Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 10. 1. 2012 v Brně

Přítomni: Martin Fiala, Jan Janoušek, Petr Kala , Josef Kautzner, Jana Popelová, Hana Skalická, Miloš Táborský, František Toušek, Jiří Vítovec, Jan Vojáček, Petr Widimský, Michal Želízko.
Revizor: Jindřich Špinar
Hosté: Petr Janský, Michal Pazderník
Omluveni: Václav Chaloupka (čestný místopředseda), , Michael Aschermann, Jaromír Hradec

 

 1. Kontrola zápisu
  Zápis ze schůze 23.11.2011 byl schválen bez připomínek.
   
 2. Rozpočet ČKS na rok 2011
  J. Vítovec přednesl rámcový návrh rozpočtu ČKS pro rok 2012. Po diskuzi byl návrh s drobnými změnami přijat. Návrh předpokládá pozitivní bilanci hospodaření ČKS za rok 2012 – zisk před zdaněním cca 1,5 mil. Kč.
   
 3. Investice
  Mimo rozpočet bylo schváleno převedení finančních prostředků z investičních fondů Pioneer investments na běžný účet – proběhlo hlasování 11 pro, 1 se zdržel - a poté tyto prostředky (získané v minulých letech) použít pro investici částky 5-7 mil. Kč do nemovitosti jako způsob zajištění majetku ČKS před případnou finanční krizí. Po podrobné diskuzi výbor rozhodl (hlasování: 9 pro, 3 se zdrželi) tyto prostředky investovat do pozemku na východním okraji Prahy nebo na západním okraji Brna. Na příští schůzi výboru budou pozváni zástupci dvou renomovaných realitních kanceláří (jedna z Prahy, druhá z Brna) k prezentaci vhodných nabídek.
   
 4. Cor et Vasa
  P. Widimský přednesl informaci za omluveného M. Aschermanna o přípravách prvního čísla nové verze Cor et Vasa.
   
 5. Nadstandardy
  K 1.1.2012 bylo do skupiny nadstandardní péče zařazeno 18 zdravotních výkonů, které mají ekonomickou a nadstandardní variantu. Podávání dalších návrhů má být uskutečněno do konce června. Další návrhy by podle současných informací měly být zadávány přímo do systému„kultivace výkonů“ zástupci ČKS, kteří mají povolený tento přímý vstup do databáze. Jedná se o členy komise pro tvorbu nadstandardů a kultivaci výkonů za ČKS: Prof Vojáček, Doc Táborský, Prof Janoušek, Dr. Kala, a Dr. Skalická.
   
 6. EuroObservational Research Programme
  J. Kautzner informoval o EuroObservational Research Programme. Po diskuzi výbor rozhodl, že ČKS se k EORP postaví vstřícně, o každém jednotlivém registru v rámci tohoto programu však bude rozhodnuto zvlášť a to na základě stanoviska výboru příslušné pracovní skupiny.
   
 7. PS Kardio 35
  J. Kautzner a M. Pazderník prezentovali program nově navržené PS „Kardio 35“. Ustavení této PS mladých kardiologů včetně složení 13-členného Přípravného výboru (předseda M. Pazderník) bylo schváleno. Do konce roku 2012 proběhnou podle stanov ČKS volby do řádného výboru této PS. V činnosti této PS budou dvě formální odlišnosti od jiných PS: (a) členství bude omezeno dosažením věku 35 let nebo složením kardiologické atestace (co nastane později), (b) předsedu si zvolí nový výbor pokaždé přímo ze svého středu na první schůzi po volbách, pro tuto PS neplatí pravidlo o volbě budoucího předsedy, platné pro ostatní PS. Výbor toto jednohlasně odsouhlasil.
   
 8. Výroční sjezd ČKS 2012
  M. Táborský a L. Klímová informovali o přípravách jubilejního XX. Výročního sjezdu 2012. Jsou podepsány smlouvy s BVV. Byly obnoveny teplé obědy, které budou servírovány v pondělí a úterý od 11.00 do 12.30 hod. Firemní symposia tedy budou probíhat od 12.45 do 13.45 hod. Vyzvané přednášky budou následně: Luklova – prof. J. Vojáček, Navrátilova – doc. J. Harrer, Herlesova – prof. P. Gregor. Dne 2.5.2012 se v Praze uskuteční tisková konference ke sjezdu. Výbor odsouhlasil odbornou záštitu nad doprovodnou akcí Nordic Walking při sjezdu. Sekretariát zajistí plochu na náměstí Svobody v Brně.
  Bylo předneseno 6 návrhů na čestné členy ČKS, schváleni byli: J. Vojáček, P. Gregor, V. Rozsíval, P. Tax, E. Braunwald. Udělení čestného členství proběhne při slavnostním zahájení sjezdu ČKS.
   
 9. Kongres ESC stánek ČKS
  Výbor rozhodl, že v roce 2012 na kongresu ESC nebude stánek ČKS, čímž se ušetří cca 750 tis. Kč. Tyto ušetřené finanční prostředky budou investovány do odborných aktivit (Cor et Vasa, granty, podpora mladých kardiologů atd.).
   
 10. Řidičské průkazy
  F. Toušek podnítil diskuzi o novém zákonu přikazujícím lékařům hlásit pacienty, u nichž je zdravotní důvod pro dočasné či trvalé odebrání řidičského průkazu. Po dlouhé diskuzi výbor přijal následující stanovisko: (a) během následujících tří měsíců dopracovat „Odborné stanovisko ČKS k řízení motorových vozidel kardiaky“ (koordinátor J. Hradec), (b) s tímto stanoviskem vstoupit v jednání s MZČR o úpravě stávajícího znění vyhlášky. Současné znění je velmi problematické, neboť by mohlo vést k neodůvodněnému odebírání řidičských průkazů desetitisícům pacientů, z nichž mnozí jakožto invalidé jsou na automobilu téměř životně závislí. Současně by důsledná aplikace současného znění vyhlášky (vzhledem k počtu cca 700 000 žijících kardiaků v ČR) obrovskou administrativní zátěží zcela ochromila jak lékařské ordinace, tak i státní orgány, které by agendu odebírání (někdy jen dočasného) řidičských průkazů musely řešit.
   
 11. Žádosti o grant
  J. Vítovec přednesl tři žádosti členů ČKS o grant ČKS. Dva byly schváleny, jeden zamítnut.
  MUDr. Petr Kuchynka, II.interní klinika VFN – schválen
  MUDr. Martin Kotrč, KK IKEM – schválen
  MUDr. Dagmar Vondráková, Nemocnice Na Homolce – zamítnut
  Přišla jedna žádost o prodloužení doby čerpání grantu od MUDr. Milana Sepšiho – schváleno
   
 12. Různé
  1. P. Widimský prezentoval návrh Z. Moťovské na vznik nové PS „Tromboza“ (analogie s WG „Thrombosis“ ESC). Po zevrubné diskuzi bylo rozhodnuto o návrhu nehlasovat a výbor pověřil J. Janouška přípravou obecné koncepce pravidel vzniku pracovních skupin. Až poté se znovu projedná návrh Z. Moťovské.
  2. Na ČKS došla žádost od České transplantační společnosti o nominování zástupce ČKS, který se bude podílet na tvorbě vyhlášky o diagnostic smrti. Výbor nominoval dr. Želízka, který zkontaktuje MUDr. E. Pokornou, předsedkyni ČTS.
  3. Výbor souhlasí s tím, aby sekretariát ČKS zorganizoval výroční sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie.
    
 13. Ukončené členství k 31.12.2011
  Celkem 110 osobám bylo ke dni 31.12.2011 administrativně ukončeno členství v ČKS kvůli nezaplaceným příspěvkům.
   
 14. Noví členové
  • Řádní
   MUDr. Miroslav Derevjaník, Praha
   MUDr. Magdalena Švábová, Dražice
   MUDr. Martina Šedková, České Budějovice
   MUDr. František Kováčik, Olomouc
   MUDr. Tomáš Hudeček, Albrechtičky
   MUDr. Lenka Šimečková, Milevsko
   MUDr. Kamila Frgalová, Nové Město nad Metují
   MUDr. Petr Bartoň, Hradec Králové
   MUDr. Marie Hrdinová, Černilov
   MUDr. Hana Moravcová, Blansko
   MUDr. Pavel Hajdušek, Jesenice
   MUDr. Ivan Ulč, Plzeň
  • Mimořádní
   Vladimíra Baslerová, Olomouc
   Helena Galbavá, Olomouc
   Jiří Žižka, Praha
   Jana Bínová, Praha
   Dis. Barbora Frolová, Brno
  • Zahraniční
   MUDr. Erik Kaptur, Košice, SR
   MUDr. Jana Kopčíková, Prešov, SR
   MUDr. Miloš Mitaľ, Zámutov, SR

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 14.2.2012, v Praze od 14.00 hod.

 
Zapsali: P. Widimský, I. Pavézková 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost