Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 25. 9. 2018 v Brně

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart,J. Šťásek, R. Čihák, M. Želízko, P. Ošťádal, R. Rokyta, P. Widimský, M. Fiala, M. Aschermann, J. Janoušek

Předsedové PS a asociací, členové revizní komiseM. Hutyra, H. Skalická, D. Pospíšil, , M. Mates, J. Bělohlávek, M. Holická

Omluveni:J. Honěk, J. Doležel,P. Neužil, P. Kala, M. Branny, J. Špinar, L. Špinarová,D. Marek, E. Sovová, T. Paleček

 

1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS

Zápis z červnovéschůze výboru ČKS byl výborem schválen.

 

2. České kardiologické dny 2018

A.Linhart seznámil výbor ČKS s definitivním programem akce. Výbor bez výhrad souhlasí. M. Táborský prezentoval výboru finanční stránku akce, která je zajištěna.

 

3. Přehled podzimních akcí

Echodny 2018 – již proběhly 21.-22.9.2018, akce byla velmi úspěšná

9. ročník víkendového interaktivního EKG a echo kurzu pro pediatry a dětské kardiology – akce proběhla v pořádku

CorSemperIuvenis – společné sympozium česko-slovenských mladých kardiologů – akce taktéž velmi úspěšná

Další akce, které do konce roku ještě proběhnou:
PS Plicní cirkulace       12. – 13.10., Lednice
ČASR                              11. – 13.11., Ostrava
ČAAK                             2. – 4.12., Karlovy Vary
ČKD                                22. – 23.11., Praha
ČASS                               27.11., Hradec Králové
XII. Kongres kardiologických sester       4. – 5.10., Ostrava

 

4. Aktualizace etického kodexu ČKS
Je nutné aktualizovat etický kodex ČKS a to z několika důvodů: Nové definice compliance AIFP, Podmínky sponzoringu MedTechEurope, Aktualizace EK na úrovni ESC, Možnosti aplikace cestovních/edukačních  grantů ESC a ČKS. Do bodu E) Přijímání sponzorských darů či podpory od organizací podnikajících v oblasti zdravotnictví se zařazují dva následující body:

  1. Členové ČKS musí respektovat pravidla daná „Protikorupčním programem MZČR“ omezením pro propagaci léčivých přípravků ES (2001/83/ES) a příslušným ustanovením SUKL (UST-16)
  2. Členové ČKS jsou povinni se ve svých vztazích s organizacemi podnikajícím ve zdravotnictví řídit příslušnými etickými kodexy těchto subjektů (zejména AIFP a MedTech). Tyto principy platí i pro subjekty, které nejsou v těchto organizacích sdruženy.

Výbor jednohlasně tyto změny odsouhlasil.

 

5. Cor et Vasa
M. Táborský upozornil členy výboru na vysoké náklady na vydávání tištěných čísel CeV a nabídl možnost vydávání časopisu pouze on-line. A to i v souvislosti s tím, že sponzoři již nejsou ochotni inzerovat v tištěných časopisech. Výbor hlasováním jednoznačně odsouhlasil zrušení tištěné verze a vydávání časopisu pouze on-line a to ve dvojjazyčné verzi. Jakmile  skončí smlouva současnému vydavateli (Elsevier), další spolupráce nebude obnovena a Cor et Vasa se bude vydávat pouze v elektronické verzi v režii ČKS.

 

6. Volby ČKS

Dle stanov je nutné uspořádat volby do výboru ČKS. I.kolo tedy proběhne 1. – 31.12.2018, první týden v lednu se sejde volební komise (ve složení revizní komise) a osloví se kandidáti, kteří postoupí do II.kola. Od 1. do 28.2.2018 proběhne druhé kolo voleb, které bude vyhodnoceno volební komisí a na březnové schůzi  budepředstaveno složení nového výboru ČKS pro další funkční období (2019-2022), který zahájí svou činnost bezprostředněpo výročním sjezdu ČKS 2019.

 

7. Akreditace kardiovaskulárních center
M. Táborský upozornil na končící akreditace některých KV center – nutno podat žádost a doložit kompletní požadované údaje, zejména úvazky v požadovaných souborech

 

8. Zástupci ČKS pro nástavbové obory - ČAIK a PS Pediatrické kardiologie
Za ČAIK: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., Doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D., Doc. MUDr. Martin Mates, Ph.D., MUDr. Michael Želízko, Doc. MUDr.Petr Kala, Ph.D.
Za PS Pediatrická kardiologie: MUDr. Pavel Balatka, Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc., Doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., Doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D., prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.

 

9. Kniha 90 let ČKS - financování, dostupnost pro členy ČKS
M. Táborský informoval o přípravách publikace. Financování bude cestou vložené reklamy, 3500 ks zdarma pro členy společnosti -předávat se bude v rámci expozice sjezdu 2019.

 

10. Registr Fibrilace Síní - ČKS - ÚZIS
Realizace již schváleného průřezového registru FS ( od PL až po kardiocentra), financováno bude výhradně cestou sponzorských smluv s ČKS, smlouva s ÚZIS bude uzavřena v kontextu platné legislativy a GDPR, doba trvání registru bude 5 let, předpokládá se kooperace a harmonizace dat s registrem SlovFib

 

11. Smlouva o spolupráci - ČKS – VZP
Bude uzavřena rámcová smlouva o dlouhodobé spolupráci, akcentace úlohy odborné společnosti při rozhodování o úhradě nových terapeutických postupů v oblasti farmakologické i nefarmakologické terapie KV onemocnění. Za ČKS jednají:předseda, 1. místopředseda, věd. sekretář, předsedové asociací a PS, event. písemně delegovaní členové společnosti. Uveřejnění smlouvy v Rejstříku smluv.

 

12. Klinické doporučené postupy AZV-MZČR

P.Widimský informoval o přípravách doporučení Akutní koronární syndromy. První verze je již hotová, nejsou žádné změny oproti evropským guidelines.
Srdeční selhání – schválení AZV v říjnu
Fibrilace síní – v zásobníku budoucích projektů

 

13. Atestace kardiologie podzim 2018
Budou se konat na kardiologické klinice LFP a FN Plzeň. Předatestační kurs bude 29.10-2.11. 2018ve FN Lochotín. Atestace 10.-14.12. 2018 (FN Lochotín) - t.č. 26 přihlášených

 

14. Stanovisko ČKS k Centru IK PRIVAMED Plzeň
ČKS zásadně nesouhlasí s vybudováním pracoviště intervenční kardiologie v rámci výše uvedeného subjektu a uzavřením smlouvy s plátci zdravotní péče pro zdravotní činnost. Písemně zasláno řediteli VZP a ministru zdravotnictví.

 

15. Různé:

  1. Stanovisko ČASR– ČASR byla vyzvána k vypracování stanoviska deaktivace a KPR u pacientů s SQ ICD. Materiál bude připravenou asociací v souladu s již platnými evropskými dokumenty. Bude zveřejněn na webu ČKS a dále na webu ČLS JEP. Termín: do 31.12.2018.
  2. Žádost SÚKL– ČKS zašle na ředitelce SUKL, Mgr. I. Storové žádost o vytvoření žádanky pro centrové léky: speciální žádanka v NIS a zaslání do lékárnya vyzvednutí léčiva. Cíl: e-žádanka pro centrové léky ( PAH, vzácná onemocnění…)
  3. D. Marek zaslal na výbor ČKS žádost o odbornou záštitu akce Tradiční olomoucké echo kurzy,které se uskuteční pátek 30.11.2018 a sobota 1.12.2018.Výbor bez námitek souhlasí.
  4. J. Šťásek požádal o záštitu nad již tradiční akcí Rokytanského den – výbor bez námitek souhlasí.
  5. A. Linhart upozornil na nutnost přípravy programu Výročního sjezdu 2019.
  6. Kardio 35 – budou probíhat semináře na odborná témata v roce 2019, budou oslovena KC – garant programu, organizace bude cestou sekretariátu ČKS, minim. náklady na akci – do 80 tis Kč, zajištěno smlouvami se sponzory, Seznam akcí dodá ps: do 15.10.2018
  7. P. Ošťádal informoval výbor ČKS ohledně přípravy čísel 2 a 3 časopisu Case Reports.

 

16. Noví členové

Řádní – lékaři:
MUDr. Barbora Chocholová, Praha
MUDr. Kristýna El-Hassanová, Praha
MUDr. Filip Grimm, Passau
MUDr. Jiří Hlaváček, Děčín
MUDr. Monika Hlavatá, Česká Lípa
MUDr. Ondřej Horníček, Vratislavice nad Nisou
MUDr. Petr Kala, Čestice
MUDr. Tomáš Kvapil, Olomouc
MUDr. Veronika Lackovičová, Rovinka
MUDr. Adam Latinák, Liberec
MUDr. Lukáš Opatřil, Brno
MUDr. MirelaRajčinová, Praha
MUDr. JurgenShtembari, Praha
MUDr. Miroslava Veselá, Plzeň
MUDr. Lenka Vojticková, Prha
MUDr. Kristýna Štolbová, Praha

Řádní – nelékaři:
Mgr. Květoslava Skákalíková, Praha
Mgr. Jana Zahoránová, Ostrava
Ing. Mgr. Barbora Zobačová, Valašské Klobouky

Mimořádní:
Renata Holková, Bílovice nad Svitavou
Jan Pavlas, Ostrava
Petra Nezdarová, Liberec

Zahraniční:
MUDr. Jozef Dlábik, Bánovce nad Bebravou, SR
MUDr. Tomáš Zumer, Nitra, SR
MUDr. Veronika Ščasná, Trnava, SR

 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne23.10.2018 od 16.00hod v Praze.

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost