Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 19. 6. 2018 v Praze

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart, J. Šťásek, R. Čihák, M. Želízko, P. Ošťádal, R. Rokyta, P. Widimský, P. Kala, M. Fiala

Předsedové PS a asociací, členové revizní komise  M. Hutyra, M. Branny, H. Skalická, J. Špinar, L. Špinarová, D. Pospíšil, D. Marek, E. Sovová, M. Mates, T. Paleček, J. Bělohlávek, J. Petřková, O. Ludka

Omluveni: J. Janoušek, J. Honěk, J. Doležel, P. Neužil, M. Aschermann

 1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS
  Zápis z květnové schůze výboru ČKS byl výborem schválen.
   
 2. Vznik Pracovní skupiny Genetika v kardiologii
  Schůze výboru se zúčastnila p. Dr. Jana Petřková z I. IKK FNOL a požádala výbor ČKS jménem odborníků v oboru genetiky o umožnění vzniku nové pracovní skupiny ČKS. PS Genetika v kardiologii by bylo sdružení členů ČKS se zájmem o tuto problematiku a úzce by spolupracovala s asociacemi a pracovními skupinami ČKS. Vznikla by jako platforma pro spolupráci také s dalšími lékařskými profesemi: genetika, kardiochirurgie, pediatrie, neonatologie, gynekologie, forenzní medicína, internisté, praktičtí lékaři. Cíle PS by byly: vytvořit odborné stanovisko pro indikace a interpretace genetických vyšetření v kardiologii; edukace a podpora při dalším vzdělávání kardiologů v této oblasti; mezioborová spolupráce; integrace do budoucí asociace Preventivní kardiologie. Výbor souhlasí se vznikem této PS pouze na omezenou dobu jednoho roku a následně bude tato PS integrována do budoucí  České asociace Preventivní kardiologie pod vedením p. prof. Linharta.
   
 3. Vznik Pracovní skupiny Spánková kardiologie
  Schůze výboru se zúčastnil p. Doc. Ondřej Ludka z I. IKK FN Brno, který požádal výbor společnosti o možnost vzniku pracovní skupiny Spánková kardiologie. Tato PS by se snažila především o tvorbu nových mezioborových odborných doporučení; rozvoj oboru; vznik kardiovaskulárních spánkových laboratoří; podporu vědy a výzkumu; přípravu odborného programu v rámci výročních sjezdů ČKS; vzdělávací aktivity (kurzy pro lékaře i techniky). Výbor odhlasoval, že vznikne pouze platforma ( podobně jako např. sportovní kardiologie, kardiodiabetologie a další), která se později stane součástí budoucí České asociace Preventivní kardiologie.
   
 4. Vznik České asociace Preventivní kardiologie
  Byl diskutován projekt spojující PS preventivní kardiologie a PS KV rehabilitace spolu se začleněním platforem jako jsou Sportovní kardiologie, Kardiogenetika a Spánková medicína. Vznik této struktury by byl paralelní k EAPC ESC. Projekt byl diskutován na výboru PS preventivní kardiologie během XXVI. výročního kongresu ČKS v Brně. Doporučeno zatím učinit jen postupné kroky, organizace Dne preventivní kardiologie jako první samostatné akce v roce 2019, bližší seznámení se s fungováním EAPC a koordinací aktivit s touto asociací ESC. Výbor s touto koncepcí souhlasí.
   
 5. Hodnocení výročního sjezdu ČKS
  A. Linhart zhodnotil sjezd ze strany programu, prezentoval grafy s obsazeností sálů jednotlivých bloků. Závěry programového výboru jsou: Technické potíže přetrvávají, ale jsou minimální – bez oficiálních stížností vedení programového výboru; obsazenost volných sdělení malá – potřeba menších sálů; Obsazenost zejména malých sálů spíše neuspokojivá – méně sekcí v roce 2019 (max. 7 paralelních)
  L. Klímová informovala výbor stran organizačního zajištění: Celkem bylo registrovaných 900 jednotlivců a 2302 v rámci skupinové registrace, celkem tedy 3200 účastníků, v programu bylo zařazeno 328 abstraktovaných sdělení, 266 sdělení v rámci bloků asociací/PS/odborných společností, 95 ve firemních sympoziích. Od 1. června jsou k dispozici na portálu Kardio365 prezentace těch sdělení, ke kterým byl dán autory souhlas. Součástí webu sjezdu je i fotogalerie sjezdu. Finanční bilance sjezdu vyšla opět v pozitivních číslech.

  Výbor odsouhlasil dva největší sponzory pro sjezd 2019 – tj. Bayer a Pfizer.

  Termíny sjezdů pro roky 2020 a 2021 jsou: 17.-20.5.2020 a 9.-12.5.2021. Výbor souhlasí.
   
 6. Zpráva nezávislého auditora
  Byl proveden nezávislý audit hospodaření ČKS za rok 2017. Jeho závěr je pozitivní, auditorská firma nenalezla žádný problém, ČKS hospodaří řádně . Zpráva auditora je k nahlédnutí na sekretariátu ČKS. Výbor zprávu odsouhlasil.
   
 7. Zpráva o činnosti asociací a PS
  J. Janoušek zaslal prezentaci se zprávou o činnosti jednotlivých asociací a PS. Tato zpráva je součástí zápisu ze členské schůze 2018.
   
 8. Žádost o sdílení kódu 17240 – Holterovská monitorace EKG
  ČKS obdržela žádost ČIS o sdílení kódu 17240. česká asociace ambulantních kardiologů doporučuje výboru ČKS tuto žádost zamítnout a to z důvodu, že aktuální vzdělávací systém internistů nezaručuje získání potřebných znalostí k provádění a hodnocení monitorace EKG, tak jak stanovují výše uvedené podmínky provádění výkonu 17240. Výbor souhlasí se stanoviskem ČAAMK.
   
 9. České kardiologické dny 2018
  M. Táborský informoval výbor: ČKD 2018 se budou konat 22.-23.11.2018 v Hotelu Pyramida v Praze. Již byli osloveni sponzoři. V nejbližších dnech bude spuštěna registrace na akci. A. Linhart navrhl složení programového výboru, včetně odpovědnosti za bloky takto:
  Miloš Táborský
  Aleš Linhart
  Petr Widimský – Moderní léčba a prevence iktů (organizace péče, intervence, NOACs)
  Tomáš Paleček ČAKVZM – Echo interaktivní kvíz
  Martin Mates – ČAIK - blok MitraClip
  Jan Kvasnička nebo Tomáš Kvasnička ČSTH + Hana Skalická – ČAAK – management nemocných léčených Warfarinem
  Martin Fiala – ČASR - Interaktivní EKG kurz
  Milan Macek – SGL ČLS JEP – Možnosti genetiky v kardiologii
  Filip Málek – ČASS - Novinky v léčbě srdečního selhání
  Tomáš Kára – Obstrukční spánková apnoe
  Michal Vrablík – ČSAT – Nové pohledy na hypolipidemickou léčbu a možnosti dosažení regrese aterosklerózy
  Jan Bělohlávek – ČAAK – Oběhové podpory
  Robert Hatala + Miloš Táborský  – Česko-slovenské symposium k výročí založení republiky

  3-4 firemní sympózia
   
 10. Informace o vzniku mezioborového doporučení – konzumace alkoholu
  M. Táborský informoval výbor o této iniciativě. Stanovisko v tolerované max. konzumaci alkoholu na základě dat EBM, publikace bude v Cor et Vasa 1/2019 a dále v časopisu SZÚ ( IF)
 1. Různé:
 1. Projekt Klinické doporučené postupy - je to pilotní KDP „Akutní koronární syndromy“, autoři Widimský, Moťovská, Táborský, založeno na ESC / ČKS guidelines („adopce“ guidelines)
 2. Žádost ÚZIS – hodnocení DRG restart - na ČKS došla žádost od dr. Vyhnanovské z ÚZIS o spolupráci - nominaci expertů z jednotlivých pracovních skupin, kteří by byli schopni a ochotni provést oponenturu navrhovaných procedur spadající do anatomické oblasti srdce, velké cévy, kterou má na starosti. Ze strany ČKS se na tom již  intenzivně pracuje.
 3. Žádost Royal Brompton Hospital London o podporu akce World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery 2025 – výbor souhlasí
 4. Cor et Vasa – M. Aschermann poslal zprávu o stavu a přípravách jednotlivých čísel CeV. Cor et Vasa č. 3 je hotové 122 stran, jde do tisku. Do konce roku již všechna čísla běžná, článků je dost a již i déle čekajících. Special issue č.1/2019 by mohlo být věnováno novým guidelines ESC.
 5. Isocor – M. Mates informoval výbor o novém neregistrovaném humánním léčivém přípravku, který bude vázán na lékařský předpis a ošetřující lékař musí pacienta informovat, že přípravek je neregistrovaný
 6. Žádost o záštitu ČKS – na ČKS došla žádost ze Společnosti paliativní medicíny o záštitu ČKS nad letošní výroční konferencí ČSPM ČLS JEP, která se bude konat 5.6.10.2018 v Praze a kde bude součástí workshop Pacient se srdečním selhání v paliativní péči. Výbor souhlasí.
 1. Noví členové

Řádní – lékaři:
MUDr. Zsolt Bahík, Vestec
MUDr. Kateřina Boužková, Praha
MUDr. Vojtěch Brázdil, Brno
MUDr. Jiří Hlaváček, Ústí nad Labem
MUDr. Jakub Karlíček, Zlín
MUDr. Jana Kočárníková, Praha
MUDr. Josef Laštůvka, Rýmařov
MUDr. Mária Macseková, Brno
MUDr. Jiří Matuška, Hodonín
MUDr. Lucie Samková, Praha
MUDr. Jiří Vrtal, Karvinná

Řádní – nelékaři:
Bc. Veronika Lambertová, Vsetín
Marcela Pavelková, Slavičín

Zahraniční:
MUDr. Daniel Alušík, Prešov, SR
MUDr. Adam Butkovský, Vranov nad Topľou, SR
MUDr. Lívia Chalupková, Trenčín, SR
MUDr. Dominika Chovancová, Skalica, SR
MUDr. Zuzana Danišková, Nové Město nad Váhom, SR
MUDr. Monika Čáni, Bratislava, SR
MUDr. Lubomír Frisnic, Prešov, SR
MUDr. Daniela Hladíková, Bratislava, SR
MUDr. Martin Ihnatko, Košice, SR
MUDr. Marta Jakubová, Košice, SR
MUDr. Petr Kužma, SR
MUDr. Lenka Lazurová, Bratislava, SR
MUDr. Júlia Lucká, Bratislava, SR
MUDr. Gabriel Szitás, Dunajská Streda, SR
MUDr. Jana Vašková, Bratislava, SR
MUDr. Daniel Vranec, Skalica, SR

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 25.9.2018 od 13.00 hod v Brně.

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost