Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 19. 9. 2017 v Brně

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart, P. Widimský, R. Rokyta, P. Ošťádal, M. Fiala, P. Kala, M. Želízko, J. Šťásek, R. Čihák, J. Janoušek

Předsedové PS a asociací, členové revizní komise: T. Paleček, P. Janský, M. Hutyra, H. Skalická, J. Bělohlávek, D. Pospíšil, M. Branny, D. Marek, E. Sovová, L Klemsová, J. Vítovec, J. Špinar, L. Špinarová, J. Krejčí

Omluveni: J. Honěk, P. Neužil, M. Aschermann, M. Mates

 

 1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS

Zápis z červnové schůze výboru ČKS byl výborem schválen bez připomínek

 

 1. České kardiologické dny, 20.-21.11.2017

ČKD 2017 se budou konat ve velkém auditoriu Kongresového centra v Top Hotelu v Praze. Generální sponzor je firma MSD. A. Linhart prezentoval odborný program ČKD 2017. Výbor souhlasí.  ČKD 2018 budou v termínu 22.-23.11.2018 v hotelu Pyramida.

 

 1. II. sjezd mladých kardiologů, Kurdějov

L. Klímová prezentovala výboru výsledky akce. Počet účastníků byl 95. PS Kardio 35 hodnotí pozitivně odborný program akce.

 

 1. Echodny 2017

Akci pořádá ČAKVZM společně s PS Chorob myokardu a perikardu. Bude multimodalitně zaměřená (echo, MRI, CT, nukleární kardiologie), hands-on echokardiografie. Akce se ponese v duchu výročí 50 let echokardiografie v Československu, slavnostní Niederleho přednášku bude mít H. Skalická.

 

 1. Přehled aktivit ČKS na kongresu ESC v Barceloně

      Přednášek bylo 22, posterů 36, předsednictví 23. Přehled aktivit bude uveden na webu ČKS. Plán pro rok  2018 - Hodinový blok ČKS ESC Mnichov

 

 1. Zpráva ze zasedání AK 4.9.2017

Dne 4.9.2017 proběhlo zasedání nově vzniklé akreditační komise. Jmenováni do komise byli M. Táborský, P. Widimský, A. Linhart, J. Kautzner, R. Rokyta, P. Červinka, J. Veselka, J. Matějka, R. Král. Akreditační komise našla pracoviště DIKa Centrum Havířov, kterému byla udělena akreditace bez předchozího souhlasu AK. Na MZ bude zaslána žádost o odejmutí akreditace tomuto pracovišti.

Výbor odsouhlasil, aby akreditační komise vytvořila 3-letý vzdělávací program pro obor kardiologie.

Výbor dále doporučil, aby povinnost publikovat článek byla rozšířena na jakékoli recenzované časopisy (tedy vč. domácích bez IF), avšak musí jít buď o originální práci nebo o přehledový článek (nikoli tedy kasuistiku).

M. Táborský zajistil, že ESC je schopno poskytnout ČKS evropskou variantu závěrečného testu z kardiologie a akceptuje její překlad do češtiny. R. Tichá zkontaktuje Michelle Ross, aby nám tento test poskytla.

 

 1. Program DRG restart

O tomto proběhlo jednání pracovních skupin a asociací a závěr je, že musí být jednoznačně formulované požadavky asociací na změnu a doplnění materiálu pro jednotlivé výkony. Stanovisko ČAIK k DRG restart: Není použita aktuální verze výkonů dle seznamu výkonů 2017, některé výkony nejsou zařazeny mezi kritické výkony, u akutních stavů nejsou koronární intervence mezi kritickými kódy, nejsou k dispozici základní zdrojová data, není k dispozici modelace výstupů systému (vliv nastavených vah na cenu, jak se jednotlivé výkony rozpadají), není DRG pro jednodenní výkony (dg., intervence), DRG pro komplikované výkony (CTO, výkony s oběhovou podporou…). Schůzka s UZIS proběhne dne 24.10.2017 v 10.00 hod v pražské kanceláři ČKS.

 

 1. Návrh vzdělávacího programu a kursu Akutní a intenzivní kardiologie

R. Rokyta představil výboru společný návrh Akreditační komise pro kardiologii MZ ČR a České kardiologické společnosti. Všichni členové výboru tento dokument obdrželi předem emailem.

Výbor souhlasí, aby všechny 3 nástavbové obory měly vzdělávací program jednotně v délce 12 měsíců

Výbor dále souhlasí s navrhovaným vzdělávacím programem Akutní kardiologie za předpokladu jeho zkrácení na 12 měsíců.

 

 1. Guidelines ESC 2017 – stav přípravy
  STEMI – P. Kala - budou uveřejněny v Cor et Vasa č. 5/2017

DAPT – Z. Moťovská - budou uveřejněny v Cor et Vasa č. 5/2017

Chlopenní vady – K. Linhartová – Cor et Vasa č. 6/2017

PAD – D. Karetová – Cor et Vasa č. 6/2017

 

 1. Cor et Vasa – stav přípravy čísel

Páté číslo bude kazuistické, vše s cílem umožnit kardiologům atestaci, šesté číslo special issue - Panvascular Medicine, guest editor Peter Lanzer, bude posunuto na leden 2018. M. Aschermann čeká na návrhy special issues pro rok 2018.

 

 1. Účast ČKS v registračních řízeních

Táborský M. o tomto tématu komunikuje se ředitelem SÚKLu Dr. Blahutou. Výbor ČKS poděkoval stávajícím zástupcům odborné společnosti v Komisi farmakoterapie ČLS JEP, ukončil jejich činnost k 30.9.2017 a jmenoval  A. Linharta garantem ČKS pro tuto problematiku a to ve spolupráci s asociacemi a pracovními skupinami.  Vyjádření odborné společnosti budou uveřejňována transparentně na webových stránkách ČKS. Výbor souhlasí.

 

 1. Návrhy ČKS na volitelná místa ESC

Výbor ČKS odhlasoval, že bude nominovat na pozici Audit Committee M. Táborského, na pozici Councilor Z. Moťovskou a na Nominating Committee J. Kautznera .

 

 1. Přehled mezioborových aktivit ČKS a spolupráce s jinými odbornými společnostmi

Výbor doporučuje neextendovat stávající počet asociací a PS. Nově mohou vznikat expertní skupiny a vědecké inciativy ČKS zaměřené na maziobotovou spolupráci – v souladu se standardy  ESC:

1. Ženy v kardiologii – L. Špinarová

2. Kardiogenetika  - OL/FNM/IKEM/VFN

3. Kardiodiabetologie – A.Linhart

4. Kardiologie a gynekologie – Dr.Krejčí, Dr. Lazárová

5. Kardioneurologie – P. Widimský

6. Kardiogerontologie – J. Vítovec

 

 1. Různé
 1. Zahraniční hosté na výročním sjezdu ČKS 2018 - B. Casadei: bude v pondělí 6.5.2018 v prezidentském bloku, bude oceněna zlatou Libenského medailí + obdrží křišťálové srdce. M. Táborský upozornil předsedy PS a asociací, aby definovali své zahraniční hosty nejpozději do 15.11.2017.
 2. Výbor ČKS obdržel žádost od dr. Petřkové o vytvoření expertní skupiny pro genetiku v kardiologii. Cíle této ps by byli: mezioborová spolupráce, příprava národních doporučení a standardů pro péči pacientů s dědičným kardiovaskulárním onemocněním, průběžná aktualizace, doplnění mezer ve znalostech a novelizace. Výbor souhlasí se vznikem platformy pro PS Genetika v kardiologii. Platforma by měla během roku prokázat nutnost vzniku této expertní skupiny.
 3. L. Špinarová prezentovala výboru iniciativu Ženy v kardiologii. Dne 28.8.2017 se na toto téma uskutečnila schůze v Barceloně na ESC kongresu. Témata byly zapojení žen ve vedoucích pozicích, ve vědě, pomoc mladým lékařkám. Možnosti pro ČKS by byly vytvořit platformu pro Ženy v kardiologii, rozšířit i na problematiku kardiologických onemocnění u žen, spolupráce s K 35 – pomoc mladým lékařkám, podpora edukace, granty, blok na Sjezdu ČKS. Výbor odsouhlasil podpořit aktivity této platformy.
 4. L. Klemsová předložila výboru návrh na ocenění „Kardiologická sestra roku – Cena Anežky České“. Podmínky nominace by byly:
  + nelékař s praxí v kardiologii nad 5let
  + publikační činnost v oboru kardiologie (min. 2 články v posledních 5-ti  letech)
  + přednášková činnost
  + zásluhy o rozvoj oboru
  + Evidence Based Nursing v ošetřovatelství – vědecká práce

  Nominace bude navrhována z pracoviště dané nominované osoby, odeslána předsedovi PS KSSP, který bude předkládat ke schválení výboru ČKS.

  Výbor souhlasí, aby se toto ocenění předávalo na sjezdu jako součást Slavnostního zahájení.
   
 5. L. Klemsová požádala výbor za  PS Kardiologických sester a spřízněných profesí o finanční podporu ve výši 15.000,-Kč  pro XI. Edukačně-odbornou konferenci kardiologických sester. Jedná se o jednu ze dvou stěžejních akcí pořádané pod záštitou PS KSSP.  Výbor souhlasíL.
 6. Klemsová informovala výbor o ESC FELLOWSHIP - NURSING EXCELLENCE (NFESC) a požádala o možnost nominovat za PS KSSP J. Doležela. Výbor souhlasí.
 7. K dnešnímu dni eviduje ČKS 386 členů , kteří neuhradili za r. 2017 členský poplatek, v červnu odeslána I. upomínka (e-mailem), po zářijové schůzi bude odeslána II. upomínka – poštou a v listopadu pak ještě III. – opět mailem. Po listopadové schůzi budou ti, co nezaplatili vyloučeni ze společnosti.
 8. D. Marek požádal výbor o záštitu nad akcí Echo kurz 2017, který se bude konat v Přerově. Výbor souhlasí.

 

 1. Noví členové

 

Řádní – lékaři:
MUDr. Jiří Adámek, Tábor
MUDr. Katarína Doležalová, Brno
MUDr. Juraj Dugát, Brno
MUDr. Ludmila Floreková, Brno
MUDr. Maria Havová, Praha
MUDr. Katarína Melajová, Brno
MUDr Jitka Obršálová, Praha
MUDr. Mária Skladaná, Brno
MUDr. Peter Štiavnický, Praha
MUDr. Jan Švejda, Písek
MUDr. Matěj Srýček, Liberec
MUDr. Markéta Staňková, Římov
MUDr. Irena Svobodová, Praha
MUDr. Tereza Tylečková, Ostrava
 

Řádní – nelékaři:
Ing. Jan Hečko, Třinec
Ing. Juraj Jakubík, Brno
Mgr. Věra Olišarová, České Budějovice
 

Mimořádní:
David Koupý, Brno
Šárka Kuchtová, Praha
Lenka Kulková, Rychnov nad Kněžnou
Zuzana Ludányiová, Benešov
Andrea Malá, Praha 2
Petra Škárková, Olomouc
Alena Zezulková, Olomouc

Zahraniční:
MUDr. Drahomíra Schwartzová, Košice, SR
 

 1. Ukončení členství na vlastní žádost

Hana Šůsová, Plzeň

 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 24.10.2017 od 13.00 hod v kanceláři ČKS v Praze.

 

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost