Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 8. 1. 2013 v Brně

Přítomni: M. Fiala, J. Hradec, J. Janoušek, P. Kala, J. Kautzner, J. Popelová, H. Skalická, M. Táborský, F. Toušek, J. Vítovec, J. Vojáček, P. Widimský, M. Želízko.
Omluveni: V. Chaloupka, M. Aschermann
Revizor: J. Špinar
Předsedové PS: R. Čihák, J. Šťásek, R. Rokyta, L. Klemsová

 

 1. Kontrola zápisu
  Do zápisu z listopadové schůze byly zapracovány emailové připomínky a zápis byl schválen.
   
 2. Výroční sjezd ČKS 2013
  Předseda organizačního výboru sjezdu doc. M. Táborský a L. Klímová informovali o organizačních přípravách sjezdu. Předložili take orientační přehled sponzorských příspěvků, který zhruba odpovídá loňskému roku. Generálním sponzorem bude alliance firem BMS a Pfizer.
  Výbor ČKS se bude podílet na přípravě 4 speciálních programových bloků: Do bloku ESC / ČKS 7.5. dopoledne byli za ČKS navrženi: P. Widimský jako předsedající a A. Linhart jako přednášející. Druhého přednášejícího za ČKS vybere Programový výbor z navržené trojice: Kala, Janoušek, Melenovský. Za ESC se zúčastní P. Vardas jako předsedající i přednášející a J. Bax jako přednášející. Společná snídaně výboru ČKS se zástupci výboru ESC bude 7.5. od 6:45 do 8:00. Druhým blokem ESC bude demonstrace nového systému ESC e-learing (L. Goncalves) a palety postgraduálních výukových pomůcek ESC (V. Dean), které budou doplněny informací o aktivitách mladých kardiologů v ESC a v ČKS. Přípravu tohoto bloku si vzal na starost prof. J. Kautzner a měl by být pod patronací PS Kardio-35. Dalšími programovými bloky, které bude organizovat výbor ČKS, budou: a) prezentace nových guidelines ESC/ČKS, která dosud nebyla veřejně prezentována, a “HOTLINES-CZ” – původní české studie a registry.
  Ke sjezdu bude uspořádaná tisková konference.
   
 3. Požadavek MZ ČR na vznik dokumentu „Indikátory kvality péče v kardiologii“
  Výbor podpořil stanovisko předsedy ČKS, zaslané na MZ již 22.6.2012. Stanovisko poukazuje na komplikovanost problému. ČKS by velice přivítala transparentní zveřejňování indikátorů kvality péče v kardiovaskulárních centrech za předpokladu, že by sledované údaje byly vědecky správné a především za předpokladu nezávislé průběžné kontroly (monitoringu věrohodnosti dat nezávislou institucí přímo v kardiocentrech). Bez nezávislé kontroly nepovažujeme zveřejňování jakýchkoli indikátorů kvality za správné, protože by zvýhodňovalo nepoctivá pracoviště, která by neuváděla pravdivě své komplikace. Výbor ČKS pověřil předsedu společnosti dalším jednáním s MZ ČR v této věci.
   
 4. Národní kardiovaskulární program
  Výbor ČKS schválil draft textu Národního kardiovaskulárního programu (NKP). V obsáhléi diskuzi byl Bylo též doporučeno, aby nemocní po resuscitaci pro oběhovou zástavu byli transportováni primárně do kardiovaskulárních center v obdobném režimu jako nemocní s akutním infarktem. Stávající návrh NKVP bude rozeslán spřáteleným a zainteresovaným odborným společnostem k připomínkování a doplnění příslušných pasáží.
   
 5. Informace o Cor et Vasa
  Výbor konstatoval spokojenost s vydáváním prvního ročníku Cor et Vasa vydavatelstvím Elsevier i s předběžnými ekonomickými výsledky. V diskuzi o Cor et Vasa výbor ČKS jednoznačně doporučil zachování jazykového (čeština – angličtina) status quo – tedy stejně jako v roce 2012 elektronická verze výhradně v angličtině a papírová verze smíšená v češtině i angličtině. Finanční bilance za rok 2012 bude předložena na příští schůzi výboru, až bude přítomen šéfredaktor prof. M. Aschermann.
   
 6. Způsob organizace akcí PS
  Výbor znovu diskutoval způsob organizace akcí pracovních skupin ČKS. Výbor jednoznačně doporučuje všem PS, aby své akce organizovaly cestou sekretariátu ČKS, nikoli cestou externích kongresových agentur. Většina PS se k tomuto modelu postupně připojuje. Předseda byl pověřen napsáním dopisu všem PS, ve kterém jim zdůvodní toto stanovisko výboru a vysvětlí výhody tohoto postupu i pro PS samotné.
   
 7. Organizace kongresů pro jiné subjekty – nečleny ČKS
  Výbor schválil žádost prof. Vorlíčka a Masarykova onkologického ústavu, aby ČKS organizačně zajistila přípravu Brněnských onkologických dnů v dubnu 2013. Výbor v té souvislosti schválil připravenost aparátu ČKS pomáhat organizovat odborné akce pro jiné odborné společnosti, pokud o to projeví zájem.
   
 8. Fond podpory aktivní účasti členů ČKS na odborných akcích
  Předseda ČKS předložil k diskuzi záměr založit fond na podporu aktivní účasti (tj. přednáška či poster jako první autor, předsedající, člen panelu, jednání výboru mezinárodní odborné společnosti apod.) členů ČKS na vybraných prestižních odborných akcích v zahraničí. Byla ustavena komise ve složení P. Widimský, M. Táborský, J. Vítovec (+ právní konzultace JUDr. Prudil), jejímž úkolem je do příští schůze vypracovat návrh statutu a pravidel tohoto fondu.
   
 9. E-learning ESC
  J. Kautzner informoval výbor o projektu ESC s názvem ESC eLarning platform. Jde o internetový nástroj, který by měl podpořit trénink v kardiologii, a to v jednotlivých subspecializacích oboru a také na národní úrovni každého členského státu. Postoj členů výboru k otázce používání této výukové platformy nebyl jednotný. Bylo rozhodnuto, že J. Kautzner pozve prof. L. Goncalvese, aby na našem výročním sjezdu program ESC e-laerning demonstroval – viz bod 2. tohoto zápisu.
   
 10. Různé
  1. P. Widimský informoval členy výboru o překvapivém kroku ministra zdravotnictví ohledně TAVI. Jak již bylo řečeno na minulé schůzi, v listopadu2012 proběhlo na pojišťovně jednání, kde bylo přislíbeno, že tyto výkony budou hrazeny ve výši minulého roku, tzn. 13 TAVI na centrum. Kromě toho byla TAVI zařazena nově do návrhu seznamu výkonů pro rok 2013. Ministr zdravotnictví však TAVI z návrhu seznamu výkonů údajně vyškrtl (žádné písemné vyjádření ČKS zatím nedostala).
  2. Výbor diskutoval požadavek VZP na odborná kriteria pro úhrady mimořádně nákladných výkonů. Doporučil, aby mimořádně nákladné výkony nebyly pojišťovnami hrazeny.
  3. Výjezdní zasedání ČKS, na které budou pozváni předsedové oborově blízkých odborných společností, se uskuteční 10.-11.10.2013. Místo bude upřesněno.
  4. Na sekretariát ČKS došla pro rok 2013 pouze 1 žádost o výzkumný grant ČKS od dr. Tuky za 3. Interní kliniky VFN v Praze. Žádost byla schválena.
  5. Předsedkyně PS KSSP L. Klemsová požádala o podporu aktivní účasti sester na významných zahraničních akcích. Výbor souhlasil s podmínkou, že bude vypracován dokument, kterým budou určena pravidla na podporu aktivní účasti členů ČKS, podle kterých se budou žádosti schvalovat.
  6. R. Čihák požádal výbor ČKS, zda souhlasí s tím, aby případní sponzoři arytmologických registrů posílali peníze na účet ČKS a ČKS poté vyplácela peníze agentuře, která registr vede. Výbor souhlasil.
  7. L. Klímová prezentovala žádost pí. D. Čapkové, koordinátorky mateřských center o zakoupení resuscitační sady se záměrem výuky laické veřejnosti. Výbor souhlasil pouze s podmínkou, že k tomu obdrží kladné stanovisko jednak od Neonatologické společnosti a jednak od České resuscitační rady.
    
 11. Noví členové
  • Řádní
   MUDr. Petr König, Trnová
   MUDr. Ľubomír Rusňák, Valašské Meziříčí
   MUDr. Lenka Heczková, Třinec
   MUDr. Roman Horký, Jihlava
   MUDr. Jana Maryšková, Liberec
   MUDr. Hana Potová, Praha
   MUDr. Mohamed Almawiri Abdulwasya, Hradec Králové
  • Mimořádní
   Michaela Jandová, Praha
   Markéta Mikulcová, Velký Ořechov
   Bc. Hana Pavloušková, Česká
   Jaromíra Radová, Praha
  • Zahraniční
   MUDr. Ján Kočí, Piešťany, SK

 
Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 26. 2. 2013, v Praze od 14.00 hod.

Zapsali: P. Widimský, I. Pavézková 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost