Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 21. 11. 2018 v Praze

Schůze výboru ČKS, 21.11.2018, 16.00hod, Hotel Pyramida, Praha

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart, M. Želízko, P. Ošťádal, R. Rokyta, P. Widimský, M. Fiala, M. Aschermann, J. Janoušek, P. Neužil

Předsedové PS a asociací, členové revizní komise  M. Hutyra, H. Skalická, D. Pospíšil, , M. Mates, J. Bělohlávek, M. Holická, T. Paleček, E. Sovová, D. Marek, J. Špinar

Omluveni: J. Honěk, J. Šťásek J. Doležel, P. Kala, M. Branny, L. Špinarová, R. Čihák

1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS

Zápis ze zářijové schůze výboru ČKS byl výborem schválen.

2. Výroční sjezd ČKS 2019

L. Klímová informovala výbor o organizačních přípravách sjezdu. Sponzoři jsou zajištěni, v současnosti se s nimi podepisují smlouvy. Na udělení zlaté medaile Libenského byli navrhnuti prof. S. Aschenbach, prof. S. Priori a poslední bude vybrán z řad ČKS. Dále budou z jubilantů 2019 navrhnuti kandidáti pro udělení čestného členství a pro udělení Ceny za celoživotní přínos v kardiologii. Nosná témata sjezdu budou Kardiomyopatie a vzácná onemocnění, Reevaluace pohledu na SCD, Současnost a budoucnost nekoronárních intervencí. Schůze programového výboru proběhne v lednu 2019 a členové budou opět předsedové PS a asociací ČKS, a předsedové spřátelených společností. S ohledem na to, že můžeme využívat interaktivního hlasování, je žádoucí aby zejména asociace jeden interaktivní blok připravily. Pro speciální sdělení na pokročilé úrovni je doporučeno tyto zařazovat spíše na dedikované vlastní akce jednotlivých PS a asociací. Dále bude zařazen jeden blok věnovaný novým guidelines. Asociace mohou dále navrhnout 60minutové sekce typu „RAPID FIRE“ - se sdělením na 4 + 2 minuty, které budou probíhat v nově zřízeném prostoru nazvaném „AGORA“. Mělo by jít především o kasuistická sdělení nebo sdělení typu "HOT LINES", program by měl být velmi dynamický a interaktivní. Dále je plánována 1 x 90 minutová sekce farmakologických Hot lines a 1 sekce nefarmakologických Hot lines. Bloky pracovišť nebudou akceptovány, pokud nebudou uhrazeny ve stejných podmínkách, které uplatňujeme pro komerční satelitní symposia. Termín pro zadání bloků PS a Asociací je do půlnoci 6. ledna 2019.

3. Prague Prevention 2019

Akce se uskuteční dne 29.1.2019 v Autoklubu v Praze. Hlavní témata programu jsou uvedena na webových stránkách akce.Pozvánka bude zaslána všem členům ČKS.

4. Registr EORP ESC  - Srdeční selhání
J. Špinar informoval výbor o přípravě registru. Měl být spuštěn od listopadu, začátek projektu je posunut. J. Špinar požádal o finanční podporu ČKS. Výbor odsouhlasil, že náklady nad rámec podpory od ESC byly hrazeny z prostředků asociace, které byly generovány ziskem akcí asociace.

5. Registr FS
Byla představena finální podoba podoba e-CRF – R. Čihák. Byli osloveni partneři k zajištění dlouhodobého financování projektu, budou uzavřeny řádné smlouvy. Vytvoření elektronického CRF a zabezpečení dle platné legislativy  bude realizováno cestou IBA MUNI LF Brno/ÚZIS. Zahájení registru se předpokládá v 3/2019 .

6. Odborné stanovisko Platformy sportovní kardiologie
Výbor ČKS souhlasí  s publikací dokumentu v CeV. Polovinu poplatku (Oxford Academic) uhradí ČSTVL.

7. Stav Cor et Vasa 5 a 6/ 2018      
M. Aschermann informoval výbor o přípravách časopisu. Číslo 5/2018 je již v tisku a je opět kazuistické, číslo 6/2018 je ve fázi dokončení, číslo 1/2019 bude standardní, článků je dostatek, číslo 2/2019 speciál s guidelines ESC. Bylo zahájeno jednání o změně vydavatele s využitím redakčního systému Actavia

P. Ošťádal informoval o CeV case reports – číslo 2 je na webu a číslo 3 je v přípravě.

8. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, Ostrava

M. Fiala informoval výbor o sympoziu, které se uskutečnilo 11.-13.11.2018 v Ostravě. Akci zhodnotil jako velmi úspěšnou jak ze strany programové, tak ze strany organizační. Celkově se zúčastnilo 527 osob.

9. Různé:

  1. Na ČKS přišla žádost o záštitu České kardiologické společnosti pro konání odborné akce Dvoudenní kurz zátěžové echokardiografie, opět spojeným s workshopem. Předběžný termín je stanoven na 13. a 14. června 2019, místem konání bude Edukační centrum Lékařské fakulty, umístěné v areálu Fakultní nemocnice. Akce se bude konat pod záštitou děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové. Výbor souhlasí.
  2. Změna omezení arytmologických výkonů podle věstníků MZČR - Výbor ČASR na své schůzi 11. 11. odsouhlasil návrhy, které se týkají arytmologických výkonů podle Věstníku MZČR z 16. 7. 2009 a Věstníku MZČR z 23. 12. 2015 a žádá výbor ČKS o jejich projednání a podporu. Výbor souhlasí se stanoviskem ČASR.
  3. Dr. Jičínská poslala na ČKS žádost o udělení záštity pro akci " Prenatální ultrazvuková diagnostika vrozených srdečních vad 2019". Výbor souhlasí.
  4. Členům, kteří nemají zaplacen členský poplatek za rok 2018 bude zaslána poslední upomínka poštou a následně budou vyloučeni.
  5. Do závazného termínu přišla jedna žádost o zahraniční grant a to od MUDr. Jakuba Hoňka. Grantová komise žádost doporučila a výbor ČKS ji schválil ve výši 300.000,-Kč.

10. Noví členové

Řádní – lékaři:
MUDr. Veronika Bednárová, Brno
MUDr. Pavlína Chládková, Brno
MUDr. Klára Fulínová, Praha
MUDr. Raluca Ionita Oana, Praha
MUDr. Ivana Lukášková, Praha
MUDr. Ing. Eva Olšanská, Brno
MUDr Anna Táborská, Nový Jičín
MUDr. Lucie Tomanová, Praha
MUDr. Renata Trojanová, Hradec Králové
MUDr. Barbora Řiháková, Praha
MUDr. Ivona Ottová, Brno

Řádní – nelékaři:
Mgr. Anežka Gombošová, Praha
Ivona Ottová, Brno
Ing. Lenka Piherová, Praha
Bc. Tereza Reichová, Praha
Eva Slováková, Pardubice

Mimořádní:
Ludmila Malá, Ostrava

Zahraniční:
MUDr. Želmíra Daňová, Bratislava
MUDr. Peter Milý, Nitra
MUDr. Veronika Ščasná, Trnava

 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 22.1.2019 od 13.00 hod v Brně.

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost