Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 18. 6. 2013 v Praze

Přítomni: P. Widimský, J. Vítovec, J. Popelová, F. Toušek, H. Skalická, J. Hradec, M. Táborský, J. Janoušek, J. Vojáček, M. Želízko, M. Fiala
Předsedové PS: P. Neužil, P. Jansa, R. Čihák, P. Janský, J. Šťásek
Omluveni: P. Kala, J. Kautzner, V. Chaloupka

 

 1. Kontrola zápisu
  Zápis byl schválen bez připomínek.
   
 2. Žádost VZP o stanovisko ČKS k implantacím ICD ve FN Motol
  VZP požádala o stanovisko, zda Kardiologická klinika FN Motol splňuje personální kritéria pro akreditaci k implantacím ICD.
  P. Neužil zašle do týdne písemné stanovisko výboru PS Arytmologie k implantacím ICD ve FN Motol a na jeho základě pošle P. Widimský odpověď na dopis VZP.
   
 3. Vznik asociací
  P. Widimský znovu otevřel otázku transformace některých pracovních skupin na asociace (po vzoru ESC). Asociace by měly určitou ekonomickou samostatnost uvnitř ČKS, definované odborné pravomoce a vlastní webové stránky. Předsedové asociací by byli ex-officio členy výboru ČKS. Výbor po diskuzi nedospěl k jednoznačnému závěru. Návrh ani tentokrát nezískal dostatečnou podporu členů výboru.
   
 4. Národní kardiovaskulární program
  Výbor se vyjádřil ke všem došlým připomínkám a bylo schváleno konečné znění, které dopracuje P. Widimský a rozešle k poslední kontrole členům výboru do 31.7.2013. Definitivní znění pak vzejde ze společného jednání ČKS s předsedy partnerských odborných společností v říjnu 2013.
   
 5. Vyúčtování XXI. výročního sjezdu ČKS
  M. Táborský seznámil výbor ČKS s konečným vyúčtováním XXI. výročního sjezdu ČKS. Výnosy byly 16,6 mil. Kč a náklady 9 mil. Kč. Zisk před zdaněním je 7,6 mil. Kč. I přes avizované nižší příjmy od sponzorů byl výsledek srovnatelný s loňským rokem.
  XXII. výroční sjezd ČKS bude probíhat v termínu 4. - 7.5.2014. Zájem o pozici generálního sponzora projevila společnost Bayer, přislíben sponzorský vstup ve výši 2,5 mil. Kč.
  Termín pro rok 2015 byl potvrzen ze strany BVV na 24. – 27.5.2015.
  Možné termíny pro rok 2016 jsou 15. - 18.5.2016 nebo 22. – 25.5.2016.
   
 6. ESC Congress 2013 – Amsterdam
  ČKS bude mít na kongresu stánek, který zdarma poskytuje ESC. Celkové náklady na další vybavení stánku vč. cestovních a pobytových nákladů obou sekretářek, které budou na stánku přítomny (P. Riebauerová, R. Tichá) nepřesáhnou částku 200 tis. Kč. Na stánku budou vystaveny časopisy Cor et Vasa, separátky guidelines a článků publikovaných v Cor et Vasa.
  J. Hradec požádal jménem České internistické společnosti o zveřejnění plakátů a letáčků anoncujících mezinárodní internistický kongres EFIM, který se bude konat v září v Praze. Výbor souhlasí.
  Na stánku bude umístěn počítač s otevřeným přístupem k Science Direct (články CeV v anglické verzi).
   
 7. Postoj ČKS k ESC e-learning platform
  ČKS se zatím nepřipojí k ESC e-learning platform.
   
 8. České kardiologické dny 2013, 28. -29. 11.
  Letošní kardiologické dny se budou konat opět v hotelu Diplomat v Praze. Během prázdnin bude sestaven odborný program, tvořen bude opět z postgraduálních bloků, bloků přípravy ke kardiologické atestaci, prezentace guidelines, nejlepších grantových projektů, bloku o akutních stavech, EKG kvízy a jednoho firemního sympozia (hlavního sponzora akce). Sestavením odborného programu byl opět pověřen prof. Hradec.
  Do 31.7.2013 je nutné poslat J. Hradci seznam návrhů přednášek.
   
 9. Informace o guidelines 2013
  J. Kautzner se ze schůze omluvil, proto nebyl tento bod projednáván.
   
 10. Guidelines o kardiovaskulární prevenci
  Výbor potvrdil pravidlo maximálního rozsahu 5000 slov pro souhrny ESC guidelines a vyjádřil poděkování M. Aschermannovi, který se laskavě nabídl, že zpracuje polotovar o více než 8000 slovech do konečné podoby. Výbor též doporučuje, aby M. Aschermann byl prvním autorem těchto guidelines za ČKS.
   
 11. Různé:
  • Informace o reprezentaci ČKS na XX. výročním sjezdu ČIS a kongresu EFIM 2013
   Evropská federace interní medicíny (EFIM) pořádá v Praze kongres. Bude probíhat sympozium organizované ČKS, ESC a ČIS. J. Hradec přednese evropská doporučení Srdeční selhání a P. Widimský evropská doporučení Akutní infarkt myokardu. ČKS byla také požádána o přípravu dvou hodinových bloků na výroční sjezd ČIS, týkající se invazivní a neinvazivní kardiologie.
  • Indikační seznam pro lázeňskou léčebnou rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost 
   P. Widimský přečetl dopis z ministerstva zdravotnictví, který byl zaslán ČKS na vědomí.
  • Večeře na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Amsterdamu
   Stejně jako každý rok zakoupí ČKS stůl na charitativní večeři pro 10 lidí za 1500 €. Večeře se bude konat dne 2.9.2013 ve 20:00.
   Prozatím projevilo zájem asi 8 členů výboru ČKS.
  • Grant M. Kotrč
   Grantová komise doporučuje vyplacení druhé části ve výši 150 000 Kč. Výbor ČKS souhlasí.
  • Žádost P. Neužila o finanční odměnu pro V. Bulkovou
   Výbor souhlasí s vyplacením odměny V. Bulkové, která pomáhala pracovním skupinám pro arytmie a intervenční kardiologii při kultivaci výkonů. Částka odměny bude určena až po ukončení veškerých prací, celková částka pro rozdělení byla stanovena na 45 tis. Kč, z této částky bude odměněna také H. Skalická, která se významně na kultivaci výkonů podílí průběžně.
  • Jmenování zástupců ČKS na General Assembly of the ESC, Amsterdam
   Nominováni byli stejně jako vloni P. Widimský, J. Hradec, J. Vítovec a M. Táborský.
  • ESC požádala o 3 jména osob, které by spolupracovaly na mapování v ČR
   (CardioScape). J. Vítovec a J. Hradec navrhli B. Ošťádala, V. Melenovského a R. Cífkovou.
  • Žádosti o podporu cestovních výloh na ESC Congress v Amsterdamu
   Žádosti o podporu cestovních výloh podali M. Pazderník, R. Šramko. Oběma byla výborem podpora schválena.
    
 12. Noví členové:
  • Řádní:
   MUDr. Jan Povolný, Praha
   MUDr. Adéla Drozdová, Brno
  • Mimořádní:
   Bc. Dagmar Pencová, Plzeň
   Bc. Lucie Lidická, Kladno
  • Zahraniční:
   MUDr. Peter Snopek, Galanta

 
Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost