Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 10. 9. 2013 v Praze

Přítomni: P. Widimský, J. Popelová, H. Skalická, J. Hradec, M. Táborský, J. Janoušek, M. Želízko, J. Kautzner, P. Kala
Předsedové PS: P. Janský, J. Šťásek, R. Rokyta, O. Lang
Člen PS intervenční kardiologie: I. Bernat
Omluveni: V. Chaloupka, M. Fiala, J. Vítovec, F. Toušek, M. Aschermann

 

 1. Kontrola zápisu
  Zápis byl schválen bez připomínek.
   
 2. České kardiologické dny 2013 28. – 29. 11.
  J. Hradec představil základní schéma odborného programu, který bude tvořen opět bloky otázek ke kardiologické atestaci, několika sympozii na aktuální témata, interaktivním EKG kvizem, doporučenými postupy ESC, a blokem výzkumných grantů IGA MZ ČR. Program bude uveřejněn na webových stránkách ČKS na začátku měsíce října. Webové stránky akce jsou již aktivní, na hlavní stránce www.kardio-cz.cz. Hlavním sponzorem je firma Bayer. S hotelem Diplomat je již podepsaná smlouva. M. Táborský potvrdil finanční zajištění akce, která bude minimálně vyrovnaná.
   
 3. Cor et Vasa
  Momentálně je v distribuci číslo s názvem Srdeční selhání (editor J. Vítovec). Následující číslo je v přípravě hotové.
  V roce 2014 vyjdou 2 speciální čísla, a to Preventivní kardiologie (editor H. Rosolová) a Acute coronary syndromes (editor P. Widimský).
  M. Aschermann informoval o jednání se zástupci Elsevieru na ESC kongresu v Amsterdamu. Podle nakladatelství vzrostl počet článků o 10 %. Daří se zvýšit počet odmítnutých článků. Ekonomický stav je mírně lepší než v r. 2012.
  Aplikace do PubMed byla zaslaná. Cor et Vasa byla nově zařazena do Search Engine ESC. Newsletter bude zasílán v nejbližší době. Bude avizovat na nově vycházející číslo v papírové formě.
   
 4. Výjezdní zasedání Mikulov
  Výbor schválil program společného výjezdního zasedání s předsedy PS ČKS a spřátelených odborných společností. Zasedání se bude konat v hotelu Galant v Mikulově.
   
 5. Renální denervace
  Výbor schválil dosavadní činnost skupiny připravující návrh na registraci nového výkonu „Katetrizační renální denervace“ (PS Intervenční kardiologie + PS Arytmie a trvalá kardiostimulace) a doporučil práci dokončit tak, aby výkon byl navržen pro všechna kardiovaskulární centra v ČR. O konečném schválení dopracovaného dokumentu výbor rozhodne později – jakmile bude návrh hotov a jakmile MZ ČR znovu povolí předkládání návrhů na nové výkony (t.č. je „stop stav“), s přihlédnutím k výsledkům případných nových klinických studií ukončených do doby konečného schvalování návrhu výborem ČKS.
   
 6. ESC white paper „Championing cardiovascular health innovation in Europe“
  Výbor ČKS vzal na vědomí ESC white paper "Championing cardiovascular health innovation in Europe".
   
 7. Návrh bloků pro ESC 2014
  Výbor projednal a doplnil návrhy 6 programových bloků pro kongres ESC 2014 předložené J. Hradcem (2), P. Widimským (2), J. Popelovou (1) a F. Touškem (1). Do 15. 9. další návrhy předloží ještě P. Kala, J. Kautzner, J. Janoušek, H. Skalická. Tyto návrhy budou projednány per rolam. Poté všechny návrhy zadá do systému ESC R. Tichá.
   
 8. Dopis ambulantních kardiologů – pozitivní seznamy léků H. Skalická seznámila členy výboru s dopisem ambulantních kardiologů (pozitivní seznamy léků VZP, tzv. semafor) a navrhla odpověď. Výbor souhlasil s vyzněním odpovědi. Podrobný text připraví H. Skalická s R. Tichou předsedovi ČKS k podpisu.
   
 9. Žádost MZ ČR o stanovisko k nezavedené metodě RSDN
  Výbor projednal žádost MZ ČR o stanovisko k nezavedené metodě RDN pro léčbu arytmií. Výbor přijal níže uvedené stanovisko a pověřil předsedu jeho odesláním na MZ: „Katetrizační renální denervace není dosud zavedenou metodou pro léčbu arytmií, jedná se o časnou fázi klinického výzkumu. Proto musí být jako kterýkoli jiný výzkumný projekt řádně projednán příslušnými institucemi (grantová agentura, etické komise) a projít standardní odbornou i etickou oponenturou. Výbor ČKS může doporučit případné oponenty z řad předních členů ČKS, bude-li o to požádán.“
   
 10. Informace o guidelines 2013
  J. Kautzner seznámil členy výboru se stavem příprav souhrnů guidelines ESC/ČKS. Výbor potvrdil platnost limitu 5000 slov (+ navíc tabulky a grafy, žádná literatura kromě jediné citace originálního ESC textu) pro každý takový souhrn bez ohledu na délku originálního textu. Výbor dále schválil návrhy na autory souhrnů guidelines ESC/ČKS 2014 takto:
   •  Pulmonary embolism – R. Rokyta, P. Jansa, M. Hutyra
   •  Myocardial revascularization – P. Kala, M. Želízko, J. Pirk
   •  Cardiomyophaties – A. Linhart, V. Melenovský, J. Krejčí
   •  Aortic diseases – J. Vítovec, P. Němec, J. Šťásek
   •  Non-cardiac surgery – H. Skalická, Z. Moťovská, F. Toušek
  Všichni navržení budou osloveni, seznámeni s pravidly (délka souhrnu, časové limity pro jeho vypracování, spolupráce s ESC při získání originálního textu ještě před jeho publikací) a požádáni o souhlas.
   
 11. Volby ESC 2014:
  Výbor prodiskutoval možné nominace členů ČKS na pozice ve výboru ESC, v Nominating Committee a v Audit Committee ESC. V úvahu přichází nominace J. Kautznera (na pozici viceprezidenta či sekretáře ESC anebo na člena Nominating Committee) a/nebo nominace A. Linharta (na pozici ESC Councillor). Výbor pověřil předsedu dalšími kroky v této oblasti.
   
 12. Různé:
  • Účast kardiologů na odborném sympoziu společnosti Roche s.r.o. (18. 11. 2013, Praha)
   Rozeslání pozvánky na sympozium s názvem „Metody Point of Care Testing“ výbor odsouhlasil v případě, že firma Roche s.r.o. uhradí poplatek ve výši 10 tisíc Kč.
  • Setkání primářů
   Setkání primářů interních odd. proběhne dne 23. 10. 2013. S prof. Češkou bude projednáno na výjezdním semináři v Mikulově.
  • AIM RADIAL 2013
   I. Bernat (PS Intervenční kardiologie) přednesl návrh dr. O. Bertranda (Quebec, Kanada) na pořádání symposia „AIM Radial“ v Praze v září 2014. Výbor podrobně diskutoval různé varianty a rozhodl, že ČKS nebude přímým organizátorem akce, tj. neponese jakoukoli právní ani finanční odpovědnost za tuto akci. ČKS však velmi vítá organizaci této akce v Praze a nabízí faktickému organizátorovi odbornou záštitu (možnost použít logo ČKS a využít potenciálu odborníků ČKS při přípravě akce) včetně pomoci při propagaci této akce mezi českými kardiology.
  • Schválení žádosti o prodloužení čerpání grantových prostředků D. Vindiše
   Emailovým hlasováním grantové komise byla odsouhlasena žádost D. Vindiše o prodloužení čerpání prostředků.
  • Kalendář akcí ČKS
   Vydání kalendáře pro rok 2014 firmou TARGET – MD, s.r.o. bylo výborem zamítnuto.
  • Změna Občanského zákoníku
   JUDr. Prudil obeznámil výbor ČKS s nadcházející úpravou legislativy Občanského zákoníku.

 

 • Zrušení členství na vlastní žádost člena ČKS:
  MUDr. Anna Hinzová, Poděbrady
  MUDr. Jan Dostál, Ostrava
  MUDr. Dagmar Linhartová, Rýmařov
  Mgr. Barbora Říhová, Brno
  Iveta Bártová, Praha
  MUDr. Květoslav Botka, Praha
  MUDr. Martin Chalupský, Nové Město na Moravě
   
 • Noví členové:
  • Řádní:
   MUDr. Denisa Jahnlová, Praha
   MUDr. Aleš Benák, Praha
   MUDr. Jan Štros, Liberec
   MUDr. Martin Matoulek, Praha
   MUDr. Petr Husa, Brno
   MUDr. Lumír Francek, Brno
   MUDr. Janula Pechníková, Brno
   MUDr. Alice Krebsová, Praha
   MUDr. Monika Špinarová, Brno
   MUDr. Daniel Matouš, Třinec
   MUDr. Tomáš Eckhardt, Ostrava
   MUDr. Mgr. Ondřej Černý, Karlovy Vary
  • Mimořádní:
   Mgr. Radka Štěpánová
   Dalibor Mlejnek, Brno

Termíny schůzí pro období 2013–14 byly stanoveny takto: 10.–11. 10. Mikulov, 27. 11. Praha, 14. 1. Brno, 11. 2. Praha, 1. 4. Praha, 4. 5. Brno, 24. 6. Praha.

 
Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost