Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 20. listopadu 2008 v Praze

Přítomni: prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, dr. J. Bytešník, prof. P. Widimský, prof. L. Śpinarová, dr. F. Toušek, prof. J. Vítovec, dr. H. Skalická, prof. A.Linhart, doc. M. Táborský, dr. J. Škovránek, dr. L. Groch
Přizváni: prof. J. Hradec, Mgr. Hořejší
Omluveni: prof. J. Kautzner

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
  Všechny body zápisu říjnové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen. 
   
 2. Cor et Vasa
  Na schůzi výboru ČKS byl přizván mgr. Hořejší (Medical Tribune). Předložil výboru návrhy na nový vzhled časopisu, jak bude vycházet od prvního čísla 2009. Také informoval s prof.Aschermannem o průběhu vydávání časopisu. 
   
 3. Výroční sjezd 2009
  Výbor se dohodl s Mgr. Hořejším, že program sjezdu vydá nakladatelství Medical Tribune společně s abstrakty sjezdu a zároveň vydá i jeho zjednodušenou formu pro všechny účastníky sjezdu.
  P. Klímová informovala výbor o organizačních přípravách sjezdu: Generální sponzor je firma Cardion, v jednání jsou hlavní sponzoři a sponzoři. Do konce roku budou podepsány smlouvy s BVV. Předsedům pracovních skupin byl odeslán dopis, aby nahlásili do 12.ledna své bloky. Následující týden bude rozesláno I.oznámení výročního sjezdu 2009. Výbor požádá prof. Jana Janouška o proslovení Herlesovy přednášky.
  Jeden hodinový blok Hot-lines bude připravovat PS farmakoterapie, další hodinový blok s názvem „To nejlepší z české kardiologie“ bude sestaven z nejlepších příspěvků publikovaných českými kardiology v některém ze zahraničních renomovaných časopisů a jeho přípravou byl pověřen za výbor ČKS prof. Aschermann, který osloví i potenciální řečníky. V bloku ČKS bude přednášet prof. Ferrari, předseda Evropské kardiologické společnosti a prof. Widimský s inovovanými guidelines „Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního infarktu myokardu (Q-typ// s elevacemi ST // s raménkovým blokem)“.
  Na sekretariát přišla žádost od Společnosti sdružení pacientů s plicní hypertenzí o poskytnutí plochy pro stánek na sjezdu 2009 zdarma – výbor žádost odsouhlasil. 
   
 4. Finance ČKS
  P. Klímová informovala výbor, jaké jsou podmínky pro zřízení nových spořících či terminovaných účtů, kde by mohly být uloženy volné finanční prostředky ČKS. Schváleno bylo rozdělení na 2 terminované účty s kratší časovou úložkou + sporo účet v Pionner Investmensts. 
   
 5. Různé
  1. Prof. Widimský informoval výbor, že přišla žádost z Ministerstva zdravotnictví o vznesení připomínek k budoucímu uspořádání medicínských oborů. Prof. Widimský připomínky sepíše a na MZ zašle. Výbor ČKS podpořil rozporování zařazení angiologie mezi nadstavbové obory.
  2. Doc. Chaloupka obdržel dopis z ESC se žádostí o schvalování nových evropských guidelines. Jakmile budou jakákoliv guidelines schválena výborem ČKS, prof. Aschermann vyplní „Endorsement Form“ a bude určena osoba, která k nim napíše komentář do časopisu Cor et Vasa.
  3. Prof. Vojáček vypracoval registrační list zdravotního výkonu aortální stenózy a předložil jej výboru ČKS ke schválení. Prof. Widimský upozornil na to, že čas výkonu je uveden poměrně krátký. Prof.Vojáčkovi bude odeslána odpověď s požadavkem na opravu v tomto bodě a poté odesláno na MZ ČR.
  4. Doc. Chaloupka informoval výbor, že přišla kladná odpověď z MZ na připomínky ČKS k radiologickým standardům. Připomínky budou akceptovány a zapracovány.
  5. Doc. Chaloupka obdržel žádost od Společnosti pro poruchu spánku a bdění o projednání možnosti převzetí spolu pořadatelsví dílčího sympozia spánkového kongresu věnované somnologicko-kardiologické problematice v příštím roce. Výbor žádost odsouhlasil.
  6. Doc. Chaloupka připomněl členům výboru, aby prošli zaslané připomínky ke stávajícím Stanovám ČKS, které jim byly odeslány e-mailem; na lednové schůzi výboru bude tento bod projednán.

 

Příští schůze výboru se uskuteční dne 27.1.2009 od 13.00 hod. v Brně.

Zapsali: I. Kraicigerová, L.Klímová, V. Chaloupka

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost