Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 20. dubna 2004 v Brně

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, dr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček, doc. J. Widimský, dr. M. Želízko
Přizváni: Ing. P. Vojtášová, doc. V. Chaloupka, Ing. P. Buchníček, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni dr. P. Jánský, dr. M. Táborský, dr. O. Lang, dr. P. Tax
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Doc. Hradec oslovil ředitele nakladatelství Galén PhDr. Houdka s nabídkou, že ČKS odkoupí zbývající výtisky knihy „Česká kardiologie a kardiologové“ autora prof. Z. Fejfara. Nakladatelství Galén má již pouze 200–400 ks výtisků. Doc. Hradec dohodl odběr všech zbývajících výtisků pro ČKS. Pan PhDr. Houdek zašle nabídku s fakturou.
Všechny ostatní úkoly vyplývající z minulé schůze výboru byly splněny a zápis byl schválen.
 
II. Ochutnávka a výběr jídel pro Výroční sjezd ČKS
Výbor zodpovědně provedl degustaci jídel, která byla stravovací firmou nabídnuta pro obědy v průběhu XII. výročního sjezdu ČKS a vybral následující:
Pondělí: jídlo č. 1: smažený řízek
jídlo č. 2: pečené kuře
jídlo č. 3: lasagne
Úterý: jídlo č. 1: svíčková
jídlo č. 2: kung-pao
jídlo č. 3: zapečené brambory se smetanou

III. XII. Výroční sjezd ČKS
Začátkem dubna byl všem členům ČKS rozeslán Program XII. Sjezdu ČKS. Jsou v něm uvedeny informace platné k datu 17. 3. 2004, ostatní je stále aktualizováno na webových stránkách ČKS. K dnešnímu dni je přihlášeno 1 520 účastníků sjezdu a asi 200 zástupců firem.
Jednací sály: V Pavilonu A bude v Rotundě k dispozici 440 míst a v sále Morava 220 míst. V Pavilonu E bude k dispozici v Hlavním sále 360 míst, v Business Center 160 míst, v Business Center II 120 míst a v Press Center 140 míst.
V prostoru registrace bude umístěno 6 internetových míst, jejichž sponzorem je firma Pfizer.
Na sjezd se zatím přihlásilo 58 vystavujících firem, celková výstavní plocha je 891 m2.
Společenské programy jsou v režii jednotlivých firem. Pro účastníky sjezdu se uskuteční představení Divadla Husa na Provázku „Kníže Miškin je idiot“. Toto představení je již vyprodáno, proto byla rezervována ještě inscenace Národního divadla v Mahenově činohře „Nebezpečné vztahy – Valmont“.
V úterý 11. 5. se uskuteční „Kardioběh Jiřího Tomana“. Sponzoruje ho firma Sanofi-Synthelabo a organizačně zajistí agentura Galant. Zatím je přihlášeno 11 účastníků. Přihlásit se je možné průběžně na webových stránkách ČKS nebo před startem na místě.
Galavečer ČKS, který se koná v úterý 11. 5., je již od ledna vyprodán. Hlavním vystupujícím večera bude Jiří Korn.
Při registraci obdrží každý účastník sjezdu kongresový batůžek, který bude obsahovat následující schválené kongresové materiály: Supplementum Cor et Vasa s abstrakty sjezdových sdělení, sjezdové číslo JAMA CS, kardiologické číslo Remedia, připravené PS Kardiovaskulární farmakoterapie, upoutávka nakladatelství Galen na připravovanou kardiologickou monografii, poukázka na CD-ROM se sjezdovými abstrakty, šňůrka na jmenovku, pozvání na XIII. výroční sjezd ČKS v r. 2005, pozvánku na slavnostní zahájení sjezdu, talony na obědy, voucher na kavárnu Roche, změny v odborném programu, psací blok, tužka. Termín pro dodání těchto sjezdových materiálů je 6. 5. 04.
Aktualizovaný přehled ubytování je na webových stránkách ČKS. Zatím je ještě dostatečná kapacita v 6 hotelech.
Ze zahraničních hostů potvrdili svoji účast předsedové národních kardiologických společností prof. Varma z Irska, prof. A. Kondili z Albánie, prof. M. Freitas z Portugalska a pozvaní řečníci prof. J. Fröhlich z Kanady, prof. T. F. Lüscher ze Švýcarska, prof. U. Sechtem z Německa a prof. D. Dudek z Polska.
V pondělí od 13–14 hod. se uskuteční Valná hromada ČKS.
Program:
Vyhlášení výsledků voleb prezidenta elect
Zpráva předsedy o činnosti ČKS od minulého sjezdu.
Zpráva pokladníka.
Zpráva revizní komise.
Udělení výzkumných grantů ČKS.
Návrh vzdělávacího programu pro specializační obor kardiologie.

IV. Návrh vzdělávacího programu pro specializační obor kardiologie
Na minulé schůzi jmenovaná pracovní skupina pod vedením prof. P. Widimského seznámila výbor s „Návrhem vzdělávacího programu pro specializační obor kardiologie“, který byl po diskusi a malých úpravách výborem přijat jako oficiální návrh výboru ČKS. Dokument bude do týdne uveřejněn na webových stránkách ČKS k všeobecné diskusi a na výročním sjezdu bude předložen ke schválení Valné hromadě.

V. Volba příštího předsedy ČKS
Výbor provedl volbu příštího předsedy ČKS ("president elect"). Stal se jím prof. MUDr. Michael Aschermann. Funkci předsedy ČKS převezme na výročním sjezdu ČKS v roce 2005.

VI. Kardiologický den 2004
Kardiologický den 2004 se bude konat tradičně v listopadu v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. Přípravou odborného programu byl výborem pověřen doc. J. Widimský. Ten také výboru na příští schůzi navrhne, zda tato akce bude jednodenní nebo dvoudenní. Předběžný termín byl stanoven na 18. (event. i 19.) listopadu 2004. MUDr. M. Táborský co nejdříve zjistí, zda je tento termín v Kongresovém centru NNH volný.

VII. Žádosti o stipendia
 1. MUDr. Hana Mlčochová (IKEM) žádá o stipendium ČKS/Roche na zahraniční stáž. Výbor její žádost doporučil. O přidělení stipendia definitivně rozhodně příslušná komise.
 2. MUDr. Karel Mědílek (FNHK), kterému byl na minulé schůzi odsouhlasen cestovní grant na postgraduální akci ESC, požádal výbor o možnost využít nevyčerpané finanční prostředky na aktivní účast na akci Salzburg Cornell Medical Seminars „Cardiology“, která se uskutečnila ve dnech 4.-10. 4. 2004. Výbor souhlasil, odpoví sl. Buchtová.
VIII. Žádosti o vyjádření:
 1. Dr. Březovský z MZ ČR požádal o vyjádření k žádosti Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi o reprofilizaci 16 interních lůžek na lůžka kardiologická, z toho 4 JIP lůžka a 12 standardních, a následné vybudování centra invazivní kardiologie. Výbor nemá námitky proti reprofilizaci lůžek pro potřeby kardiologických pacientů, nedoporučuje však vybudování centra invazivní kardiologie z důvodů nadbytečnosti.
 2. Výbor doporučil žádosti Kliniky kardiologie IKEM o nákup, resp. obnovu celkem 3 angiografických kompletů (dva pro koronární angiografie a intervence a jeden pro elektrofyziologická vyšetření a intervence) do nové budovy IKEM. Odpoví doc. Hradec.
 3. Výbor doporučil žádost prim. O. Langa z Kliniky nukleární medicíny FNKV Praha o uzavření smlouvy s VZP na provádění zátěžových testů (zátěžové EKG a farmakologický zátěžový test), které rutinně provádějí ve spojení s radioizotopovými vyšetřovacími metodami. Doporučující dopis napíše prof. P. Gregor.
 4. ČLK postoupila výboru ČKS k vyjádření žádost prim. Vladimíra Krupky o udělení licence na implantace kardiostimulátorů – chirurgickou část. Prof. Čerbák napíše dr. Krupkovi vysvětlující dopis, že podle licenčního řádu ČLK funkční licence neuděluje ani ČLK ani odborná společnost, ale přímo školitel. Doporučí mu, aby se obrátil na některého ze školitelů v Nemocnici Na Homolce (dr. M. Táborský, dr. P. Neužil).
 5. Ředitel Lázní Dolní Lipová Radim Hatlapatka a vedoucí lékařka lázní dr. Milena Gojová požádali výbor ČKS o stanovisko k jejich žádosti o zařazení Lázní Dolní Lipová do „Indikačního seznamu pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost“ pro indikaci II/1 - edukace nemocných se závažnými rizikovými faktory. Výbor nejprve požádá o vyjádření výbor PS Preventivní kardiologie. Žádost proto bude přeposlána předsedkyni této PS prof. Haně Rosolové.
 6. Dr. Jana Lacinová požádala jménem výboru Sdružení ambulantních internistů o souhlas ČKS se sdílením odbornosti s internisty pro výkon "ambulantní monitorování krevního tlaku". Výbor souhlasí, odpoví doc. Hradec.
IX. Návrhy na zrušení členství v ČKS
Slečna Buchtová předložila výboru seznam 106 členů ČKS, kteří neuhradili členský poplatek ČKS za rok 2003 a někteří z nich ani za rok 2002. Výbor rozhodl, že těmto členům bude do konce dubna poslána II. výzva k zaplacení. Pokud k úhradě dlužných příspěvků i přes tuto výzvu nedojde do konce května, bude jim podle Stanov ČKS v červnu 2004 ukončeno členství v ČKS a zároveň ukončeno zasílání časopisu Cor et Vasa.

X. Různé:
 1. Daňový poradce ČKS ing. Buchníček informoval výbor ČKS o tom, že Vláda ČR v současné době projednává Zákon o změně daně z přidané hodnoty, který se bude týkat také neziskových organizací, a jaké dopady tato změna bude mít na hospodaření ČKS.
  Výbor odsouhlasil návrh ing. Buchníčka, aby nevybrané členské příspěvky do roku 2002 byly odepsány z účetnictví ČKS.
 2. World Heart Federation sdělila ČKS, že od r. 2004 se na placení členských poplatků podílí z ČR dva subjekty. Pro ČKS je tedy od r. 2004 členský poplatek poloviční, uhrazen však již byl poplatek celý. Výbor proto rozhodl, že přeplacená částka bude ponechána WHF jako členský poplatek na r. 2005.
 3. UEMS Cardiology Section zaslala výzvu k zaplacení členského poplatku ČKS na rok 2004, za každého člena 1 Euro. Vyřídí sl. Buchtová.
 4. ESC také zaslala výzvu k zaplacení členského poplatku ČKS na rok 2004 ve výši 2,30 Euro/člena. Vyřídí sl. Buchtová.
 5. Prof. Jiří Widimský senior byl spolu s prof. Malým z Hradce Králové výborem pověřen vypracováním inovovaných Doporučení k diagnostice a léčbě plicní embolie. Stávající doporučení pochází z roku 2000. Jako oponenti byli stanoveni dr. Martin Riedel a prof. Michael Aschermann. Prof. Widimského bude písemně informovat sl. Buchtová.
XI. Informace na vědomí
 1. Prof. Martin Simoons, předseda komise ESC pro EHS, a prof. Probal Gosh z EHI požádali o doplnění počtů invazivně-kardiologických, kardiochirurgických a elektrofyziologických výkonů provedených v ČR v letech 2001-2003. Doc. Hradec požádal o příslušné informace předsedu PS Invazivní kardiologie Dr. M. Želízka, předsedu PS Arytmie a trvalá kardiostimulace Dr. M. Táborského a předsedu České kardiochirurgické společnosti prof. J. Černého.
 2. Prof. L. Jordaens z Rotterdamu pořádá ve dnech 21.-24. 2. 2005 2nd International Symposium on Advances in Arrhythmias v Davosu ve Švýcarsku. Požádal výbor ČKS o poskytnutí adresáře členů ČKS pro rozeslání oznámení. Výbor rozhodl, že mu sl. Buchtová zašle adresář členů PS Arytmie a trvalá kardiostimulace.
 3. IX. sjezd Slovenské kardiologické společnosti s mezinárodní účast se bude konat v Bratislavě ve dnech 7.-9. 10. 2004. Oznámení s možností přihlášení se a zaslání abstraktu je k dispozici na www.cardiology.sk a bude také otištěno v Cor et Vasa.
XII. Noví členové
MUDr. Petr Zeman, Mládežnická 164/IV, Jindřichův Hradec
MUDr. Jana Hanáková, Křížkovského 18, Prostějov
MUDr. Marián Jankovič, Bří. Čapků 1A, Hodonín
MUDr. Svetoslav Mazdarov, Makedonie
MUDr. Luděk Beran, Durychova 1378, Hradec Králové
MUDr. Laura Ižoldová, 29. augusta 16, Levice, SR
MUDr. Janette Panáčková, Strelenka 599, Ilava, SR
MUDr. Eva Talášová, Dr. E. Beneše 908, Napajedla
MUDr. Vladimír Tuka, Slivenecká 1065/51a, Praha 5
MUDr. Ludmila Mašková, Mozambická 4/622, Praha 6
Helena Pilarčíková, Na Valtické, Břeclav
Naděžda Bednářová, Hraniční 78, Břeclav
Jana Cibulková, Ulička 3, Rakvice
Libuše Mrláková, Tvrdonice
MUDr. Adriana Šrotová, Cihlářská 690, Hradec Králové
 
Zapsali: L. Buchtová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost