Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 21. 2. 2017 v Praze

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart, P. Widimský, J. Janoušek, J. Šťásek, P. Neužil, R. Rokyta, R. Čihák, P. Ošťádal, M. Želízko, M. Fiala

Předsedové PS a asociací, členové revizní komise: J. Bělohlávek, J. Špinar, H. Skalická, J. Honěk, M. Hutyra, M. Mates, T. Paleček, P. Janský

Omluveni: E. Sovová, J. Doležel, M. Aschermann, P. Kala

 

1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS

Zápis z lednové schůze výboru ČKS byl výborem jednomyslně schválen.

2. Odborný program XXV. výročního sjezdu ČKS s mezinárodní účastí

A.Linhart prezentoval návrh schématu odborného programu XXV. výročního sjezdu ČKS s mezinárodní účastí. Mezi nejvýznamnější akce budou patřit slavnostní blok prezidenta ESC J. Baxe a společná sekce České kardiologické společnosti, ESC Council on Stroke, České společnosti intervenční radiologie a Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti / Joint session of the Czech Society of Cardiology, ESC Council on Stroke, Czech Society for Interventional Radiology and Cerebrovascular Section of the Czech Neurological Society.  Výbor s návrhem jednoznačně souhlasí.

3. Zpráva organizačního výboru sjezdu

L. Klímová informovala výbor o organizačních přípravách sjezdu: Na základě předchozích osobních jednání a odsouhlasení smluvních vztahů domluvena podpora sjezdu 2017 v objemu, který garantuje kompletní financování nákladů akce.  Boston Scientific Česká republika oproti původnímu návrhu z listopadu 2016 nepotvrdil účast na akci včetně absence edukačních sympózií.

Kardioběh/kardiochůze J. Tomana – sponzorem tradičně firma Boehringer Ingelheim + MSD, organizační zajištění firma Galant (moderace: Š. Škorpil).

Stánek Czech Heart v pavilonu A1 (prof. Špinar) + stánek pro veřejnost na Mendlově náměstí u výstaviště, 9. 5.2017, o personální zajištění požádáni prof. Špinar a  prof. Souček.

4. Zahraniční účastníci sjezdu – stav komunikace

R. Tichá informovala výbor o stavu komunikace se zahraničními hosty sjezdu – vše v přípravě, logistika zajištěna.  Aktuálně zbývá definovat posledního zahraničního hosta pro blok guidelines ČAIK.

5. Radiologické standardy, nové výkony

J. Šťásek informoval výbor ČKS, že se podařilo schválit radiologické standardy. Technické zpracování a sepsání standardů provedla ing. Lucie Súkupová. Do seznamu výkonů bylo přidáno k úpravám celkem 46 výkonů intervenční kardiologie a elektrofyziologie. Zařazeno bylo 5 nových výkonů, zásadní úprava obsahu proběhla u 4 výkonů. Korigován byl také popis všech zařazovaných výkonů,  aktualizovány léky, spotřební materiál, definovány nové ZÚMy u některých výkonů. Doplněno zařazení funkce biomedicinský inženýr u definovaných výkonů.

Výbor odsouhlasil vznik Expertní skupiny pro sportovní kardiologii. Hlavní cíl: Definice standardů kardiologické péče o sportovce, předseda: A.Linhart

Dále výbor odsouhlasil vznik Expertní skupiny pro VSV v dospělosti - Hlavní cíl: mezioborová spolupráce a dialog o rozvoji oboru - řešení epidemie VSV v dospělosti. První jednání bude na Sympóziu srdečních vad v Hradci Králové. Předsedu si přípravný výbor zvolí na tomto zasedání.

6. Účast PS Kardio 35 na ESC kongrese 2017 v Barceloně

Výbor ČKS eviduje celkem 47 žádostí. Zajištěn hotel v centru města – cena 60 EUR/osobu/noc – ubytování ve dvoulůžkových pokojích; letenka ve výši 6 tis. Kč. 25 lékařů bude mít zdarma registrační poplatek hrazený  ESC. Logisticky zajišťovat bude firma Target MD. O edukační grant byly požádány společnosti Medtronic, Roche a Pfizer. Celkové náklady definovány do výše  800 tis. Kč. Tato položka je nad rámec rozpočtu sjezdu a plně kryje výdaje akce. Výbor s návrhem jednoznačně souhlasí.

7. Cor et Vasa

M. Aschermann informoval výbor o přípravách Cor Vasa : Číslo 1/2017: Special issue TAVI je hotové v tisku.  Číslo 2/2107 je již hotové a připravené k odevzdání do tisku.

8. Blok ČKS na sjezdu ČIS

ČIS požádala ČKS o realizaci kardiologicky zaměřeného bloku na sjezdu ČIS. Výbor souhlasí, A. Linhart navrhne blok o kardiodiabetologii. Definitivní verze témat a přednášejících  bude odsouhlasena na schůzi výboru 21.3.2017.

9. Smlouva o spolupráci v oblasti edukace

Komunikace s Medtronic Czechia s.r.o. Byla diskutována koncepce dlouhodobé spolupráce v oblasti edukace v kardiologii. Cíl: smluvní vztah, který bude definovat rozsah podpory – sjezd ČKS, podpora PS Kardio 35, podpora asociací – sympózia, registry. Tato aktivita reflektuje transparentní spolupráci ve světle měnících se podmínek komunikace firem a odborných společností.

10. Různé:  Nebyl probrán žádný bod jednání

11. Noví členové

Řádní lékaři
MUDr. Bronislav Čapek, Krnov
MUDr. Nikoleta Filyóová, Brno
MUDr. Michal Furdek, Brno
MUDr. Pavol Lambert, Vsetín
MUDr. Eva Ligačová, Jihlava
MUDr. Štěpán Malec, Šumperk
MUDr. Martina Müllerová, Rokycany
MUDr. Martin Vojtíšek, Ústí nad Labem

Řádní nelékaři

Ing. Jana Hrušková, Brno
Ing. Miroslav Jína, Pardubice
Ing. Lucie Kohoutková, Ostrava
Mgr. Beata Pavlíčková, Brno
Ing. Markéta Surovcová, Praha
Ing. Jaroslav Thomas, Praha
Ing. Radmila Válková, Tlučná

Mimořádní

Vladimíra Funioková, Ostrava
Dagmar Kovaříková, Brno
Lucie Plhoňová, Brno
Lucie Vondráčková, Praha

Zahraniční

MUDr. Zuzana Jadvišová, Nitra, SR
MUDr. Adam Wojtaszczyk, Brno

12. Ukončení členství na vl. žádost

MUDr. Tomáš Kostlivý, České Budějovice

 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 21.3.2017 od 13.00 hod v Praze.

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost