Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 23. 1. 2018 v Brně

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart,M. Fiala, J. Šťásek, R. Čihák, P. Neužil, P. Kala, M. Želízko, P. Ošťádal

Předsedové PS a asociací, členové revizní komiseT. Paleček, M. Hutyra, H. Skalická, M. Mates, J. Špinar, L. Špinarová, D. Pospíšil, J. Vítovec, D. Marek, J. Krejčí, J. Doležel

Omluveni:R. Rokyta,P. Widimský,J. Janoušek, E. Sovová, M. Branny, J. Honěk, J. Bělohlávek, M. Aschermann

1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS

Zápis z říjnové schůze výboru ČKS byl výborem schválen.

2. ČASR: DOAC a Svaz pojišťoven

M. Fiala upozornilvýbor ČKS, žedohoda, kterábylaučiněna v roce 2015 s VZP, týkající se kardioverzí a katetrizačníchablací a akceptaceúhrady DOAC, bylarealizovánapouze VZP a Svazpojišťoventutodohoduaktuálněneakceptuje. Výbor ČKS doporučuje realizovat schůzkupředsedy ČASR s předsedkyní KRL SZP ČR – MUDr. Jitkou Vojtovou, MBA, s cílem uznáním úhrady výše uvedených indikací SP. Schůzky se také zúčastní dr. Skalická jako předsedkyně ČAAMK.

3. Návrh programu výročního sjezdu ČKS 2018

A.Linhart prezentoval výboru sestavený program sjezdu ČKS 2018 tak, jak byl sestaven programovým výborem na předcházející schůzi. Výbor s programem bez připomínek souhlasí. A. Linhart poděkoval všem předsedům PS a asociací, že zadali svoje bloky včas. M. Táborský poděkoval A. Linhartovi za excelentní práci při sestavování programu.

A. Linhart dále informoval výbor, že se na zajištění IT na sjezdu 2018 přihlásily dvě firmy. Všem členům výboru budou emailem zaslány obě nabídky a nejpozději na únorové schůzi výbor rozhodne o výběru dodavatele.

L. Klímová informovala výbor o organizačních přípravách sjezdu 2018: Oproti předchozím letům bude vybudován další sál – Ostrava, s kapacitou 300 míst. Umístěn bude ve II. patře pavilonu E – naproti registraci. Bude k dispozici pro další ročníky sjezdů ČKS. Využíván bude během celého sjezdu. Do přízemí pavilonu A2 bude přesunuta jídelna z galerie A1 + zde bude přemístěna i kavárna (vč. výstavy fotografií arch. E. Jiřičné). Vznikne tak odpočinková a cateringová zóna, která bude lépe dosažitelná, než v I. patře. Cena zůstane stejná (za poskytnutí plochy), jde pouze o přesunutí z jednoho místa na druhé. Pavilon A1 bude obsazen stánky, vč. velkých figur v dlouhém křídle – směrem k výstupu k pavilonu E. Všichni hlavní sponzoři sjezdu již zaslali návrhy smluv, nebo jsou smlouvy i podepsány. Aktivita zapůjčení jízdních kol – spojnice mezi pavilony A a E – zjišťuje se možnost zapůjčení elektrokol – tato aktivita bude hrazena ze sponzorského příspěvku. Stejně jako v předchozím roce bude i letos probíhat měření rizikových faktorů v praxi – a to v pavilonu A1 pro účastníky kongresu a na Mendlově náměstí pro laickou veřejnost. Tisková konference ke sjezdu 2018 se letos neuskuteční , bude pouze sepsána tisková zpráva a distribuována ČTK a médiím.

4. Aktuální situace Cor et Vasa

M. Aschermann poslal zprávu s informacemi o aktuální situaci časopisu. V prosinci roku 2017 proběhla anketa čtenářů. Většina nadále požaduje tištěnou verzi i online.M. Táborský navrhl publikování většiny kazuistik pouze na webu ČKS, do čísel CeV jen jedna až dvě. Výbor souhlasí s konceptem CorVasa Case Reports  a vedoucími redaktory P. Ošťádalem a P. Kalou. Výbor ČKS dále doporučuje pokračovat ve stávajícím schématu vydávání CorVasa další 2 roky do ukončení smlouvy. Nový předseda a nový výbor rozhodnou o dalším pokračování/perspektivě CeV.

5. Ekonomické výsledky ČKS 2017

M. Táborský informoval výbor o ekonomickém výsledku ČKS za rok 2017. ČKS je prosperující stabilní společností. Na březnovém schůzi budou představeny finální výsledky hospodaření za účetní období roku 2017, předpis daňové povinnosti společnosti a bude zahájen nezávislý audit hospodaření za uplynulý rok.

6. Volba předsedy budoucího - příprava

V březnu 2018 proběhne volba budoucího předsedy ČKS pro období 2019-2023. Převzetí společnosti novým předsedou proběhne k 1.7. 2019.

7. Základní kmen VL 2018

Dne 8.1.2018 proběhla schůzka na MZ ČR. Návrhy ČKS:

 • 6 M příprava na kardiologicky orientované JIP – přijat
 • EKG e-learningový kurz: nepřijat
 • Prodloužení pobytu na JIP: nepřijato

8. Sjezd ČAAMK 2018, Olomouc

H. Skalická informovala, že ve dnech 19.-20.1.2018 proběhl sjezd ambulantní kardiologů v Olomouci. Akci hodnotila jako velmi úspěšnou. Celkový počet účastníků byl více než 160.

9. Různé

 1. Odborné stanovisko Indikační kritéria MRI srdce a jejich časový harmonogram: T. Paleček informoval výbor, že toto stanovisko bylo vypracováno společnou pracovní skupinou ČAKVZM a RS ČLS JEP (viz autoři, hlavní autor MUDr. M. Pleva). Schváleno v prosinci na schůzi výboru RS. Cíl: - jednoduchý, praktický návod  vhodných indikací MRI srdce pro širokou kardiologickou obec, definovat časovou urgenci jednotlivých indikací. Publikace v České Radiologii a Cor Vasa2/2018 (včetně anglické verze) i na webech obou společností. Výbor bez připomínek souhlasí.
 2. Stanovisko k systému péče o VSV: Na schůzi výboru byl přizván T. Zatočil, který informoval výbor, že tento dokument  vypracovala  Expertní komise pro vrozené srdeční vady (VSV) v dospělosti České kardiologické společnosti (ČKS)jako doplnění Národního kardiovaskulárního programu ČKS z roku 2013 v oblasti problematiky vrozených srdečních vad v dospělosti  na podkladě Recommendationsfororganizationof care foradultswithcongenitalheartdisease and fortraining in thesubspecialtyof 'Grown-up CongenitalHeartDisease' in Europe: a positionpaperoftheWorking Group on Grown-up CongenitalHeartDiseaseoftheEuropean Society ofCardiologyz roku 2014. Návrh byl výborem ČKS jednoznačně přijat a doporučen k publikaci v CorVasa 2/2018.
 3. Platforma kardiologie-gynekologie: J. Krejčí informoval, že PS CHMP ve spolupráci s Českou gynekologickou společností definovali seznam kardiocenter, která by se zabývala diagnostikou a léčbou peripartálních kardiomyopatií.  Tato centra by spolupracovala dle navrženého algoritmu diagnostiky a léčby PPCM. Výbor odsouhlasil koncept materiálu a distribuci akcích odborných společností.
 4. PS Pediatrická kardiologie: Prenatální diagnostika: O. Reich požádal výbor o souhlas pro jednání PSPKs Českou gynekologickou společností a zdravotními pojišťovnami o vykazování výkonu 603 – Specializované vyšetření srdce plodu. Výbor žádost odsouhlasil a požádal O. Reicha o návrh finálního řešení uvedené problematiky.
 5. Registr fibrilace síní: M. Táborský, R. Čihák, J.Kautzner a J. Špinar požádali výbor o souhlas se vznikem registru ve spolupráci s IBA LF MUNI a ÚZIS. Vlastníkem dat registru by byla ČKS a financování by bylo zajištěno nad rámec rozpočtu ČKS. Výbor se vznikem tohoto registru souhlasí.
 6. Žádost doc. Bruthanse: doc. Bruthans poslal žádost o uveřejnění pptxprezentace „Kardiovaskulární onemocnění v ČR v letech 1965-2014 a faktory, které je ovlivňovaly“ na webu ČKS. Výbor odsouhlasil zveřejnění odkazuna danoutištěnou publikaci v nové rubrice doporučená literatura .
 7. Žádost PS Kardio 35: M. Pazderník poslal žádost o rozeslání informace na PS Kardio 35 ohledně možnosti měsíční vědecko-výzkumné stáže na prestižních kardiologických klinikách po Evropě. Finančně stáže zaštiťuje nadace Nadační fond České srdce. Výbor s informací souhlasí.
 8. Účast ČKS na 100 let české státnosti v Londýně 2018: M. Táborský informoval o této vysoce společenské akci, předložil výboru předběžný program akce, který bude finalizován ve spolupráci s J. Markem a českou ambasádou v Londýně.
 9. Žádost o edukační grant dr.Rychlíka: Výbor žádost projednal a pověřil T. Palečka, aby, vzhledem k vysokým finančním nákladům na požadovanou zahraniční stáž, vybral jinou, stejně kvalitní v rámci specializovaných pracovišť v ČR.
 10. Žádost H. Skalické o registraci nového výkonu pro testování NT pro BNP a troponinu T z žilní krve. Tato metoda není dosud hrazená ze zdravotního pojištění.Výbor souhlasí, aby H. Skalická vypracovala návrh nového kódu a jeho úhrady pro zdravotní pojišťovny standardní cestou dohadovacího řízení.
 11. J. Špinar informoval výbor, že ČASS má v současné době zajištěny prostředky na podporu účasti mladých kardiologů na ESC HeartFailure 2018. Prezentoval seznam přihlášených, kteří zaslali abstrakt - výbor souhlasí s udělením cestovního grantu.

10. Noví členové

Řádní – lékaři:
MUDr. Andrea Valvodová, Praha
MUDr. Martin Brada, Plzeň
MUDr. Petr Coufal, Pardubice
MUDr. Jan Čebiš, Hradec Králové
MUDr. Pavel Folwarczny, Olomouc
MUDr. IlgaGrochová, Brno
MUDr. Ivana Jurčová, Praha
MUDr. Gorazd Mitrevski, Karlovy Vary
Doc. MUDr. Tomáš Novotný, Brno
MUDr. Alexandr Schee, Karlovy Vary
MUDr. Terézia Tavačová, Praha
MUDr. Alžběta Trčková, Brno
M.D. Iryna Nykonenko, Hranice
MUDr. Tomáš Grézl, Šumperk

Řádní – nelékaři:
Mgr. Jana Heczková, Praha
Bc. Magdaléna Jančíková, Otice
Mgr. Kateřina Jankovcová, Praha
Bc. Lukáš Mráček, Praha

Zahraniční:
MUDr. Mária Radomská, Trebišov, SR
Róbert Bánszky, Hradec Králové

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne20.2.2018 od 13.00hod v Praze.

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost