Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 3. 4. 2012 v Praze

Přítomni: Jaromír Hradec, Petr Kala , Josef Kautzner, Jana Popelová, Hana Skalická, Miloš Táborský, František Toušek, Jiří Vítovec, Petr Widimský, Michal Želízko.
Revizor: Ivan Málek
Hosté: P. Krištofová. Přizváni byli předsedové ps, z nichž přítomni: Petr Janský, Tomáš Janota, Eliška Sovová, Otto Lang, Renata Cífková, Michal Pazderník, Aleš Mokráček, Václav Chaloupecký, Pavel Svítil, Josef Veselka
Omluveni: Michael Aschermann, Václav Chaloupka (čestný místopředseda), Jan Vojáček, Jan Janoušek

 1. Kontrola zápisu
  Zápis z únorové schůze výboru byl po diskuzi schválen.
   
 2. Dlouhodobá investice ČKS - nákup pozemku
  Výbor znovu projednal otázku nákupu pozemku na východě Prahy nebo na západě Brna. M. Želízko se zúčastnil prohlídky pozemku v Praze Čestlicích (1500m2). M. Táborský informoval výbor o prohlídce pozemků v oblasti Brna. Výbor ČKS rozhodl, že se bude dále pokračovat v hledání pozemků v obou lokalitách (Praha i Brno) a odhlasoval (10pro, 1 se zdržel), že pozemek musí být v zóně pro bydlení.
   
 3. Reorganizace ČKS
  Výbor s předsedy PS diskutoval o možné úpravě stanov ČKS, jejímž cílem by bylo umožnit v rámci ČKS vznik asociací v klíčových subspecializacích. Postavení asociací by se podobalo systému, který funguje v rámci ESC. Po zevrubné diskuzi výbor rozhodl návrh na změnu stanov valné hromadě 2012 nepředkládat. V budoucnu je možné se k této diskuzi vrátit, bude-li o to zájem podstatné části PS.
   
 4. Kultivace výkonů, nadstandardy
  H. Skalická informovala výbor společnosti o jednáních na MZ, týkajících se " kultivace výkonů". V loňském roce byla z pověření MZ firmou Janiga vytvořená databáze seznamu zdravotních výkonů. Součástí této databáze jsou v digitalizované formě všechny položky registračních – kalkulačních listů zdravotních výkonů v digitalizované formě s navrženou úpravou, zejména materiálových nákladů. Odborné společnosti byly požádány o vyjádření k těmto změnám. Za ČKS byla jmenovaná komise, která se dané problematice od září 2012 věnuje (prof. Janoušek, prof. Vojáček, doc. Táborský, dr. Kala, dr. Skalická). Jednání pracovní komise seznamu zdravotních výkonů (PK SZV) řízená MZ tč. dr. Pokorným, probíhají od února a postupně jsou zváni zástupci odborných společností, aby se ke změnám vyjádřili. První část jednání za kardiologii proběhlo 19.3.2012, bylo přislíbeno, že navržené opravy budou zapracovány do nového sazebníku. Další jednání PK SZV s řešením kardiologických kódů je 10.5.2012 s předpokládanou účastí členů komise.
  Kontrola databáze všech odborných společností by měla být ukončena 30.6.2012, změny by se tak měly promítnout do nového sazebníku s platností od 1.1.2013.
   
 5. XX. Sjezd ČKS
  M. Táborský připravil ekonomickou rozvahu sjezdu, jak bude pravděpodobně vypadat. Dne 2.5.2012 se uskuteční v Praze tisková konference v hotelu Holiday Inn. V rámci sjezdu se uskuteční již tradiční akce Kardioběh Jiřího Tomana a Nordic Walking. Na schůzi byla přizvána pí. Krištofová, která organizuje doprovodnou akci na Náměstí Svobody v Brně za podpory ČKS. Akce se uskuteční v úterý 15.5.2012. Bude zaměřena na laickou veřejnost. Program bude rozdělen na dvě části – první edukativně zdravotní, druhá interaktivní.
  L. Klímová informovala výbor o organizačních přípravách sjezdu. Zatím je přihlášeno 1405 osob, 45 vystavovatelů, 20 firemních sympozií. Program sjezdu je již od 1.3.2012 zveřejněn na webových stránkách ČKS. Vítězové moderovaných posterů dostanou opět ESC textbook. Zařazených sdělení je 690. Slavnostní večeře výboru s hosty sjezdu bude v hotelu Holiday Inn. Jídelny s teplými obědy budou v přízemí v pavilonu E a v pavilonu A na galerii nad výstavními expozicemi.
   
 6. Stanovisko ČKS k otázce „kvalita-cena“ u léků, implantátů a přístrojů
  Výbor na toto téma diskutoval a uložil předsedovi ČKS požádat o schůzku ministra zdravotnictví s vedoucími představiteli ČKS.
   
 7. Informace o Cor et Vasa
  P. Widimský informoval výbor o přípravách druhého čísla CeV, které by mělo vyjít v dubnu. Upozornil členy výboru, že je stále málo rukopisů a apeloval, aby nějaké zaslali.
   
 8. Informace o ESC Spring Summitu
  J. Hradec a J. Kautzner informovali o schůzkách, které během Spring Summitu absolvovali. Dále o průběhu EORP a financích ESC. M. Pazderník informoval o jednáních na schůzce mladých kardiologů.
   
 9. Informace o volbách do výboru ESC
  P. Widimský předložil výboru konečný seznam kandidátů do voleb ESC pro období 2012-14. Volitelé za ČKS obdrží hlasovací lístky a hlasování proběhne poštou. Výbor diskutoval, koho podpoří z dalších zemí a odložil rozhodnutí na příští schůzi.
   
 10. Návrh na vznik Odborného stanoviska ČKS k organizaci péče o nemocné s VSV v dospělosti v rámci ČR
  Vzhledem k narůstajícímu počtu dospělých pacientů s vrozenou srdeční vadou s různě závažnými reziduální nálezy požádala J. Popelová výbor ČKS o souhlas se vznikem odborného stanoviska, které by v obecné rovině definovalo podmínky péče o tyto nemocné. Návrh byl projednán výborem pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady i pracovní skupinou Pediatrické kardiologie, oba výbory souhlasí s níže uvedeným autorským kolektivem. Navrhla autorský kolektiv: J. Popelová, Š. Černý, R. Gebauer, P. Antonová, P. Němec, T. Zatočil, M. Hegarová, J. Janoušek, A. Mokráček. Výbor souhlasí a doporučil do autorského kolektivu přidat ambulantního kardiologa.
   
 11. Schválení designu diplomů ČKS
  P. Widimský navrhl, že při udělení medaile Libenského se bude současně udělovat i diplom a R. Tichá připravila design. Výbor souhlasí.
   
 12. Zpráva o činnosti odborných garantů ČKS v KLPK ČLS JEP a pro SÚKL
  J. Hradec předložil členům výboru zprávu o činnosti odborných garantů ČKS pro lékovou politiku k prostudování. Případné připomínky členové výboru zašlou emailem J. Hradcovi, v kopii P. Widimskému.
   
 13. ACT NOW – SAVE LIFE
  ACT NOW – SAVE LIFE je kampaň, kterou pořádá Evropská asociace perkutánních kardiovaskulárních intervencí ESC v rámci projektu Stent for Life. Tento projekt v současné době běží v deseti zemích, tzv. cílových, ve kterých léčba akutních koronárních syndromů zaostává. ČR v projektu figuruje jako příklad dobré klinické praxe. „Act Now – Save Life“ je kampaní zaměřenou na vzdělání celé populace v akutních koronárních syndromech. ČKS obdržela žádost o záštitu nad kampaní „Act Now – Save Life“. Výbor souhlasí – všichni hlasovali pro.
   
 14. 20. Alpe Adria Cardiology Meeting, Bratislava, Slovensko
  Výbor hlasováním (9 pro, 2 proti) potvrdil své dřívější rozhodnutí o volném setrvání ČKS ve skupině států pořádajících kongres Alpe Adria, avšak tyto akce výbor nebude finančně podporovat. Pokud by ČKS byla v budoucnu požádána, aby kongres Alpe Adria uspořádala, spojí jeho organizaci s Českými kardiologickými dny v Praze.
   
 15. Různé
  1. ČKS obdržela žádost o záštitu ČKS na Hradecký kardiochirurgický den. Výbor hlasoval, všichni pro.
  2. M. Táborský prezentoval žádost od firmy Biotronic o souhlas, že v kalkulačním listu může přesunout cardiomessenger z polohy 6 do polohy 5. Výbor souhlasí.
  3. ČKS obdržela žádost od MZ o stanovisko k předloženému materiálu České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, která žádá o zařazení oboru „Spánková medicína“ mezi nástavbové obory. Výbor ČKS nesouhlasí.
  4. Výbor ČKS souhlasí se zakoupením celého stolu na European Heart for Children charity dinner během kongresu ESC v Mnichově za 1300 EUR.
  5. ČKS obdržela žádost od prof. Wooda, o potvrzení nominace prof. Cífkové a dr. Bruthanse na národní koordinátory Euroaspire IV. Výbor souhlasí.
  6. ČKS obdržela žádost od dr. Kučery o souhlas s vykazováním kódu 17261. Výbor nesouhlasí, dr.Kučera není k vykazování tohoto výkonu odborně způsobilý (atestace z pediatrie), lze doporučit, aby vykazoval echokardiografické kódy pod odborností 302 – dětská kardiologie.
  7. ČKS obdržela žádost o umístění loga při Světovém dni srdce. Výbor odkáže organizátory na doc. Sovovou.
  8. Výbor projednal podmínky pro uvolnění finančních prostředků pro držitele grantů ČKS a souhlasí s následujícím uvolňováním: 150 tis. při zahájení, 100 tis. po dodání průběžné zprávy za první rok řešení a 50tis. po dodání závěrečné zprávy.
    
 16. Noví členové
  • Řádní:
   MUDr. Martin Bláha, Praha
   MUDr. Petr Šantavý Olomouc
   MUDr. Alena Kárová, České Budějovice
   MUDr. Petra Indruchová, Praha
   MUDr. Zuzana Rücklová, Praha
   MUDr. Anna Červenková, Liberec
   MUDr. Ivona Žůrková, Břeclav
   MUDr. Lenka Kadlčková, Ostrožská Lhota
   MUDr. Linda Skutková, Šlapanice
  • Mimořádní:
   Jana Minářová, Šumperk
   Soňa Kořenková, Šterberk
   Kateřina Hnátová, Brno
   Dis. Daniela Skořepová, Kladno
   Lenka Cablíková, Kladno
   Lucie Křížová, Kladno
   Soňa Zahradníková, Kladno
   Vladimír Novák, Sušice
  • Zahraniční:
   MUDr. Vladimír Hnát, Humenné, Slovensko

 
Příští schůze výboru se uskuteční dne 13.5.2012, od 11.30 hod v Brně.

Zapsali: P. Widimský, I.Pavézková 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost