Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 19. 6. 2012 v Praze

Přítomni: Jaromír Hradec, Jan Janoušek, Petr Kala, Josef Kautzner, Jana Popelová, Hana Skalická, Miloš Táborský, František Toušek, Jiří Vítovec, Jan Vojáček, Petr Widimský, Michal Želízko. Za revizní komisi – Jindřich Špinar, Robert Čihák. Za PS - Ludmila Klemsová, Petr Janský, M. Pazderník
Omluveni: Michael Aschermann, Václav Chaloupka (čestný místopředseda), Martin Fiala

 

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
  Zápis schválen bez připomínek.
   
 2. Výroční sjezd 2012 – zhodnocení
  Členové výboru poděkovali členům Organizačního a Programového výboru sjezdu a zejména p. L. Klímové, doc. M. Táborskému a prof. J. Hradcovi za vynikající organizaci sjezdu. Výbor schválil limity na odměny pro členy obou sjezdových výborů – 5 % a 7 %. Zisk před zdaněním ze sjezdu 2012 (tj. rozdíl příjmů a výdajů po odečtení DPH) je 7 076 376,- Kč
   
 3. České kardiologické dny 2012
  Výbor schválil složení Organizačního výboru (bez titulů: Táborský, Widimský, Klímová, Skalická) a Programového výboru (Hradec, Widimský, Kautzner, Vojáček, Kala). Registrační poplatky zůstávají jako vloni, tj. nečlen ČKS 300,-Kč, sestra 100,-Kč, člen ČKS zdarma. Svou účast na ČKD 2012 potvrdil špičkový americký intervenční neurolog prof. Alex Abou-Chebl.
   
 4. Investice zajišťující majetek ČKS proti případným finančním otřesům
  Po zevrubné diskuzi výbor hlasoval o lokalitě ev. nákupu pozemku takto: 6 členů pro nákup pozemku v Praze, 3 členové pro nákup pozemku v Brně, 2 členové proti nákupu pozemku. Předseda ČKS vyjádřil názor, že takto závažné rozhodnutí by mělo být souhlasným rozhodnutím celého výboru a po další diskuzi nechal opakovat hlasování o tom, zda pozemek zakoupit či nikoli s výsledkem 8 proti nákupu pozemku, 3 pro. Po tomto hlasování předseda ČKS další diskuzi ukončil s tím, že ČKS od záměru investovat finanční prostředky do pozemku v současné době ustupuje.
   
 5. Informace o jednání s ministrem zdravotnictví
  Viz zápis z jednání, který tvoří přílohu tohoto zápisu.
   
 6. Informace o volbách do ESC
  Všichni 4 delegáti za ČKS svoji volbu v souladu s názorem výboru odeslali podle instrukcí. Volební výsledek bude znám po 25. červnu a bude zveřejněn na webu ESC.
   
 7. Informace o prvních převzatých guidelines ESC (STEMI)
  P. Widimský informoval o dohodě s ESC na formě zveřejnění souhrnu v Cor et Vasa takto: Název dokumentu bude „2012 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology.“ Autoři dokumentu budou uvedeni takto: Ph. Gabriel Steg, Stefan K. James on behalf of the ESC Task Force (authors of the original full text document), Petr Widimsky, Petr Kala, Richard Rokyta (authors of this summary). Touto formou budou uváděny hlavičky na všech souhrnech ESC guidelines vypracovávaných ČKS a publikovaných v Cor et Vasa.
   
 8. Kardio 35 – žádosti o příspěvky
  Schválen příspěvek na dopravu 9 členů PS Kardio-35 na kongres ESC v Mnichově v rámci akce „Cardiologists of tomorrow“. Max. výše příspěvku celkem (pro všechny dohromady) 20 000,- Kč.
  Výbor ČKS schválil, že z podmínek pro udělování cestovních stipendií na aktivní účast na doporučených akcích se změní podmínka udělení jednou za 3 roky nově na „maximálně 1x ročně“.
   
 9. XXII. workshop PSIK – zhodnocení
  Workshop PS IK proběhl poprvé kompletně organizován ČKS, bez zprostředkování kongresovou agenturou. Jak odborně, tak i organizačně byl na vysoké úrovni a finančně znamenal významný přínos pro ČKS (v minulosti zisk zůstával pořádajícím kongresovým agenturám). Výbor schválil limit pro odměny členům Programového a Organizačního výboru akce.
   
 10. Různé:
  1. Zpráva o Alpe Adria Cardiology Meeting 2012 v Bratislavě. Po obsáhlé diskuzi výbor hlasoval o budoucnosti vztahu ČKS k mítinkům Alpe Adria Cardiology se závěrem: ČKS oznámí všem partnerským kardiologickým společnostem, které se podílejí na organizaci těchto setkání, že nemá již v budoucnu zájem podílet se na těchto aktivitách a že tedy nebude organizovat setkání v roce 2014.
  2. Dotisk průkazek pro nemocné ohrožené infekční endokarditidou – výbor po drobných úpravách dotisk kartiček schválil do výše 18.000,- Kč
  3. Stránka pro nemocné se srdečním selháním na webu ČKS – bod byl přesunut na příští schůzi výboru. J. Kautzner připraví návrh na komplexní řešení stránek ČKS pro nemocné.
  4. Žádost E-interna web – výbor odsouhlasil umístění odkazu na webu ČKS a rozeslání informačního emailu členům ČKS.
  5. Žádost o úpravu názvu PSOK – Předsedkyně PS L. Klemsová požádala výbor o schválení změny názvu PS Ošetřovatelství v kardiologii na PS Kardiologických sester a spřízněných profesí – výbor souhlasí.
  6. Vyjádření k výkonu prenatální screeningové echokardiografické vyšetření jako odpověď na aktivitu České gynekologicko-porodnické společnosti směřující ke zrušení tohoto výkonu – výbor souhlasí s dopisem, který připravil J. Janoušek a souhlasí s jeho odesláním.
  7. Vyjádření k hospitalizačním úhradám v dětské kardiologii a kardiochirurgii – jako oficiální podklad pro jednání s MZ ČR a výstup ze schůzky zástupců výboru ČKS s ministrem – výbor souhlasí s dopisem na MZ a doporučujeme zahájit za účasti zástupců České kardiologické společnosti a České společnosti kardiovaskulární chirurgie jednání vedoucí k přeřazení určujících kritických výkonů pro odbornosti 312 a 535 dle Sazebníku výkonů a s hlavní diagnózou Q20 - Q289 (vrozené srdeční vady) ve věku do nedokončených 19 let z DRG ALFA do DRG BETA.
  8. Zhodnocení doprovodné akce při sjezdu – J. Kautzner informoval výbor o průběhu akce Procházka v rytmu srdce. Akce byla celkově zhodnocena jako přínosná a výbor rozhodl o jejím opakování i v roce 2013.
  9. Účast na charitativním EHC dinner při výročním sjezdu ESC 2012 v Mnichově – P. Widimský vyzval členy výboru, aby se zájemci přihlásili o zbývající vstupenky na EHC dinner.
  10. Účast na International Thrombosis Dialogue 2012 a ceremoniálu udělení Čestného doktorátu UK prof. Braunwaldovi – účast zatím potvrdili J. Hradec, J. Špinar, L. Špinarová, P. Kala, M. Aschermann, J. Vítovec, M. Táborský, T. Janota, J. Vojáček, H. Skalická, P. Svítil, J. Popelová, J. Janský
  11. Formulaci tohoto bodu převzít z mého dopisu dr. Pokornému. Výbor ČKS podrobně projednal stanovisko tehdejšího předsedy ČKS doc. Chaloupky ze dne 4.1.2010, týkající se sdílení výkonu 17240 s odborností 101. Výbor ČKS se s tímto stanoviskem neztotožňuje a v souladu s novým systémem vzdělávání a vývojem přístrojové techniky toto stanovisko reviduje takto:
   Výbor ČKS nesouhlasí se sdílením výkonu 17240 (odbornost 107) s odbornosti 101.
  12. J. Hradec informoval výbor o žádosti VR ČLK oborové komisi pro kardiologii o ustavení zkušební komise, která by přezkoušela MUDr. Josefa Lebra z Berouna za účelem získání licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru kardiologie. Výbor ustavení zkušební komise a přezkoušení žadatele striktně odmítnul s tím, že jediným zákonným způsobem získání specializované způsobilosti lékaře je úspěšné ukončení specializačního vzdělávání atestační zkouškou (viz zákon č. 95/2004 Sb.).
  13. Skalická informovala členy výboru o probíhající kultivaci výkonů – dalšího jednání na MZ 21.6.2012 se zúčastní za intervenční kardiologii MUDr. Želízko, za PS arytmií Bc. Bulková. Dr. Skalická předloží na vyžádání komise SZV MZ informaci týkající se technických parametrů EKG přístrojů ve třech stávajících cenových kategoriích, se zdůvodněním cenově nejnákladnějšího ekg přístroje pro specializovanou práci kardiologa.
    
 11. Noví členové
  Řádní:
  MUDr. Petr Dedek, Praha
  MUDr. Jiří Šťastný, Jasenná
  MUDr. Luboš Jukl, Pardubice
  MUDr. Anna Kilianová, Brno
  Zahraniční:
  MUDr. Dana Olejníková, Kežmarok

Příští schůze výboru se uskuteční 18. 9. 2012 v Brně, od 14.00 hod.

Zapsali: P. Widimský, I. Pavézková 


Příloha:

Souhrn výsledků jednání vedení ČKS s vedením MZČR dne 21. 5. 2012

Přítomni (bez titulů): za MZČR L. Heger, F. Polák, H. Rognerová
Za ČKS: P. Widimský, H. Skalická, J. Hradec, J. Janoušek, J. Kautzner.
Jednání bylo vedeno oboustranně velmi seriozně a trvalo 80 minut. Všechny body, které ČKS navrhla projednat, byly podrobně projednány.

 1. Problém velmi kolísavé kvality implantátů a přístrojů se značkou „CE mark“. Výklad zákona v tomto bodě je takový, že z veřejného ZP jsou hrazeny takové artikly, které mají prokázanou bezpečnost a účinnost. Při volbě konkrétního implantátu nebo přístroje může vedle ceny hrát roli i průkaz kvality (resp. nekvality) a bezpečnosti (resp. rizikovosti) konkrétního artiklu. Doporučení MZ: Lékaři by měli všechny nežádoucí komplikace (např. trombózy stentu) hlásit, aby vznikla evidence o tom, zda některé typy artiklů jsou rizikovější než jiné (např. některé typy stentů mají více trombóz). V této věci MZ nabízí spolupráci přes Mgr. Krále nebo přes náměstka MUDr. F. Poláka. MZ přivítá důkazy (např. publikované studie či registry) dokládající kvalitu / nekvalitu. (P. Widimský)
 2. Registry kardiovaskulárních chorob a výkonů. MZ registry v principu podporuje. MZ navrhuje, aby ČKS pověřila zástupce pro jednání s týmem, který se věnuje dané problematice (kontaktní osobou pro další jednání je MUDr. H. Sajdlová). (J. Kautzner)
 3. Kultivace výkonů. Ing. Rögnerová vysvětlila, že jedním z cílů je skutečná náprava disproporcí v materiálových nárocích na jednotlivé výkony. Možno se obracet na MUDr. P. Pokorného nebo na ing. H. Rögnerovou z MZ. (H.Skalická)
 4. Drahé výkony, rozpor mezi indikací dle guidelines a ekonomickými možnostmi. Zákon praví, že lékař má postupovat podle současných poznatků lékařské vědy a s ohledem na podmínky, v nichž pracuje. Za ekonomické podmínky odpovídají zdravotní pojišťovny a vedení zdravotnických zařízení. U drahých výkonů (např. TAVI) lze říci pacientovi např. „Tento zákrok Vám jsme schopni provést, ale bohužel Vaše zdravotní pojišťovna ho není ochotna (schopna) uhradit.“ Ministr jasně deklaroval, že v současné době nelze navýšit prostředky.
 5. Zavádění nových metod do praxe. Bude regulováno Komisí MZ pro nové technologie. (P. Widimský)
 6. Ministr poskytne záštitu na obě hlavní odborné akce ČKS (České kardiologické dny 2012, Výroční sjezd ČKS 2013). Zástupce MZ se účastní hodinového bloku o etických aspektech spolupráce lékařů s průmyslem (listopad 2012). ČKS napíše dopis ministrovi. (P. Widimský)
 7. Ministr souhlasil se záměrem ČKS uspořádat „kulatý stůl“ o důležitých problémech v léčbě kardiovaskulárních chorob. Účast: MZ, ZP, odborné společnosti (ČKS, ČSKVCH, ČIS, ČAS, ČRS, ČSIR, ČSA, ČSH, ČNS – neurovaskulární sekce). ČKS navrhne termín a osloví uvedené. (P. Widimský)
 8. Způsobilost k řízení vozidel. MZ souhlasí, že nedostatky je potřeba odstranit. Náměstek MUDr. F. Polák nabídl ČKS spolupráci při aktualizaci vyhlášky MZ č. 277/2004 Sb. O stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. (J.Hradec)
 9. Úhrady ICD. ČKS pošle na MZ data z evropských registrů ICD. Ministr označil za jedinou možnost zvýšení počtu výkonů snížení jejich ceny, aby celkové náklady na tento segment nestouply. (J. Kautzner)
 10. DRG v dětské kardiologii a kardiochirurgii. MZ bude spolupracovat v této otázce, vyžaduje od ČKS podklady pro DRG. Jednání bude směřovat buď k úpravě DRG nebo k „balíčkovým“ cenám. (J. Janoušek)

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost