Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 7. 5. 2017 v Brně

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart, P. Widimský, J. Janoušek, R. Rokyta, R. Čihák, P. Ošťádal, M. Fiala, P. Kala, M. Aschermann, P. Neužil

Předsedové PS a asociací, členové revizní komise: J. Vítovec, M. Mates, T. Paleček, P. Janský, M. Branny, E. Sovová, J. Špinar, L. Špinarová, M. Hutyra, J. Krejčí, H. Vaverková, L. Klemsová,

Omluveni: M. Želízko, J. Šťásek, J. Doležel, J. Honěk, H. Skalická.

 

 1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS

Zápis z březnové schůze výboru ČKS byl výborem schválen s technickou změnou v prezenci v kategorii předsedové PS a asociací.

 1. Změna adresy společnosti

Z důvodu změny adresy společnosti je nutné změnit adresu i ve stanovách. Nová adresa sídla společnosti je Netroufalky 6b, 625 00 Brno 25. Výbor jednoznačně souhlasí.

 1. Schválení zprávy o činnosti ČKS 2016

M. Táborský výboru přednesl připravenou Zprávu o činnosti ČKS pro Členskou schůzi. Výbor se zprávou jednoznačně souhlasí. Zpráva bude přílohou zápisu ze Členské schůze.

 1. Schválení zprávy o činnosti asociací/pracovních skupin 2016

J. Janušek výboru přednesl připravenou Zprávu o činnosti asociací/PS za rok 2016 pro Členskou schůzi. Výbor se zprávou jednoznačně souhlasí. Zpráva bude přílohou zápisu ze Členské schůze.

 1. Schválení zprávy o hospodaření ČKS za rok 2016

P. Ošťádal výboru přednesl připravenou Zprávu o hospodaření pro Členskou schůzi. Výbor se zprávou jednoznačně souhlasí. Zpráva bude přílohou zápisu ze Členské schůze.

 1. Schválení zprávy revizní komise ČKS za rok 2016

M. Branny výboru přednesl připravenou Zprávu o revizní komise ČKS za rok 2016 pro Členskou schůzi. Výbor se zprávou jednoznačně souhlasí. Zpráva bude přílohou zápisu ze Členské schůze.

 1. Slavnostní zahájení XXV. výročního sjezdu 2017

M. Táborský představil výboru připravenou prezentaci na Slavnostní zahájení, která byla doplněna. Výbor ČKS se návrhem slavnostního zahájení XXV. výročního sjezdu souhlasí.

 1. Organizační zajištění sjezdu 2017

L. Klímová informovala výbor: předem registrovaných 3380 osob, po slavnostním zahájením proběhne večere hostů sjezdu s výborem ČKS. Ve všech sálech je posílená wi-fi síť. Schůze PS a Asociací jsou uvedeny v přehledu programu . Přibylo stánků firem, je objednáno celkem 1150 m2 výstavních ploch. V pavilonu A1 budou probíhat  workshopy PS Kardiologických sester a PS KardioTech.

 1. Návrh vyhlášky MZ ČR o zkušebním řádu aprobační zkoušky

Vzhledem k tomu, že přibývá lékařů cizích národností, měli by dle MZ projít standardizovanou zkouškou, kde se zkouší jazykové i odborné znalosti. Výbor ČKS souhlasí s navrhovanou verzí vyhlášky a odpoví souhlasně MZČR.

 1. DRG restart pro kardiologii – Projekt ÚZIS MZČR

Probíhá komunikace s MZČR –ÚZIS , který navrhuje zapojení ČKS do projektu DRG restart pro obor  kardiologie. Velmi důležité je správné nastavení parametrů,  které ovlivní budoucnost oboru. Bude vytvořena expertní skupina ČKS, která bude analyzovat materiály ÚZIS a navrhovat změny. Navrženi byli: Želízko, Šťásek, Neužil, Linhart, Bělohlávek, Táborský, Mates, Linhart, Kala, Janoušek. M. Táborský všem zašle veškeré materiály týkající se této problematiky.

 1. Závěry jednání schůze ČIS – základní kmen

P. Widimský informoval o schůzce s ČIS, která proběhla dne 4.5.2017. Oba dva požadavky ČKS byly ze strany ČIS akceptovány: 1) Aby budoucí kardiolog absolvoval min. půl roku na kardiologicky orientovaném JIP; 2) Aby součástí výuky a následně závěrečné zkoušky z kmene byla přísná zkouška z EKG.

 1. Iniciativa pro aferetická centra v ČR

Tato iniciativa vznikla v r. 2016 a byla vyhodnocena výborem jako primárně firemní , nikoliv odborná aktivita. Výbor hlasoval 9:2 proti a k této iniciativě se nepřipojí.

 1. Požadavek PS KardioTech na změnu stanov

Zástupci PS KardioTech předložili výboru žádost o změnu stanov v bodě 2.4 Mimořádné členství na: …Mimořádní členové mohou volit a být voleni do orgánů pracovních skupin, jejímiž jsou členy, nemohou však být zvoleni do funkce předsedy pracovní skupiny s výjimkou PS Kardiologických sester a spřízněných profesí a Pracovní skupiny KardioTech. Výbor s tímto požadavkem souhlasí, bude předloženo ke schválení na členské schůzi ČKS.

 1. Dopis Společnosti tělovýchovného lékařství

A. Linhart informoval výbor o dopisu předsedy Společnosti tělovýchovného lékařství, který se týkal neindikovaných požadavků na screeningové echokardiografické vyšetření v rámci systematického vyšetřování a rizikové stratifikace sportovců. ČKS je ochotna se Spol. TV lékařství spolupracovat na upřesnění indikací preventivních vyšetření u sportovců  a vypracovat společný dokument obou společností na dané téma.

 1. Cor et Vasa

Aschermann informoval výbor o přípravě budoucích čísel časopisu. Poslední číslo má články především v angličtině. Číslo 4 bude kardiochirugická léčba fibrilace síní. Šesté číslo bude special issue o panvaskulární medicíně. Special issue 2/ 2018 bude věnováno problematice fibrilace síní.

 1. Různé

J. Janoušek požádal výbor o záštitu ČKS pro akci Prenatální ultrazvuková diagnostika vrozených srdečních vad 2017 – výbor žádost schválil a záštitu uděluje.

 1. Noví členové

Řádní lékaři
MUDr. Benešová Hana, Praha
MUDr. Chromá PavlaRousínov
MUDr Jenča DominikPraha
MUDr. Pudilová Lucie, Kyjov
MUDr. Razák Petr, Praha
MUDr.  Valentová SimonaBrno

Řádní nelékaři
Ing. Bláhová Marie, Praha
Mgr Cyprian Robert, Brno
Ing. Dembowski Michal, Ostrava
Mgr. Glűcková Michaela, Vizovice
Ing. Motl MichalŘíčany
Ing. Nejedlo VojtěchPraha
Bc Vajdová Marta, Ostrava
Bc. ŠevčíkováNelaOstrava- Poruba
Ing. Štefek Herbert, Ostrava

Zahraniční
MUDr. Palacková Nikoleta, Banská Bystrica

 1. Ukončení členství na vl. žádost

Juklová Klára, Pardubice

 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 27.6.2017 od 13.00 hod v nové kanceláři ČKS v Brně

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost