Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 24. 10. 2017 v Praze

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart, P. Widimský, R. Rokyta, P. Ošťádal, M. Fiala, J. Šťásek, R. Čihák, J. Janoušek, M. Aschermann, P. Neužil

Předsedové PS a asociací, členové revizní komise: J. Honěk, T. Paleček, P. Janský, M. Hutyra, H. Skalická, J. Bělohlávek, M. Mates, J. Hradec, V. Bulková

Omluveni: P. Kala, M. Želízko, J. Krejčí, J. Špinar, L. Špinarová, J. Doležel, E. Sovová, D. Marek, M. Branny, D. Pospíšil

1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS

Zápis ze zářijové schůze výboru ČKS byl výborem schválen bez připomínek

2. České kardiologické dny, 20.-21.11.2017

ČKD 2017 se budou konat ve velkém auditoriu Kongresového centra v Top Hotelu v Praze. A. Linhart prezentoval výboru ČKS finální podobu odborného programu. Program byl výborem schválen. Aktualizovaný program byl rozeslán na členům ČKS a vyvěšen na webových stránkách společnosti.

3. Analýza současného stavu Cor et Vasa

V současné době firma Elsevier neplatí faktury distribuci, ani grafickému studiu a v důsledku toho nedostávají členové ČKS časopis včas a současně ČKS nemůže fakturovat realizaci reklamy. Výbor odhlasoval, že se časopis rozešle na náklady ČKS a poté se bude částka vymáhat dodavateli služby dle smlouvy – firmě  Elsevier. Výbor ČKS pověřil právního zástupce společnosti JUDr. Ing. Lukáše Prudila, Ph.D. komunikací s firmou ELSEVIER ve smyslu výzvy k odstranění neplnění bodů uzavřené smlouvy.  Výbor odsouhlasil, aby M. Aschermann kontaktoval do příští schůze jiná nakladatelství, která by po event. odchodu od stávajícího vydavatele  mohla vydávat časopis od čísla 2/2018 a informoval výbor o výsledcích jednání  na následující schůzi dne 20.11.2017.

4. ČAIK – indikace TAVI – odborné doporučení

VZP požádala ČKS a ČSKVCH, aby obě společnosti stanovily aktualizovaná  indikační kritéria TAVI . ČAIK prezentuje nové odborné stanovisko, který bude zasláno p. Dr. Šustkové na VZP, p. Doc. Němcovi  a uvedeno na webových stránkách ČKS. Výbor toto stanovisko schválil.

5. Doporučení pro organizaci péče o vrozené srdeční vady v dospělosti v ČR

Tento dokument  vypracovala  Expertní komise pro VSV v dospělosti ČKS jako doplnění Národního kardiovaskulárního programu ČKS z roku 2013 v oblasti problematiky vrozených srdečních vad v dospělosti  na podkladě Recommendations for organization of care for adults with congenital heart disease and for training in the subspecialty of 'Grown-up Congenital Heart Disease' in Europe: a position paper of the Working Group on Grown-up Congenital Heart Disease of the European Society of Cardiology z roku 2014 s ohledem na aktuální podmínky v České republice.        
Výbor konstatoval, že je nutné tento dokument v některých bodech korigovat a poté opět předložit výboru ČKS ke schválení.  Touto aktivitou byl pověřen J. Janoušek.

6. Interdisciplinární spolupráce ČKS/ČAIK a NS /Cerebrovaskulární sekce

M. Táborský požádal výbor o souhlas s vytvořením dokumentu Odborné stanovisko k problematice uzávěru PFO. Výbor jednohlasně souhlasí a pověřuje J. Šťáska. Termín dodání materiálu výboru ke schválení 2/2018, následně prezentace na výročním sjezdu ČKS 2018.

7. Sympozium ČAAK – Karlovy Vary

Bylo přihlášené 40 abstrakt - 20 lékařských, 20 sesterských. Odborný program je připraven, bude finalizován  na schůzi ČAAK. Po finanční , organizační i odborné stránce je akce zajištěna.

8. Program DRG restart

M. Mates informoval o schůzce, která proběhla se zástupcem ÚZIS na téma DRG restart v oblasti KV výkonů. Pracovní skupina ČKS se intenzivně zabývá restrukturalizací spektra a hodnocením výkonů v oblasti intervenční kardiologie, akutní kardiologie a arytmologie. Výbor bude průběžně informován o výstupech této aktivity.

9. Sjezd ČKS 2017

Odborný program: Termín pro zadávání bloků do systému je do půlnoci středy 10. ledna 2018. Konání programového výboru se uskuteční 23. ledna 2018 v 10:00 v nové kanceláři ČKS, Netroufalky 6b, Brno. Pokud má v úmyslu asociace/PS pozvat zahraničního řečníka, je nutné to avizovat nejpozději do konce listopadu 2017, abychom se mohla s dotyčnými začít projednávat logistika jejich příjezdu a načasování jejich přednášek. M. Táborský požádal všechny předsedy PS a asociací, aby řečníky vybírali uvážlivě a až na zcela vzácné výjimky nikoli z jediného pracoviště. V jednom bloku je přípustné mít nejvýše dva zástupce z téhož centra.
Organizačně je vše zajištěno, od 1.12.2017 bude spuštěn registrační systém. Součástí kultury během sjezdu bude přednáška arch. Evy Jiřičné: Současnost a budoucnost moderní architektury. Přednáška bude ve spolupráci s Českou komorou architektů. Dále se uskuteční vernisáž výstavy fotografií děl E. Jiřičné a J. Kaplického.

10. Účast členů PS Kardio 35 a PS KardioTech na ESC kongresu v Mnichově 2018
V letošním roce se zúčastnilo ESC Kongresu 48 členů ČKS Kardio35. Celkové náklady: 1.230.000,- Kč, což odpovídá 25.625,- Kč na 1 pobyt. Finanční objem byl kompletně vybrán nad rámec smluv s partnery ČKS pro rok 2017. Předpoklad pro rok 2018 je cca 50 cestovních grantů. Výbor souhlasí, s podporou členů PS K35 a KardioTech při výjezdu na ESC Kongres do Mnichova v roce 2018.

11. Žádost ČASS

L. Špinarová a J. Špinar poslali výboru ČKS žádost o podporu mladých kardiologů ( Kardio 35) pro účast na Evropském kongresu srdečního selhání , který se uskuteční v květnu 2018 ve Vídni. Výbor souhlasí za předpokladu, že tato akce bude podobně jako sjezd ESC plně finančně zajištěna smlouvami s partnery ČKS nad rámec již uzavřených smluv pro rok 2018.

12. Nákladová střediska PS - podpora akcí organizovaných cestou ČKS

V současné době již téměř všechny pracovní skupiny a asociace pořádají akce cestou ČKS. Cílem je, aby 100% akcí bylo organizováno před ČKS.  Pro podporu této aktivity mají nyní možnost i PS vytvořit si vlastní nákladové středisko v rámci účetnictví ČKS a využívat získané prostředky k dalším edukačním akcím.

Pokud některá PS/asociace nepořádá alespoň 1x za rok svoji samostatnou odbornou akci, bude sloučena s jinou. Výbor souhlasí s jedinou výjimkou a to PS Kardiovaskulární terapie, které se aktivně podílí na programu 5 odborných akcí ČKS.

13. XXII. Konference České asociace srdečního selhání

L. Klímová informovala o přípravách akce. Uskuteční se v IKEMu dne 1.12.2017. Finančně i odborně je zajištěna.

14. Webinars: Nový koncept vzdělávání ČKS

V souladu s aktivitami ESC budou asociace/PS ČKS pořádat nezávislé interaktivní webináře na odborná témata. Vybavení kanceláří Praha a Brno: kamera, prostorový mikrofon, režie a střih. Cenové podmínky budou předloženy na příští schůzi ČKS. Výbor s touto aktivitou souhlasí.

15. Různé

  1. Kompletní seznamy atestační komise budou vyvěšeny na webu ČKS.
  2. Dne 6.12.2017 proběhne vánoční večeře výboru ČKS.

16. Noví členové

Řádní – lékaři
MUDr. Hana Lakvová, Zábřeh
MUDr. Eva Pažourková, Brno
MUDr. Dan Überall, Uherské Hradiště

Řádní – nelékaři
Bc. Lucie Celá, Praha
Ing. Jakub Hejč, Brrno

Mimořádní
Petra Hajžmanová, Praha
Veronika Holečková, Bašť
Pavla Mokrušová, Riyadh, Saudská Arábie

Zahraniční
MUDr. Jozef Čulen, Partizanske, SR

17. Ukončení členství na vlastní žádost

MUDr. Karel Kameník, Brno
Kateřina Kameníková, Brno
MUDr. Hana Šůsová, Plzeň
 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 20.11.2017 od 18.00 hod v Top Hotelu v Praze.

 

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost