Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 6. 5. 2018 v Brně

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart, J. Šťásek, R. Čihák, P. Neužil, M. Želízko, P. Ošťádal, R. Rokyta, P. Widimský, P. Kala, M. Fiala, M. Aschermann

Předsedové PS a asociací, členové revizní komise: M. Hutyra, H. Skalická, J. Špinar, L. Špinarová, D. Pospíšil, J. Vítovec, D. Marek, J. Krejčí, E. Sovová, M. Mates

Omluveni: T. Paleček, J. Janoušek, M. Branny, J. Honěk, J. Bělohlávek, J. Doležel, J. Bělohlávek


1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS

Zápis z březnové schůze výboru ČKS byl výborem schválen.

2. Zpráva o činnosti ČKS 2017

M. Táborský výboru přednesl připravenou Zprávu o činnosti ČKS pro Členskou schůzi. Výbor se zprávou jednoznačně souhlasí. Zpráva bude přílohou zápisu ze Členské schůze.

3. Zpráva o činnosti asociací/pracovních skupin 2017

M. Táborský výboru přednesl za J. Janouška připravenou Zprávu o činnosti asociací/PS za rok 2016 pro Členskou schůzi. Zpráva bude přílohou zápisu ze Členské schůze.

4. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2017

P. Ošťádal výboru přednesl připravenou Zprávu o hospodaření pro Členskou schůzi. Zpráva bude přílohou zápisu ze Členské schůze.

5. Zpráva revizní komise ČKS za rok 2017

M. Táborský výboru přednesl připravenou Zprávu o revizní komise ČKS za rok 2016 pro Členskou schůzi. Zpráva bude přílohou zápisu ze Členské schůze.

6. Organizace sjezdu 2018
Předem bylo zaregistrováno 3300 osob. Obsazena historicky největší výstavní plocha za dobu konání sjezdů – pavilon A1 + pav. A2 (sekce eHealth). Zajištěno půjčování kol (mezi pavilony A a E). VIP salonek pro obědy (pondělí – středa) pro pozvané hosty + čestné členy + výbor ČKS a předsedy PS/Asociací . Pro potřebu menších jednání jsou k dispozici v registraci kongresu dva salonky (prosklené kanceláře). Slavnostní večeře 6.5. od 20,30 hod v sále Beta hotelu Holiday Inn. R. Tichá informovala výbor o managementu zahraničních hostů – vše je zajištěno.

7. ČAIK – Guidelines pro revaskularizaci 2018
Autorský kolektiv CZ Verze: M. Mates, P. Němec, P. Kala, M. Želízko. Spolupráce mezi ČAIK, ČKS, ČSKVCH.  Předpokládané datum publikace v Cor Vasa: Listopad/prosinec 2018

4Verapamil i.v.

M. Mates informoval, že komerčním rozhodnutím držitele rozhodnutí o registraci končí dodávky léčivého přípravku Lekoptin. M. Mates připraví dopis se žádostí o opětný dovoz přípravku a zašle se PharmDr. A. Tomáškové na MZ ČR.

9. Žádost o záštitu nad konferencí PS KVFT

Ve dnech 4.-5.10.2018 se v Ostravě budou konat VII. Kardiovaskulární dny – L. Špinarová požádala o záštitu nad touto akcí. Výbor se záštitou souhlasí. Bude rozeslán email s upozorněním na akci a také se dá na web ČKS.

10. Cor et Vasa
M. Aschermann informoval o aktuálním stavu časopisu.  CeV se posunula v hodnocení mezi kardiologickými časopisy na 246. místo z 327, což je posun nahoru oproti loňskému roku. Také se zvýšilo stahování článků na internetu. Special issue bude pro leden 2019 zaměřeno na guidelines ESC 2018.

11. Návrh přípravy publikace 90 let ČKS
M. Táborský prezentoval informace o autorských týmech. Bude ještě doplněno a zasláno členům výboru. Výbor souhlasí s tištěnou podobou publikace.

12. Aktivity AZV a MZČR
Na návrh předsedy AZV jmenována p. prof. Rosolová jako expert za obor kardiologie pro projekt MZČR. Výbor ČKS o této skutečnosti nebyl informován. M. Táborský napíše na MZ dopis s požadavkem zástupce z výboru ČKS.

13. Různé:

  1. Výbor obdržel žádost z MZ o stanovisko k výzkumnému projektu „Evropské, multicentrické, randomizované klinické hodnocení fáze III hodnotící terapeutickou hypotermii v kombinaci s nejlepší lékařskou péčí ve srovnání se samotnou nejlepší lékařskou péčí pro akutní ischemickou mozkovou příhodu.” M. Táborský zašle stanovisko výboru MZČR.

14. Noví členové

Řádní – lékaři:
MUDr. Agáta Beznosková, Praha
MUDr. Zuzana Komorová, Brno
MUDr. Alžběta Látalová, Kyjov
MUDr. Věra Pečenková, Praha
MUDr. Robert Roland, Praha

Řádní – nelékaři:
PharmDr. Anna Jirkovská, Hradec Králové

Mimořádní:
Veronika Černotová, Vsetín
Ilona Ledvinová, Praha
Kateřina Pelechová, Praha
Iveta Studýnková, Brno

Zahraniční:
MUDr. Tomáš Pavlík, Trnava

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 19.6.2018 od 14.00 hod v Praze.

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost