Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 13. ledna 2004 v Brně

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, dr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček, doc. J. Widimský, dr. M. Želízko
Přizváni: Ing. P. Vojtášová, doc. V. Chaloupka, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni dr. P. Jánský

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly byly splněny a zápis byl schválen.

II. XII. výroční sjezd ČKS
V pondělí 12. 1. ve 24.00 hod. byla ukončena možnost přihlásit se k aktivní účasti na sjezd. Přihlásilo se celkem 740 aktivních účastníků.
Na konci roku 2003 byly podepsány smlouvy mezi ČKS a BVV a.s. na výstavbu expozic, nájem sálů a na další služby.
Pracovní skupiny ČKS a přizvané odborné společnosti přihlásily do programu celkem 26 programových bloků. PS Nukleární kardiologie a OS Kardiovaskulární chirurgie samostatnou účast odmítly, zúčastní se sjezdu v rámci programových bloků ostatních PS nebo OS.
Přihlášeno je 14 satelitních sympózií od 12 firem, což představuje celkem 280 minut v neděli odpoledne a 490 minut v úterý odpoledne.
Na Gala večer ČKS je již rezervováno 900 vstupenek.
Generálním spozorem sjezdu je firma Zentiva (Gala večer ČKS a další aktivity), hlavními sponzory jsou firma Pfizer (technické a internetové vybavení), firma Servier (kongresové tašky a kulturní program při slavnostním zahájení sjezdu) a firma Krka (catering VIP hostů a záložky do Programu).
Jako sportovní aktivita bude při letošním sjezdu uspořádán „KardioBěh“. Ke sponzorování této akce se přihlásila firma Sanofi-Synthélabo. Koordinátorem akce bude prof. M. Aschermann. Běh se uskuteční v ranních hodinách před zahájením odborného programu. Možnost přihlášení se na KardioBěh bude uveřejněn na webových stránkách.
Z pozvaných předsedů národních kardiologických společností zatím potvrdili svoji účast předsedové národních kardiologických společností Irska, Makedonie a Portugalska.
Z pozvaných zahraničních řečníků potvrdili svoji účast: prof. Jiří Fröhlich (Kanada) – slavnostní přednáška při zahájení sjezdu, prof. Thomas F. Lüscher (Švýcarsko) – zároveň předseda Švýcarské kardiologické společnosti a prof. Udo Sechtem (Německo) a prof. Dudek (Polsko).
Do odborného programu bude také zařazeno „Minisympózium České kardiologické společnosti“, které budou tvořit 3 přednášky po 20 minutách:
 1. Prof. Jan Černý – „Kardiochirurgie v roce 1990 a dnes“
 2. Prof. Jan Lukl – „Farmakoterapie arytmií“
O třetím přednášejícím a názvu přednášky bude rozhodnuto dodatečně.
Jako recenzenti abstrakt „Varia“ byli výborem určeni: prof. J. Lukl, prof. J. Vojáček a prof. J. Vítovec. Všechna přihlášená abstrakta budou rozeslána recenzentům k posouzení dne 16. 1. 2004. Recenzenti budou mít čas na jejich zhodnocení do 1. 2. 2004. Na 1 recenzenta připadá v průměru 30 abstrakt.
Na březnové schůzi výboru ČKS předloží předseda programového výboru prof. J. Špinar ke schálení návrh odborného programu celého výročního sjezdu a předseda organizačního výboru doc. V. Chaloupka návrh programu doprovodných firemních sympozií.

III. Euro Heart Survey
Na minulé schůzi schválil výbor finanční odměnu za sběr dat pro průzkumy EHS, které se uskuteční v roce 2004 (Heart Failure II a Acute Coronary Syndromes II) pro celkem 4 pracoviště. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno jak v Cor et Vasa, tak i na webových stránkách ČKS. Prozatím se přihlásila pouze 3 pracoviště. Výběr pracovišť provede výbor na některé z příštích schůzí.
Na rozhodnutí výboru reagovala doc. J. Popelové z interní kliniky FN v Praze – Motole dopisem, ve kterém protestuje proti tomu, že nebude finančně odměněn také sběr dat pro průzkum EHS „Vrozené srdeční vady v dospělosti“, který byl sice zahájen již v roce 2003, ale pokračuje i v r. 2004. Výbor tento dopis projednal, uznal jeho oprávněnost a rozhodl, že ČKS finančně podpoří také oba průzkumy EHS, které byly zahájeny v r. 2003 a přesahují do r. 2004, tj. „Vrozené srdeční vady v dospělosti“ a „Fibrilace síní“. Oba tyto průzkumy budou financovány za stejných podmínek, které byly stanoveny na minulé schůzi výboru.
Doc. J. Popelové na její dopis odpoví národní koordinátor EHS pro ČR prof. R. Čerbák.

IV. Proplacení grantu ČKS/Roche za r. 2003 dr. Mourkovi
Dr. Jindřich Mourek z FN Královské Vinohrady požádal o grant ČKS/Roche v únoru 2003. Stáž v zahraničí absolvoval dříve než obdržel od ČKS kladnou odpověď a nyní žádá o zpětné proplacení grantu ve výši 150 000 Kč. Výbor jeho žádosti vyhověl. Dr. Mourkovi odpoví sl. Buchtová.

V. Jmenování hodnotitelů pro akreditace v echokardiografii ESC
Prezident Evropské echokardiografické asociace požádal ČKS o jmenování 3 hodnotitelů pro budoucí akreditace z echokardiografie na evropské úrovni. Na návrh výboru PS Echokardiografie ČKS byli jmenováni dr. P. Frídl, dr. E. Mandysová a dr. J. Marek.

VI. Žádosti MZ ČR:
 1. Dr. Špaček, první náměstek ministryně zdravotnictví, požádal ČKS o sdělení, jaké jsou v ČR čekací doby na plánované specializované výkony v oboru kardiologie. Doc. Hradec jménem výboru odpoví, že čekací doby na takovéto výkony v ČR nepřesahují únosnou mez.
 2. Dr. Špaček také požádal ČKS o vyjmenování kardiologických výkonů, které nejsou v ČR poskytovány. Výbor se před odpovědí nejprve dotáže předsedů jednotlivých PS ČKS.
 3. Dr. Březovský z MZ požádál o přehodnocení kritérií pro pořizování kardioangiografických kompletů. Členové výboru se shodli na tom, že kritéria jsou již dost přísná a nevidí nutnost jejich přehodnocení.
 4. Dr. Březovský písemně poděkoval za dobrou práci v Komisi pro vybranou zdravotnickou techniku MZ ČR. Dopis byl předán prof. J. Vojáčkovi, který je pověřeným zástupcem ČKS v této komisi.
VII. Žádost dr. A. Filipové o doporučení European Cardiologist Diploma
Výbor žádost doporučil, odpoví doc. Hradec.

VIII. Různé:
 1. Návrh prof. P. Widimského na zrušení regulačních opatření VZP pro používání „Drug eluting“ stentů: dr. M. Želízko vypracoval návrh dopisu, který výbor schválil a po podpisu doc. Hradcem, Dr. Želízkem a prof. Vojáčkem bude odeslán na VZP.
 2. Smlouva s Euromisí-Kardio: jak bylo dohodnuto na minulé schůzi výboru, v prosinci 2003 byla podepsána rámcová smlouva s Euromisi-Kardio, zastupenou prof. J. Zvárovou. V současné době probíhají jednání s autory posledních dvou doporučení ČKS Dr. Heizem, Dr. Čihákem a Dr. Jansou o přepracování těchto doporučení do grafických algoritmů.
 3. Dr. Petr Toušek poslal výboru průběžnou zprávu o řešení domácího grantu ČKS, který mu byl schválen v dubnu roku 2003. Výbor vzal jeho zprávu na vědomí.
 4. ČKS obdržela zatím 3 žádosti o cestovní grant firmy Aventis na aktivní účast na výročním sjezdu ESC 2004 v Mnichově: dr. M. Pěnička (3 abstrakta), dr. P. Osmančík (2 abstrakta) a dr. O. Ludka (1 abstraktum). Výbor tyto žádosti schválil. K dispozici je ještě 7 grantů. Poslední termín pro žádosti je 30. 4. 2004.
 5. Zprávy z ESC: doc. Hradec informoval výbor podle zápisu o některých rozhodnutích výboru ESC na listopadové schůzi. Předseda edukačního výboru ESC prof. Roberto Ferarri dokončil přípravu „Core Curriculum“ pro postgraduální výuku v kardiologii, které by mělo být společné pro všechny evropské země. Výbor ESC také rozhodl, že bude napsána evropská učebnice kardiologie, která by měla být k dispozici již v roce 2005 při evropském kardiologickém kongresu ve Stockholmu. Výbor ČKS rozhodl, že zatím nepožádá o vydání individuálních členských karet ESC.
 6. Předseda Italské kardiologické společnosti požádál o podporu kandidatury prof. Roberta Ferarri na místo sekretáře nebo viceprezidenta při volbách do výboru ESC, které se budou konat během letošního sjezdu ESC v Mnichově. Výbor rozhodl, že ČKS kandidaturu R. Ferarri podpoří. Dopis nominační komisi ESC napíše doc. Hradec a pošle ho také na vědomí předsedovi Italské kardiologické společnosti.
 7. Prof. P. Widimský navrhl výboru ČKS, aby při schvalování výzkumných grantů ČKS vyžadoval již v r. 2004 také souhlas etické komise. Výbor tento návrh odsouhlasil. Oznámení o tom publikováno v Cor et Vasa.
 8. Výkonná redaktorka časopisu Kardiologická revue Dr. Eliška Skalková požádala výbor ČKS o souhlas s publikováním doporoučených postupů ČKS, které budou v letošním roce inovovány. Protože se nejedná o komerční účel, výbor žádost odsouhlasil s tím, že nejprve musí být inovovaná doporučení publikována v Cor et Vasa a veškeré následné publikace musí vždy odkazovat na původní publikaci.
 9. Dr. M. Táborský požádal o souhlas distribuovat nová doporučení ČKS „Fibrilace síní“ účastníkům II. českého a slovenského sympózia o arytmiích a kardiostimulaci, které se uskuteční ve dnech 15.-17. 1. 2004. Protože tato doporučení nebyla ještě odsouhlasena oponenty a nebyla publikována v Cor et Vasa, výbor žádost zamítl.
 10. Výbor doporučil ČLK vydání licence školitele pro chirurgickou část implantací kardiostimulátorů Dr. Bohumilu Turečkovi z chirurgického odd. krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně. Doporučení musí ještě potvrdit akreditační pracoviště. Odpoví prof. R. Čerbák.
IX. Noví členové ČKS
MUDr. Ondřej Ratan, Radimova 12, Praha 6
MUDr. Peter Kyčina, Hodžova 13, Lipt. Mikuláš, Slovensko
MUDr. Anton Ulbricht, Palín 272, Slovensko
MUDr. Veronika Dohnalová, Strouhlovsko 1215, Hranice
MUDr. Josef Hreško, Královský Chlmec, Slovensko
MUDr. Drahomíra Mičanová, Školní 323, Bystré
MUDr. Jan Foltin, Slovanského bratrtství 1667, Pelhřimov
Karolína Porazíková, Jiránkova 1137/1, Praha 6 – Řepy
MUDr. Zuzana Bukovská, Ivančická 571, Praha 9 – Letňany
MUDr. Vladimír Šoltys, J.Š. Kubína 448, Jičín

Příští schůze výboru ČKS bude dne 16. března 2004 od 14:00 hodin v knihovně III. interní kliniky VFN v Praze.
Zapsali: L. Buchtová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost