhy těchto tří PS budou po odsouhlasení výborem ČKS postoupeny Vědecké radě ČLK s žádostí, aby byl podle nich aktualizován Stavovský předpis č. 12.
 
VII. Různé:
 1. Budoucí konference a sjezdy:
  • Nefrologický kongres, Liberec, 20.–22. 6. 2002
  • Výroční sjezd Slovenské kardiologické společnosti, Košice, 10.–12. 10. 2002
  • KEK – endotel, Strakonice, 23.–25. 10. 2002
  • Transplantace orgánů a tkání, Brno, hotel Voroněž, 14.–16. 11. 2002 (programy jsou k dispozici na sekretariátě ČKS, zaslány budou na vyžádání)
  • Kardiologický den, Praha, Nemocnice Na Homolce 28. 11. 2002
  • 11. Alpe Adria Cardiology Meeting, Balatonfured, Maďarsko, 5.–7. 6. 2003
  • PS Chlopenní vady 12.–14. 6. 2003
  • Den mladých kardiologů, Praha, 17. 6. 2003
 2. Stanovy ČKS se změnami, které byly schváleny Valnou hromadou na X. výročním sjezdu ČKS, budou publikovány v některém z příštích čísel Cor et Vasa. Zajistí sl. Prchalová.
 3. Jako potenciálního zahraničního hosta a pozvaného řečníka na XI. výroční sjezd ČKS v r. 2003 navrhl prof. Aschermann dr. J.P. Willersona z Texas Heart Institute v Houstonu, USA, na rok 2004 pak Dr. Valentina Fustera z USA.Výbor souhlasí a prof. Aschermann byl pověřen, aby oba navržené kontaktoval. Prof. Čerbák navrhl pozvat na výroční sjezd ČKS v r. 2003 také prof. M. Tenderu z Katovic, Polsko, který v té době bude President-Elect ESC. Výbor souhlasí. Prof. Tenderu osloví prof. Čerbák a doc. Hradec. Doc.Niederle navrhl jako zahraničního hosta na výroční sjezd v r. 2003 Dr. Murali z Pittsburgu, USA. Výbor rozhodl, že nejprve je třeba získat o Dr. Murali podrobnější informace.
 4. Prof. Aschermann informoval, že písemně požádal VZP o úhradu "drug-eluting" stentů. Po předběžném jednání se zdá, že VZP by mohla souhlasit s hrazením cca 300 ks těchto stentů ročně v rámci paušálních plateb, pokud by se tyto stenty implantovaly na max. 10 pracovištích a za jednoznačně definovaných situacích. Výbor s tímto návrhem souhlasí. Seznam vybraných 10 pracovišť připraví skupina prof. Aschermann, prof. Vojáček a dr.Želízko. Stenty by se implantovaly v následujících situacích: a) diabetici s proximální stenózou, b) proximální restenózy, c) u osob mladších 40 let. O implantovaných stentech se povede celonárodní registr.
 5. Doc. Špinar připravil návrh pravidel pro přípravu programu výročních sjezdů. Materiál bude rozeslán všem členům výboru, kteří budou požádáni o připomínky do příští schůze.
 6. Doc. Hradec informoval o ukončení svého funkčního období ve výboru ESC v září 2002.
 7. Byl schválen návrh na zvýšení některých registračních poplatků na výroční sjezdy ČKS od r. 2003. Člen ČKS zůstává 800,- Kč (uhrazeno do 15. 4. 2003), nečlen ČKS zvýšeno na 1.200,- Kč (uhrazeno do 15. 4. 2003), člen do 30ti let zůstává 400,- Kč, sestry a studenti zvýšeno na 300,- Kč. Cena vstupenky na GALA večer bude zvýšena na 500,- Kč.
 8. Zástupci ČKS v U.E.M.S. jsou P. Widimský a V. Chaloupka. Je to třeba ještě jedenkrát potvrdit. V. Chaloupku, který byl nominován již před rokem a půl, UEMS stále nepotvrdila. Dopis napíší doc. Špinar a L. Prchalová.
 9. Bude proplacena faktura na 364 EUR jako příspěvek ČKS do U.E.M.S. na rok 2002.
 10. EBAC udělil ČKS akreditaci na X výroční kongres ČKS 2002. Evropské certifikáty budou rozeslány všem účastníkům sjezdu.
 11. Firma Hewlett Packard sponzorovala účast prof. J. Kisslo na X. výročním sjezdu (cca 200.000,- Kč). HP nebyl uveden v programu jako sponzor. Výbor souhlasí, aby sponzorování bylo dodatečně oznámeno v Cor et Vasa a aby firmě byl otištěn inzerát v programu Kardiologického dne na Homolce (zajistí L. Prchalová).
 12. ČKS souhlasí a podporuje guidelines ESC "Fibrilace síní", "Synkopa" a "Srdeční selhání".
 13. Doc. Hradec informoval výbor o společném dopisu s předsedou ČSAT doc. R. Češkou ministru Fischerovi, kterým protestovali proti zásahům do kategorizace statinů.
 14. Dr. Rozsíval byl pověřen kontakty s WHF a přípravou akcí v souvislosti s World Heart Day.
 15. Výboru byl dán na vědomí dopis ředitelky Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, kterým děkuje za baťůžky a tašky, které zbyly z výročních sjezdů 2001 a 2002. Do budoucna doporučeno pokračovat v charitativní činnosti.
 16. Finanční úřad Brno zahájil kontrolu účetnictví ČKS od r. 1999. Byly zjištěny vážné nedostatky ještě z doby účetnictví p. Hrtoňové. Za chyby v účetnictví bohužel nese zodpovědnost ČKS a ne účetnická firma. O výsledku prověrky bude výbor podrobně informován pokladníkem prof. Gregorem a L.Prchalovou, která je kontrole osobně přítomna.
 17. Prof. Čerbák informoval výbor o nové Euro Heart Survey: Diabetes a srdce. Začátek předpokládán na září 2002. Účast přislíbili: Dr. Florian (Č. Krumlov), prof. Semrád (Brno), doc. Špinar (Brno), prof. Rybka (Zlín), doc. Rosolová (Plzeň), Dr. Vambera (České Budějovice), Dr. Vojtíšek (Pardubice). Další centra se mohou hlásit na sekretariátu ČKS (prof. Čerbák). Je nutné uvést jméno řešitele, anglicky název instituce, kontaktní telefony, faxy, e-maily.
 18. Do příštího výročního sjezdu navrhuje výbor připravit drobné změny stanov: 1. ohledně vyloučených členů (zda se mohou stát členy ČKS), 2. o platnosti změn ve stanovách schválených Valnou hromadou až od dalšího funkčního období.
Noví členové:
MUDr. Ján Mičík, Interná ambulancia NsP, Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín, SR
MUDr. Hana Froňková, Masarykovo nám. 54, Lužná
MUDr. Kamil Diľ, Herľanská 816, 093 03 Vranov nad Topľou, SR
MUDr. Jan Horáček, VLA JEP, P.S. 35/20, 500 01 Hradec Králové
MUDr. Jana Čepelová, Kettnerova 2050/24, 155 00 Praha 5
MUDr. Jan Mrózek, Železniční II č. 236, 738 01 Staré Město u Frýdku
MUDr. Libuše Čížková, Majerského 2047, 149 00 Praha 4 – Chodov
MUDr. Emílie Hrdličková, Nosická 16, 100 00 Praha 10
MUDr. Monika Janhajová, Slobody 15, 040 11 Košice, SR
MUDr. Eva Rybjanská, Cesta mládeže 38, 901 01 Malacky, SR
Mgr. Konstantin Hapák, ul. Marií 24, Šanorýn, SR
MUDr. Martin Gurka, Mukačevská 45, 080 01 Prešov, SR
MUDr. Radek Hon, J. Žižky 707, 686 06 Uherské Hradiště
MUDr. Jan Votava, Boháčova 862, 149 00 Praha 4
MUDr. Tomáš Hnátek, Nám. Jiřího z Lobkovic 10, 130 00 Praha 3
MUDr. Adriana Čverčková, Sokolovská 20, 040 01 Košice, SR
MUDr. Erik Prexta, Letná 10, 040 01 Košice, SR
MUDr. Mariana Gajdarová, Gnottová 7, 831 01 Bratislava, SR
MUDr. Vlasta Tojčíková, Morušova 522/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, SR
MUDr. Eva Djobeková, Hraničiarov 1187/1, 028 01 Trstěné, SR
MUDr. Marcela Bacterová, Břestek 230, 687 08 Buchlovice
MUDr. Kateřina Řehoušková, Osiková 1/13, 370 08 České Budějovice
MUDr. Lenka Fedorová, Holečkova 63, 150 00 Praha 5
MUDr. Milan Vahovič, Brestovská 60, 066 01 Humenné, SR
MUDr. Ota Cieluch, Osvobození 1725, 735 06 Karviná - N. Město
MUDr. Miroslav Jiránek, MěN v Litoměřicích, Žitenická 18, 412 01 Litoměřice
MUDr. David Voráč, III. interní–kardiologická klinika FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
MUDr. Václav Pecháček, Březinova 12, 616 00 Brno
MUDr. Michal Šístek, Luční 223, 252 25 Ořech
MUDr. Alexandra Vodzinská, ul. 17. listopadu 648/44, 739 61 Třinec
MUDr. Jan Škoda, Korunní 49, 120 00 Praha 2
MUDr. Jan Lekeš, Nad Obcí II 1914/36, 140 00 Praha 4 – neschválen - byl vyloučen v říjnu 2001 pro neplacení členských příspěvků po dobu 2 let i přes opakované urgence. Členem ČKS se může znovu stát až zaplacení dlužných příspěvků. Dopis připraví L. Prchalová.
 
Příští schůze výboru ČKS bude dne 11. 9. 2002 ve 14.00 v Brně.
 
Zapsali: J. Špinar a J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost