Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 18. 9. 2012 v Brně

Přítomni: M. Fiala, Jaromír Hradec, Jan Janoušek, Petr Kala, Hana Skalická, Miloš Táborský, František Toušek, Petr Widimský, Michal Želízko.
Revizor: Jindřich Špinar
Přizváni byli předsedové ps, z nichž přítomni: Pavel Svítil
Omluveni: Josef Kautzner, Jana Popelová, Michael Aschermann, Václav Chaloupka (čestný místopředseda), Jan Vojáček, Jiří Vítovec

 1. Kontrola zápisu
  Zápis z červnové schůze výboru byl po diskuzi schválen.
   
 2. České kardiologické dny 2012
  M. Táborský informoval výbor o organizačních přípravách ČKD a upozornil na nedostatek sponzorů. J. Hradec informoval výbor o programových přípravách ČKD. Výbor s programem souhlasí. Všichni přednášející postgraduálních přednášek v blocích „Otázky ke kardiologické atestaci“ budou požádáni o souhlas s vyvěšením přednášky na webových stránkách ČKS.
   
 3. Kulatý stůl o důležitých problémech v léčbě kardiovaskulárních chorob
  Dne 28. 11. proběhne jednání, tzv. Kulatý stůl, o problémech v léčbě kardiovaskulárních chorob. Jednání budou koordinovat P. Kala, J. Kautzner, P. Widimský. P. Widimský vyzval členy výboru, aby zaslali R. Tiché otázky a problémy do diskuze.
   
 4. Informace z ESC – výsledky voleb do výboru ESC
  P. Widimský informoval výbor o výsledcích voleb. Novým předsedou ESC se stal F. Pinto. Z českých kandidátů byl M. Aschermann zvolen členem ESC Nominating Committee. J. Kautzner nebyl zvolen viceprezidentem ESC, byl však jmenován členem ESC Congress Programm Committee. A. Linhart nebyl zvolen ESC councillorem, byl však jmenován členem ESC Committee for Practice Guidelines. P. Kala se stal členem výboru EAPCI s funkcí předsedy projektu Stent for Life. Členy výborů pracovních skupin ESC jsou dále: Myocardial and Pericardial Diseases: A. Linhart, Hypertension and the Heart: R. Cífková, Cardiac Cellular Electrophysiology: M. Bébarová, Development, Anatomy and Pathology: D. Sedmera, Cardiologists of Tommorrow: M. Pazderník
   
 5. Guidelines ESC/ČKS – update plánu na období 2012–13
  P. Widimský informoval výbor o přípravách jednotlivých souhrnů guidelines ESC/ČKS v roce 2012. Pro rok 2013 byli na autory ČKS souhrnů ESC guidelines navrženi za ČKS:
  DM a CV diseases – H. Rosolová, T. Pelikánová, Z. Moťovská
  Arterial Hypertension – J. Filipovský, J. Widimský jr., J. Špinar
  Stable Coronary Arterial Disease – M. Želízko, F. Toušek, H. Skalická
  Cardiac Pacing & Synchronization Therapy – M. Táborský, J. Kautzner, M. Fiala
  Všichni jmenovaní budou e-mailem informováni o podmínkách (zkrácení původního textu ESC guidelines pod 5000 slov, tabulky a obrázky nemusí být omezeny, autoři nesmí přidávat žádné vlastní názory či postoje, text musí být hotov do 3 měsíců po vydání originálu ESC guidelines, píše se anglicky a překládá pak do češtiny dle pravidel Cor et Vasa, jedinou citací je odkaz na originál), dotázáni, zda souhlasí a v případě souhlasu budou na příští schůzi výboru potvrzeni definitivně. Pokud někdo odmítne, bude na příštím výboru navržen jiný odborník.
   
 6. Kultivace výkonů
  Dne 10. 7. 2012 byl schválen požadavek, aby kód 17240 (ekg monitorace) zůstal vyhrazen kardiologům.
  V srpnu byl splněn požadavek MZ tj. kontrola a schválení změn v registračních listech (všechny projednané na schůzi pracovní skupiny SZV při MZ 10.5.a 21. 6. 2012, za přítomnosti zástupců ČKS doc. Táborský, dr. Kala, prof. Vojáček a dr. Skalická). Ve vytištěné formě byly předány na MZ.
  ČKS byla požádána ředitelem NRC (Národní referenční centrum) Ing. Koženým ke spolupráci na projektu POSYP (podpora systematizace přístrojů) – cílem projektu je klasifikace zdravotnických prostředků , která popíše kategorie lékařských přístrojů používaných v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a nastaví proces zařazení přístrojů dle klasifikace (v s v souladu s mezinárodní klasifikací GMDN (Global Medical Devices Nomenclature).
  Počáteční požadavek se týkal návrhu kategorizace ekg přístrojů, (jednání 10. 9.) – zástupci komise POSYP byl akceptovaný návrh k základní diferenciaci ekg přístrojů 1. ekg základní, 2. ekg vícekanálové s interpretací 3. Ekg pro specializovanou práci kardiologa ( umožňující modulární nadstavbové doplňky – zátěžové testy, pozdní potenciály a další). Následným krokem bude upřesnění technické specifikace, bylo přislíbeno, že budeme k dalším jednáním přizváni.
   
 7. Termínová listina
  P. Widimský předložil výboru listinu s termíny všech důležitých akcí ČKS, jejich PS, ESC, ACC, AHA. L. Klímová tuto listinu zašle všem členům výboru ČKS k případnému doplnění, nejpozději však do 30. 9. 2012.
   
 8. Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel
  Prof. Hradec přeložil jménem autorského kolektivu návrh Odborného stanoviska ČKS "Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel." Výbor rozhodnul, že jeho členové mají tři týdny, aby poslali svoje připomínky k tomuto materiálu na e-mailovou adresu prof. Hradce, a po zapracování event. připomínek s tímto materiálem souhlasí. Odborné stanovisko bude veřejně prezentováno na ČKD 2012 a poté publikováno v časopise Cor et Vasa.
  Výbor také nominoval prof. J. Hradce jako zástupce ČKS pro jednání s odborem zdravotních služeb MZ (MUDr. Vlastou Vrchotovou) o přípravě potřebných legislativních změn v této oblasti (novela vyhlášky č. 277/2004 Sb a zejména její přílohy č. 3).
   
 9. Způsob oponování odborných stanovisek ČKS.
  Výbor se dohodl na principech oponentury odborných stanovisek ČKS takto: autoři (dříve určení výborem) svůj hotový text rozešlou prostřednictvím sekretariátu ČKS všem členům výboru ČKS + všem předsedům pracovních skupin se žádostí o zaslání připomínek hlavnímu autorovi do 3 týdnů. Na později došlé připomínky nebude brán zřetel. Autoři OS zapracují maximum připomínek do textu a ty, s nimiž nebudou souhlasit přednesou k rozhodnutí výboru ČKS na nejbližší schůzi.
   
 10. Různé
  1. Volba budoucího předsedy ČKS pro období 2015–19. P. Widimský informoval členy výboru, že podle současných stanov by měl být budoucí předseda zvolen na jaře 2013, tedy dva roky před nástupem do funkce. Výbor jednomyslně doporučuje, aby volba proběhla tak jako tomu bylo vždy v minulosti – tedy rok před nástupem do funkce – tj. na jaře 2014. V tomto smyslu bude Valné hromadě 2013 předložen návrh na drobnou úpravu stanov.
  2. Národní diabetologický program. Výbor vzal na vědomí dokument, který připravila ČDS a poslala ho na MZ ČR se žádostí o jeho zveřejnění ve Věstníku MZ. ČKS byla jednou ze spolupracujících odborných společností při přípravě dokumentu (konkrétně jeho přílohy č. 8).
  3. EORP. P. Widimský informoval výbor o nově vznikajícím registru ESC kardiomyopatie. Výbor zvolil koordinátora za ČKS A. Linharta.
  4. Stánek ČKS na kongrese ESC. Do příští schůze členové výboru rozhodnou, zda se bude ČKS účastnit formou stánku kongresu ESC 2013. Při pozitivním stanovisku bude nejprve určena limitní finanční částka a podle ní pak případně realizována účast.
    
 11. Noví členové
  Řádní:
  MUDr. Pavel Hála, Praha
  MUDr. Jana Augustinová, Praha
  MUDr. Andrea Chudicová, Praha
  MUDr. Mgr. Ing. Petra Kofroňová, Brno
  MUDr. Jiří Holý, Ústí nad Labem
  MUDr. Predrag Stojadinovič, Karlovy Vary
  MUDr. Petko Petkov Prodanov, Praha
  MUDr. Lenka Přívarová, Brno
  MUDr. Petr Zdráhal, Hradec Králové
  MUDr. Michal Širanec, Praha
  MUDr. Karolína Broulíková, Praha
  Mimořádní:
  Mgr. Jaromír Buršík, Praha
  Tatiana Uhliarová, Jihlava
  Jan Táborský, Nový Jičín
  Petr Doškář, Praha

Příští schůze výboru se uskuteční dne 28. 11. 2012, v Praze.

 

Zapsali: P. Widimský, I. Pavézková 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost