Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 4. 5. 2013 v Brně

10:30 hod., salonek hotelu Holiday Inn, Brno

 

Přítomni: P. Widimský, J. Kautzner, J. Vítovec, J. Popelová, F. Toušek, H. Skalická, J. Hradec, M. Aschermann, P. Kala, M. Táborský, J. Janoušek, J. Vojáček, J. Špinar
Předsedové PS: R. Rokyta
Omluveni: M. Fiala, M. Želízko, V. Chaloupka

 1. Kontrola zápisu
  Zápis byl schválen bez připomínek.
   
 2. Výroční sjezd 2013 – L. Klímová, M. Táborský, J. Hradec
  L. Klímová, M. Táborský a J. Hradec krátce informovali o přípravách dnes zahajovaného sjezdu.
  M. Táborský informoval o poklesu příjmů kongresu oproti loňskému roku. Z tohoto důvodu byly sníženy náklady např. na společenský večer. Přesná data budou známá z vyúčtování, které bude předloženo na červnové schůzi výboru.
  L. Klímová oznámila, že účast na Slavnostním zahájení sjezdu potvrdil ministr zdravotnictví.
  Počet předem registrovaných je asi 3 100.
   
 3. World Congress of Cardiology 2014 (WCC 2014)
  Výbor diskutoval nepříjemnou skutečnost, že v posledních dnech byl oznámen termín Světového kardiologického kongresu (WCC) v příštím roce v Melbourne (Austrálie). Termín 4.–7. 5. 2014 se bohužel zcela přesně překrývá s plánovaným sjezdem ČKS v Brně, přičemž termín sjezdu ČKS byl smluvně zajištěn již v minulém roce. V diskuzi se většina členů výboru ČKS přiklonila k názoru, že do Melbourne nejspíše nepojede tolik českých kardiologů, aby to ohrozilo průběh sjezdu ČKS a zejména, že není možné nalézt jiný vhodný termín pro sjezd ČKS v prostorách BVV Brno v květnu 2014. Závěrem výbor jednomyslně schválil (a) zachování termínu sjezdu ČKS pro rok 2014 na 4.–7. 5., (b) členové výboru ČKS se nebudou účastnit WCC 2014.
   
 4. Hospodaření ČKS za rok 2012 – J. Vítovec
  Prof. Vítovec informoval o výsledcích hospodaření ČKS za rok 2012. Výbor diskutoval možný budoucí pokles příjmů ČKS (ekonomická krize, úspory ze strany sponzorů a partnerů ČKS) a cesty k řešení této situace (pokud nastane). Příjmy lze i v současné době zvýšit tím, že všechny pracovní skupiny budou své akce organizovat přes ČKS (a nikoli přes externí kongresové agentury). V případě PS Intervenční kardiologie tato změna v posledních dvou letech přinesla do pokladny ČKS celkem 1 milion Kč. Další možností (v následujících letech, nikoli v roce 2013) pak mohou být úspory výdajů nebo zvýšení členských příspěvků.
   
 5. Zpráva Revizní komise za rok 2012 (J. Špinar)
  Prof. Špinar informoval o výsledcích práce Revizní komise. Upozornil na pokles zisku ČKS během posledních let. L. Klímová společně s pokladníkem prof. Vítovcem upozornila, že tento pokles není reálný, ale pouze účetní vzhledem k tomu, že v posledních letech se v účetnictví objevily na straně výdajů odpisy za novou kancelář v Praze a za nový služební vůz. Prof. Widimský upozornil, že v roce 2012 kromě toho na straně výdajů plánovaně přibyly výdaje spojené s profesionalizací (mzda šéfredaktora, české technické redaktory a překladatelů) časopisu Cor et Vasa. Ve skutečnosti tedy došlo k nárůstu a nikoli poklesu reálné finanční hotovosti na účtech ČKS, a to i ve srovnání s minulými roky.
   
 6. Výjezdní zasedání výboru ČKS s předsedy pracovních skupin a partnerských odborných společností – P. Widimský, L. Klímová
  Byl schválen termín a místo výjezdního zasedání výboru ČKS s předsedy partnerských odborných společností: Mikulov 10.–11. října 2013 (příjezd účastníků okolo 10:00, začátek v 11:00 hodin).
   
 7. XVIII. Kongres Slovenské kardiologické společnosti – P. Widimský
  Byl schválen blok ČKS pro sjezd SKS v Bratislavě 10.–12. 10. 2013. Tématem bude srdeční selhání, koordinací byli pověřeni prof. Hradec a prof. Vítovec.
   
 8. Cor et Vasa online – P. Widimský, M. Aschermann
  Prof. Aschermann a prof. Widimský seznámili členy výboru s výsledky on-line dotazníků členů ČKS o časopise Cor et Vasa. Odpovědi zaslalo 382 členů ČKS. Více než polovina z nich považuje novou podobu Cor et Vasa za významně lepší než předchozí, čtvrtina za stejnou a necelá čtvrtina za horší (především kvůli používání angličtiny i v tištěné verzi). S výsledky bude seznámena i dnešní Valná hromada ČKS. Po podrobné diskuzi výbor rozhodl o tom, že vyslyší volání mnoha členů ČKS po tom, aby tištěná verze byla zcela v českém jazyce (a nikoli z velké části anglicky, jak je tomu zejména u posledních čísel). Realizace překladů u 100 % textů bude znamenat zvýšení výdajů ČKS o cca 200 000 Kč ročně, což výbor dnes schválil. Od poloviny roku 2013 tedy bude on-line verze Cor et Vasa 100% anglická a tištěná verze 100% česká. Výdaje ČKS spojené s vydáváním časopisu v této podobě dosáhnou cca 1 milionu Kč ročně. Podstatného snížení (o cca 650 000 Kč) těchto výdajů by bylo možno dosáhnout pouze přechodem tištěné verze 100% na angličtinu (ukončení smlouvy s českou redaktorkou, ukončení úhrad za překlady). Takové řešení si nepřeje značná část členské základny ČKS a výbor to v současné finanční situaci nepovažuje zatím za nutné.
  V dotaznících Cor et Vasa se opakovalo též volání členů po větší edukativnosti časopisu. Prof. Aschermann v té souvislosti vyzval členy výboru k psaní editorialů k publikovaným článkům nebo i k jiným aktuálním tématům. Prof. Widimský navrhl novou rubriku „Výuka pomocí typických kasuistik“ („Case-based learning“) – nejedná se o raritní (originální) kasuistiky, ale naopak o zcela běžné případy z praxe, na nichž bude ukázáno, jak správně postupovat v diagnostice a terapii. K této otázce se výbor i redakční rada Cor et Vasa ještě vrátí.
   
 9. Guidelines – aktuální stav – J. Kautzner
  Prof. Kautzner požádal, aby podrobnou informaci o stavu příprav nových guidelines mohl přednést na červnové schůzi (místo dnešní schůze). Výbor souhlasí.
   
 10. Hodnocení žádostí o cestovní granty mladých kardiologů a o budoucí žádosti o příspěvky z fondu EduKardio
  Výbor schválil složení komise pro cestovní granty mladých kardiologů (do 35 let) a tato komise bude mít na starost též posuzování žádostí o příspěvky z fondu EduKardio (členové ČKS bez omezení věku). Členy komise jsou prof. J. Hradec, prof. J. Vítovec, doc. M. Táborský. Komise nerozhoduje, ale doporučuje výboru, komu grant udělit, každé rozhodnutí musí potvrdit výbor. V případech, kdy nelze čekat až do schůze výboru, výbor rozhodne e-mailovým hlasováním per rolam. Cestovní granty pro mladé kardiology mohou být udělovány z celkových finančních prostředků ČKS a řídí se již dříve přijatými pravidly. Podpora cest z fondu EduKardio může být poskytnuta pouze z prostředků, které ČKS získala specificky do tohoto fondu. Pokud tedy fond není naplněn, podpora nemůže být poskytnuta.
  Zájemci o ESC Congress pošlou své žádosti nejpozději do 1. 6., aby je mohl výbor ČKS na další schůzi schválit.
   
 11. Personální změna v Oborové komisi pro kardiologii VR ČLK – J. Hradec
  Prof. Hradec seznámil výbor ČKS s rezignací MUDr. P. Frídla na členství v Oborové komisi pro kardiologii České lékařské komory. Doporučil, aby ČKS místo něj navrhla prof. P. Gregora. Jednohlasně schváleno. Bude navrženo vědecké radě ČLK.
   
 12. Různé
  • Rozšíření spektra léčivých přípravků k léčbě plicní arteriální hypertenze ve FN Olomouc (P. Jansa)
   Výbor schválil doporučení doc. Jansy pro rozšíření spektra léčivých přípravků k léčbě plicní hypertenze ve FN Olomouc o přípravek Remodulin.
  • 14. mezioborové sympozium českých regionů v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství
   Výbor na doporučení prof. Vojáčka a doc. Šťáska schválil poskytnutí odborné záštity ČKS pro 14. Mezioborové symposium českých regionů v miniinvazivních metodách ve vnitřním lékařství, o které požádal MUDr. Papík.
  • Spolupráce s Českou společností intenzivní medicíny
   Výbor projednal dopis předsedy ČSIM prof. Vladimíra Černého s nabídkou spolupráce. Výbor se rozhodl pozvat prof. Černého na příští schůzi (4. 6.) k osobnímu objasnění a prodiskutování forem a cílů této případné spolupráce.
  • Propagace ČKS na odborném webu e.interna.cz
   Prof. Češka z České internistické společnosti požádal o stanovisko k propagaci ČKS na webu e-interna. Jde o umístění loga společnosti na sjezdech ČKS a banner ve sjezdových novinách. Jako kompenzaci by umístili na svých stránkách informaci o konání sjezdů ČKS. Výborem odsouhlaseno.
    
 13. Noví členové
  • Řádní:
   Filip Kratochvíl, Benešov
   Pavel Vacovský, Žďár nad Sázavou
   Martin Košťál, Kyjov
   Eva Lukáčová, Mladá Boleslav
   Anna Loučková, Vestec
   Petra Kopřivová, Tábor
   Anna Mikulenková, Valašské Meziříčí
   Ivona Šimková, Olomouc
   Aleš Madron, Nové Město na Moravě
   Radmila Boháčová, Zlín
   Radek Válek, Jičín
   Allan Bohm, Praha
   Jana Lehnertová, Zlín
   Katarína Baranová, Praha
   Monika Nývltová, Praha
   Monika Kamasová, Olomouc
   Adel Abdulghani, Teplice
  • Mimořádní:
   Pavel Táborský, Valašské Meziříčí
   Helena Řehulková, Hradec Králové
   Miroslava Bendová, Brno
   Cyril Štěchovský, Praha
   Monika Štricová, Brno
  • Zahraniční:
   Zuzana Mihalová, Rožňava
   Rastislav Benčo, Spišská Nová Ves
   Anna Mĺkva, Dubnica nad Váhom
  • Již dříve přihlášení:
   Josef Novotný, Praha
   Tomáš Skála, Olomouc

 Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost