Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 19. října 2004 v Brně

Přítomni: prof. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, MUDr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc. I. Málek, MUDr. V. Rozsíval, MUDr. M. Želízko
Omluveni: prof. J. Vojáček, prof. J. Widimský jr.
Přizváni: L. Klímová, ing. P. Vojtášová, doc. V. Chaloupka, ing. P. Buchníček, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomen doc. V. Chaloupecký, a generální ředitel firmy Krka MUDr. M. Buriánek
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Prof. R. Čerbák informoval výbor ČKS, že jako předseda Oborové komise ČLK pro kardiologii připravil pro prezidenta ČLK MUDr. Davida Ratha dopis, ve kterém navrhuje další spolupráci ČLK a OK při udělování výjimek pro licence z kardiologie.
Všechny úkoly vyplývající ze zápisu z minulé schůze byly splněny a zápis byl odsouhlasen.
 
II. Výběr firmy pro audit hospodaření ČKS
Na schůzi byl přizván daňový poradce a účetní ČKS ing. P. Buchníček, který výboru doporučil jako vhodného kandidáta pro provedení auditu ing. Pavla Šudáka. Jedná se o auditora, který již několik let provádí audity Komory daňových poradců i jiných neziskových organizací a právě v této oblasti má zkušenosti. Ing. Šudák by provedl audit osobně, předpokládána cena je 50.000–60.000 Kč. Výbor navrženého auditora odsouhlasil. Termín auditu bude březen - duben 2005, nejpozději do dubnové schůze výboru, aby výsledky auditu mohly být výborem projednány ještě před výročním sjezdem ČKS. Slečna L. Buchtová pošle ing. Šudákovi písemnou objednávku.
Ing. Buchníček informoval výbor o finančních problémech, které vznikly při pořádání symposií a akcí pracovních skupin v souvislosti se změnou DPH od května 2004. Jedná se o to, že ČKS musí odvést z každého příjmu při takovéto akci 19 % DPH. Má-li být akce finančně alespoň vyrovnaná, je nutné, aby byly příjmy o DPH vyšší než výdaje. Všichni předsedové PS budou upozorněni, aby na to brali zřetel při vyjednávání mandátních smluv s kongresovými agenturami. Výbor rozhodl že před uzavřením každé mandátní smlouvy bude tato předložena ing. Buchníčkovi k posouzení.
III. Kardiologický den v NNH dne 18. 11. 2004
Na pořádání Kardiologického dne byla s Kongresovým centrem NNH podepsána Mandátní smlouva. Program již byl předán do distribuce a je právě rozesílán všem členům ČKS. Slavnostní přednáška prof. J. Widimského sen. „Historie české a československé kardiologie“ bude otištěna v 11. čísle Cor et Vasa jako úvodník.
Na návrh prof. MUDr. M. Šamánka, DrSc. byla do programu dodatečně zařazena přednáška o historii dětské kardiologie a kardiochirurgie v ČR, kterou přednese ředitel Dětského kardiocentra v Praze - Motole MUDr. J. Škovránek. Organizační výbor Kardiologického dne 2004 se omlouvá, že při sestavování slavnostního programu dětské kardiology opomněl. Dodatečně zařazená přednáška bude oznámena dodatkem k programu při registraci.
IV. XIII. Výroční sjezd ČKS
 • Výběr generálního sponzora: ČKS obdržela dvě nabídky na generální sponzorství příštího výročního sjezdu - od firmy Krka a od firmy Zentiva. Po zvážení všech okolností výbor hlasováním rozhodl udělit statut generálního sponzora XIII. výročního sjezdu ČKS firmě Krka, jejíž nabídka byla komplexnější a finančně pro ČKS výhodnější.
 • Zpráva o stavu příprav: Paní L. Klímová informovala výbor o potížích s programátory, kteří pracovali na vytvoření on-line registračního systému. Programátorskou firmu bylo nutné vyměnit. Zdá se, že současní programátoři systém dokončí tak, aby mohl být spuštěn na webových stránkách ČKS od 20. listopadu 2004. Výbor odsouhlasil text Prvního oznámení sjezdu, které bude uveřejněno v 11. čísle Cor et Vasa a na webových stránkách ČKS. Konečnou korekturu textu provedou s ing. Vojtášovou prof. Hradec a prof. Špinar. Termín pro distribuci Prvního oznámení poštou je 15. listopadu 2004.
  Byla zrušena písemná forma registrace. Na výroční sjezd ČKS 2005 se bude možné registrovat již jen elektronickou cestou přes internet. Firmám bude nabídnuta nová forma skupinové registrace, která výrazně zjednoduší registraci více osob, kterým je hromadně hrazen registrační poplatek, a i následné fakturování pod jednotným variabilním symbolem.
  Do prosince 2004 by mělo dojít k uzavření smluv s BVV, a.s., v současné době jsou ve stavu příprav.
  Od poloviny listopadu 2004 zahájí ing. Vojtášová korespondenci s firmami. Čas vyhrazený pro firemní sympozia bude v neděli odpoledne (předsjezdová sympozia), dále v pondělí a úterý v podvečer. Jednotná cena za jednu minutu předsjezdového sympozia (neděle) bude 2.000 Kč, v pondělí a úterý 2.500 Kč.
 • Čestná členství ČKS: Slečna Buchtová rozeslala všem členům výboru seznam jubilantů pro rok 2005. Na příští schůzi z nich budou vybráni kandidáti na čestné členství ČKS.
V. Připomínky k návrhu „Sazebníku výkonů“ (novele vyhlášky č. 134/1998 Sb.)
MUDr. L. Berka, který byl pověřen zastupováním ČKS při Dohodovacím řízení, rozeslal všem předsedům PS a členům výboru návrh „Sazebníku výkonů“. Prof. Hradec požádal členy výboru, aby své připomínky k návrhu "Sazebníku" adresovali přímo dr. Berkovi na e-mailovou adresu luberka@iol.cz nejpozději do 21. 10. 2004. Připomínky již písemně dodali předseda PS Intervenční kardiologie Dr. M. Želízko a předseda PS Arytmie a trvalá kardiostimulace Dr. M. Táborský.
VI. Projekt DES („Drug eluting stents“) – návrh rámcové dohody s VZP
Dr. Želízko se jako předseda PS Intervenční kardiologie na základě mandátu ČKS zúčastnil mnoha jednání se zástupci VZP a Svazu ZP o úhradě DES. Byl vypracován návrh nového „Metodického a indikačního doporučení pro léky vylučující koronární stenty“ (hlavní indikační kritéria: komplexní léze s vysokým rizikem restenózy, nemocní s diabetes mellitus léčení inzulinem, restenóza po PCI včetně in-stent restenózy, prognosticky závažný nález indikovaný k PCI), a dále návrh „Rámcové dohody mezi zdravotními pojišťovnami a Českou kardiologickou společností“, jehož cílem je vytvoření transparentního a efektivního procesu úhrady DES včetně systému vyhodnocení efektivity a nastavení trendů pro další období. Na schůzi výboru byl přizván právní zástupce ČKS Mgr. L. Prudil, aby posoudil návrh rámcové smlouvy s VZP o principech úhrady léky uvolňujících stentů (DES), který na minulé schůzi výboru předložil dr. M. Želízko. Návrh rámcové smlouvy by měl řešit naprosto nevyhovující stav hrazení DES, který se v současnosti stále řídí Metodickým pokynem MZ ČR ze dne 6. srpna 2002. Na základě tohoto Metodického pokynu je hrazeno méně jak 5 % DES z celkového množství všech implantovaných stentů.
Mgr. Prudil upozornil na nejasnosti navrhovaného smluvního vztahu a na nevýhody pro ČKS (např. řada povinností, z nichž k mnohým nemá ČKS kompetence, žádné finanční ohodnocení a další). Podpis této smlouvy nedoporučil.
MUDr. Želízko za této situace pro další směr v jednání vidí partnera na úrovni MZ ČR. Vzhledem k tomu, že opakovaná jednání na této úrovni v minulosti nevedla k pozitivnímu posunu problematiky, Dr. Želízko se dalších aktivit ve vyjednávání v tomto směru zřekl. Výbor navrhl, aby se s MZ ČR intenzivně jednalo a pro další jednání s MZ ČR se přihlásil prof. M. Aschermann.
VII. Výklad pojmu „akutní infarkt myokardu“ pro VZP
Na minulé schůzi výboru byli požádáni předsedové PS Akutní kardiologie dr. P. Janský a PS Intervenční kardiologie dr. M. Želízko o vypracování návrhu časové definice pojmu „akutní infarkt myokardu“, o kterou ČKS požádala VZP. Výbor odsouhlasil návrh odpovědi, který pošle dr. M. Želízko e-mailem prof. Hradcovi, aby ten mohl písemně VZP odpovědět.
VIII. Různé:
 • Na návrh prof. Aschermann byly schváleny formalizované verze dvou doporučení ČKS - "Léčba fibrilace síní" a "Diagnostika a léčba primární plicní hypertenze", které byly vypracovány ve spolupráci se společností EuroMISE – Kardio. S autory obou doporučení bude uzavřena Dohoda o provedení práce a vyplacena jim odměna.
 • Na žádost o schůzku s ministryní zdravotnictví doc. M. Emmerovou ohledně návrhu „Vzdělávacího programu pro obor kardiologie“ dostal prof. Hradec po měsíci odpověď, že paní ministryně je v současné době velice časově zaneprázdněna a možný termín k požadované schůzce by byl až koncem listopadu. Protože je tento termín příliš pozdní, napsal prof. Hradec paní ministryni další dopis se žádostí, aby jednáním se zástupci ČKS pověřila některého ze svých náměstků či přímo akceptovala náš návrh "Vzdělávacího programu". Schůzky by se za ČKS zúčastnil prof. Hradec, prof. Aschermann a podle časových možností i prof. P. Widimský.
 • Výbor ČKS podpořil dva oficiální dokumenty ESC – "ESC Expert Consensus Document on Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors in Cardiovascular Disease" a "ESC Expert Consensus Document on Beta-Adrenergic Receptors Blockers".
IX. Informace na vědomí:
 • Odstupující prezident Evropské kardiologické společnosti Jean-Pierre Bassand zaslal ČKS poděkování za spolupráci v průběhu uplynulých dvou let.
 • Výbor Španělské kardiologické společnosti zaslal gratulaci ke zvolení prof. P. Widimského do výboru ESC.
 • Ve dnech 9.–11. prosince 2004 se bude v Karlových Varech konat 3. konference PS ČKS Akutní kardiologie ve spolupráci s PS ČKS Kardiovaskulární farmakoterapie. První oznámení bylo rozesláno všem členům ČKS.
 • Ve dnech 23.–25. ledna 2005 se bude v Piešťanech konat 3. slovenské a české symposium o arytmiích a kardiostimulaci s mezinárodní účastí. Přihlásit se je možné na www.arytmie.sk nebo na www.cardiology.sk. První oznámení bylo rozesláno všem členům ČKS.
 • Ve dnech 21.–23. dubna 2005 se uskuteční 15th Prague Workshop on Interventional Cardiology INTERCATH 2005. Oznámení bylo rozesláno všem členům ČKS.
 • Předseda PS Echokardiografie Dr. P. Frídl informoval výbor o průběhu konference ECHODNY 2004, která se konala ve dnech 30. 9.–2. 10. 2004 tradičně ve Starých Splavech. Pochválil organizační přípravu dr. V. Stojové a sdělil, že dr. Stojová bude organizovat i ECHODNY 2005
X. Noví členové ČKS
MUDr. Kateřina Márová, Malešická 11, Praha 3
MUDr. Jan Brož, Zachova 17, Praha 4
MUDr. Renáta Hičarová, Zvolenská 10/27, Martin, SR
MUDr. Eva Dvořáková, Konečného nám. 6, Brno
Miroslava Černá, Hekrova 814, Praha 4
MUDr. Jozef Staško, Dlhé nad Cirochou 188, SR
MUDr. Jerzy Bezcený, Konská 23, Třinec
MUDr. Hana Štěpničková, Husova 59/I., Vodňany
Příští schůze výboru se uskuteční 18. listopadu 2004 v Kongresovém centru Nemocnice na Homolce od 18:00 hod., po ukončení Kardiologického dne 2004.
Zapsali: L. Buchtová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost