Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 26. 2. 2013 v Praze

od 14.00 hod. v kanceláři Kavčí hory

Přítomni: P. Widimský, J. Kautzner, J. Vítovec, J. Popelová, F. Toušek, H. Skalická, J. Hradec, M. Aschermann, P. Kala, M. Táborský, J. Vojáček, M. Fiala
PS: prof. Rokyta, dr. Janský, dr. Pazderník, dr. Čihák
Omluveni: V. Chaloupka, J. Janoušek, M. Želízko

 1. Schválení zápisu
  Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek.
   
 2. Kardio 35: návrh přednášek pro mediky
  M. Pazderník s dalšími členy PS Kardio 35 navrhují semináře pro mediky s cílem zvýšení zájmu studentů o kardiologii. Předběžný termín 1. semináře je 27. 4. 2013. Jedná se o sobotu, kdy by přednášející lékaři navštívili současně Prahu a Brno. Podle zájmu by popřípadě plánovali v této činnosti pokračovat.
  Výbor ČKS o této iniciativě diskutoval a názory členů výboru se různily: od jednoznačně kladných až po kritické, argumentující tím, že posláním ČKS není výuka mediků a že studenti mají dostatek možností seznámit se s kardiologií v rámci řádné výuky. Výbor v této věci nepřijal žádné stanovisko.
   
 3. Podrobná informace o Cor et Vasa za rok 2012
  V roce 2012 vyšlo celkem 6 čísel, celkem 660 stran, poprvé v historii byl celý ročník vydáván jak ve formě elektronické, tak ve formě tištěné. Elektronická forma byla plně v angličtině, tištěná verze pak v originálních článcích také anglicky, přehledné články byly ve většině překládány do češtiny, stejně tak kazuistiky. Výbor ČKS potvrdil, že v roce 2013 bude způsob vydávání nezměněn, je plánováno opět 6 čísel, dvě z nich budou Special Issue, jejich témata budou „Trombóza“ (Guest Editor prof. Petr Widimský, DrSc.) a „Srdeční selhání“ (Guest Editor prof. Jiří Vítovec). Současně bude vydavatelství Elsevier rozesílat v roce 2013 všem členům ČKS a předplatitelům na jejich E-mailovou adresu elektronický Newsletter, ve kterém bude možné procházet každé číslo Cor et Vasa přímo, tento systém umožní rychlejší a jednodušší práci s elektronickou verzí časopisu.
  Členové výboru, redakční rady budou mít přístup k Newsletter přednostní, což jim umožní i sepsání případných Editorial Comments, což má potenciál ve zvýšení atraktivity obsahu časopisu. Editorial Comments jsou vítány i od všech čtenářů časopisu. V roce 2012 se mírně zvýšila citovanost článků z Cor et Vasa, vedení vydavatelství Elsevier se proto rozhodlo, že již v prvním možném termínu v roce 2013 bude podána aplikace k zařazení Cor et Vasa do Medline databáze.
  Cor et Vasa bude zdarma k dispozici účastníkům významných kongresů, především výročního sjezdu ČKS, kongresu ESC v Amsterodamu, i na kongresech AHA a ACC v USA.
  Po stránce ekonomické je první rok vydávání u vydavatelství Elsevier hodnocen výborem ČKS jako příznivý, celkové náklady (Elsevier + redakce + překlady) 2.328.500 Kč, celkové příjmy (Elsevier + RVS Akademie věd) 1.372.000 Kč, ČKS tedy vydávání stálo celkem 956.000 Kč, což odpovídá odhadu před zahájením spolupráce s Elsevierem pro první rok vydávání. V dlouhodobém výhledu je však nutné přesně vyhodnotit náklady a očekávané zvýšení prestiže časopisu – dlouhodobý cíl je získání impakt faktoru. Pokud by ekonomické výsledky byly i nadále v negativní bilanci, bude výbor ČKS zvažovat pozitiva i negativa vydávání a další perspektivu časopisu.
   
 4. Výroční sjezd 2013
  Doc. Táborský s L.Klímovou informovali o stavu organizačního zajištění kongresu:
  • Přihlášeno je 860 účastníků
  • Do programu bylo zařazeno 21 firemních sympozií
  • Po domluvě s výborem ČKS budou redukovány náklady na Gala večer (v položce kulturního programu a vybavení nábytkem) s ohledem na nižší příjmovou stránku kongresu
  • Tisková konference – cca týden před sjezdem se uskuteční v Praze tisková konference, do 4. března mají členové výboru zasílat návrhy na témata (max. 3) vč. jmen těch, kteří je budou za ČKS na tiskové konference přednášet.
  • Pracovní snídaně se zástupci ESC proběhne v hotelu Holiday Inn, 7. května od 6:45 hod. Za ESC se jí zúčastní prof. Vardas a prof. Bax. Od 8:30 hod. bude následovat společný přednáškový blok „Joint Session ČKS/ESC v Rotundě pavilonu A (do 10:00 hod.)
  • Letos se uskuteční v rámci kongresu již 10. kardioběh Jiřího Tomana, pro absolventy všech 10 ročníků bude připravena zvláštní cena, která bude předána na Gala večeru ČKS (společně s oceněním aktuálních vítězů letošního závodu)
  • Výbor ČKS schválili zvýšení ceny za vstupenku na Gala večer z 300 na 400 Kč.
  • Sjezdu se zúčastní i zástupkyně administrativy ESC, přítomny budou na společném stánku ČKS/ESC v pavilonu A1 (výstavní část).
  • Zpráva prof. Hradce o odborném programu sjezdu:
  • Celkem bylo přijato 148 lékařských sdělení ústních, 111 posterů, 73 sesterských sdělení, 21 abstrakt přihlášených do Soutěže mladých kardiologů a 17 příspěvků do bloku „To nejlepší z české kardiologie“. Z důvodu nízkého hodnocení bylo zamítnuto 26 abstrakt (12 ústních a 14 posterů), na postery přeřazeno z ústních sdělení 62 abstrakt.
   Programový výbor sestavil předběžný program, který byl výborem ČKS schválen; v on-line podobě bude uveřejněn na webových stránkách ČKS od 5. března, ve stejný den bude rozesláno i potvrzení o zařazení /zamítnutí sdělení a předsednictví.
   V bloku „ To nejlepší z české kardiologie“ bude prezentováno 8 sdělení s nejvyšším impact faktorem, v bloku „Soutěž mladých kardiologů“ je zařazeno 12 abstrakt, ze kterého budou vybráni 3 vítězné. Vyhlášení vítězů obou soutěží proběhne opět na Gala večeru ČKS 6. května.
  • Ve Sjezdových novinách budou uveřejněny medailonky letošních jubilantů prof. Staňka, prof. Čerbáka, prof. Kölbela, prof. Horkého, kteří se v letošním roce dožívají 80 let.
    
 5. Fond EduKardio
  Výbor ČKS všemi hlasy schválil vytvoření vzdělávacího fondu EduKardio a jeho pravidla. Chod fondu bude zajišťovat 3 členná komise (stat. zástupce předsedy, pokladník, člen výboru). Posláním fondu je podpora aktivní účasti českých kardiologů na zahraničních kongresech. Podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech fondu, ta budou dostupná na webu ČKS.
   
 6. Různé
  1. MUDr. Herber za Společnost všeobecného lékařství požádal ČKS o spolupráci v kampani za prosazování nenasycených mastných kyselin do potravy (webové stránky www.nasyceneskodi.cz ). Výbor tuto žádost zamítl s odůvodněním, že vědecká data o efektivitě změn diety v tomto směru jsou sporná.
  2. Dopis od ČLK – „Den zdraví lékařů“
   Žádost prezidenta ČLK o připojení ČKS. Výbor nedoporučil, aby se ČKS jako celek do této akce zapojila, zapojení jednotlivých lékařů je samozřejmě plně v jejich kompetenci.
  3. Indikační omezení nízkomolekulárních heparinů - informace.
   ČKS obdržela dotaz lékaře, zda se může indikovat nízkomolekulární heparin (LMWH) jako tzv. přemosťovací léčba při vysazení warfarinu., např. před operací. Důvodem dotazu je nejednoznačnost stávajících indikačních omezení pro LMWH, která stanovil SÚKL J.Hradec jako odborný garant za ČKS v tzv. lékové komisi ČLS JEP odeslal na SÚKL návrh na novou formulaci indikačních omezení pro LMWH, která by byla jednoznačná.
  4. Informace o nominaci P. Widimského na udělení „ Gold medal ESC 2013“.
   Návrh ČKS na ocenění zlatou medailí ESC P. Widimského předložil J. Hradec a výbor ČKS návrh schválil. Návrh bude projednán výborem ESC.
  5. Záštita nad akcí Nordic Walking. Žádost paní Morávkové o záštitu akce Nordic Walking jménem ČKS byla zamítnuta. ČKS poskytuje odbornou záštitu pouze na akce, kde za jejich odbornou část odpovídá někdo z členů ČKS.
  6. Úhrada finančně náročných procedur pacienty samotnými. ČKS by měla navrhnout výkony, které by si měli pacienti hradit sami. Výbor se shodl na tom, že žádné takové výkony se v oboru kardiologie neprovádí, neboť fakticky kterýkoli výkon v kardiologii může souviset s délkou nebo s kvalitou života. Tato informace byla na ministerstvo zaslána.
  7. Dopis od VZP – žádost o stanovisko ČKS k provádění výkonu Ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) praktickými lékaři. VZP žádá o stanovisko ČKS k používání ABPM praktickými lékaři. Výbor nesouhlasí s tím, aby praktičtí lékaři používali ABPM. Na toto vyšetření existují volné a nevyužité kapacity kardiologů a internistů.
    
 7. Noví členové ČKS
  • Řádní:
   MUDr. Radim Špaček, Frýdek-Místek
   MUDr. Tyukhmenev Evgeny Ph.D., Praha
   MUDr. Josef Kroupa, Poděbrady
   MUDr. Lucia Kocůrková, Ostrava
   MUDr. Barbora Hamplová, Praha
   MUDr. Jan Látal, Jihlava
   MUDr. Peter Ivák, Praha
   MUDr. Monika Chudárková, Štěchov
   MUDr. Kryštof Krása, Praha
   MUDr. Pavel Živna, Praha 8
  • Mimořádní:
   Monika Burešová, Olomouc
   Kateřina Valdrová, Ostrava
   Ondřej Beneš, Hořovice
   Zdenka Poučinská, Olomouc
   Kamila Dorčáková, Ostrava
   Lucie Mosná, Ostrava
   Eva Vindišová, Ostrava
   Vychodilová Petra, Ostrava
   Lucie Kramářová, Ostrava
   Ludmila Mašková, Brno
   Lucie Golasovská, Ostrava
   Iva Mengesová, Ostrava
   Martina Hrubá, Ostrava
   Markéta Jarošová, Ostrava
   Kateřina Axmannová, Ostrava
   Tereza Stasková, Frýdek-Místek
  • Zahraniční:
   MUDr. Andrej Karaman, Bratislava

Příští schůze výboru se uskuteční dne 2. 4. 2013 ve 14 hodin v Praze

Zapsala: P. Riebauerová
Zkontroloval: P. Widimský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost