Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 23. září 2008 v Brně

Přítomni: prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, dr. J. Bytešník, prof. P. Widimský, prof. L. Śpinarová, dr. F. Toušek, prof. J. Vítovec, dr. H. Skalická, prof. A.Linhart, doc. M. Táborský, dr. J. Škovránek, dr. L. Groch
Přizváni: dr. M. Brtko, doc. V. Dušek, dr. P. Kala
Omluveni: prof. J. Kautzner

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny body zápisu červencové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.

II. Registry
Na schůzi výboru ČKS byl přizván doc. Dušek, který seznámil výbor s návrhem pravidel provozu registrů. Předložil Smlouvu o dílo, která bude opravena v některých bodech na základě připomínek právníka ČKS a následně bude podepsána. Odsouhlaseny byly doposud tyto projekty: Ahead (odborným garantem je prof. Špinar), Reply (garantem prof.Aschermann), Registr trvalé kardiostimulace a srdeční resynchronizační léčby (garantem doc. Táborský), Registr implantabilních kardioverterů defibrilátorů (garantem dr. Bytešník), Registr katetrizačních ablací (garantem prof. Kautzner, koordinátorem dr. Čihák), Registr hypertrofických kardiomyopatií (pilotní fáze) – podmíněný dodáním detailnějšího zpracování CRF (dozorující prof. Linhart). Zprávy o činnosti registrů bude dodávat doc. Dušek 1x měsíčně.

III. Cor et Vasa
Prof. Aschermann informoval výbor o vydávání CeV: je podepsána smlouva s nakladatelstvím Medical Tribune, funguje i elektronická verze časopisu, kterou převzala ČKS i s články publikovanými v číslech, které vydalo MedProGo. Dodatečně byl také časopis nahlášen na Úřad vlády pro vědu a výzkum do seznamu neimpaktovaných recenzovaných odborných časopisů (tituly v tomto seznamu jsou např. důležité pro získání PhD titulu apod.). Česká kardiologická společnost jako vydavatel časopisu nemůže nadále užívat registraci časopisu, kterou si bez vědomí společnosti zřídila MedProGo a tím pádem ČKS požádala o novou registraci na Ministerstvu kultury.
U nového nakladatele již vyšlo číslo 9, připraveno je číslo 10. V příštím roce budou publikovaná guidelines „akutní infarkt myokardu s elevacemi ST“ (prof. Widimský P.), stabilní angina pectoris“ (prof. J. Hradec), „plicní hypertenze“(dr. P. Jansa). Prof. Aschermann dává ke zvážení zařadit blok „Cor et Vasa“ do programu výročního sjezdu.

IV. Výroční sjezd 2009
L. Klímová informovala o organizačních přípravách sjezdu: Členy organizačního výboru jsou – předseda prof. Špinar, místopředseda prof. Vítovec, místopředseda doc. Táborský, členové doc. Chaloupka, prof. Aschermann, dr. Pavlovská, L. Klímová. Do příští schůze najmenuje členy programového výboru prof. Linhart. Generálním sponzorem bude pravděpodobně St.Jude Medical Europe, se kterou se předběžně domluvil doc.Táborský. Organizační výbor rozhodne o případné úpravě výše registračních poplatků pro sestry-členky ČKS. Ostatní reg.poplatky zůstávají stejné. Do příští schůze výboru navrhnou předsedové pracovních skupin zahraniční hosty, kteří by byli pozváni jako řečníci a výbor zváží, zda zůstat u modelu samostatného zahraničního bloku či zda nechat zahraniční hosty v rámci bloků PS.
Prof. Vítovec navrhl prof. Gershe.z Mayo Clinic.
Čestná členství pro rok 2009 budou udělena 4: prof. J. Petrášek, dr. M. Vambera,
prof. J. Šolc, doc. A. Nečasová.

V. Finance
Doc. Chaloupka informoval o schůzce s nezávislými finančními poradci ze společnosti AWD, kteří vypracovali návrh pro investování volných finančních prostředků ČKS. Budou osloveny ještě dvě bankovní instituce (UniCredit Bank a Česká spořitelna), aby vypracovali doporučení pro investování a výbor se k návrhům znovu vrátí na další schůzi výboru.

VI. Zprávy z ESC
Doc. Chaloupka informoval výbor o schůzkách během kongresu ESC v Mnichově. ESC posílá pravidelně prezidentské dopisy, které obsahují veškeré zprávy pro národní společnosti. Národním koordinátorem za ČR pro guidelines je prof. Aschermann. Z webové stránky ČKS je možnost přímého odkazu na guidelines Evropské kardiologické společnosti. Tato evropská guidelines zatím překládat ČKS nebude, v Cor et Vasa budou publikovány pouze komentáře týkající se rozdílů evropských a českých doporučení.
Dále informoval o Evropské chartě, jejímž principem je dosažení zdravější populace ovlivňováním politických špiček v Evropě, aby se kardiologické problematice věnovala větší pozornost. Prof. Aschermann vstoupí v jednání s Ministerstvem zdravotnictví, s jehož spoluprací by byla tato charta představena širší veřejnosti.
Prof. Petr Widimský dává ke zvážení, koho navrhnout Nominating Committee v příštím roce jako kandidáta do nového výboru ESC na období 2010–2012.

VII. Kardiologické dny na Homolce, 20.–21. 11 .2008
Doc. Táborský předložil výboru odborný program, který bude odeslán během několika dní všem členům ČKS a informoval o přípravách: přepokládaná účast do 400lidí, hlavní sponzor je firma Cardion. Slavnostní večer bude na Žofíně po skončení odborného programu 20.11.2008. Registrace i vstup na slavnostní večer je zdarma. Sl. Kraicigerová odešle písemné pozvání vítězům Dne mladých kardiologů, aby se dostavili na Kardiologické dny, kde jim budou předány diplomy. Dále pozve i ostatní přednášející a požádá je o zaslání plné verze přednášky, které budou v pdf verzi uveřejněny na webu ČKS.

VIII. Různé

 1. Doc. Chaloupka obdržel žádost dr. Kaly, předsedy PS Intervenční kardiologie o souhlas s vypracováním guidelines perkutánní koronární intervence. Autorský kolektiv bude jmenován dr. Kalou a dr. Želízkem. Výbor tuto žádost odsouhlasil.
 2. Dr. P. Kala předložil výboru žádost o finanční zajištění letenky pro dr. Miklíka na akci SCAI Fall Fellows Course v Las Vegas v termínu 8.-12.12.2008. Dr. Miklík byl vybrán ze 3 kandidátů na schůzi výboru PS Intervenční kardiologie. Ostatní výdaje (registrace, ubytování) zajistí pořádající společnost. Výbor tuto žádost odsouhlasil. Letenku zajistí sekretariát ČKS.
 3. Na listopadovou schůzi výboru připraví pracovní skupina ve složení prof. Linhart, prof. Kautzner a prof. Vítovec podmínky pro udělování grantů, a na které akce by měla ČKS z rozpočtu přispívat.
 4. Doc. Chaloupka informoval výbor ČKS o výběrovém řízení, které proběhne 29.9., a které vyhlásilo MZ na poskytování ústavní péče v oborech akutní a následné péče pro území Olomouckého kraje. Za ČKS se zúčastní prof. J. Hradec.
 5. Doc. Chaloupka obdržel opětovnou žádost od dr. A. Rubínové o udělení souhlasu k výkonu 17240 (EKG Holter). Výbor tuto žádost zamítl.
 6. Doc. Chaloupka obdržel žádost prof. Šteinera o finanční podporu při vydání jeho knihy „Kardiopatologie“. Výbor žádost neodsouhlasil s ohledem na to, že podobných žádostí je adresováno na ČKS více a nejsou stanovena pravidla, komu vyhovět a komu nikoliv.
 7. Dr. Brtko za PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti předložil výboru žádost o finanční podporu sympozia této pracovní skupiny ve výši 100 tis. Kč. Výbor žádost odsouhlasil s tím, že jde o zcela mimořádný příspěvek a každá PS je povinna zajistit vyrovnaný rozpočet pořádané akce.
 8. Výbor souhlasí s tím, aby PS Echokardiografie vypracovala žádost na úhradu kontrastních látek u kontrastní echokardiografie.
 9. Prof. Aschermann informoval výbor společnosti o radiologických standardech „Radiodiagnostika a intervenční radiologie“, které jsou k připomínkování na stránkách MZ do 31.10.2008. Tuto problematiku si vezme na starosti namísto dr. Želízka
  dr. Kala a dr. J. Veselka.
 10. Prof. Aschermann informoval výbor o „Šamánkových dnech“, které budou 8.-10.1.2008 v Poděbradech.
 11. Prof. Aschermann informoval výbor o Evropském sympoziu plicní cirkulace, která se bude v červnu v roce 2010 konat v Praze v hotelu Clarion.
 12. Výbor souhlasí s tím, aby prof. Aschermann zastupoval ČKS při jednáních o rozdělování finančních prostředků z Evropských fondů mezi kardiologická pracoviště, která budou probíhat na MZ.
 13. Prof. Aschermann představil další číslo časopisu Redway, které je financováno mimo ČKS. Od druhého čísla bude vydavatelem časopisu nadace „Zdravé srdce 2007“ pod záštitou České kardiologické společnosti. Na Ministerstvu kultury budou tedy převedena vydavatelská práva z ČKS na nadaci „Zdravé srdce“.
 14. Doc. Táborský požádal výbor společnosti o schválení nových guidelines pro trvalou kardiostimulaci a ICD, autorem je doc. Táborský za PS Arytmie a trvalá kardiostimulace, text bude uveřejněn k oponentuře na webu ČKS v lednu 2008, samotná oponentura proběhne na kardio sjezdu v květnu 2009, oponenty jsou doc. Kozák a prof. Kautzner. Společně s textem guidelines bude uveřejněn na webu i komentář zaměřený na porovnání evropské verze a české verze těchto guidelines.

IX. Noví členové
Jitka Panská, Praha
MUDr. Eva Mašková, Chrudim
MUDr. Hana Vašicová, Písek
Stanislav Metzner, Beroun
MUDr. David Šipula, Ostrava
MUDr. Kristýna Tresnerová, Praha
MUDr. Josef Kult, Plzeň
MUDr. Lenka Roblová, České Budějovice
MUDr. Simona Dvořáková, Litomyšl
 

Příští schůze výboru se uskuteční dne 21. 10. 2008 od 13.00 hod. v Praze.

Zapsali: I. Kraicigerová, L.Klímová, V. Chaloupka

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost