Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 1. července 2008 v Praze

Přítomni: prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, dr. J. Bytešník, prof. P. Widimský, prof. L. Śpinarová, Prof. J. Kautzner, dr. F. Toušek, prof. J. Vítovec, dr. H. Skalická
Přizváni: Předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: dr. P. Jansa, dr. M. Brtko, dr. L. Berka, dále prof. J. Špinar a mgr. J. Kadeřávková a mgr. Hořejší
Omluveni: dr. L. Groch, prof. A. Linhart, doc. M. Táborský, dr. Škovránek

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny body zápisu květnové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.

II. Cor et Vasa
Schůze se zúčastnil Mgr. Hořejší, zástupce nového nakladatele časopisu. Tím je od 1.července nakladatelství Medical Tribune. Mgr. Hořejšímu bude poskytnuto prohlášení o změně nakladatele z MedProGo na Medical Tribune, které je nezbytné pro Ministerstvo kultury. Přítomna byla i Mgr. Kadeřávková, která zůstává na pozici redaktorky. Na návrh prof. Aschermanna, vedoucího redaktora časopisu, byli schváleni tito členové redakční rady: doc. Chaloupka, doc. Málek, prof. Hradec, prof. Linhart, prof. Kautzner, prof. Špinarová, dr. Berka, dr. Petrášek.
Prof. Aschermann odešle všem členům výboru návrh smlouvy na vydávání časopisu, který vychází z předběžné domluvy s Medical Tribune a je schválená právníkem ČKS. Členové výboru ji mohou připomínkovat a po odsouhlasení bude podepsaná oběma stranami.

III. Výroční sjezd
L. Klímová předložila výboru přehled všech příjmů a výdajů sjezdu s vyčíslením zisku, zároveň informovala o slevě, která byla dohodnuta s firmou zajišťující technicky servis při sjezdu a která se vztahovala k problémům, které vznikly při přehrávání některých videosouborů přednášejících. Výbor vyúčtování odsouhlasil a taktéž souhlasil s procentuelním odměněním organizátorů (5% ze zisku vedoucí organizace, 7% členové organizačního a programového výboru).

IV. Výroční sjezd ČKS, 10 – 13.5.2009
Předsedou organizačního výboru sjezdu v roce 2009 byl jmenován prof. Špinar, předsedou programového výboru pro příští rok prof. Linhart. Oběma bude odeslána jmenovací listina. Oba si zvolí další členy daného výboru do konce prázdnin.

V. Kardiologické dny na Homolce, 20 – 21.11.2008
Výborem byli jmenováni koordinátoři odborného programu Kardiologických dní 2008:
prof. P.Widimský, prof. M. Aschermann, doc. M. Táborský. Na zářijové schůzi výboru bude předložen návrh programu ke schválení.
Doc. Chaloupka obdržel žádost od prim. Karla, předsedy PS Kardiovaskulární rehabilitace o možnost prezentace doplnění guidelines o rehabilitaci u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním týkající se personálního, přístrojového a prostorového vybavení akreditovaných pracovišť, poskytujících ambulantní kardiovaskulární rehabilitaci. Výbor souhlasí se zařazením do programu Kardiologických dnů.

VI. Návrh EBSC (European Board for the Speciality of Cardiology)
Prof. Widimský informoval výbor, že ho oslovil prof. Mills, předseda EBSC, který pozval ČKS k účasti na projektu směřujícím k unifikaci specializační přípravy mladých kardiologů v EU. Výbor předběžně souhlasil s tím, že definitivní souhlas bude dán poté, co budou známy podrobnosti o projektu. Prof. Widimský v tomto duchu prof. Millsovi odpověděl.

VII. Výše členských příspěvků v ČKS, ESC a UEMS
Výbor odsouhlasil zvýšení členských příspěvků do ČKS, a to o 100,- Kč, tzn. že stávající výše je 600,- Kč (350,- u členů mladších 35ti let, sester a důchodců). Hlavním důvodem je fakt, že na opakované žádosti mnoha svých členů se ČKS rozhodla od letošního roku platit Evropské kardiologické společnosti za všechny své členy (doposud platila pouze za atestované kardiology) a všichni budou mít tedy nárok na výhody, které EKS pro své členy poskytuje (kapesní guidelines, kartičky člena atd). Výše poplatku za jednoho člena do EKS je 2,30 EUR/rok. Do UEMS (Evropský výbor pro lékařské odbornosti) budeme nadále hlásit pouze atestované kardiology a platit za ně 3 EUR/rok.

VIII. Alpe-Adria Cardiology Meeting, 5 – 7.června 2008, Portorož, Slovinsko
Prof. Špinar informoval výbor o průběhu celé akce, které se jako vyzvaný řečník zúčastnil. Celkový počet účastníků byl 600 – 800, z toho 33 aktivních účastníků z ČR (pětina všech aktivních účastníků). Akce byla hodnocena jako úspěšná. V příštím roce se bude Alpe-Adria Meeting konat v Drážďanech v termínu 8.– 9.května. Aktivním účastníkům, kteří se v příštím roce Alpe-Adria zúčastní a budou žádat o fin. příspěvek ČKS bude doplněna povinnost požádat o tento příspěvek nejpozději 1 měsíc před konáním akce z důvodu včasného zajištění ubytování a registrace, které hromadně organizuje ČKS.

IX. Registry
Prof. Špinarová vypracovala návrh na řešení financování registrů ze strany. Bylo odsouhlaseno vydání plánované částky doc. Duškovi na vývoj systému, HW a SW servery.
Podmínky pro přidělení peněz na jednotlivé projekty vypracuje prac. skupina ve
složení: prof. Kautzner,prof.Linhart,prof.Špinarová.

X. Různé

 1. a) Guidelines – výbor rozhodl nadále vydávat guidelines ČKS v plné i kapesní podobě. Současně proběhne aktualizace guidelines na webových stránkách ČKS.
 2. Den mladých kardiologů se uskutečnil 11.6.2008, zúčastnilo se 30 přednášejících, abstrakta vyjdou v CeV. Hodnotící komise pracovala ve složení dr. Neužil, doc. Holm, dr. Osmančík a dr. Šimek. Vítězem se stala dr. Hazuková, 2. místo dr. Praus, 3. místo dr. Škoda a dr. Borovec. Organizace byla výborná, prof. Vojáček obdrží odměnu 20 000,-Kč. V roce 2009 bude organizovat DMK dr.Groch.
 3. Doc. Chaloupka obdržel žádost o odbornou garanci nad 3. Evropským echokardiografickým kurzem vrozených srdečních onemocnění. Výbor žádost odsouhlasil.
 4. Doc. Chaloupka obdržel žádost od ZZ Medicover s.r.o. o stanovisko k provádění vyšetření 24 hod monitoringu - Holter. Výbor nesouhlasí.
 5. Doc. Táborský požádal výbor společnosti o doporučení vzniku kardiocentra v Nemocnici Na Homolce. Výbor žádost odsouhlasil.
 6. Výbor jmenoval komisi pro kontrolu grantů ČKS: Prof. J. Kautzner, prof. J.Vítovec, prof. A. Linhart.
 7. Doc. Chaloupka obdržel žádost od dr. Dostálové o cestovní stipendium na kongres ESC do Mnichova. Výbor žádost odsouhlasil.
 8. Prof. Widimský obdržel žádost od společnosti Lilly o udělení souhlasu ČKS pro 23 specializovaných katetrizačních center, aby jim bylo umožněno účtovat léčbu pacientů s akutním infarktem s elevacemi ST přípravkem ReoPro. Výbor žádost odsouhlasil.
 9. Doc. Chaloupka obdržel žádost Lázní Teplice nad Bečvou a.s. a Lázní Poděbrady a.s. o doporučení pro vybudování kardiorehabilitačních ústavů v těchto lázních. S předloženým návrhem výbor ČKS souhlasí.
 10. Prof. Hradec informoval, že byl zvolen za ČKS do nominační komise ESC pro roky 2008-2010.
 11. Výbor odsouhlasil částku 80tis. pro nákup reklamních předmětů na kongres ESC v Mnichově.

XI. Noví členové
MUDr. Vojtěch Kurfirts, České Budějovice
MUDr. Rastislav Husťák, Košice, SR
Alena Plavečková, Praha
Miluše Bursáková, Praha
MUDr. Pavel Plecháč, Plzeň

 

Příští schůze výboru se uskuteční dne 23.9.2008 v Brně.

Zapsali: I. Kraicigerová, L. Klímová, V. Chaloupka

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost