Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 20. 6. 2017 v Praze

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart, P. Widimský, R. Rokyta, P. Ošťádal, M. Fiala, P. Kala, M. Aschermann, M. Želízko, J. Šťásek

Předsedové PS a asociací, členové revizní komise: M. Mates, T. Paleček, P. Janský, M. Hutyra, H. Skalická, J. Bělohlávek

Omluveni: J. Honěk, R. Čihák, P. Neužil, J. Janoušek

 

 1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS

Zápis z květnové schůze výboru ČKS byl výborem schválen bez připomínek

 

 1. Hodnocení sjezdu 2017

A. Linhart zhodnotil sjezd za programový výbor: Zpětná vazba je v zásadě kladná, nebyly zaznamenány stížnosti na skladbu programu, byly zjištěny problémy s IT – nové verze Office, Windows 10, ale i nekompetentní IT zajištění , hlasování v bloku podporovaném f. Novartis, nefunkční videa v prezentacích vytvářených v Office 2010 a starších. Velice kladně hodnocené sekce byly: Bloky pro mladé kardiology, Blok Kardio 35 a ČAKVI, Debaty pro a proti, Sesterské sekce, Prakticky orientované bloky „Jak na to“.

L. Klímová prezentovala obsazenost sálů a dále organizační informace: Celková účast byla:

3262 osob, z toho 2173 lékařů, 468 sester, 430 vystavovatelů, 443 aktivních účastníků (ústní sdělení či poster). Počet všech sdělení: 646, z toho 123 posterů. Celkem 124 bloků, z toho 83 bloků asociací, PS, spřátelených společností, 25 sympozií, 16 bloků s volnými sděleními.

Celková obsazená výstavní plocha byla 1120 m2 (42 vystavujících společností). V rámci výstavního prostoru proběhly 4 kurzy resuscitace v podmínkách polikliniky, jejichž garantem a organizátorem byl dr. Janota. PS Kardiologických sester uspořádala svůj workshop pro nelékaře (9. května). Hands-on workshop Asociace pro srdeční rytmus a PS KardioTech proběhl ve foyer sálu Praha.

Od 4. června jsou k dispozici na portálu Kardio365 prezentace ze sjezdu (u nichž byl předán na místě nebo dodatečně e-mailem souhlas autorů) – souhlas předalo 264 autorů z oslovených 331. Na webu ČKS je k dispozici také video ze sjezdu - http://www.kardio-cz.cz/2017-05-31-xxv-vyrocni-sjezd-cks-video/ + fotogalerie.

Celkový zisk sjezdu je 11 340 254,-Kč.

Již započaly přípravy na sjezd 2018, byl domluven generální sponzor, hlavní partneři jsou v jednání.

 

 1. Audit hospodaření ČKS 2016

P. Ošťádal prezentoval výboru zprávu auditora. Nebyly shledána žádné nedostatky v hospodaření ani v účetnictví. Závěr auditu: účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv ČKS k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledků hospodaření za rok 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

 

 1. Vyhláška MZ ČR – nástavbové obory

P. Widimský prezentoval výboru aktuální verzi vyhlášky MZ ČR a  informoval výbor: 10.března MZ vyzvalo OS k připomínkám návrhu vyhlášky o nástavbových oborech. 21.března výbor ČKS schválil připomínky k návrhu. 23.března byly připomínky odeslány na MZ. 5.6.2017 došla odpověď z MZ, že vnitřní připomínkové řízení je již uzavřené.

 

 1. Informace Akreditační komise – nový vzdělávací program

M. Táborský informoval výbor: byla vytvořena nová AK v souvislosti s novelou zákona 95/2004 Sb. AK ustanovuje MZČR na základě návrhů odborné společnosti, lékařských fakult a MZČR. Garant: Mgr. Podhrázký.

 

 1. České kardiologické dny 2017

České kardiologické dny se budou konat ve dnech 20.-21.11.2017 – pondělí, úterý - v Top Hotelu v Praze. A. Lihart prezentoval návrh programu. I. Pavézková informovala výbor o stavu organizačních příprav. V současné době jsou oslovování sponzoři.

 

 1. Odpověď ČASR – vykazování výkonů

Výbor ČASR projednal na schůzi 13. 6. 2017 žádost ZP MV týkající se současného omezení výkonu reimplantace KS - H (pouze při hospitalizaci). Výbor ČASR považuje za optimální možnost provádět reimplantace KS (a ICD) ambulantně a podle klinických okolností i při hospitalizaci. M. Fiala zjistí podrobnosti výkladu jednotlivých kódů a následně výbor ČASR vypracuje a odhlasuje návrh změny a upravený návrh registračního listu výkonu odešle pracovní skupině seznamu výkonů MZ ČR


8. Volitelé ČKS – ESC Barcelona

Výbor zvolil volitele: R. Rokyta, M. Mates, M. Aschermann, M. Táborský, P. Kala, T. Paleček . Všichni souhlasí.

 

 1. Dopis KN Liberec

M. Mates informoval výbor o dopisu, který ČKS obdržela, týkající se hromadného podání výpovědí intervenčních kardiologů v KN Liberec. M. Táborský ve spolupráci s M. Matesem zaslali MUDr. L. Nečesanému, generálnímu řediteli KN Liberec žádost o ujištění, že je zajištěna kontinuita jak akutní, tak i elektivní intervenční kardiologické péče v Libereckém kraji.

 

 1. Stížnost na volby do PS KardioTech
  Na ČKS došla stížnost na probíhající I. Kolo voleb do výbrou PS KardioTech. Volby byly tedy anulovány a do příští schůze bude ve volebním řádu zapracováno následující: Při volbách do výboru asociací a PS ČKS je seznam členů uzavřen 1 týden před termínem prvního kola a znovu uvolněn po vyhlášení výsledků druhého kola voleb. Během voleb není možno vstupovat do asociací a PS ČKS.

Dle toho bude také upraven volební systém

 

 1. Přehled akcí organizovaných ČKS – podzim 2017
 • II. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů, 15. – 16. září, Kurdějov (L. Klímová)
 • Prague Symposium on Congenital Heart Disease, 21. – 22. září, Břevnovský klášter (R. Tichá)
 • Echodny, 22. – 23. září, NH Hotel Olomouc (I. Pavézková)
 • České kardiologické dny, 20. – 21. listopadu, Top hotel Praha (I. Pavézková)
 • II. sjezd České asociace srdečního selhání, 1. prosince, IKEM (L.Klímová)
 • Sympozium Asociace akutní kardiologie, 3. prosince, hotel Thermal Karlovy Vary (R. Tichá)

 

 1. Různé
 1. Výbor odhlasoval finančně nepodpořit EHC Dinner při kongresu ESC v Barceloně
 2. National CVD Preventional Coordinator – ČKS byla požádána o nového zástupce místo prof. Cífkové. Výbor zvolil A. Linharta.
 3. M. Táborský požádal výbor o záštitu ČKS nad akcí VIII. Luklův den, který se uskuteční 2.-3.10.2017 v Olomouci – výbor souhlasí
 4. Změna sídla ČKS – již proběhla registrace Krajským soudem Brno. Bude uvedeno na webu společnosti a všech dokumentech společnosti
 5. M. Aschermann informoval výbor o přípravách budoucích čísel časopisu Cor et Vasa.

 

 1. Noví členové

Řádní - lékaři

MUDr. Petr Grenar, Kutná Hora

MUDr. Petr Plášil, Praha

MUDr. Ivan Ranič, Třinec

MUDr. Jakub Zápeca, Zlín

Řádní – nelékaři

Ing. Jakub David, Liberec

Bc. Věra Čierna, Ostrava

Ing. Martin Kopečný, Praha

Ing. Miroslav Ložek, Praha

Bc. Jakub Nakládal, Praha

Bc. Kamila Rabelová, Hranice

Mgr. Stanislava Reichertová, Plzeň

Ing. Václav Vejvoda, Plzeń

Ing. Petr Volík, Brno

Mimořádní

Libuše Martináková, Drásov

Tereza Tylečková, Ostrava-Poruba

Zahraniční

MUDr. Alexander Berkeš, Kanianka, SR

MUDr. Katarína Hromaniková, Michalovce, SR

MUDr. Katarína Sedminová, Banksá Bystrica, SR

 1. Ukončení členství na vl. žádost

Olga Rambousková, Praha

 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 19.9.2017 od 13.00 hod v nové kanceláři ČKS v Brně

 

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost