Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 12. května 2004

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. J. Špinar, prof. M. Aschermann, MUDr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc. I. Málek, MUDr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček, doc. J. Widimský, MUDr. M. Želízko
Přizváni: L. Klímová, ing. P. Vojtášová, Doc. V. Chaloupka
Omluveni: Prof. R. Čerbák, prof. P. Gregor
 
I. Zhodnocení Sjezdu – první dojmy
Sjezdu se zúčastnilo celkem 2733 účastníků, z toho 1614 lékařů (998 z ČR, 601 ze SR a 15 zahraničních hostů), 508 SZP, 80 studentů, 457 zástupců firem, 320 ostatních. Celkový počet firem zúčastněných na doprovodné výstavbě byl 63 a výstavní plocha činila 913 m2.
Aktivně se zúčastnili 3 zahraniční kardiologové (prof. Thomas F. Lüscher ze Švýcarska, prof. Udo Sechtem z Německa, prof. Dariusz Dudek z Polska).
Celkem bylo předneseno 452 sdělení.
Doc. J. Hradec poděkoval všem, kteří se na organizaci sjezdu podíleli, především pí L. Klímové, ing. P. Vojtášové a sl. L. Buchtové za vzornou organizační přípravu. Dále poděkoval předsedovi organizačního výboru doc. V. Chaloupkovi a předsedovi programového výboru prof. J. Špinarovi.
Celková úroveň sjezdu (odborná i organizační) byla podle názoru členů výboru i účastníků sjezdu velmi dobrá.
 
Připomínky pro příští rok:
  1. Na příští rok bude do Rotundy před předsedající umístěna obrazovka, na kterou by se mohli předsedající dívat, aby nebylo nutné se na plátna otáčet.
  2. Přednášející v Rotundě by uvítali stolek pro notebook, aby mohli přednášet čelem k posluchačům.
  3. Kabely k počítačům v sálech budou připevněny páskami k podlaze jako ochrana před nechtěným vykopnutím.
  4. Pro příští rok bude nutné zařídit rychlejší a výkonnější počítače s větší pamětí pro prezentaci např. rentgenových snímků, videosmyček a animovaných obrázků.
  5. V Rotundě se budou příští rok přednášky promítat jak na pravé tak i na levé plátno. Posluchači sedící na levé straně sálu při promítání na levé plátno vůbec prezentaci nevidí. Tím se snižuje i obsazenost sálu.
  6. Pro příští rok se bude naléhavě připomínat všem přednášejícím (v 1. oznámení, potvrzení o přijetí přednášky apod.), že musí odevzdat svoji prezentaci technikům nejpozději 1 hodinu před začátkem příslušného programového bloku (sekce). Jinak hrozí, že jejich prezentace již nebude přijata.
  7. Doc. Hradec navrhl jednotný "Slide room" (nutné je síťové propojení všech sálů), kam by přednášející odevzdávali všechny své prezentace. Je nutné ještě prodiskutovat, zda by to bylo technicky schůdné.
  8. Rostlina ve tvaru srdce umístěná v Rotundě bude příští rok pouze při Slavnostním zahájení, poté bude přesunuta, protože brání ve výhledu na promítací plátna.
  9. Výbor také zvažoval možnost dalšího menšího sálu pro příští rok, aby se mohl zvýšit počet ústně prezentovaných sdělení a snížit počet posterů. Na toto téma proběhne diskuse na červnové schůzi výboru, kde budou přítomni i předsedové PS.
  10. Výbor zvažoval, aby do předsednictví sesterských sekcí byl na příští rok přizván také jeden lékař. Bude ještě prodiskutováno na příští schůzi výboru za přítomnosti předsedů PS.
XIII. Sjezd České kardiologické společnosti se uskuteční ve dnech 8.–11. května 2005.
 
II. Euro Heart Survey
Výbor odsouhlasil 4 centra přihlášená ke sběru dat pro EHS "Heart Failure II", která budou za sběr dat finančně odměněna ČKS (stejně jako u ACS II.). Jedná se o následující centra:
• Prof. J. Vítovec (FN U sv. Anny Brno)
• Prof. H. Rosolová (FN Plzeň)
• Prof. J. Špinar (FN Brno)
• Doc. I. Málek (IKEM Praha)
Všechna tato centra se již účastnila EHS "Heart Failure I".
 
III. Den mladých kardiologů 2004
Dne 15. června 2004 se v Míčovně Pražského hradu uskuteční již XXX. Den mladých kardiologů. Pro letošní rok je přihlášeno 32 účastníků. Jako členové hodnotící poroty byli stanoveni doc. J. Hradec, prof. M. Aschermann a dr. Šimek.
 
Příští schůze výboru se bude konat dne 29. června od 14:00 hod v knihovně III. interní kliniky VFN v Praze.
 
Zapsali: L. Buchtová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost