Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 29. června 2004

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, MUDr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc. I. Málek, MUDr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček, doc. J. Widimský, MUDr. M. Želízko
Přizváni: L. Klímová, doc. V. Chaloupka, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni prof. H. Rosolová, MUDr. P. Janský, MUDr. P. Tax, MUDr. M. Táborský
 
I. Kontrola zápisů ze:
 1. Schůze výboru 20.4.2004: ředitel nakladatelství Galen dr. Houdek poslal ČKS 200 výtisků knihy „Česká kardiologie a kardiologové“ autora prof. Z. Fejfara. Zatím nezaslal za tyto výtisky fakturu.
 2. Schůze výboru 12.5.2004
Všechny úkoly vyplývající ze zápisů byly splněny a oba zápisy byly odsouhlaseny.
 
II. XII. Výroční sjezd ČKS
 1. Paní L. Klímová předložila konečné vyúčtování sjezdu, které bylo připraveno ve spolupráci s kongresovou agenturou Kongres - Brno a účetní firmou ČKS. Celkové příjmy bez započtení DPH byly 10.216.455,- Kč, celkové výdaje 4.516.886,50 Kč. Hrubý zisk bez započtení DPH tedy činil 5.699.568,50 Kč. Čistý zisk ze sjezdu po odečtení smluvní odměny pro kongresovou agenturu (10 % z hrubého zisku) a schválené odměny organizačnímu výboru (7 % z čistého zisku) je 4.769.611,50 Kč. Náklady tvořily především pronájmy ploch, sálů a služeb, dojednané práce a služby od BVV, výstavba expozic a přívod energií. Příjmy se skládají z pronájmu výstavních ploch, plateb za firemní symposia, inzerce a registračních poplatků.
 2. Připomínky ke sjezdu a návrhy na změny: Doc. J. Hradec vyzval po skončení sjezdu předsedy všech PS ČKS k zaslání připomínek. Na jeho výzvu reagovali písemně předsedové PS Intervenční kardiologie, Arytmie a trvalá kardiostimulace, Srdeční selhání, Praktická kardiologie a Nukleární kardiologie.
  Diskutovalo se o tom, zda sesterským sekcím má spolupředsedat také lékař. Výbor tuto možnost zvažoval již na minulé schůzi, nakonec se rozhodl na stávající situaci nic neměnit. Padl také návrh, aby byla oceněna nejlepší sesterská práce. I toto bylo zamítnuto, protože sesterská sekce je časově náročná (7 programových bloků, tj. 2,5 dne). Aby bylo posouzení přednesených prací objektivní, musela by všechny přednesené práce vyslechnout stejná komise. Navíc, v mnoha prácích nelze přesně oddělit podíl sestry (sester) a spolupracujících lékařů.
  Předseda PS Intervenční kardiologie Dr. M. Želízko se zamyslel nad celkovým zaměření sjezdu. Zda by mělo být postgraduální či vědeckovýzkumné. Stanovy ČKS říkají, že výroční sjezd má mít především postgraduální charakter. I přesto se přijímá velká část přihlášených původních sdělení. Oddělení postgraduální a vědeckovýzkumné části programu je prostorové, dané jednotlivými přednáškovými sály.
  Dále se diskutoval velký počet posterů. Bylo rozhodnuto, že v příštím roce bude více původních sdělení předneseno ústně. Toto doporučují i výbory PS Echokardiografie a Chlopenní a vrozené srdeční vady, zastoupené dr. P. Frídlem. Bude-li třeba, bude přidán jeden přednáškový sál, např. sál Brno. Již při recenzním řízení budou postery rozděleny na moderované a nemoderované. Z moderovaných posterů bude vyhodnocen nejlepší a jeho autor odměněn. Všechny kazuistiky budou přijímány výhradně k prezentaci formou posteru. Na elektronickou přihlášku na XIII. výroční sjezd v roce 2005 bude přidána kolonka, zda se jedná o kazuistiku či ne. Počet recenzentů přihlášených abstrakt se zvýší ze 3 na 5 a bude zrušena podmínka nehodnotit abstrakta z vlastního pracoviště.Tím se posterová sekce stane atraktivnější. O všech těchto změnách bude informováno již v prvním oznámení příštího výročního sjezdu – informaci připraví prof. J. Špinar. Výbory PS Echokardiografie a Chlopenní a vrozené srdeční vady také doporučily zvážit poměr firemních symposií v době, kdy by mohly být prezentována abstrakta.
  V roce 2005 bude mít významné životní jubileum prof. J. Widimský. Výbor proto rozhodl, že na slavnostní zahájení sjezdu nebude zván zahraniční řečník a o slavnostní přednášku bude požádán prof. J. Widimský.
  Dále se diskutovalo, zda pro firemní symposia má i nadále zůstat vyhrazeno úterní odpoledne. Některé PS podaly návrh, aby firemní symposia byla pouze v neděli odpoledne, tedy předsjezdová, a v dalších dnech (pondělí a úterý) pouze ve večerních hodinách. Prof. Špinar navrhl jako alternativní možnost ukončit odborný program v pondělí i úterý např. v 16.30 hodin a podvečer v obou dnech věnovat firemním symposiím. v pondělí podvečer a část v úterý podvečer (např. 16,30-19,30 hod). Při letošním sjezdu byla úterní firemní symposia hojně navštěvovaná. Tato otázka bude ještě diskutována a rozhodnuto bude na příští schůzi výboru v září.
  Příští rok bude přesunut Hlavní sál v budově E z 2. patra do přízemí, kde je sál vyšší. Bude tak možné umístit další projekční plátno uprostřed sálu.
  Výbor obdržel a projednal nabídky několika kongresových agentur (Ta-Service, SYMMA) na pořádání výročních sjezdů ČKS. Výbor rozhodl, že organizací XIII. výročního sjezdu ČKS, který se bude konat v termínu 8.–12.5.2004, bude pověřena stejně jako v letošním roce a letech minulých agentura Kongres-Brno, zastoupená ing. P. Vojtášovou. Ing. Vojtášová byla požádána, aby již zahájila jednání s potenciálními sponzory sjezdu, včetně možného generálního sponzora. Na příští schůzi výboru předloží ing. Vojtášová návrh smlouvy na organizační zajištění XII. výročního sjezdu ČKS.
  Výbor pověřil i nadále prof. J. Špinara, aby vykonával funkci předsedy programového výboru, a doc. V. Chaloupku , aby vykonával funkci předsedy organizačního výboru sjezdu.
III. Programový blok ČKS na IX. výročním sjezdu SKS
Předseda SKS doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. nabídl možnost opět uspořádat hodinový programový blok ČKS na IX. výročním sjezdu SKS, který se bude konat 7.-9.10.2004 v Bratislavě. Vzájemná prezentace obou spřátelených kardiologických společností na národních kongresech se stává dobrou tradicí. Přípravou letošní prezentace ČKS byla pověřena PS Akutní kardiologie. Její předseda dr. P. Janský navrhl programový blok "Moderní léčba akutního infarktu myokardu". Návrhy přednášek, přednášejících a předsedajících zašle do 2.7. doc. Hradec doc. Kamenskému.
 
IV. Zpráva a vyúčtování XII. Alpe-Adria Cardiology Meeting
Prof. R. Čerbák pochválil organizaci i krásné místo konání XII. Alpe-Adria Cardiology Meeting. Zdůraznil datum konání 29.4. - 1.5., kdy ČR a několik dalších zúčastněných států vstupovalo do EU. Celkový počet účastníků byl přibližně 200 osob, z toho 40 vesměs mladých kardiologů z ČR. Kritizováno bylo, že velká většina mladých kardiologů, včetně českých prezentovala svá sdělení formou posterů. Původní ideou, proč pořádat a účastnit se Alpe-Adria Cardiology Meeting, bylo, aby mladí začínající kardiologové dostali příležitost prezentovat a diskutovat svá sdělení v angličtině. Výbor se proto rozhodl, že pro příští rok, kdy se XIII. Alpe-Adria Cardiology Meeting bude konat v Piešťanech na Slovensku, požádá hlavního organizátora prof. R. Hatalu, aby mladí kardiologové dostali více prostoru k ústním sdělením.
Výbor odsouhlasil vyúčtování, které připravila sl. L. Buchtová. Náklady byly v letošním roce poměrně vysoké, včetně DPH celkem 1.147.617,50 Kč. Firma Richter Gedeon na tyto náklady sponzorsky přispěla částkou 400.000,- Kč, za což jí výbor vyslovuje poděkování. Podle předběžné domluvy bude o refundaci nákladů pro 10 mladých kardiologů formou cestovních grantů v celkové výši přibližně 185.000,- Kč požádána Nadace pro Vaše srdce (bývalý Nadační fond Galena). Konečné náklady pro ČKS tak jen mírně přesáhnou sumu 500.000,- Kč, která byla na tuto akci rezervována v rozpočtu ČKS na rok 2004.
 
V. Zpráva o XXX. Dnu mladých kardiologů
Prof. M. Aschermann připravil krátkou zprávu o této tradiční akci. Ocenil vynikající organizační přípravu dr. P. Frídla, atraktivní místo konání (Míčovna Pražského hradu), kvalitu přednesených prací i služby sponzorující firmy Sanofi-Synthelabo. Letos se Dne mladých kardiologů (DMK) zúčastnil rekordní počet 32 účastníků. Bohužel se ale DMK chronicky potýká s nízkou účastí posluchačů i školitelů. Autoři sdělení jsou často přítomní jen po dobu svých přednášek. Pro příští rok je nutné se zamyslet nad tím, jak učinit DMK pro posluchače atraktivnějším. Výbor rozhodl, že Dr. P. Frídlovi bude za organizaci DMK vyplacena odměna ve výši Kč 35.000,- Kč. Dohodu o provedení práce připraví sl. L. Buchtová.
 
VI. Návrh koncepce Kardiologického dne 2004
Doc. J. Widimský připravil první návrh programu Kardiologického dne (KD) 2004, který se bude konat 18. listopadu 2004 v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. Výbor rozhodl, že na letošní KD nebude zván žádný zahraniční přednášející. Vědeckovýzkumnou část programu budou tradičně tvořit závěrečné zprávy nejlépe hodnocených ukončených grantových projektů IGA. Také tradičně budou předneseny vítězné práce ze Dne mladých kardiologů 2004. Prof. R. Čerbák připraví zprávu o výsledcích nově ukončených průzkumů programu EuroHeart Survey. Doc. J. Hradec vyzval všechny členy výboru, aby do 15. 6. zaslali doc. J. Widimskému své návrhy a nápady na možná témata a řečníky. Charakter Kardiologického dne 2004 by měl být slavnostní, protože se bude konat v čase 75. výročí založení ČKS.
 
VII. Ukončení členství v ČKS neplatičům příspěvků
Na dubnové schůzi výboru slečna L. Buchtová předložila seznam 108 členů ČKS, kteří doposud neuhradili členský příspěvek za rok 2003. Výbor tehdy rozhodl je znovu oslovit a vyzvat k uhrazení dlužné částky. Do současné doby nepřišla žádná odpověď od 60 členů. Výbor proto rozhodl těmto neplatičům s okamžitou platností ukončit členství v ČKS a zastavit zasílání časopisu Cor et Vasa. Každému z nich bude zaslán dopis oznamující ukončení členství.
 
VIII. Udělování výjimek ČLK na licence v kardiologii
Podle Zákona o výkonu zdravotnických povolání je od roku 1992 jedinou možností, jak získat specializaci kardiologa, právo vykonávat práci kardiologa a uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami jako kardiolog, složení atestace z kardiologie. Doc. J. Hradec byl upozorněn na to, že ČLK uděluje výjimky na licence z kardiologie lékařům, kteří nemají atestaci z kardiologie. Udělování výjimek pro licence z kardiologie ČLK nekonzultuje ani s ČKS ani s Oborovou radou pro kardiologii ČLK. Evidentně tak dochází k obcházení atestace z kardiologie. Výbor ČKS má věrohodné informace o udělení několika takovýchto výjimek z poslední doby, a to i přes nedoporučení OS ČLK. Výbor považuje tuto situaci za naprosto nepřijatelnou. Pověřil doc. Hradce, aby vznesl písemně dotaz prezidentovi ČLK MUDr. Davidu Rathovi, kolik licencí z kardiologie bylo na základě výjimek ČLK uděleno za poslední 2 roky a důvody jejich udělení.
 
IX. Žádost o udělení stipendia ČKS/Roche
MUDr. Šárka Kárová z I. interní - kardioangiologické kliniky FN U sv. Anny v Brně požádala o stipendium ČKS/Roche na zahraniční stáž. Výbor její žádost doporučil. O přidělení stipendia definitivně rozhodně příslušná komise.
 
X. Žádost Kardiocentra Vysočina a.s. o souhlas s vybudováním pracoviště invazívní kardiologie
MUDr. I. Horňáček, odborný zástupce Kardiocentra Vysočina a.s., žádá o potvrzení souhlasného stanoviska výboru ČKS z 18.9.2001 s vybudováním pracoviště invazivní kardiologie v jihlavské nemocnici. Předložil souhlasná stanoviska vedení jihlavské nemocnice i zdravotní komise Rady kraje Vysočina. Doc. Hradec odpoví, že souhlasné stanovisko z roku 2001 stále trvá, pokud budou splněny podmínky, které před časem ČKS vyhlásila.
 
XI. Sdílení kódů některých zdravotnických výkonů s jinými odbornostmi
Předseda PS Invazivní kardiologie MUDr. M. Želízko připravil na žádost doc. Hradce dopis pro předsedu Radiologické společnosti doc. MUDr. Jana Šprindricha, CSc., kterým ČKS žádá o souhlas s převedením a sdílením vybraných zdravotních výkonů s odborností 107. Jedná se o takové výkony, jako je např. výkon 89 411 - přehledná či selektivní angiografie, 89 323 terapeutická embolizace v cévním řečišti, 89 331 - zavedení stentu do tepenného či žilního řečiště, 89 423 - perkutánní transluminální angioplastika, 89 425 - levostranná ventrikulografie a selektivní koronarografie obou věnčitých tepen, 89 435 - PTCA jedné věnčité tepny, 89 437 - PTCA více věnčitých tepen nebo opakovaná PTCA téže věnčité tepny atd. Souhlas Radiologické společnosti je nezbytnou podmínkou pro další jednání v VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami. Výbor tento postup odsouhlasil a zároveň pověřil Dr. Želízka dalším jednáním s Radiologickou společností.
 
XII. Různé:
 1. Delegáty za ČKS na Valnou hromadu a volby nového výboru ESC při kongresu ESC 2004 v Mnichově byli jmenováni doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák a prof. J. Špinar.
 2. Doc. Hradec obdržel žádost od ředitelky Ústavu zdravotnických informací a statistiky Mgr. Vlasty Mazánkové, aby do 25. května zaslal jména zástupců ČKS v Radě národního registru KV-intervencí. Doc. J. Hradec jmenoval MUDr. M. Želízka z Prahy, MUDr. P. Kalu z Brna a prof. J. Vojáčka z Hradce Králové, kteří se již zúčastnili přípravných prací na národním registru. Výbor toto jmenování dodatečně potvrdil.
 3. Doc. Hradec pověřil dr. L. Berku zastupováním ČKS na Dohodovacím řízení k SZV, které bylo svoláno na 29.6.2004. Dr. L. Berka informoval výbor o průběhu tohoto jednání. Výbor ČKS pověřil dr. L. Berku i dalším zastupováním ČKS při Dohodovacích řízeních k SZV v roce 2004. Doc. J. Hradec napíše pověření.
 4. MUDr. R. Cífková požádala výbor ČKS o podporu výzkumného projektu "Prevalence a incidence základních rizikových faktorů KVO, analýza dlouhodobých trendů v náhodně vybraném populačním vzorku ČR, Czech post-MONICA Study", na který žádá o udělení účelové podpory IGA MZ ČR. Výbor se shodl na tom, že ČKS nepřísluší se k podobným žádostem vyjadřovat. Předsedkyně oborové komise 01 IGA MZ ČR prof. Hana Rosolová, která byla jednání výboru přítomna, informovala výbor, že všechny žádosti o granty již byly rozeslány nezávislým recenzentům a že doporučující dopis od odborné společnosti nebude brán při rozhodování komise v úvahu. V tomto smyslu doc. Hradec Dr. Cífkové odpoví.
 5. Prof. R. Čerbák informoval aktuálně výbor o Euro Heart Survey. V letošním roce již byly ukončeny průzkumy "Adult Congenital Heart Disease" a "Atrial Fibrillation". Podle dřívějšího rozhodnutí výboru budou těm, kteří se v ČR podíleli na sběru dat vyplaceny ČKS odměny. Slečna Buchtová připraví ve spolupráci s národním koordinátorem prof. Čerbákem Dohody o provedení práce. Doc. Hradec obdržel výzvu od hlavního koordinátora průzkumu EHS "Acute Coronary Syndromes II" prof. S. Behara výzvu, aby ČR zařadila do sběru dat více center než stávající 4, nejlépe jedno centrum na jeden milión obyvatel. Doc. Hradec mu odpoví, že ČKS za sběr dat pro EHS platí odměny. Má ve svém rozpočtu pro tento účel pevně stanovenou částku, která limituje počet center zúčastněných v jednom průzkumu na čtyři. Na návrh prof. Čerbáka souhlasí výbor ČKS, aby i v příštím roce 2005 byly vypláceny odměny za sběr dat Euro Heart Survey stejným způsobem jako v roce 2004.
 6. Prof. M. Aschermann navrhl založení nové PS ČKS, v pořadí již třinácté, s názvem PS "Plicní cirkulace". Přípravný výbor sestaví a koncepci práce nové PS připraví prof. M. Aschermann společně s doc. I. Málkem. Výbor souhlasí.
XIII. Informace na vědomí
 1. MUDr. P. Neugebauer zaslal průběžnou zprávu o řešení domácího grantu ČKS za první rok. Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.
 2. Ve dnech 14.-16.1.2005 se budou již tradičně v Konstantinových Lázních konat Kardiovaskulární lázeňské dny, které budou současně oficiální akcí PS Kardiovaskulární rehabilitace. Prim. P. Vaněk připraví na pořádání této akce mandátní smlouvu.
 3. MUDr. Vít Mareček informoval dopisem výbor, že byla založena nová odborná lékařská společnost - Česká rada pro resuscitaci (ČRR), která je přirozenou nástupkyní Společné pracovní skupiny pro kardiopulmunální resuscitaci (SPS KPR). Zároveň poděkoval Dr. P. Janskému za dosavadní spolupráci. Výbor jmenoval Dr. P. Jánského jako zástupce ČKS v České radě pro resuscitaci.
 4. President ESC prof. J. P. Bassand informoval výbor, že závěry z Konference o prevenci kardiovaskulárních onemocnění v Evropě, která se konala letos v Corku, Irsko a na které ČKS zastupovala MUDr. R. Cífková, byly v červnu 2004 přijaty jako oficiální dokument Rady Ministrů EU.
 5. Výbor rozhodl, aby do konce října t.r. předsedové všech PS sdělili slečně Buchtové termíny svých plánovaných sympozií v roce 2005. Slečna Buchtová sestaví „Kalendář akcí ČKS v roce 2005“, který bude pravidelně uveřejňován a aktualizován v Cor et Vasa.
XIV. Noví členové
MUDr. Leona Brzáková, Radomyšlská 211, Strakonice
MUDr. Markéta Novotná, Rumunská 660/8, Karlovy Vary
MUDr. Stella Burská, Dukelských hrdinů 611, Ostrov
MUDr. Eva Krahulcová, CSc., Hájkova 1, Brno
MUDr. Jiří Dvořáček, Purkyňova 876, Nové Město na Moravě
MUDr. Katarína Škubová, Bajzova 27, Žilina, SR
MUDr. Petr Vondráček, Karoliny Světlé 219/22, Rumburk
MUDr. Mgr. Václav Mála, U Vodojemu 1604, Tachov
MUDr. Bibiána Zábranská, Branisková 5, Košice, SR
MUDr. Vladimír Líčeník, Svěrákova 33, Valašské Meziříčí
MUDr. Mária Líčeníková-Bublíková, Svěrákova 33, Valašské Meziříčí
MUDr. Michal Pipek, Na Stráni 3084, Havlíčkův Brod
MUDr. Leona Vargovčíková, Kachlíkova 5, Brno
MUDr. Olga Siterová, Baškirská 1406, Praha 10
MUDr. Milan Odrazil, Radějovská 959, Strážnice
MUDr. Lýdia Pundová, CSc., Florianská 4, Košice, SR
MUDr. Eva Rošková, Staničná 14, Košice, SR
MUDr. Pavel Čejka, Gagarinova 21, Karlovy Vary
MUDr. Adrian Bystrianský, Športová 2, Rimavská Sobota, SR
MUDr. Marianna Bystrianská, L. Štúra 462/5, Svidník, SR
Petr Čermák, 17. listopadu 861, Jičín
MUDr. Barbora Petrlová, FN Plzeň
MUDr. Martin Frolo, Kudeřikova 3, Havířov
MUDr. Tomáš Hill, Pšeník 1, Brno
MUDr. Veronika Prunerová, Anglická 455, Mariánské Lázně
MUDr. Bogdan Szmek, Nýden 541, Havířov
MUDr. Jiří Herman, Vinařská 740/16, Ústí nad Labem
 
Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 14. září 2004 od 14.00 hod v knihovně III. Interní kliniky VFN v Praze.
Další schůze se pak uskuteční v předvečer výročního sjezdu ČIS dne 19. října 2004 od 16.00 hod v Restauraci Moravská Chalupa v Brně v blízkosti brněnského výstaviště.
 
Zapsali: L. Buchtová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost