Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 13. 5. 2012 v Brně

Přítomní: Michael Aschermann, Jaromír Hradec, Petr Kala, Jana Popelová, Hana Skalická, Miloš Táborský, František Toušek, Jiří Vítovec, Petr Widimský, Michal Želízko 
Za revizní komisi: Robert Čihák
Omluveni: Václav Chaloupka (čestný místopředseda), Jan Janoušek, Martin Fiala, Josef Kautzner, Jan Vojáček

 1. Zápis z předešlé schůze
  Zápis z dubnové schůze výboru ČKS byl schválen bez připomínek.
   
 2. Výroční sjezd 2012
  L. Klímová a M. Táborský informovali o organizačních přípravách sjezdu.
   
 3. Kultivace výkonů
  Dne 10.5.2012 byli zástupci za ČKS přizváni na jednání o kultivaci výkonů ( materiálové náklady) za odbornost 107 a 117. Vlastní zasedání Pracovní skupiny Seznamu zdravotních výkonů (PS SZV) při MZ probíhalo pod vedením dr. Pokorného za přítomnosti zástupců plátců zdravotního pojištění a zástupců poskytovatelů zdravotní péče. Za ČKS se schůzky zúčastnili: Prof. Vojáček, Doc Táborský, Doc Šťástek a Dr. Skalická.
  Byly projednány následující kódy výkonů:
  Doc Táborský: 17247 – dálková kontrola pacienta s kardiostimulátorem a implantabilním kardioverterem – defibrilátorem. Kód bude rozdělen na dva výkony.
  Prof. Vojáček: katetrizační implantace aortální chlopně – echo bude doplněno jako chybějícísoučást výkonu, s časem 45 minut, anestezie bude v textu vypuštěna.
  Doc Šťástek: neměl připomínky k provedeným změnám
  Dr. Skalická: Stanovení, vedení, kontrola a vyhodnocení kardiovaskulární rehabilitace napřístrojích (kardiovaskulární rehabilitace) odsouhlaseno, chybějící přístroj v číselníku přístrojů, bude doplněn.
  Ceny záznamového papíru, alkalické baterie a samolepící elektrody byly navrženy na jednání PS k SZV 22. 3. 2012, bylo dohodnuto doplnění baterií 10 Kč (17240,17129), cena za elektrody 3 Kč. Řešen problém ceny ekg papíru navrhovaná cena 0,75 Kč není akceptovatelná, požadovaná cena papíru 2 Kč nebyla schválena. Členové PS k SZV a zástupci se nakonec dohodli na 1,60 Kč.
  Ø EKG přístroj – řešeno na návrh zástupců pojišťoven
  Cena EKG v současné době: univerzální 70 tis., interní 180 tis., kardiologický 520 tis., VZP a zástupci praktických lékařů navrhují stanovit dva typy EKG přístrojů – za odbornou společnost nebyl vyjádřen souhlas a bude tedy znovu projednáno 31.5.2012.
  Podmínkou pro různé ceny EKG přístrojů je nadefinování technických parametrů (specifikací) EKG, budou dodány zástupci OS.
   
 4. Nadstandardy
  Výbor znovu podrobně diskutoval otázku možných nadstandardních výkonů v kardiologii. Všichni členové výboru se shodli na tom, že ze stávajících kardiologických výkonů nelze žádný označit za nadstandardní – kardiologie jako obor je založena na medicínských důkazech, postupy jsou podepřeny guidelines ESC a/nebo ČKS a žádný z výkonů nelze označit jako nadstandardní v tom smyslu, že by za něj existovala medicínsky stejně účinná + stejně bezpečná a přitom levnější alternativa.
   
 5. Plánovaná schůzka zástupců ČKS s ministrem zdravotnictví
  Výbor se shodl na tom, že během schůzky s ministrem zdravotnictví doc. Hegerem budou ze strany ČKS nastoleny k diskuzi tyto otázky:
  • poměr kvalita vs. cena u léků, přístrojů a implantátů (problematická pravidla pro udělování tzv. „CE-mark“)
  • registry klíčových kardiovaskulárních chorob a výkonů. ČKS nabízí odbornou garanci a iniciální „know-how“, jak zajistit realizaci finančně ? Příklad: registr infarktu myokardu, registr závažných arytmií apod.
  • probíhající kultivace výkonů.
  • jak postupovat u nemocných, kde je rozpor mezi medicínskou indikací a kritérii VZP (příklad: starší nemocný s aortální vadou a vyšším operačním rizikem je indikován k TAVI, ale VZP indikaci neuzná)
  • požádat o záštitu Českých kardiologických dnů 2012 a výročního sjezdu ČKS 2013
  • možnost uspořádat 1-2x ročně „kardiovaskulární kulatý stůl“ o důležitých problémech v léčbě kardiovaskulárních chorob (schůzky zástupců všech odborných společností zabývajících se otázkami kardiovaskulárních chorob – ČKS, ČSKVCH, ČIS, ČAS, ČRS, ČSIR, ČSA, ČSH, ČNS – se zástupci MZ ČR ev. i pojišťoven)
  • otázky obtížného zavádění nových metod (např. TAVI, RDN, pulmonální chlopně)
  • otázka řidičských průkazů
  • etické aspekty spolupráce lékařů s průmyslem: hodinový blok na ČKD 2012 (3 přednášející: za ČKS, za MZ, za AIFP, následná panelová diskuze)
    
 6. Cor et Vasa
  Prof. Aschermann informoval o vydávání časopisu. V letošním roce zatím vyšla 2 čísla, třetí číslo je v přípravě a jeho speciálním editorem je P. Kala. Dále vyzval všechny, aby zasílali články do čtvrtého a pátého čísla. Šesté číslo bude věnováno arytmologii a jeho speciálním editorem bude M. Táborský. V roce 2013 budou opět dvě speciální vydání.
   
 7. Volby do orgánů ESC pro období 2012-14
  Výbor projednal strategii pro nadcházející volby. Předseda ČKS rozeslal informační dopis všem předsedům národních kardiologických společností a předsedům asociací a pracovních skupin v rámci ESC. V dopise se osobně zaručil za odborné kvality, schopnost pracovat ve prospěch evropské kardiologie a za morální integritu všech tří našich kandidátů (J. Kautzner na funkci místopředsedy, A. Linhart na funkci člena výboru, M. Aschermann do Nominating Committee). Výbor podpořil názor předsedy, že výraznější „lobistická“ kampaň by mohla kandidátům spíše uškodit a proto k ní nebude přistoupeno
   
 8. Různé
  1. EUNI-Kardio - Výbor s poděkováním odmítl nabídku firmy PHC na realizaci webové edukace v kardiologii. Pověřil J. Kautznera přípravou vlastní koncepce webové edukace v rámci webu ČKS.
  2. Dopis AIFP - Bude zvážena možnost organizace hodinového bloku v rámci programu Českých kardiologických dnů 2012 za účasti zástupců ČKS, AIFP a MZ ČR.
  3. Výbor schválil podporu účasti 10 zakládajících členů Komise experimentální kardiologie (členů ČKS) na podzimní akci pořádané u příležitosti 40. Výročí založení KEK.
  4. Výbor schválil účast ČKS na 12. Kongresu EFIM v Praze 2013 a koordinací příprav dvouhodinového bloku pověřil J. Vítovce a J. Hradce.
  5. J. Hradec informoval o Národním diabetologickém programu. Výbor souhlasí se základním dokumentem a příloha číslo 8 týkající se ischemické choroby srdeční bude předložena výboru až bude vypracovaná.
  6. M. Želízko předložil výboru dokument o stanovení smrti. ČKS se z dokumentu týká definice u kardiální smrti. Výbor s dokumentem souhlasí.
    
 9. Noví členové
  Řádní:
  MUDr. Jana Junková Bernatice
  MUDr. Mgr. Marie Kořenková, Loučka
  MUDr. Eva Tůmová, Kopřivnice
  MUDr. Ziael Nafchi Mahdi, Karlovy Vary
  MUDr. Aleš Kučera, Havlíčkův Brod
  MUDr. Helena Lainczová, Praha
  MUDr. Lucie Srncová, Praha
  MUDr. Jana Kypusová, Frýdek-Místek
  Mimořádní:
  Dis. Eva Pawlicová, Blansko
  Ing. Josef Babický, Praha
  Tereza Nováková, Brno
  Lenka Kryšková, Přerov

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 19.6.2012 v Praze (Kavčí Hory).

 

Zapsali: Petr Widimský, Iva Pavézková 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost