Zápis ze schůze výboru ČKS konané ve dnech 10.–11. 10. 2013 v Mikulově

Přítomni: P. Widimský, J. Hradec, J. Vítovec, J. Kautzner, M. Táborský, F. Toušek, M. Želízko, H. Skalická, J. Janoušek, P. Kala, J. Vojáček
Předsedové PS: K. Linhartová, O. Lang, R. Rokyta, P. Neužil, P. Janský
Omluveni: M. Fiala, J. Popelová

 1. Kontrola zápisu
  Zápis ze schůze dne 10. 9. 2013 byl schválen bez připomínek.
   
 2. Národní kardiovaskulární program
  Výbor ČKS v přítomnosti předsedů pracovních skupin ČKS a předsedů jiných oborově blízkých odborných společností projednal konečné znění Národního kardiovaskulárního programu – verze 2013. Poslední připomínky budou zapracovány předsedou do konečného znění do 15. 10. , poté zaslány všech členům výboru k poslední kontrole (do 22.10.). Do 31.10. bude pak konečný text rozeslán předsedům ostatních odborných společností k jejich definitivnímu vyjádření, zda program podpoří či nikoli. Jejich stanoviska očekává pak ČKS do 30.11. tak, aby v průběhu prosince 2013 bylo možno program definitivně uzavřít a zveřejnit.
   
 3. Registry v arytmologii
  Doc. Dušek (ředitel IBA MU Brno) se obrátil na předsedu ČKS se žádostí o vyřešení nejasné situace kolem tří registrů PS arytmie včetně požadavku, aby ČKS uhradila Institutu částku 150 000 Kč, kterou údajně za registry dluží. Výbor situaci podrobně prodiskutoval, vystoupili členové výboru J. Kautzner, M. Táborský, předseda PS arytmie P. Neužil a další.
  Výbor pověřil P. Neužila a J. Vítovce, aby ještě během října s doc. Duškem situaci projednali (po předchozím projednání výborem PS arytmie) a navrhli výboru ČKS jedno ze dvou možných řešení:
  (a) Uzavření rámcové smlouvy mezi ČKS a IBA MU o pokračování registrů (nejen tohoto, ale i dalších) i po 1. lednu 2014 za předpokladu, že náklady na tři arytmologické registry celkem nepřevýší částku 75 000 Kč (ev. až 100 000 Kč) a že tato částka bude hrazena ze zisku výročních symposií PS arytmie, 
  (b) Ukončení činnosti tří arytmologických registrů pod IBA MU ke dni 31.12.2013.
  Současně výbor pověřil L. Klímovou, aby okamžitě objednala u advokátní kanceláře JUDr. Prudila právní analýzu vztahu ČKS a IBA ohledně registrů včetně otázky vlastnictví dat v registrech a včetně návrhu dalšího postupu pro obě výše uvedené možnosti řešení.
   
 4. Příprava volby budoucího předsedy ČKS
  P. Widimský představil návrh postupu při volbě budoucího předsedy ČKS pro období 2015–19.
  Výbor návrh vzal na vědomí bez připomínek. Prvním krokem bylo dnes nezávazné předložení jmen možných kandidátů (ve formě tajného hlasování). Navrženi byli J. Janoušek, M. Táborský, J. Vítovec, J. Vojáček, M. Želízko. Do příští schůze výboru (27. 11.) se všichni takto nezávazně navržení kandidáti vyjádří, zda mají o funkci předsedy ČKS na období 2015–19 zájem. Na únorové schůzi výboru (11. 2. 2014) pak každý kandidát( pokud s kandidaturou souhlasí) prezentuje svou představu o řízení ČKS a odpoví dotazy členů výboru. Termín volby je dubnová schůze (1. 4. 2014). Nově zvolený předseda a následně (v roce 2015) i všichni nově zvolení členové výboru ČKS podepíší formulář o možném konfliktu zájmů a o etických principech způsobu vedení ČKS (nestranné rozhodování výhradně podle transparentních odborných kritérií, integrita oboru kardiologie jako celku, rozhodování o finančních a majetkových záležitostech vždy ve prospěch ČKS jako celku). Tento dokument vypracuje P. Widimský a předloží výboru k projednání na schůzi 11. 2.
   
 5. České kardiologické dny – definitivní program
  Program Českých kardiologických dnů je již dokončen, byl zveřejněn v on-line podobě na webových stránkách ČKS a všem přednášejícím a předsedajícím bude v nejbližších dnech odesláno potvrzení o zařazení přednášky/předsednictví. Finančně je akce také zajištěna.
   
 6. Jednání s VZP ČR - oborná kritéria pro segment ambulantních specialistů v ČR, zápis z 18. 9. 2013
  H. Skalická referovala o jednání s VZP, které se týkalo sítě ambulantních kardiologů v souvislosti s uzavřením nových smluv s pojišťovnami. H. Skalická se pokusí získat přehled počtu ambulantních kardiologů z VZP a ÚZIS a zároveň bude odeslán e-mail všem členům ČKS s prosbou o zpětné uvedení, kolik ambulantních kardiologů pracuje na plný a částečný úvazek. Tento e-mail připraví P. Widimský. Výsledek bude projednán na další schůzi výboru.
   
 7. Dopis MZ ČR o metodě RDN k potlačení výskytu komorových arytmií
  Výbor ČKS jednal o této věci opakovaně. Nyní bylo přijato následující stanovisko: „Katetrizační renální denervace (RDN) je metodou v pokročilé fázi klinického výzkumu. V indikaci resistentní hypertenze se používá v ČR i v zahraničí již několik let (v několika zemích je již dokonce v této indikaci hrazena ze zdravotního pojištění). Jedná se o metodu relativně bezpečnou pro nemocné (riziko komplikací je velmi nízké, případné komplikace zpravidla neohrožují život pacienta). Její využití v rámci výzkumného projektu na potlačení rizika komorových arytmií je z pohledu výboru ČKS přijatelné. Jedná se o novou indikaci, právě navržený projekt má ukázat, zda je smysluplná. Analogický experimentální model členové výboru neznají. V obecné rovině vyjádřili členové výboru podiv nad skutečností, že jsou žádáni MZ ČR fakticky o podrobné prostudování výzkumného projektu a související literatury (tedy zhruba 30 hodin času špičkových odborníků celkem) mimo standardní rámec oponentských řízení. Výbor ČKS vítá skutečnost, že MZ ČR se obrátilo na ČKS v této významné otázce, nicméně v budoucnu by bylo vhodné najít adekvátní postup, který by umožnil vypracování oponentského posudku za standardních podmínek. ČKS se pak takového úkolu ochotně zhostí.“
   
 8. Různé:
  • V. Česko-Slovenský transplantační kongres
   Předseda České transplantační společnosti zaslal ČKS oznámení o konání kongresu se žádostí o souhlas s uveřejněním loga ČKS, jako spolupracující společnosti. Výbor ČKS tento návrh odsouhlasil.
    
  • VII. edukační konference kardiologických sester
   L. Klemsová jako předsedkyně PS kardiologických sester a spřízněných profesí poslala na výbor ČKS žádost o finanční podporu VII. edukační konference kardiologických sester (asi 10 tisíc Kč). Výbor tuto žádost schválil.
    
  • Anketa PS Kardio 35
   MUDr. Šnorek informoval ČKS o výsledku ankety týkající se předatestační přípravy. Dotazováním bylo zjištěno, že stanovené podmínky dodržuje 70 % pracovišť. Toto téma bude připraveno k diskuzi na XXII. výročním sjezdu ČKS.
    
  • Nominace na ceny WHO 2014
   Ministerstvo zdravotnictví poslalo ČKS dopis o případné nominaci na cenu World Health Organization. Na začátku příštího týdne P. Widimský zkontaktuje ministerstvo a dohodne se na možnosti nominace ČKS ze strany ministerstva.
    
  • Žádost o odbornou garanci ČKS nad symposiem Kardiovaskulární rehabilitace v praxi (J. Hradec)
   Výbor ČKS žádost odsouhlasil.
    
  • Proplácení faktur grantu dr. Vindiše
   Proplacení faktury MUDr. Vindiše za statistické zpracování výsledků výbor schválil. Do budoucna je potřeba promyslet změnu proplácení grantových prostředků ČKS včetně předkládaní rozpočtu a časového harmonogramu před schválením udělení grantu.
    
  • Kultivace výkonů
   Na výbor ČKS se obrátilo MZ ČR se žádostí o vnitřní připomínkové řízení. Úkolem ČKS je do týdne se k této žádosti vyjádřit. V systému jsou změny výkonů již zapracovány. Ti, kdo mají vstup do kultivací, by měli provést kontrolu.
   Předsedové PS do příští schůze připraví model financování 1 max. 2 nejčastějších výkonů na jejich pracovišti. Dále představu o tom, jak tento model v budoucnu vyvíjet.

Zrušení členství na vlastní žádost člena ČKS:
Petra Horká, Brno
MUDr. Patrik Grajcar, Litoměřice
MUDr. Michaela Moravcová, Jihlava

Noví členové:
Řádní:
MUDr. Martin Horváth, Praha
MUDr. Kateřina Kůlová, Praha
MUDr. Štěpán Novotný, Kladno
MUDr. Jiří Kašpar, Uherské Hradiště
 

Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost