Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 16. března 2004 v Praze

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, doc. I. Málek, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček, doc. J. Widimský, dr. M. Želízko
Přizváni: Ludmila Klímová, prof. P. Widimský
Omluveni: prof. J. Lukl, dr. V. Rozsíval
I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly vyplývající z minulé schůze byly splněny a zápis byl schválen.

II. Návrh „Vzdělávacího programu pro specializační obor kardiologie“
Prof. P. Widimský informoval výbor o tom, že dne 2.4.2004 vstoupí v platnost nový zákon o postgraduálním vzdělávání lékařů s přechodným obdobím do 30.6.2005. Navrhl výboru, aby byl urychleně vypracován návrh "Vzdělávacího programu pro specializaci v oboru kardiologie", který by byl po schválení Valnou hromadou na výročním sjezdu v květnu v Brně poslán jako oficiální dokument MZ ČR se žádostí o jeho schválení a vydání ve Věstníku. Současně výboru nabídl, že je ochoten se spolu s prof. P. Gregorem ujmout úlohy koordinátorů přípravy návrhu "Vzdělávacího programu pro specializaci v oboru kardiologie." Teprve na základě takovéhoto programu se budou moci zdravotnická zařízení nebo jiné právnické subjekty (např. univerzita, fakulty či IPVZ) ucházet o akreditaci pro specializační vzdělávání v kardiologii.
Výbor po diskuzi jmenoval pracovní skupinu ve složení: prof. P. Widimský, prof. P. Gregor, prof. J. Špinar, prof. J. Vítovec, prof. V. Staněk, doc. J. Kautzner a doc. J. Hradec a pověřil ji, aby do dubnové schůze výboru ČKS připravila návrh "Vzdělávacího programu pro specializaci v oboru kardiologie", který bude koncipován ve shodě s doporučením Evropské rady pro specializaci v kardiologii (EBSC) a bude vycházet z Národního kardiovaskulárního programu ČKS. Po projednání a schválení výborem by byl tento návrh vyvěšen na webových stránkách ČKS k veřejné diskuzi a poté předložen ke schválení Valné hromadě na XII. výročním sjezdu ČKS.

III. XII. Výroční sjezd ČKS
Členové výboru provedli korekturu odborného programu sjezdu. Program bude v následujících dnech odeslán do tisku a začátkem dubna bude rozeslán všem členům ČKS. Do programu bylo přijato celkem 516 sdělení, z toho 36 na doprovodná firemní sympozia. Celkem 21 sdělení bylo na základě recenzního řízení odmítnuto. Ze 480 sdělení, která tvoří odborný program sjezdu, jich bylo 190 přihlášeno pracovními skupinami nebo jinými odbornými společnostmi, 135 je volných ústních sdělení a 155 sdělení ve formě posterů.
Na sjezd je prozatím přihlášeno 1074 účastníků a 51 firem. Celková objednaná výstavní plocha činí 823,5 m2. Generálním sponzorem sjezdu bude firma Zentiva, která bude sponzorovat Galavečer ČKS. Hlavními sponzory sjezdu budou firma AstraZeneca, která zajistí pro všechny účastníky CD s abstrakty sjezdu, firma Pfizer, která bude sponzorovat technické zajištění sjezdu, firma Roche, která bude sponzorovat kavárnu, a firma Servier, která bude sponzorovat zahajovací program v Rotundě, poznámkové bloky, tužky a sjezdové batůžky.
Pro účastníky sjezdu i pro firmy bylo dodatečně rezervováno představení divadla Husa na provázku „Kníže Myškin je idiot“. Vstupenky na toto představení je možné rezervovat přes webové stránky ČKS.
V úterý 11.5. v ranních hodinách se uskuteční sportovní akce - běh areálem BVV. Výbor rozhodl, aby tato sportovní akce byla pojmenována "Běh Jiřího Tomana". Sponzorem bude firma Sanofi-Synthelabo. Hlavní cenou bude účast na mezinárodním lékařském kongresu. Přihlásit se je možné na webových stránkách ČKS.
Gala večer ČKS, který se bude konat v hotelu Voroněž dne 11.5. pro cca 1300 osob, je již zcela vyprodán. Hlavním hostem večera bude Jiří Korn. Během večera budou také předány ceny vítězům "Běhu Jiřího Tomana".
Z nabídky ubytovacích kapacit jsou již obsazeny hotely Voroněž a Austrelitz. Aktuální nabídka ubytování je průběžně upřesňována na webových stránkách ČKS.
Výbor ČKS rozhodl, že prof. J. Fröhlichovi, který bude mít Slavnostní zahajovací přednášku, bude uděleno čestné členství ČKS.
Výbor vyhověl žádosti předsedkyně České společnosti pro hypertenzi Dr. Renaty Cífkové o bezúplatném poskytnutí výstavní plochy pro stánek této společnosti s informačními materiály. Odpoví sl. Buchtová.

IV. Euro Heart Survey
Na minulé schůzi byla odsouhlasena finanční odměna pro 4 pracoviště za sběr dat do průzkumu EHS "Acute Coronary Syndromes II" a pro 4 pracoviště za sběr dat do průzkumu EHS "Heart Failure II" na rok 2004. Výbor schválil následující 4 pracoviště pro průzkum "Acute Coronary Syndromes II", která se přihlásila do konce ledna 2004:
    • Interní klinika kardiologického odd. Pardubice (dr. Křížová)
    • Nemocnice Roudnice nad Labem (dr. Bruthans)
    • Nemocnice Český Krumlov (prim. Florián)
    • I. a II. Interní klinika FN U sv. Anny Brno (dr. Špác)
Pro průzkum "Heart Failure II" se zatím přihlásila následující pracoviště:
    • Klinika kardiologie IKEM (doc. Málek)
    • I. Interní kardioangiologická klinika FN U sv. Anny Brno (prof. Vítovec)
    • Nemocnice Plzeň (doc. Rosolová)
    • Kardiologická klinika FN Brno (prof. Špinar)
Pracoviště pro tento průzkum budou výborem ČKS vybrána po květnu 2004.

V. Kardiologický den 2004
Tento bod byl přesunut na program dubnové schůze výboru.

VI. XII. Alpe-Adria Cardiology Meeting 2004
K aktivní účasti na XII. . Alpe-Adria Cardiology Meeting v Cividale del Driuli v Itálii se přihlásil rekordní počet 40 mladých kardiologů spolu s 30 doprovázejícími osobami. Náklady na sponzorování této akce ČKS by tak několikanásobně převýšily sumu, vyhrazenou na ni v rozpočtu ČKS na rok 2004. Proto výbor ČKS po diskuzi rozhodl, že sponzorováni budou pouze aktivní účastníci. Výbor se omlouvá, že nemůže dostát slibu sponzorovat i doprovázející osoby, uvedenému při vypsání tohoto cestovního grantu na webových stránkách ČKS a v časopise Cor et Vasa. Akci sponzorsky podpoří firma Richter Gedeon částkou 350 000,- Kč, o sponzorování 10 aktivních účastníků bude požádán Nadační fond Galena. I tak budou náklady ČKS na tuto akci kolem 500 000,- Kč, tedy o 200 000,- Kč vyšší, než bylo plánováno v rozpočtu ČKS na rok 2004.
Sl. Buchtová napíše všem přihlášeným aktivním účastníkům oznámení o změně podmínek s prosbou o co nejrychlejší odpověď, aby konečný seznam účastníků mohl být odeslán organizátorům pro zajištění ubytování.

VII. Žádost
Výbor podpořil žádost prof. J. Vítovce o doporučení nákupu druhého angiografického kompletu pro I. interní kardioangiologickou kliniku FN U sv. Anny. Písemně odpoví sl. Buchtová

VIII. Žádosti o udělení grantů:
 1. Domácí výzkumné granty ČKS:
  • Dr. J. Pařenica (Sledování sérové hladiny metaloproteináz u pacientů s akutním infarktem myokardu s ST elevacemi a jejich korelace s remodelací levé komory) – schváleno.
  • Dr. M. Pěnička (Neinvazivní zobrazení časné distribuce kmenových buněk kostní dřeně značených 99mTc HMPAO po intrakoronární transplatntaci u lidí) – schváleno.
 2. Cestovní granty firmy Aventis na kongres ESC 2004 v Mnichově:
  • Dr. P. Osmančík – schváleno na minulé schůzi výboru.
  • Dr. M. Pěnička – schváleno na minulé schůzi výboru.
  • Dr. O. Ludka – schváleno na minulé schůzi výboru.
  • Dr. P. Toušek - schváleno.
  • Dr. B. Jiravská Godulová – schváleno.
  • Dr. O. Jiravský – schváleno.
  • Dr. M. Kubánek – schváleno.
  • Dr. O. Toman – schváleno.
  • Dr. J. Šimek – schváleno.
  • dr. R. Čerbák jako oficiální reprezentant ČKS a národní koordinátor EHS – schváleno.
   Tento grant je pro naplnění počtu 10 účastníků již uzavřen!!!
 3. Cestovní granty na postgraduální akce ESC:
  • Dr. K. Mědílek (Imaging in ischemia, Erlangen, Německo) – schváleno.
  • Dr. B. Jiravská Godulová (Cardiology Today and Tomorrow: Practical approaches to management of patients with cardiovascular disease Applications of guidelines in practice, Neapol, Itálie) – neschváleno pro udělení jiného cestovního grantu ČKS na rok 2004.
  • Dr. O. Jiravský (viz. grant dr. B. Jiravské Godulové) – neschváleno pro udělení jiného cestovního grantu ČKS na rok 2004.
IX. Žádost ČLK o stanovisko k vydání licence z kardiologie prim. MUDr. M. Radovi
Prim. MUDr. Miroslav Rada z Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze požádal Obvodní sdružení ČLK v Praze 6 o vydání licence z kardiologie. Primář M. Rada nesplňuje podmínky licenčního řádu ČLK - Stavovský předpis č. 11, a proto žádá o udělení výjimky. Výbor ČKS udělení výjimky nedoporučil. Odpoví doc. Hradec.

X. Různé:
 1. a) Výbor schválil zvýšení platu sekretářce ČKS sl. Buchtové s platností od 1. dubna 2004.
 2. World Heart Federation zaslala ČKS fakturu na zaplacení členského poplatku v této federaci za rok 2004 – výbor schválil, vyřídí sl. Buchtová
 3. Dr. O. Ludka poslal průběžnou zprávu o řešení domácího výzkumného grantu ČKS za rok 2003. Průběžné výsledky přednese také na XII. výročním sjezdu ČKS. Výbor vzal zprávu na vědomí.
 4. Výbor podpořil nová guidelines ESC „ Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice“ a „Expert Consensus document on The Use of Antiplatelet Agents“.
 5. ESC nabídla možnost umístění stánku ČKS na doprovodné výstavě při kongresu ESC 2004 v Mnichově. Výbor rozhodl, že ČKS nabídku nevyužije. Doc. Hradec byl pověřen poděkováním za tuto nabídku.
 6. Výbor ČKS souhlasí s publikací „Doporučení ČKS pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR“ autorů Jansa, Aschermann, Riedel, Pafko a Susa, v časopise Vnitřní lékařství. Šéfredaktorovi časopisu Vnitřní lékařství prim. P. Svačinovi odpoví sl. Buchtová.
 7. Dr. Zuzana Častová z firmy Parexel požádala o sdělení počtu uskutečněných PTCA v ČR v posledních letech. Doc. Hradec jí odpoví, že takovéto informace nesdělujeme ke komerčním účelům.
 8. Výbor doporučil žádost Dr. J. Bruthanse o udělení titulu F.E.S.C. Doporučující dopis již odeslal doc. Hradec.
 9. Předseda PS Arytmie a trvalá kardiostimulace ČKS Dr. M. Táborský požádal výbor o uvolnění částky 200 000,- Kč na podporu akce „7th Prague Workshop on Catheter Ablation with Live Demonstration“, která je pořádána Klinikou kardiologie IKEM ve spolupráci s touto PS v Praze ve dnech 21.-23.3.2004. Czhledem k tomu, že tato PS má na subkontě ČKS dostatek finančních prostředků, výbor žádost schválil. Vyřídí sl. Buchtová
 10. Výbor schválil publikaci definitivní verze Doporučeného postupu ČKS „Léčebné postupy u fibrilace síní“ autorů Čihák a Heinc v květnovém čísle Cor et Vasa.
 11. Prof. P. Widimský byl Nominační komisí ESC vybrán mezi 12 kandidátů pro volby na pozici "councilor" do příštího výboru ESC. Výbor se rozhodl nominaci prof. Widimského podpořit.
 12. Doc. Hradec navrhl, aby ČKS zakoupila cca 700 ks výtisků knihy prof. Zdeňka Fejfara „Česká kardiologie a kardiologové“. Návrh byl výborem odsouhlasen s tím, že kniha bude používána jako dar výboru ČKS při různých slavnostních příležitostech, jako je např. udělení čestného členství ČKS, zahraničním hostům apod. Doc. Hradec byl výborem pověřen, aby s ředitelem nakladatelství Galén PhDr. Houdkem dohodl přijatelnou cenu.
XI. Informace na vědomí
 • Doc. Hradec informoval výbor o tom, že Finanční úřad Brno 1 prominul ČKS další podstatnou část zbývajícího penále ve výši 291 tis. Kč. Zbývá doplatit 145 604,-Kč, zařídí sl. Buchtová. O tuto částku byla navýšena žaloba na bývalou účetní ČKS pí. Hrtoňovou.
 • Předseda České společnosti kardiovaskulární chirurgie prof. J. Černý poslal oficiální pozvání členům ČKS na I. kongres této společnosti. Datum konání je 11.-12.11.2004, Brno, hotel Voroněž. Informace o konání kongresu bude publikována v Cor et Vasa.
 • Jako téma pro letošní Světový den srdce bylo World Heart Federation vyhlášeno "Dospívající děti a kardiovaskulární onemocnění". Téma pro Světový den srdce v roce 2005 bude "Obezita". ČKS bude ve spolupráci s Nadačním fondem Galena pořádat ke Světovému dni srdce celou řadu akcí.
 • V Cor et Vasa byla publikována "Aktualizace podmínek k atestaci z kardiologie" platná od 1.1.2004, spolu se seznamem doporučené literatury, který byl připraven prof. V. Staňkem a prof. J. Widimským sr.
 • Dne 7.4.2004 pořádá Česká společnost pro hypertenzi ve spolupráci s Českou internistickou společností a ČKS „II. Symposium Arteriální hypertenze: současné klinické trendy“. Místem konání je Novoměstská radnice na Karlově nám. 23, Praha 2.
 • Dne 15.4.2004 pořádá 1. Lékařská fakulta UK a PS Echokardiografie ČKS pod záštitou ČKS sympozium „PragueEcho 2004“. Místem konání je Fragnerův Sál v sídle společnosti Zentiva, U Kabelovny 130, Praha 10 - Dolní Měcholupy. Více informací a registrace na www.praguecho.org.
 • Ve dnech 22.-24.4.2004 bude pořádán „XIVth Prague Workshop on Interventional Cardiology – INTERCATH 2004“ v Kongresovém centru hotelu Pyramida, Bělohorská ul. 24, Praha 6.
XII. Noví členové
MUDr. Peter Blaško, FN Motol, Praha
MUDr. Miluše Poštová, Mánesova 2184, Kladno
MUDr. Marek Slaměník, Duchcovská 2378, Teplice
MUDr. Ivana Kučerová, Borová 5140, Chomutov
MUDr. Jaroslav Brunát, Libákovice 12, Přeštice
MUDr. Jarmila Indráková, Černochova 17, Olomouc
MUDr. Markéta Šveřepová, Spojovací 93, Svoboda nad Úpou
MUDr. Tomáš Dierzé, Šmeralova 52, Karlovy Vary
MUDr. Miroslav Hude, Ve Svahu 788, Karviná
MUDr. Petr Malec, Evropská 2950/33c, Praha 6
MUDr. Jaromír Břeň, Šardice 149
MUDr. Lucia Martinkovičová, Pod Lysinami 19, Praha 4
MUDr. Helena Sládková, Kaňkovského 1239/6, Praha 8
MUDr. Viktor Talafa, Gagarinova 1767, Frýdek Místek
MUDr. Elena Perlifanová, Mírová 526, Loket
MUDr. Anna Švehová, Prosluněná 564/19, Praha 5
MUDr. Eva Cigánková, Absolonova 77, Brno
MUDr. Pavel Henyš, Brdičkova 1907, Praha 13
MUDr. Tímea Rebrová, Doubnica nad Váhom, Slovensko
MUDr. Jana Ďurovčíková, Radlická 11, Praha 5
MUDr. Robert Jeník, Velehradská 2714, Kroměříž
MUDr. Svatava Zbranková, Ústí 114, Vsetín
MUDr. Jitka Nováková, Pod Lipami 340/52a, Praha 3
MUDr. Josef Šťastný, Olbramovická 699/17, Praha 4
MUDr. Marie Tišrová, SNP 57, Ústí nad Labem
MUDr. Daniela Černá, Taussigova 1168, Praha 8
MUDr. Martin Pavolko, Dělnické domy 83, Broumov
MUDr. Iva Procházková, Smetanova 1244, Vsetín
MUDr. Gabriela Pawelková, Gen. Svobody 25/275, Havířov
MUDr. Eva Kaňová, Pod Senovou 41, Šumperk
MUDr. Peter Spurný, Košice, Slovensko
MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., Pod Vsí 314, Praha 4
MUDr. Milan Hrdlička, Hochmanova 13, Brno

Příští schůze se uskuteční dne 20. dubna 2004 od 14:00 hod v Brně v restauraci Expo, Výstaviště 1.
Zapsali: L. Buchtová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost