Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 20. 2. 2018 v Praze

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart, R. Čihák, P. Neužil, P. Kala, M. Želízko, P. Ošťádal, R. Rokyta, P. Widimský, J. Janoušek, M. Aschermann

Předsedové PS a asociací, členové revizní komise T. Paleček, M. Hutyra, H. Skalická, M. Mates, D. Pospíšil, J. Doležel, J. Honěk, , J. Bělohlávek, P. Janský

Omluveni:, E. Sovová, M. Branny, M. Fiala, J. Šťásek, D. Marek, J. Špinar, L. Špinarová

 

1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS

Po zapracování připomínky dr. Skalické byl zápis výborem schválen.

 

2. Finální odborný program výročního sjezdu 2018
A. Linhart prezentoval výboru finální odborný program sjezdu 2018. Výbor bez připomínek souhlasí.

P. Kala doplnil, že budou celkem 4 přímé přenosy ze dvou pracovišť – Olomouc a Třinec.

 

3. Organizační přípravy výročního sjezdu ČKS 2018
M. Táborský informoval o organizačních přípravách sjezdu 2018. Součástí budou bloky a výstava e-Health.  Bude zde účast významných osobností oboru ze zahraničí – Dánsko, SRN, Austrálie, UK. Dále také ministr zdravotnictví (prezentace) a předseda vlády (účast). Výstava 10 firem v pavilonu A2.

 

4. IT podpora sjezdu2018
A. Linhart předložil výboru nabídky dvou firem, které se přihlásili k realizaci IT podpory sjezdu 2018. Byly to firmy RH Sound a Mladá fronta. Výbor hlasováním vybral firmu Mladá fronta.

 

5. Současný stav práce PS KVRHB
V současné době tato ps nepořádá žádné své akce a její výbor se pravidelně neschází a nevykonává řádnou činnost. Na březnovou schůzi bude přizvána prof. Sovová, jako předsedkyně ps, aby se rozhodlo o budoucnosti této ps.

 

6. Schůzka s firmou Medtronic Czechia
Dne 19.2.2018 na sekretariátu ČKS proběhlo jednání se zástupcem firmy Medtronic. Byl upozorněn na zásadní problémy s compliance ve vztahu k ČKS. Bylo přislíbeno navýšení podpory sjezdu ČKS a jasná definice podpory akcí asociací a PS pro rok 2018, minimálně v objemu roku 2017.

 

7. Stanovisko ČAIK – Transradiální přístup v IK

M. Mates informoval výbor o přípravách tohoto společného stanoviska ČAIK a ČKS. Toto odborné stanovisko reprezentuje názor České asociace intervenční kardiologie a bylo vytvořené v souladu s vědeckými a lékařskými poznatky dostupnými v době přípravy publikace. Cílem tohoto dokumentu je pomáhat lékařům při volbě nejlepšího diagnostického a léčebného postupu pro každého pacienta s daným onemocněním, přičemž je posuzován jak vliv na klinické výsledky, tak poměr přínosu a rizika daného postupu. Definitivní rozhodnutí týkající se konkrétního pacienta však musí učinit ošetřující lékař po konzultaci s pacientem a tento dokument v žádném případě nenahrazuje individuální odpovědnost každého lékaře. Obsah tohoto dokumentu byl publikován pouze pro nekomerční a edukační účely. Výbor stanovisko bez připomínek odsouhlasil.

 

8. Cor et Vasa Case Reports
Je to nový oficiální online časopis ČKS a umístěn bude na webu společnosti. Redaktoři jsou P. Ošťádal a P. Kala a redakční zpracování bude mít na starosti MUDr. Michaela Lízlerová. Bude vycházet 6 čísel ročně – kazuistiky včetně AVI – a náklady na jedno číslo budou 30.000,-Kč.

 

9. Informace ze zasedání AK kardiologie - nový vzdělávací program 2018
Zásadní změny:

1. zkrácení vzdělávacího programu z 36 na 30 měsíců

2. 6 měsíců interního kmene stráví budoucí kardiolog na kardiologicky či intediscipl. orientované JIP

Nebude třeba publikace, zůstává povinnost účastnit se aktivně sjezdu/ akcí ČKS.

 

10. Různé
a)
Bloky ČKS na sjezdu ESC Mnichov – M. Táborský komunikuje s předsedou programového výboru prof. Aschenbachem. Do programu ESC kongresu v Mnichově bude zařazen jeden 90-ti minutový blok AF Guidelines in Daily Practice – pátek; a jeden 60-ti minutový blok Mini Quiz Competition – DAPT

 - sobota

b) Webináře ČKS – dne 19.2.2018 byl na brněnském sekretariátu spuštěn zkušební provoz webináře ČKS. Je nutné ještě po technické stránce doladit a následně bude možné spustit na ostro. Po rekonstrukci pražské kanceláře se pořídí technika i tam a bude možné organizovat webináře i z Prahy.

c) Do pražské kanceláře bude pořízena klimatizace. Vybrána byla mimopražská firma s nejnižší cenovou nabídkou.

d) ČASR – nová guidelines Synkopa 2018na EHRA v Barceloně 2018 vyjdou nová guidelines pro diagnostiku a léčbu synkopy. M. Táborský vyzval výbor ČAS k návrhu na 3 autory české zkrácené verze.

e) ČAAK požádala výbor o úhradu registračního poplatku pro 10 lékařů na kongres EURO ELSO Praha z rozpočtu asociace. Výbor žádost odsouhlasil.

f) M. Aschermann informoval výbor o přípravách budoucích čísel časopisu Cor et Vasa.
 

11. Noví členové

Řádní – lékaři:
MUDr. Michaela Cípová, Brno
MUDr. Veronika Dlugošová, Brno
MUDr. Karolína Poledníková, Praha
MUDr. Soňa Radilová Mináriková, Břeclav
MUDr. Maryna Salomanina, Ústí nad Labem
MUDr. Ondřej Süssenbek, Praha

Řádní – nelékaři:
Mgr. Petra Gombalová, Ostrava
Jakub Hnatiak, Brno
Mgr. Pavel Kaštánek, Praha
Ing. Petr Konečný, Praha
Ing. Jan Kukla, Praha
Bc. Lucia Miháliková, Praha

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 27.3.2018 od 13.00 hod v Brně.

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost