Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 27. 11. 2013 v Praze

od 18.00 hod., Hotel Diplomat Praha

Přítomni: P. Widimský, J. Hradec, J. Vítovec, J. Kautzner, M. Táborský, F. Toušek, M. Želízko, H. Skalická, J. Janoušek, J. Vojáček, J. Popelová, M. Aschermann, M. Fiala
Předsedové PS: P. Neužil, J. Veselka, J. Janský
Omluveni: P. Kala, R. Rokyta, V. Chaloupka

 1. J. Kautzner pozval k dnešnímu jednání jako hosta MUDr. Alici Krebsovou, Ph.D.. Dotyčná představila návrh na vznik národního konsorcia pro vzácné choroby v kardiologii. Výbor po diskuzi podpořil myšlenku soustředění vzácných chorob do komplexních kardiovaskulárních center, která jsou orientována výrazně výzkumně. Nicméně přednesený návrh považují členové výboru za nedostatečně konkrétní. Diskuze o tomto bodu bude pokračovat na některém z příštích jednání výboru poté, co bude návrh dopracován po konzultacích se zástupci navržených kardiocenter.
   
 2. M. Aschermann informoval o časopise Cor et Vasa v roce 2013 a o výhledech na rok 2014. Výbor vzal zprávu na vědomí.
   
 3. Zápis ze schůze výboru 11. 10. 2013 byl schválen bez připomínek.
   
 4. Členové výboru projednali dopis zástupců České angiologické společnosti a několika dalších odborných společností, v němž tyto společnosti oznámily České kardiologické společnosti, že se nebudou podílet na chystaném Národním kardiovaskulárním programu (NKVP) proto, že ČKS neakceptovala všechny jejich připomínky k tomuto programu. Tento negativně laděný dopis poslali zástupci ČAS a dalších společností na vědomí širokému okruhu osob včetně ministra zdravotnictví, ředitele VZP, prezidenta ČLK atd. Členové výboru ČKS považují tento postup za krajně problematický a odporující zásadám kolegiální spolupráce mezi odbornými společnostmi, protože žádná z uvedených instituci dosud nedostala žádnou (ani předběžnou) informaci o NKVP a tudíž první jim doručená informace byla tato negativní a problematická informace. Toto jednání označili členové výboru ČKS jako nepřijatelné, zbytečně vytvářející příkop mezi těmito odbornými společnostmi pro budoucí jednání. Proto, se výbor ČKS jednohlasně rozhodl jednání o NKVP s těmito společnostmi ukončit a program vydat bez jejich účasti. NKVP naopak byl podpořen následujícími odbornými společnostmi: Česká společnost kardiovaskulární chirurgie, Česká internistická společnost, Společnost všeobecného lékařství, Česká diabetologická společnost, Česká společnost pro aterosklerózu, Česká společnost pro hypertenzi, a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof.
  Výbor uložil předsedovi, aby o podpoře programu jednal ještě s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti.
   
 5. Vzdělávací program kardiologie
  P. Widimský podrobně rozebral nový programový dokument Evropské kardiologické společnosti (ESC) a Kardiologické sekce Unie evropských lékařských specialistů (UEMS), v němž je řada nových doporučení pro specializační přípravu kardiologů. Nejzásadnější změny jsou tři: (a) minimální délka specializační přípravy je 6 let (2 roky společný kmen + 4 roky kardiologie s angiologií), (b) podpora rozvoje několika subspecializací v kardiologii (intervenční kardiologie, arytmologie / elektrofyziologie, zobrazovacích metod v kardiologii, akutní kardiologie, ev. dalších), (c) definice výkonů podle tří úrovní znalostí (např. koronarografii by měl být každý atestovaný kardiolog schopen provádět samostatně, ale pro provádění PCI je již nutná další subspecializace). Výbor doporučuje Akreditační komisi pro kardiologii úpravu stávajícího Vzdělávacího programu v kardiologii tak, aby se co nejvíce kryl s tímto evropským doporučením. Pokud budou v budoucnu akreditovány kardiologické subspecializace, měly by jejich vzdělávací programy umožnit prolínání s posledním (šestým) rokem specializační přípravy v kardiologii.
   
 6. XXII. výroční sjezd ČKS
  L. Klímová a M. Táborský informovali o přípravách XXII. výročního sjezdu ČKS. Online registrace byla spuštěna 15. listopadu. Zástupci pracovních skupin a přizvaných odborných společností byli obesláni se žádostí o nahlášení vyzvaných bloků do termínu pro aktivní účast, která byla stanovena na 10. ledna 2014. Všechny informace jsou k dispozici na webových stránkách sjezdu (www.kardio-cz.cz).
  Programový výbor byl zvolen ve složení J. Hradec (předseda), J. Kautzner, P. Widimský, P. Kala, M. Želízko, L. Klímová a Organizační výbor ve složení M. Táborský (předseda), P. Widimský, J. Vítovec, L. Klímová.
  Jako zahraniční host bude pozván prof. Fausto Pinto z ESC, který zároveň přednese slavnostní zahajovací přednášku a bude mu udělena Libenského medaile.
  Čestné členství bude uděleno:
   –  prof. Petru Němcovi, který bude požádán o proslovení Navrátilovy přednášky
   –  prof. Olegu Reichovi, který bude požádán o proslovení Luklovy přednášky
   –  prof. Petru Widimskému
   –  prof. Haně Rosolové
   –  dr. Ladislavu Grochovi
   –  doc. Gabrielu Kamenskému
  Proslovení Herlesovy přednášky provede prof. Michael Aschermann.
  Pracovní skupiny mohou požádat o aktivní účast ve svých vyzvaných blocích zahraniční hosty (řečníky), primárně se budou snažit zajistit sponzora jejich účasti (náklady na cestu a ubytování), budou-li žádat o proplacení nákladů na cestu a ubytování ČKS, předloží tuto žádost na lednové schůzi výboru.
   
 7. Budoucí předseda ČKS.
  Z pěti kandidátů navržených v říjnovém předkole dva (M. Želízko a J. Janoušek) poděkovali za projevenou důvěru, ale vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění se vzdali své kandidatury. Další tři (M. Táborský, J. Vítovec, J. Vojáček) se svou kandidaturou souhlasí. Na únorové schůzi výboru představí své vize fungování společnosti a na dubnové schůzi proběhne vlastní volba.
   
 8. EORP registry "Atrial Fibrillation".
  P. Neužil seznámil přítomné s rozhodnutím výboru PS arytmie účastnit se tohoto registru. Národním koordinátorem byl určen M. Táborský.
   
 9. Registry v arytmologii.
  Pokud pokračování registrů doporučí JUDr. Prudil z právního hlediska, budou registry pokračovat i v roce 2014 za podmínek celkových nákladů 150 000 Kč / rok / 3 registry. Tato částka bude hrazena ze zisku výročního symposia PS arytmie.
   
 10. Jednání s VZP ČR - odborná kritéria pro segment ambulantních specialistů v ČR, zápis z 18. 9. 2013
  VZP požádala Českou kardiologickou společnost o návrh bodů k novým smlouvám pro ambulantní kardiology, a to z důvodu končících smluv těchto odborníků. Podle VZP by měly kromě jiného zajišťovat geografickou dostupnost péče, materiálové a technické zázemí, maximálně 1,2 úvazku pro každého lékaře.
   
 11. Dopisy autorům souhrnů guidelines
  Všichni oslovení souhlasí se zpracováním souhrnů guidelines.
   
 12. Různé:
  Sdružení pacientů s plicní hypertenzí o.s. – žádost o bezplatné poskytnutí výstavního prostoru na XXII. Výročním sjezdu ČKS
  Výbor odsouhlasil.
   
 13. Zrušení členství na vlastní žádost členů
  • MUDr. Martin Rychtařík, České Budějovice
  • MUDr. Edita Hrnčířová, Kladno
  • MUDr. Marie Kasparová, Hranice
    
 14. Noví členové
  • Řádní:
   • MUDr. Lenka Ilušáková, Praha
   • MUDr. Michaela Jechová, Dymokury
   • MUDr. Jana Smékalová, Nové Město na Moravě
   • MUDr. Sylvie Bělešová, Zruč-Senec
   • MUDr. Radim Kolek, Praha
   • MUDr. Benjamin Uwamahoro, Tábor
   • MUDr. Jiří Bonaventura, Praha
   • MUDr. Přemysl Hájek, České Budějovice
   • MUDr. Zdenko Stelmach, Praha
   • MUDr. Juraj Bujdák, Pardubice
   • MUDr. Ahmad Zohoor, Liberec
   • MUDr. Adéla Bojarová, Praha
  • Mimořádní:
   • Ladislav Hykel, Praha
   • Alžběta Repaská, Praha
   • Ludmila Shcherbina, Karlovy Vary
   • Jana Podzimková, Praha
   • Marek Tupý, Praha
  • Zahraniční:
   • MUDr. Petr Růžička, Hale Barns

 
Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost