Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 21. října 2008 v Praze

Přítomni: prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, dr. J. Bytešník, prof. P. Widimský, prof. L. Śpinarová, dr. F. Toušek, prof. J. Kautzner, dr. H. Skalická, prof. A.Linhart, doc. M. Táborský, dr. J. Škovránek, dr. L. Groch
Přizváni: dr. J. Leso, prof. J. Hradec
Omluveni: prof. J. Vítovec

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
  Všechny body zápisu zářijové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.
  Prof. Linhart předložil za pracovní skupinu pro grantové projekty návrh podmínek pro udělování domácích grantů, které byly výborem doplněny a na příští schůzi výboru bude předložena definitivní verze a začleněna do plánovaných výdajů na rok 2009.
   
 2. Cor et Vasa
  Doc. Chaloupka informoval výbor ČKS o registraci časopisu Cor et Vasa na Ministerstvu kultury, která byla udělena ČKS jako vydavateli časopisu. Prof. Aschermann prezentoval obsah příštích čísel časopisu Cor et Vasa. 
   
 3. Výroční sjezd 2009
  Prof. Ferrari, předseda Evropské kardiologické společnosti, oslovil výbor ČKS s návrhem zúčastnit se některé z nadcházejících akcí ČKS. Následně přijal pozvání na příští sjezd v Brně v roce 2009, kdy vystoupí jako hlavní zahraniční host s přednáškou v dopoledních hodinách 11.května 2009. Zároveň se sejde s výborem společnosti při slavnostní večeři v neděli 10.května po Slavnostním zahájení. Během Slavnostního zahájení krátce pozdraví účastníky kongresu a bude mu předáno čestné členství.
  Slavnostní přednášku bude mít v neděli 10.května prof. M. Aschermann. Navrátilovu přednášku bude mít doc. A. Nečasová, Luklovu dr. Vambera a Herlesova přednáška bude určena na příští schůzi.
  V neděli 10.5. budou do programu zařazeny nově edukační bloky na téma „Novinky ve farmakoterapii“ a „Novinky v arytmologii“. O sestavení programu těchto bloků budou požádáni předsedové PS Farmakoterapie a PS Arytmie a trv.kardiostimulace. Za účast na těchto sekcích budou vydávány po odevzdání Evaluation Form v registraci potvrzení o absolvování edukativního školení.
  L. Klímová informovala o organizačních přípravách sjezdu: od 1.11.2008 bude opět spuštěn registrační systém. Jsou již obsazeny čtyři hotely a to Voroněž 1 i 2, Holiday Inn, International. Byli osloveni hlavní sponzoři. Registrační poplatky zůstávají stejné jako v loni, jen se rozdělí poplatek pro sestry–členky ČKS a sestry– nečlenky. Sestry-členky budou mít registrační poplatek 600,-Kč a nečlenky 800,-Kč. 
   
 4. Finance
  Doc. Chaloupka informoval výbor, že byly osloveny kromě společnosti AWD (nezávislý finanční poradce) ještě dvě další instituce, a to UniCredit Bank a Česká spořitelna a návrhy těchto společností na investování peněz ČKS předložil k diskuzi. Výbor s ohledem ke stávající finanční světové situaci hlasoval následovně:
  1. Rozdělit finance na několik spořících účtů + sporokonto v Pioneer Investments – „pro“ bylo 8 členů
  2. Podpořit návrh AWD, či České spořitelny nebo UniCredit Bank na rozložení aktiv dle návrhu (zde figurují investice do akciových fondů a hypotečních fondů) – „pro“ bylo 0 členů výboru
  3. Investovat do nemovitostí obecně – „pro“ byli 3 členové výboru
  4. Ponechat finance ve stavu jak prozatím jsou, tzn. na běžných účtech a v podílových listech – „pro“ bylo 0 členů výboru 
    
 5. Zprávy z ESC
  Prof. Widimský informoval výbor o aktivitách ESC. Jednou z nich je evropské vzdělávání kardiologů (EBSC). Prof. Widimský oslovil 9 kardiologických klinik v ČR, aby se podílely na vytvoření testů pro evropské vzdělávání. Otázky do těchto testů budou hotovy od konce roku 2008 a na jaře 2009 bude spuštěn zkušební web.
  Doc. Chaloupka informoval, že již byla zaslána jména za ČKS pro oponenturu guidelines ESC. Plicní hypertenze – prof. M. Aschermann, Infekční endokarditida – prim. A. Mokráček, Vyšetření kardiaků před nekardiálním chirurgickým výkonem – Doc. R. Cífková 
   
 6. Různé
  1. Dr. J. Leso požádal výbor ČKS o úhradu registračních poplatků a ubytování na jarní meeting edukační komise pracovní skupiny ošetřovatelství Evropské kardiologické společnosti v Dublinu pro dvě sestry, které budou mít aktivní účast (K.Malá, T. Pečánková). Výbor tuto žádost schválil s tím, že je možné použít na tento účel cestovní grant, obě sestry jsou členky ČKS mladší 35ti let. Do příští schůze je nutné také vypracovat podmínky pro udělování cestovních grantů pro sestry a vypsat akce, na které by jim granty byly poskytnuty.
  2. Dr. J. Leso požádal výbor o finanční podporu své účasti na konferenci Rakouské pracovní skupiny „Ošetřovatelství“ . Výbor tuto žádost nepodpořil vzhledem k tomu, že jde o vyzvanou účast a tím pádem by měly být hrazeny veškeré náklady spojené s cestou a pobytem hostitelem.
  3. Doc. Chaloupka informoval výbor o žádosti prof. Špinara, který byl před dvěma lety pověřen koordinací tisku kapesních guidelines a nyní se na něj obrátil vydavatel kapesních guidelines, Medica Healthworld, kterému vypověděla sponzorskou smlouvu společnost sanofi-aventis. Sanofi-aventis je ochotna sponzorovat vydání posledních letošních guidelines o akutních koronárních syndromech bez elevací ST úseků, ale pouze za předpokladu, že bude možné rozšířit inzerci v těchto guidelines o jednu stranu navíc, kde by byla produktová reklama. Výbor toto neodsouhlasil (v poměru 5 „pro“ a 6 „proti“. Výbor trvá na původní smluvních podmínkách, kdy je sponzorovi vyhrazena inzerce na zadní obálce.
  4. Doc. Chaloupka informoval o účasti ČKS na sjezdu Slovenské kardiologické společnosti. Prof.Murín, předseda Slovenské kard.spol., poděkoval výboru za účast na odborném programu.
  5. Stanovy ČKS – je nutné je inovovat, z toho důvodu byli osloveni ing. Buchníček a JUDr. Prudil, aby poslali připomínky. Jakmile je zašlou, sekretariát je rozešle členům výboru.
  6. Výbor navrhl doc.MUDr. Jiřího Endryse pro udělení medaile profesora Libenského pro rok 2009.
  7. Prof. Hradec požádal členy výboru o návrhy přednášejících na slavnostní přednášky na kongres ESC v roce 2009. Navrženi budou:
   Grüntzigova přednáška - prof. MUDr. Petra Widimský
   Laennecova přednáška - Dr. Jaroslav Stark z Londýna Harveyova přednáška - prof. Bohuslav Ošťádal
   Na přednášku G. Rose z kardiovaskulární epidemiologie nebyl navržen kandidát.
  8. Prof. Linhart informoval o splnění úkolu pracovní skupiny registru hypertrofické kardiomyopatie, která do termínu 10.října předložila elektronický CEF. V tuto chvíli probíhá poslední redakce a bude předáno doc. Duškovi.
  9. Prof. Widimský informoval o průběhu registru Alert – zahájen byl 1.7.2008.
  10. Dr. Leso informoval o činnosti pracovní skupiny Ošetřovatelství a pozval členy výboru na II.konferenci PSOK, která se bude konat dne 1.11.2008 v Praze. 
    
 7. Noví členové
  MUDr. Pavel Přibyl, Hranice
  Mgr. Ludmila Klemsová, Ostrava
  MUDr. Martin Kotrč, Praha
  MUDr. Zuzana Chválová, Šternberk
  MUDr. Eva Pašková, Praha
  Jan Rozsypálek, Uherské Hradiště
  MUDr. Marta Halamová, Piešťany, SR
  MUDr. Milan Oravec, Praha
  MUDr. Štěpán Jirouš, Plzeň
  MUDr. Jana Zvárová, Žiar nad Hronom
  Ing. Lenka Plevková, Praha
  MUDr. Jaroslav Sulitka, Nový Jičín

 

Příští schůze výboru se uskuteční dne 20.11.2008 od 13.35hod v Praze, Nemocnice Na Homolce.

Zapsali: I. Kraicigerová, L.Klímová, V. Chaloupka

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost