Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 18. listopadu 2004 v Praze

Přítomni: Prof. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, dr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vojáček, prof. J. Widimský jr.
Přizváni: L. Klímová, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: doc. J. Popelová, prof. H. Rosolová, dr. H. Skalická, dr. P. Janský, doc. V. Chaloupecký
Omluveni: prof. J. Vítovec, dr. M. Želízko

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Slečna L. Buchtová odeslala písemnou objednávku na provedení auditu hospodaření ČKS ing. Pavlu Šudákovi, který byl na minulé schůzi navržen ing. Buchníčkem a výborem odsouhlasen.
Prof. J. Hradec odeslal časovou definici pojmu "Akutní infarkt myokardu", o kterou požádala VZP. Definice byla vytvořena ve spolupráci s PS Akutní kardiologie a PS Intervenční kardiologie.
Prof. J. Hradec odeslal ministryni zdravotnictví doc. M. Emmerové opětovnou žádost o schůzku k projednání Návrhu postgraduálního vzdělávání v kardiologii, který vypracovala ČKS. Doc. Emmerová zatím neodpověděla.
Prof. R. Čerbák odeslal jako předseda Oborové komise ČLK pro kardiologii dopis prezidentovi ČLK dr. D. Rathovi, ve kterém navrhuje spolupráci při udílení výjimek z licence pro karidologii.
Všechny úlohy vyplývající ze zápisu byly splněny a zápis byl schválen.

II. Zhodnocení Kardiologického dne 2004
Program letošního slavnostního Kardiologického dne, věnovaného 75. výročí založení ČKS, byl velmi atraktivní. Přestože účast byla větší než v minulém roce (registrováno bylo 182 účastníků a zúčastnilo se 14 vystavujících firem), nesplnila očekávání. Zejména se zúčastnil velmi malý počet mladších kardiologů.
Prof. Hradec vyjádřil pochvalu a poděkoval prof. J. Widimskému jr., který měl organizaci letošního KD na starosti. Výbor mu odsouhlasil za organizaci KD odměnu. Podle předběžné kalkulace se zdá, že ani letošní KD nebude pro ČKS finančně ztrátový.

III. XIII. výroční sjezd ČKS 2005
Paní L. Klímová demonstrovala výboru demo verzi nového elektronického registračního systému ČKS. Byly v něm odstraněny všechny nedokonalosti, na které členové ČKS v minulosti upozorňovali. Program je srovnatelný s elektronickým registračním systémem ESC. Nebude sloužit pouze pro výroční sjezdy ČKS, ale také pro ostatní akce a sympózia PS. Ke spuštění pro kardiologickou veřejnost dojde dne 20. listopadu 2004 na webových stránkách ČKS www.kardio-cz.cz. Konečný termín pro přihlášení se k aktivní účasti je 10. ledna 2005, do tohoto data je možné vložené abstraktum kdykoliv a jakkoliv upravovat. Po 10. lednu budou všechna abstrakta odeslána k recenzi, počet recenzentů se pro výroční sjezd 2005 zvýšil ze tří na pět. Konečný termín pro přihlášení se k pasivní účasti je 20. duben 2005. Novinkou pro výroční sjezd 2005 je "Skupinová registrace", kde je možné přihlásit více osob pod jedním registračním číslem (variabilním symbolem platby) – vhodné pro firmy, sestry apod.
V polovině listopadu bylo všem členům ČKS rozesláno 1. oznámení XIII. výročního sjezdu ČKS. Je také k dispozici na webových stránkách ČKS, popř. v sekretariátu společnosti. Bylo také osloveno celkem 93 firem s nabídkou účasti na sjezdu. V jednání je smlouva mezi ČKS a generálním sponzorem sjezdu firmou Krka. K podpisu dojde během prosince 2004. V průběhu prosince také bude podepsána smlouva mezi ČKS a BVV, a.s. Výbor odsouhlasil, aby hlavním hostem kulturního pořadu Galavečera ČKS byl Vladimír Hron. Hlavními sponzory XIII. výročního sjezdu (výše sponzorského příspěvku 200.000,- Kč a více) jsou k dnešnímu datu firmy Servier (sjezdové batohy a bloky, kulturní program zahajovacího večera v Rotundě - navržen hudebník Jiří Stivín, výbor ho odsouhlasil), AstraZeneca (abstrakta na CD-ROM), Sanofi Aventis (Kardioběh Jiřího Tomana), Pfizer (technické zabezpečení a rozšířená internetová stanoviště), Zentiva (sponzor sjezdových prostor). Pro ubytování účastníků sjezdu byly potvrzeny všechny objednané kapacity, kromě Centrum pro doškolování, kde je k dispozici pouze 20 lůžek. K ubytování je možné se přihlásit buď "Závaznou přihláškou k ubytování" v tištěné podobě (je přiložena k 1. Oznámení) nebo prostřednictvím automatického elektronického on-line registračního systému.
V roce 2005 se výbor rozhodl udělit čestná členství prof. Ivo Šteinerovi z Hradce Králové, doc. V. Trčkovi z Prahy a zahraničnímu hostu prof. M. Nieminenovi z Finska. Jako zahraniční řečníci jsou pozváni prof. Nieminen z Finska, prof. Sommers z USA (Mayo Clinic), bude ještě osloven prof. Walentin ze Švédska (osloví ho dr. P. Janský). O proslovení slavnostní přednášky ČKS při zahájení sjezdu byl požádán a přijal prof. J. Widimský sen. O proslovení Navrátilovy přednášky bude požádán. Dr. J. Špatenka z Dětského kardiocentra v Praze - Motole (osloví ho prof. M. Aschermann), Herlesovy přednášky prof. I. Šteiner z Hradce Králové a Luklovy přednášky prof. J. Lukl (v roce 2005 bude 100. výročí narození prof. P. Lukla). K účasti na sjezdu formou společného sympozia s ČKS u příležitosti 85. narozenin doc. V. Trčky bude pozvána Česká farmakologická společnost (osloví prof. Hradec).

IV. Nový sekretariát ČKS
Slečna L. Buchtová informovala výbor společnosti o tom, že během měsíce října došlo rozhodnutím ředitelství FN U sv. Anny k vystěhování sekretariátu ČKS z prostor, kde sekretariát ČKS sídlil posledních 9 let. Náhradou byly nabídnuty prostory v budově v Brně ve Výstavní ulici 17, která je majetkem FN USA. Pro sídlo společnosti jsou však tyto prostory naprosto nevyhovující. Z nedostatku času se sekretariát sice do těchto prostor nastěhoval (fakturační adresa, mailová adresa, telefonní a faxové spojení zůstávají stejné), v současné době ale probíhá hledání jiných vhodných kancelářských místností. Slečna Buchtová společně s paní Klímovou obešly několik nabídek pronájmu kanceláří a výboru předložili tři nabídky, které by vyhovovaly potřebám sekretariátu ČKS. Výbor po diskusi rozhodl, že ČKS místo nájmu vhodné kancelářské místnosti zakoupí do vlastnictví. Slečna. Buchtová a paní Klímová byly požádány, aby vytipovaly několik možností. Vybrané kancelářské prostory navštíví brněnští členové výboru (prof. Čerbák, prof. Špinar a prof. Vítovec) a nejvhodnější doporučí výboru, který o eventuální koupi rozhodne na své příští schůzi.

V. Dopis prof. P. Widimského
Na výbor ČKS se dopisem obrátil prof. P. Widimský jako řadový člen i jako předseda revizní komise ČKS se třemi žádostmi:

 1. Znovu zvážit předchozí negativní stanovisko ke členským kartičkám ESC. Výbor pořízení těchto členských kartiček v minulosti několikrát zvažoval a neviděl v nich žádný praktický význam (neposkytují žádné výhody, ČKS má velmi heterogenní členskou základnu - vedle kardiologů také nekardiology, zdravotní sestry, členy ze Slovenské republiky). Prof. Widimský informoval výbor, že členské kartičky ESC již zavedla většina národních kardiologických společností, které jsou kolektivními členy ESC. Jako jednu z možností navrhuje zavedení členských kartiček ESC pouze pro atestované kardiology. Musely by se ale změnit Stanovy ČKS a definovat v nich dvojí druh členství. Prof. Čerbák byl pověřen, aby takovouto změnu Stanov ČKS prodiskutoval s právním zástupcem ČKS mgr. L. Prudilem a informoval na příští schůzi výbor, který pak rozhodne.
 2. Navrhuje revizi smlouvy s vydavatelem Cor et Vasa Praha Publishing, s.r.o. tak, aby byla finančně výhodnější pro ČKS. Prof. Hradec informoval o tom, že práva na vydávání tohoto časopisu jsou po výnosech z výročního sjezdu druhým nejvyšším příjmem ČKS (500.000,- Kč ročně). Ve stávající smlouvě s vydavatelem Cor et Vasa je roční výpovědní lhůta. Vzhledem k tomu, že funkční období současného výboru končí za 6 měsíců, rozhodoval by současný výbor o něčem, co by musel realizovat až nový výbor společnosti. Proto prof. Hradec navrhnul, aby se touto otázkou zabýval až nový výbor ČKS a výbor s tímto návrhem vyslovil souhlas.
 3. Vzhledem ke svému zvolení do výboru ESC požádal prof. P. Widimský o uvolnění z funkce zástupce ČKS v kardiologické sekci UEMS . . Výbor jeho žádosti vyhověl a pověřil dalším zastupováním ČKS v tomto orgánu doc. V. Chaloupka z Brna.
  Prof. P. Widimský bude přizván na příští schůzi výboru ČKS.

VI. Vyjádření k žádostem o nákup kardio-angiografických kompletů

 1. Výbor ČKS doporučuje obměnu kardioangiografického kompletu z roku 1998 na II. interní klinice kardiologie a angiologie VFN v Praze. Řediteli VFN MUDr. P. Horákovi zašle souhlasné stanovisko prof. Hradec.
 2. Výbor ČKS doporučuje nákup kardioangiografického kompletu na I. interní kliniku FN v Plzni - Lochotíně s doporučením, aby sloužil pro potřeby plánovaného Kardiocentra FN v Plzni. Jde o novou kapacitu - druhý přístroj. Ředitelce FN v Plzni ing. J. Kunové zašle souhlasné stanovisko prof. Hradec.

VII. Žádost o podporu vzniku Kardiocentra ve FN Plzeň
Prof. H. Rosolová informovala výbor o roztříštěnosti kardiologie v Plzni. Proto vznikla "Iniciativa za vznik samostatného Kardiocentra FN v Plzni", která písemně požádala výbor ČKS o podporu.Výbor ČKS vznik Kardiocentra ve VF v Plzni podporuje, protože je v souladu s Národním kardiovaskulárním programem, který vypracovala ČKS. Vyjádření výboru zašle ředitelce FN v Plzni ing. J. Kunové prof. Hradec.

VIII. Připomínky k dokumentu MZ ČR „Lékařské standardy pro radiodiagnostická vyšetření“
Na výbor ČKS se obrátil koordinátor projektu RO MZ ČR RNDr. Petr Závada, PhD. s žádostí, aby ČKS vypracovala připomínky k řadě materiálů týkajících se lékařských standardů pro radiodiagnostická vyšetření, které vznikly na zadání MZ ČR a s jeho podporou formou grantu. Protože lhůta na prostudování rozsáhlých materiálů a vypracování přípomínek k nim byla velmi krátká (14 dnů), pověřil prof. Hradec tímto úkolem předsedu PS Intervenční kardiologie dr. M. Želízko. Ten připravil řadu připomínek, se kterými výbor ČKS rámcově souhlasí a budou v předepsaném termínu, tj. do 22.11. odeslány na MZ ČR.

IX. Různé

 1. ČKS a její PS Echokardiografie přijaly odbornou garanci akce PragueECHO 2005, která se uskuteční v Praze dne 21.4.2005. Organizátorům akce prof. A. Linhartovi a dr. T. Palečkovi odpoví prof. Hradec.
 2. Během měsíce října došlo k odcizení služebního vozu ČKS zn. Škoda Octavia. V současné době probíhá pátrání Policie ČR, jehož výsledek bude podkladem pro jednání s Českou pojišťovnou, u které byl vůz proti krádeži pojištěn. O eventuálním nákupu nového služebního automobilu bude výbor ČKS jednat až po finančním vypořádání s ČP. Slečna Buchtová zjistí od daňového poradce ČKS ing. P. Buchníčka, zda není možné uplatnit daňový odpočet.
 3. Rada vědeckých společností (RVS) ČR zaslala oznámení o úmrtí RNDr. Františka Patočky, DrSc. a žádá ČKS o vyjádření souhlasu s kooptací PhDr. Petra Budila, PhD. do výboru do konce stávajícího volebního období. Výbor ČKS souhlasí. Stejně tak výbor ČKS souhlasí se vstupem České archivní společnosti a České společnosti ornitologické do RVS ČR. Na obě žádosti kladně odpoví slečna Buchtová.
 4. Evropská kardiologická společnost (ESC) nabídla ČKS bezplatný hypertextový odkaz na jejích webových stránkách na "Educational Web Site ESC". Výbor ČKS se rozhodnul tuto nabídku využít. Čeští kardiologové tak získají rychlý a snadný přístup k edukačním materiálům vypracovaným ESC. O vyplnění "Reply Form" a umístění hypertextového odkazu na webové stránky ČKS se postará slečna Buchtová.
 5. ESC nabídla ČKS, podobně jako v minulých letech, bezplatné umístění stánku ČKS na výročním sjezdu ESC, který se uskuteční v termínu 3.-7. září 2005 ve Stockholmu, Švédsko. Výbor ČKS rozhodnul, že pro příští rok tuto nabídku využije, odpoví prof. Hradec. Vypracováním návrhu koncepce stánku ČKS výbor pověřil komisi ve složení prof. M. Aschermann, prof. R. Čerbák a dr. P. Janský.
 6. Na prof. Čerbáka se písemně obrátila vědecká sekretářka ČLK dr. E. Klímovičová se žádost o návrh kardiologických indikací k hyperbarické oxygenační léčbě a vyjádření se k návrhu vzdělávacího programu v oboru hyperbarická medicína. Výbor pověřil prof. Čerbáka, aby odpoěděl, že v kardiovaskulární medicíně neexistuje žádná diagnóza, která by byla indikovaná k léčbě hyberbarickou oxygenací.
 7. Výbor odsouhlasil dr. Věře Stojové odměnu za vzornou organizaci akce Echodny 2004, která se konala ve dnech 30. září - 2. října 2004 ve Starých Splavech, a to ve výši 30 000 Kč.
 8. Prof. J. Vojáček požádal výbor ČKS o vypracování seznamu recenzovaných časopisů pro potřeby kandidátů na složení kardiologické atestace. Výbor rozhodnul, že takový seznam vypracovávat nebude, protože 1) mu k tomu chybí potřebné informace, 2) od příštího roku by měly všechny atestace, včetně kardiologické již probíhat podle nového zákona a jejich podmínky zatím nejsou stanoveny.

X. Noví členové
Doc. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc. Holandská 11, Praha 10
MUDr. Zdeněk Šembera, Slunná 340/19, Liberec
MUDr. Stanislav Remeš, Huslenky 598, okr. Vsetín
MUDr. Jindřiška Jelínková, Nad starou pískovnou 1283, Praha 5
MUDr. Stanislava Peňásová, Hřivnův Újezd, okr. Zlín
Mgr. Zuzana Husková, Vídeňská 1116, Praha 4
Ing. Zdeňka Vaňourková, PhD., Svornosti 26/880, Praha 5
MUDr. Marek Šebo, IKK FN Brno, Jihlavská 20, Brno
MUDr. Pavel Trčka, IKK FN Brno, Jihlavská 20, Brno

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 11. ledna 2005 v Brně.

Zapsali: L. Buchtová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost