Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 24. 1. 2017 v Brně

Přítomni: P. Neužil, R. Čihák, J. Šťásek, P. Ošťádal, M. Táborský, J. Janoušek, A. Linhart, P. Widimský, M. Želízko, R. Rokyta

Předsedové PS a asociací: H. Skalická, M. Mates, J. Bělohlávek, T. Paleček, H. Vaverková, J. Krejčí, J. Vítovec, L. Klemsová, J. Špinarová, M. Hutyra, K. Linhartová, E. Sovová, J. Špinar

Omluveni:  M. Branny, M. Fiala, M. Aschermann, P. Kala, J. Honěk

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru

Zápis ze schůze výboru konané dne 19.12.2016 byl schválen bez připomínek.

2. Výroční sjezd ČKS 2017

Dne 24.1.2017 se konala schůze Programového výboru sjezdu, kde byl sestaven první návrh programu XXV. výroční sjezdu ČKS 2017 s mezinárodní účastí . Jeho koncepce byla prezentována výboru ČKS.  Definitivní verze odborného  programu bude diskutována a schválena na schůzi výboru dne 21.2.2017.

Výbor ČKS schválil seznam zahraničních účastníků : J. Bax. – prezident ESC, R. Asteggiano – Itálie, D. Scherr – Rakousko, J. Marek – Velká Británie, P. Trigo Trindade – Švýcarsko, R. Hatala, I. Šimková – Slovensko, M. Ribo – Španělsko, W. Doehner – Německo, B. Ibanez, M. Roffi.

Se všemi zahraničními hosty se spojí R. Tichá , domluví s nimi logistiku akce a požadovaný  program.

3. Návrh  na Libenského medaili a Křišťálové srdce 2017

Výbor ČKS odsouhlasil jednoznačně  nominace pro rok 2017 v rozsahu:

a: Zlatá Libenského medaile a křišťálové srdce Moser  :     Prof. Kautzner   ( Ne) a prof. Bax – 9.5.2017 (přijede v po večer) - slavnostní přednášky, v úterý dopoledne v Rotundě slavnostní blok prezidenta ESC.

a: Čestná členství ČKS  :  prof. Češka, prof. Lindner, Dr. Čihák, prof. Marek.

c: Cena za celoživotní přínos v kardiologii (Moser): prof. Staněk, prof. Gregor a prof. Vojáček

 

4. Granty ČKS 2017

Výbor ČKS jednoznačně na návrh Grantové komise ČKS schválil udělení třech zahraničních cestovních grantů:  MUDr. Jakub Sulženko, MUDr. Marek Šramko, MUDr. Pavel Hála.

5. Hodnocení asociací a PS 2016 a perspektivy pro rok 2017

Prof. Táborský informoval výbor o finančních výsledcích akcí asociací/pracovních skupin při pořádání přes sekretariát ČKS – všechny akce vyšly v pozitivních číslech. Upozornil na termíny voleb do výborů asociací/PS, které budou v nejbližších měsících probíhat.

Dále dal prostor všem předsedům  asociací a PS, aby prezentovali výsledky z loňských akcí a vize asociací/PS do budoucnosti. Tyto prezentace budou umístěny na webu ČKS.

6. Cor et Vasa

Prof. Aschermann:

  • Číslo 1. již vyšlo, druhé číslo special issue TAVI - guest editor Petr Kala, vyjde ke sjezdu ČKS
  • Plán 2017 – druhé special issue (4/2017) bude připraveno ve spolupráci s kardiochirurgy, téma fibrilace síní – spolupráce kardiologů a chirurgů, guest editor Dr. Vojtěch Kurfürst
  • Číslo 6/2017 – Panvaskulární medicina, guest editor prof. Lanzer.

7. Guidelines ESC 2016 – stav příprav zkrácených verzí

V termínu bylo publikováno Srdeční selhání a Fibrilace síní.

Akt. stav české zkrácené verze:
Cancer treatments & cardiovascular toxicity 2016 (Position Paper) – v přípravě
Dyslipidaemias 2016 (Management of) – v přípravě
CVD Prevention in Clinical Practice (European Guidelines on) – prof. Linhart informoval, že jsou již hotové

8. Přehled akcí pořádaných ČKS v roce 2017

20. – 21. ledna – I. sjezd České asociace ambulantních kardiologů, Olomouc

23. – 24. února – 19. sympozium PS Chlopenní a VSV v dospělosti, Hradec Králové

5. – 7. dubna – XXVII. Workshop České asociace intervenční kardiologie, Praha

7. – 10. května – XXV. Výroční sjezd ČKS, Brno

15. – 16. září – Sympozium mladých kardiologů (společné česko-slovenské setkání Kardio 35), Kurdějov

21.-22.září - Prague Symposium on Congenital Heart Disease, Praha

22. – 23. září – Echo dny, Olomouc

Říjen 2017 – Podzimní sympozium ČASR

23. – 24. listopad – České kardiologické dny, Praha

1.12.2017 – Konference Srdečního selhání

3. – 5. prosince – Sympozium České asociace akutní kardiologie, Karlovy Vary

9. Různé:

a)  Prof. Neužil požádal výbor o stanovisko k žádosti MN Ostrava Fifejdy ke zřízení nového ICD centra . Hlasování: 10 proti, 1 se zdržel hlasování. Závěr: Výbor ČKS nedoporučuje zřízení ICD centra v Městské nemocnici Ostrava Fifejdy.

b)  Stav Zákona o vzdělávání 2017 -  prof. Táborský informoval výbor o schůzce s prof. Vyzulou. Ze schůzky vyplynuly 3 závěry:

1. Stávající zákon schválí  Sněmovna nadpoloviční většinou, text se nemění a jde ihned k podpisu prezidentovi

2. Směnovna doporučí formální drobné úpravy - zákon jde do Zdravotnického výboru k návrhu úprav - zde máme slíbenu možnost korekce doby vzdělání v kardiologii , poté znovu předloženo PS
3. Sněmovna odhlasuje nutnost zásadních změn - zákon se vrací na MZČR - řešení na dlouhou dobu .

c)  ESC Gold Medal –  Výbopr jednoznačn schválil nominace ČKS pro rok 2017:

  • Klinická kardiologie – A. Torbicky
  • Intervenční kardiologie K. Huber
  • Zlatá medaile G. Hindricks

R. Tichá tyto nominace nahlásí ESC.

d)  Prof. Táborský informoval, že požádal o souhlasné stanovisko ke sdílení kódů spánkové kardiologie 25261, 25269, 25263, 25265 Českou pneumologickou společnost, Českou neurologickou společnost Českou společnost otorinolaryngologie.

e)  Doc. M. Vráblík požádal výbor o podporu ČKS mezinárodní akce 85. kongres European Atherosclerosis Society, který se uskuteční v Praze, 23.-26. dubna 2017. Sekretariát rozešle členské základně informace o možnosti účasti za zvýhodněný poplatek.

f)  Doc. Hutyra požádal výbor o schválení o převzetí společného stanoviska Evropské kardiovaskulární asociaci, která se týká ultrazvuku k akutní péči. Toto odborné stanovisko by bylo publikováno do sjezdu 2017. R. Tichá domluví souhlas ESC s publikací tohoto dokumentu.

10. Noví členové

Řádní – lékaři:

MUDr. Michal Brabec, Černá Hora
MUDr. Jana Havelková, Blatná
MUDr. Sylvie Hrušková, Liberec
MUDr. Miroslav Kodým, Písek
MUDr. Jan Kovanda, Praha
MUDr. Kristýna Lukešová, Hradec Králové
MUDr. Marek Maryášek, Ostrava
MUDr. Nina Molíková, Hradec Králové
MUDr. Tereza Nedvědová, Praha

Řádní – nelékaři:

Ing. Helena Hanáková, Praha
Mgr. Martina Hrubá, Ostrava
Bc. Lucie Lintnerová, Soběslav
Ing. Šárka Sobotková, Brno
Ing. Henryk Szymeczek, Brno
Bc. Hana Ulrichová, Troubelice

Mimořádní:

Darina Grymová, Ostrava
Kateřina Talašová, Olomouc
Hana Valušková, Ostrava

Zahraniční:

MUDr. Dominika Toporcerová, Košice, SR

 

Schůze organizačního výboru sjezdu se uskuteční dne 17.2.2017 v 15.00 hod v Brně.

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 21.2.2017 od 13.00 hod v Praze, kancelář ČKS Kavčí Hory.

Zapsali: I. Pavézková, M. Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost