Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 14. září 2004 v Praze

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. J. Špinar, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, dr. P. Frídl, doc. I. Málek, prof. J. Lukl, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, doc. J. Widimský, dr. M. Želízko
Omluveni: prof. R. Čerbák
Přizváni: předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni prof. H. Rosolová, dr. H. Skalická, dr. P. Janský
I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Ředitel nakladatelství Galén PhDr. Houdek dosud nezaslal fakturu za nákup 400 ks výtisků knihy prof. Z. Fejfara „Česká kardiologie a čeští kardiologové“.
Doc. J. Hradec odeslal dopis prezidentovi ČLK dr. D. Rathovi týkající se udělování výjimek na získání licence z kardiologie. Dr. Rath na dopis odpověděl, že ČLK je ze zákona oprávněna po posouzení takovýchto žádostí udělit výjimku z příslušné atestace a že sdělování jakýchkoliv informací o takto udělených vyjímkách je nepřípustné. Prof. R. Čerbák bude o našem nesouhlasu s udělováním vyjímek z kardiologické licence informovat Představenstvo ČLK (Licenční komisi).
Doc. Hradec obdržel zamítavou odpověď od České radiologické společnosti na naši žádost o sdílení některých kódů zdravotních výkonů. Dr. M. Želízko tuto věc projedná ve výboru PS Intervenční kardiologie.
Všechny ostatní úkoly vyplývající z minulé schůze výboru byly splněny a zápis byl odsouhlasen.
II. Kardiologický den 2004
Kardiologický den dne 18.11.2004 bude mít slavnostní charakter při příležitosti 75. výročí založení ČKS. Doc. J. Widimský připravil návrh programu, který byl výborem projednán. V programu zůstanou obvyklé přednáškové bloky – ukončené grantové projekty hodnocené v kategorii A a vítězné práce Dne mladých kardiologů. Zbytek programu bude tvořen slavnostními přednáškami předních kardiologů a kardiochirurgů k výše zmíněnému výročí. Navržený programový blok „Stenóza karotid - klinické aspekty“ bude pro nedostatek času přesunut na XIII. výroční sjezd ČKS. Doc. J. Widimský připraví pro vyzvané přednášející tohoto bloku omluvný dopis, který sl. Buchtová rozešle.
Složení organizačního výboru KD 2004: doc. J. Widimský, doc. J. Hradec, prof. P. Niederle, L. Buchtová, PhDr. Pavlovská, ing. M. Slavíčková.
Výbor odsouhlasil mandátní smlouvu, kterou sl. Buchtová zašle ing. M. Slavíčkové z Kongresového centra NNH k odsouhlasení a podpisu. Jelikož KD nebývá ziskový, výbor odsouhlasil, že případný deficit uhradí ČKS.
Ředitel NNH MUDr. Oldřich Šubrt pozval výbor ČKS a slavnostní řečníky v den konání KD na oběd. Výbor toto pozvání přijal.
III. XIII. výroční sjezd ČKS
Předseda programového výboru prof. J. Špinar po jednání s předsedou organizačního výboru sjezdu doc. V. Chaloupkou navrhl pro příští sjezd ČKS následující změny:
 • Firemní sympozia se proti minulým rokům budou konat v pondělí a úterý v podvečer, při zájmu i jako předsjezdová v neděli odpoledne. Odborný program bude v pondělí i úterý končit v 16,00 hod, od 16,30 budou navazovat firemní sympozia, v pondělí do 20,00 hod, v úterý do 18,30 hod. K dispozici pro ně bude Rotunda a sál E, v případě většího firem i např. sály Morava či Business Center.
 • Z organizačních důvodů nelze vyhovět žádosti některých pracovních skupin, aby jejich program byl stále ve stejném přednáškovém sálu. V posledních dvou letech velmi úspěšné programové bloky „Praktické problémy v kardiologii“, organizované ve spolupráci několika PS, budou umístěny do největšího sálu, tj. sálu E. Výbor ČKS jmenoval pětičlenný programový výbor, který pro příští sjezd programové bloky „Praktické problémy v kardiologii“ připraví, ve složení: prof. Špinar, dr. Rozsíval, doc. Widimský, doc. Málek a prof. Vojáček.
 • Z časových důvodů je nereálné, aby všechny postery byly moderované. Výbor rozhodl, že 10 % v recenzním řízení nejlépe hodnocených posterů bude zařazeno mezi postery moderované.
Doc. Hradec požádal jménem výboru o přednesení slavnostní přednášky ČKS při slavnostním zahájení sjezdu prof. J. Widimského, který tuto nabídku přijal. Jako zahraniční řečníky doc. Hradec předběžně oslovil při výročním kongresu ESC v Mnichově prof. Marku Nieminena z Finska a prof. Martena Simoonse z Nizozemí. Oběma bude posláno oficiální pozvání výboru ČKS.
Ing. P. Vojtášová předložila ke schválení návrh Mandátní smlouvy na organizaci XIII. výročního sjezdu ČKS s agenturou Kongres Brno, s.r.o. Návrh smlouvy byl zkontrolován účetní firmou ČKS a všechny připomínky byly do jejího textu zavzaty. Výbor smlouvu projednal a bez připomínek odsouhlasil. Jménem ČKS ji podepíše doc. Hradec.
Výbor ČKS dostal písemnou žádost jedné farmaceutické firmy o udělení generálního sponzorství výročního sjezdu 2005. O udělení generálního sponzorství výbor rozhodne na své příští schůzi v říjnu.
Ing. Vojtášová také podala zprávu o dosavadních jednáních se sponzory. Účast zatím potvrdily následující firmy: Servier (zajistí kongresové tašky, bloky a tužky), Pfizer (přislíbil účast v rozsahu minulého roku – sponzor technického vybavení) a Sanofi-Synthélabo (zájem o opětovnou organizaci Kardioběhu Jiřího Tomana). Kavárna na ochozu Rotundy nebude v příštím roce firmou Roche provozována.
Všechny technické připomínky, které měl výbor po XII. sjezdu ČKS, ing. Vojtášová projednala s p. Romanem Humplíkem. Ve většině případů není problém připomínkám výboru vyhovět, BVV pouze nedoporučuje síťové propojení všech sálů a jednotný „slide room“, a to z důvodu antivirové ochrany. Je hlavně nutné, aby přednášející dodali své prezentace s dostatečným časovým předstihem.
První oznámení o konání XIII. sjezdu ČKS bude uveřejněno v 10. čísle Cor et Vasa.
IV. Euro Heart Survey
Z pověření prof. Čerbáka, který nebyl pro nemoc schůzi výboru přítomen, informovala sl. Buchtová o třech průzkumech EHS ukončených v roce 2004. Ve všech třech průzkumech byla odevzdána data od 402 pacientů. Výborem již dříve odsouhlasená odměna za sběr dat činí celkem 201 000.- Kč. Doc. Hradec podepsal připravené Dohody o provedení práce, které budou rozeslány zúčastněným lékařům a odměny následně vyplaceny.
V. Příprava voleb do nového výboru ČKS a audit hospodaření ČKS
Začátkem roku 2005 proběhnou volby do nového výboru ČKS. Ze současného výboru již nemohou být zvoleni: prof. Čerbák, prof. Špinar, prof. Gregor, dr. Frídl, prof. Lukl, prof. Vítovec a doc. Widimský. V novém výboru zůstane prof. Aschermann jako předseda a doc. Hradec jako minulý předseda.
Výbor jmenoval volební komisi ve složení: prof. Čerbák, prof. Špinar a prof. Vítovec.
Termíny voleb:
 • I. kolo od 15.12.2004 do 31.1.2005
 • II. kolo od 15.2.2005 do 30.3.2005
Sl. Buchtová požádá daňového poradce ČKS ing. P. Buchníčka o návrh několika brněnských auditorských firem, z nichž jednu výbor ČKS na příští schůzi vybere a pověří ji auditem hospodaření ČKS. Ing. Buchníček bude požádán, aby se zúčastnil příští schůze výboru.
VI. Žádost o zahraniční grant ČKS
MUDr. Michal Vrablík, PhD. ze III. interní kliniky VFN v Praze podal žádost o zahraniční grant ČKS na rok 2005 na 6-ti měsíční stáž na kardiologické klinice ve Vancouveru. Výbor žádost projednal a zahraniční grant Dr. Vrablíkovi udělil.
VII. Různé:
 1. Doc. Hradec informoval výbor o tom, že prof. P. Widimský byl na kongresu ESC 2004 v Mnichově zvolen do výboru ESC. Do výboru PS ESC „Acute Cardiac Care“ byl zvolen dr. P. Janský. Současně byl do Prahy přidělen kongres této PS v r. 2005. Výbor oběma zvoleným gratuluje.
 2. VZP písemně požádala o výklad pojmu „akutní infarkt myokardu“. O vypracování návrhu odpovědi byli požádáni dr. P. Janský a dr. M. Želízko. Odpověď bude předložena a schválena na příští schůzi výboru.
 3. Prof. J. Zvárová poslala návrhy formalizovaných guidelines ČKS „Léčba fibrilace síní“ a „Plicní arteriální hypertenze“, které vypracovala EuroMise – Kardio, a žádá o jejich odsouhlasení. Návrhy obou formalizovaných guidelines byla k prostudování předána prof. Aschermannovi.
 4. Prim. Lačňák ze Šternberku dopisem informoval výbor, že firma Aventis ukončila dovoz Streptasy do ČR z důvodu klesající spotřeby. Doc. Hradec předal tento dopis předsedovi lékové komise ČLS JEP prof. Švihovcovi se žádostí o projednání v Kategorizační komisi.
 5. Přednosta Dětského kardiocentra FN Motol Dr. J. Škovránek informoval výbor o tom, že firma Ivax-Galena zastavila výboru digoxinu v kapkách, který je používán při léčbě dětských pacientů. Dr. Škovránek o tom informoval dopisem také ministryni zdravotnictví.
 6. Světový den srdce je letos vyhlášen na neděli 26. září 2004. Jeho hlavní téma je „Children, Adolescent and Heart Diseases“. K této příležitosti bude organizováno několik aktivit, nad kterými převzala záštitu ČKS. Je to jednak aktivita sponzorovaná Nadačním fondem Galena (stanovení kardiovaskulárního rizika zájemcům v Plzni a Olomouci a navazující Kardiobus, který v následujících 14 dnech navštíví se stejnou nabídkou veřejnosti další města ČR), jednak aktivita sponzorovaná společností Unilever ČR (zdravotně-sportovní den v Praze). K oběma akcím budou uspořádány tiskové konference.
 7. Ve dnech 29.–30. dubna 2005 se uskuteční 13th Alpe-Adria Cardiology Meeting v Piešťanech na Slovensku. Přihlásit se je možné na www.cardiology.sk do 31. ledna 2005. Na webové stránce ČKS a v Cor et Vasa bude uveřejněno oznámení, že ČKS jako každý rok vypisuje cestovní granty pro kardiology do 35-ti let věku, kteří budou mít aktivní účast. Výbor ČKS navrhne do 20.12.2004 organizátorům témata a řečníky pro přednášky na vyzvání.
 8. Dne 25. května 2004 byl na MZ ČR k rukám tehdejšího ministra MUDr. J. Kubinyiho odeslán Návrh vzdělávacího programu v oboru kardiologie, který byl projednán a odsouhlasen na Valné hromadě při XII. výročním sjezdu ČKS. Do dnešního dne nepřišla z MZ ČR žádná odpověď. V posledních týdnech začalo MZ ČR vydávat prováděcí vyhlášky, které např. definují akreditovaná pracoviště, obsah atestací apod. Tyto prováděcí přednášky vycházejí zjevně z návrhu vzdělávacího programu IPVZ, který je pro ČKS nepřijatelný. Z popudu prof. P. Widimského proto doc. Hradec poslal ministryni zdravotnictví doc. Miladě Emmerové dopis s naléhavou žádostí o schůzku na MZ ČR. Schůzky by se za ČKS zúčastnil doc. Hradec jako předseda, prof. Aschermann jako budoucí předseda a podle časových možností i prof. P. Widimský jako zástupce ČKS v UEMS.
 9. Dr. Želízko předložil výboru návrh smlouvy s VZP o úhradě stentů pokrytých léky („drug eluting stents“) a informoval výbor o stavu jednání. Smlouva bude nejprve předložena k vyjádření právnímu poradci ČKS Mgr. L. Prudilovi.
 10. ČKS byla písemně požádána vědeckou sekretářkou ČLK dr. E. Klímovičovou o vypracování testu z kardiologie, který by obsahoval 100 otázek včetně kazuistik, s termínem do konce září 2004. Tento test by měl být umístěn na webových stránkách ČLK. Výbor považuje termín pro vypracování kvalitního testu do konce září za naprosto nesplnitelný, navíc nevidí smysl takového testu. Doc. Hradec byl proto pověřen odeslat odmítavou odpověď.
 11. ÚVN Praha zaslala žádost o schválení obnovy angiografického kompletu pro kardiologické oddělení ÚVN. Stávající angiolinka byla do provozu uvedena v únoru 1997 a v současné době je přístroj velmi poruchový a zastaralý. Výbor tuto žádost doporučil, kladně odpoví doc. Hradec.
VIII. Informace na vědomí
 1. Z iniciativy prezidenta ESC prof. J. P. Bassanda a v souvislosti s rozšířením EU vzniklo CD „Planet Cardio“, na kterém prezidenti kardiologických společností 25 členských zemí EU (včetně doc. Hradce) prezentují svoje národní společnosti a odpovídají na otázky týkající se spolupráce s ESC a integrace do evropské kardiologie. Toto CD je k dispozici buď u doc. Hradce nebo na sekretariátu ČKS.
 2. Kongresová agentura Guarant zaslala ČKS písemnou nabídku na dlouhodobou spolupráci při pořádání výročních sjezdů ČKS. Výbor vzal tuto nabídku na vědomí.
IX. Noví členové ČKS
MUDr. Lukáš Krýže, Levského 3186/8, Praha 4
MUDr. Libor Gajdušek, Baška 387, Baška
MUDr. Jozef Jakabčin, Moskevská 50, Ústí nad Labem
MUDr. Vladimír Moravec, Sudoměřská 2, Praha 3
MUDr. Aleš Kovařík, Sukova 332, Votice
MUDr. Anush Babu, Sadovská 678, Hradec Králové
MUDr. Gabriela Dostálová, Za Opusem 1232, Praha 5
MUDr. Pavel Jansa, Ječná 23, Praha 2
MUDr. Simon Jirát, Jažlovická 1334, Praha 4
MUDr. Michaela Kurková, Ústecká 789/36a, Praha 8
MUDr. Lukáš Jaworski, Jablonecká 14, Liberec
 
Příští schůze výboru se uskuteční v předvečer výročního sjezdu České internistické společnosti dne 19. října 2004 od 16.00 hodin v restauraci Moravská chalupa v Brně.
Zapsali: L. Buchtová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost