Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 22. dubna 2008 v Praze

Přítomni: prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, prof. J. Hradec, doc. I. Málek, dr. J. Bytešník, prof. H. Rosolová, dr. M. Želízko, prof. P. Widimský, prof. L. Śpinarová
Přizváni: Předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: dr. P. Jansa, Dr. H. Skalická, dále prof. J. Špinar a doc. V. Dušek
Omluveni: dr. L. Groch, prof. A. Linhart, prof. J. Vojáček, dr. V. Rozsíval

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny body zápisu březnové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.

II. Registry ČKS
Na schůzi výboru ČKS byl přizván doc. Dušek, který informoval o stavu probíhajících registrů a předložil výboru písemně zpracovaný návrh na jednotné řešení vybraných informačních systémů a klinických registrů pro ČKS. Hlavním cílem předloženého návrhu je sjednocení postupu při iniciaci většího počtu projektů zaměřených na registraci populačních a klinických dat ČKS. Vypracoval předpokládané náklady na provoz registrů. Prof. Aschermann, prof. Špinarová a doc. Chaloupka připraví koncepci pro registry a výbor ČKS se na příští schůzi vyjádří, jak bude ČKS postupovat v roce 2008.

III. Výroční sjezd ČKS 2008
L. Klímová informovala výbor ČKS o finálních přípravách výročního sjezdu: je přihlášeno 2528 účastníků, z toho 690 zdravotních sester, 61 vystavovatelů. Stánek ČKS společný se stánkem EKS bude v pavilonu A1. Celkem bylo zařazeno 21 sympozií, program sjezdu je na webových stránkách a v nejbližších dnech bude odeslán do tiskárny. Všem předsedajícím i přednášejícím byly rozeslány emaily s oznámením jejich aktivit.Slavnostní večeře pro členy výboru, předsedy pracovních skupin a zahraniční hosty bude v sobotu 24.5.2008 v restauraci Brabander. Pozvání přijali také předseda Bulharské kardiologické společnosti prof. Katova a z Německé kardiologické společnosti prof. Gottwik. Na slavnostním zahájení výročního sjezdu budou oficiálně vyhlášeny výsledky voleb a představen nový výbor.
Výbor ČKS stanovil termín výročního sjezdu na rok 2009 – 10.-13.5.2009. Doc. Chaloupka informoval výbor, že budou opět vycházet sjezdové noviny a vyzval předsedy pracovních skupin, aby napsali příspěvky, novinky ze svého oboru.

IV. Zdravé srdce 2007
Prof. Aschermann informoval o průběhu projektu. Dar od sponzora již přišel na účet ČKS a od 18.2.2008 je funkční webový portál. Všeobecná zdravotní pojišťovna vypsala soutěž na poskytnutí finanční podpory na projekt, který se týká prevence nadváhy a obezity. Prof. Aschermann přihlásil projekt Zdravé srdce do této soutěže.

V. Výběrové řízení na vydavatele Cor et Vasa
Do výběrového řízení na vydavatele CeV se přihlásilo celkem 5 vydavatelství: We Make Media, Wolf & Company s.r.o., Medical Tribune, Solen s.r.o., MedicaHealthworld. Prof. Aschermann vyzval členy výboru, aby se vyjádřili k jednotlivým vydavatelům. Proběhlo tajné hlasování a byla vybrána firma Medical Tribune. Výbor dále hlasováním rozhodl, že od 1.7.2008 bude šéfredaktorem časopisu Cor et Vasa prof. Aschermann, který připraví spolu s novým vydavatelem do výročního sjezdu 2008 novou koncepci vydávání časopisu, včetně návrhu na složení redakční rady. Prof. Staněk zůstane v redakční radě ve funkci „Senior editora“.

VI. Hospodaření ČKS 2007
Prof. Špinarová informovala výbor o hospodaření ČKS za rok 2007. Předložila detailní vypracování nákladů a výnosů za rok 2007,výbor hospodaření za rok 2007 odsouhlasil. Oficiálně budou výsledky hospodaření ČKS za rok 2007 prezentovány ke schválení na Valné hromadě na výročním sjezdu ČKS 2008.

VII. Unifikace specializační přípravy kardiologů v EU
Prof. Widimského oslovil prof. Peter Mills, který by chtěl pozvat ČKS k účasti na pilotním projektu směřujícím k unifikaci specializační přípravy kardiologů v EU. Prof. Aschermann napíše prof. Millsovi, aby předložil bližší informace a materiály k této problematice.

VIII. Doporučené postupy ČKS
Prof. Aschermann informoval výbor, že 2 nové doporučené postupy (Plicní embolie a Akutní koronární syndromy bez elevace ST úseků) budou nyní mimořádně vydány v časopise Vnitřní lékařství, jelikož dr. Smink neumožnil ČKS jejich vydání v Cor et Vasa. Bude provedena aktualizace doporučených postupů, kterou jsou nyní na webových stránkách ČKS.

IX. Neplatiči členských poplatků do ČKS za rok 2007
I. Kraicigerová předložila výboru seznam členů ČKS, kteří doposud nezaplatili členské poplatky za rok 2007. Rozešle se výzva k zaplacení.

X. Různé

  1. Z důvodu nízkého počtu přihlášek na Alpe-Adria je nutné, aby si aktivní účastníci zařídili dopravu osobně, náklady budou následně proplaceny z financí ČKS. Ubytování a registrační poplatky zařídí ČKS.
  2. Prof. Aschermann obdržel žádost, aby ČKS poskytla logo na akci Běh do schodů, která se pořádá v Liberci a v Praze. Výbor žádost zamítl.
  3. Dr. Bytešník zpracoval posudek k žádosti o grant dr. Lokaje a doporučil výboru ke schválení. Výbor žádost schválil.
  4. Dr. Bytešník vypracoval posudek k závěrečné zprávě dr. Fráni a doporučil výboru ke schválení. Výbor zprávu schválil a doporučil k prezentaci v Cor et Vasa.

XI. Noví členové
MUDr. Klára Šimková, Kladno
Kateřina Chlupová, Brno
Bořková Veronika, Pardubice
MUDr. Judita Debreová, Chrudim
MUDr. Petr Urbánek, Libá
Kateřina Freyová, Praha
Eva Beránková, Bystřice pod Hostýnem
MUDr. Jan Havelka, Jindřichův Hradec
MUDr. Gabriela Hnátková, Zlín
MUDr. Julius Godava, Brno
MUDr. Marie Bäumelová, Praha
Pavlína Migotová, Brno
Kateřina Janáková, Ústí nad Labem
Martina Raindlová, Rokycany
Bc. Veronika Kalová, Brno
MUDr. Hana Ševčíková, Hradec Králové
MUDr. Martina Brázdová, Olomouc
Valentina Čanová, Brno
 

Příští schůze výboru se uskuteční dne 27. 5. 2008 v Brně.

Zapsali: I. Kraicigerová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost