Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 28. 11. 2012 v Praze

14.00 hod., kancelář Kavčí hory

Přítomni: P. Widimský, J. Kautzner, J. Janoušek, J. Vítovec, J. Popelová, F. Toušek, M. Želízko, H. Skalická, J. Hradec, P. Janský, M. Pazderník, R. Čihák, M. Aschermann
Omluveni: V. Chaloupka, J. Vojáček, M. Fiala, V. Chaloupka, P. Kala, M. Táborský

 1. Schválení zápisu
  Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek.
   
 2. Cor et Vasa
  Šéfredaktor prof. Aschermann podal zprávu o prvním ročníku nové formy časopisu.
  Do redakce došlo v roce 2012 celekm 112 rukopisů, ze kterých bylo sestaveno celkem 6 dvou čísel, z toho dvě byla tzv. "special issue", věnovaná jednak intervencím, jednak fibrilaci síní. Z došlých rukopisů byly 4 odmítnuty, ostatní prošly úspěšně recenzním řízením. V předchozích letech (2009-2011) byl počet článků publikovaných v 8 číslech a jednom supplementu v průměru 130 za rok rukopisy v té době nebyly až na výjimky odmítány.
  Články jsou nyní publikovány v angličtině v elektronické verzi i v dvoujazyčné verzi ve formě tištěné, publikační aktivita českých autorů je přibližně na stejné úrovni, jako v letech minulých. Pozitivní jistě je, že publikujeme méně kazuistických sdělení, která tvořila v posledních letech téměř polovinu rukopisů i to, že přechod do angličtiny nevedl k propadů zasílaných rukopisů.
  Dále je jistě pozitivní, že v druhé polovině roku došlo zásluhou aktivit členů výboru a šéfredaktora k tomu, že se přicházejí práce i od zahraničních autorů. Ve spolupráci s Elsevierem bude v roce 2013 (v druhé polovině roku) podána aplikace pro zařazení do Medline.
  Ekonomicky dopadl první rok podle očekávání – tj. bilance ČKS – Elsevier je přibližně nulová (vložené prostředky ČKS Elsevier vrátí díky příjmům z reklam), ČKS do rozvoje časopisu investovala za rok 2012 cca 750 000 Kč (600 000 Kč na plat šéfredaktora + redaktorky, 150 000 Kč na odměny za překlady). Výbor pověřil šéfredaktora, aby s Elsevierem projednal možnost hrazeného otevřeného přístupu k plným textům, tzn. aby si autoři článků mohli současně s korekturou již přijatých článků za poplatek objednat „open access“ (daný článek by byl trvale přístupný zdarma na webu Cor et Vasa i pro nečleny ČKS).
   
 3. Výroční sjezd ČKS 2013
  Programový výbor byl zvolen ve složení J. Hradec (předseda), P. Widimský, J. Kautzner, P. Kala, M. Aschermann, M. Želízko, L. Klímová a Organizační výbor ve složení M. Táborský (předseda), P. Widimský, J. Kautzner, J. Vítovec, L. Klímová. Jako zahraniční host bude pozván M. Tendera (PL), dále účast přislíbili dva členové výboru ESC P. Vardas a J. Bax.. Slavnostní zahajovací přednáška: H. Skalická. Navrátilova přednáška: J. Pirk, Luklova přednáška: J. Stehlík , Herlesova přednáška: J. Bultas.
  Výbor odsouhlasil organizaci doprovodné akce zaměřené na laickou veřejnost v průběhu sjezdu, jako byla v loňském roce. J. Kautzner do příští schůze připraví podrobnější a konkrétnější informace.
  ČKS obdržela žádost od předsedy České internistické společnosti (ČIS) prof. R. Češky na zařazení společného sympozia ČIS a ČKS u příležitosti 100. výročí publikace prací N. Aničkova o ateroskleróze do odborného programu sjezdu. Výbor podmíněně souhlasí – upřesněním byl pověřen prof. Hradec a na příští schůzi podá podrobnější informaci.
   
 4. Zlatá Medaile ČKS
  Na udělení Zlaté medaile ČKS (Libenského) byli navrženi M. Tendera (PL) a V. Chaloupka (minulý předseda ČKS).
   
 5. Čestná členství ČKS 2013
  Na udělení Čestného členství ČKS byli navrženi: H. Skalická, E. Goncalvesová (SR), J. Bultas a M. Riedel (Německo).
   
 6. České kardiologické dny
  L. Klímová informovala výbor ČKS o organizačních přípravách. Předběžně je registrováno 330 účastníků, z toho neurologů pouze cca 10. Ekonomická stránka akce bude vyrovnaná.
   
 7. Způsob organizace akcí PS
  Předseda ČKS P. Widimský navrhl znovu zvážit změnu organizace akcí ČKS tak, že by všechny akce PS byly organizovány přímo sekretariátem ČKS (a nikoli externími kongresovými agenturami). Návrh byl diskutován, nebylo o něm hlasováno. Bude o něm dále jednáno. P. Widimský upozornil, že je to jedna z cest jak by bylo možné zlepšit ekonomickou situaci ČKS v dalších letech (krize, nové zákonné překážky pro spolupráci firem s lékaři) a že pokud bude tento návrh zamítnut, nevyhneme se nejspíše v budoucnu (nikoli ještě v roce 2013) nutnosti významně zvýšit členské příspěvky. Diskuze na toto téma bude pokračovat na lednové schůzi. Předsedové všech PS (kteří by se měli účastnit všech schůzí výboru, ale nečiní tak) budou na tuto schůzi explicitně pozváni.
   
 8. Změna stanov
  Byl schválen návrh změny stanov ve dvou bodech: (a) Budoucí předseda bude volen na konci 3. roku(dosud bylo ve stanovách na konci 2. roku) funkčního období výboru, (b) Výbor ČKS je 13-ti členný – může být maximállně 33 % (4 členové) z jednoho pracoviště.Výbory PS max. 49 % z jednoho pracoviště
   
 9. Guidelines ČKS/ESC 2012 (aktuální stav)
  J. Kautzner prezentoval současný stav příprav publikací stručných ČKS verzí guidelines ESC 2012 v Cor et Vasa . Ukázalo se, že dosud nebyl získán souhlas navržených autorských kolektivů na přípravu stručných ČKS verzí guidelines ESC, které budou publikovány v r. 2013. Sekretariát ČKS byl pověřen, aby do 14 dnů zajistil souhlasy všech navržených autorů, kteří byli schváleni na schůzi výboru 18.9. 2012. J. Kautzner navrhnul, aby ke každým novým guidelines byl do Cor et Vasa připraven také samostatný komentář či editorial.
   
 10. Informace o jednání na VZP
  Dne 21.11.2012 proběhlo na VZP jednání, kterého se zúčastnil za ČKS její předseda P. Widimský a předseda PS Intervenční kardiologie J. Šťásek a za kardiochirurgickou společnost její předseda P. Němec. Projednávaly se dva body, prvním byla organizace kardiovaskulární péče v ČR – všichni přítomní se shodli, že stávající systém kardiocenter vyhovuje. Druhý bod se týkal úhrad TAVI. Zástupci ČKS a ČSKVCH požadovali úhradu 400 TAVI / ČR / rok / 11 komplexních kardiovaskulárních center. VZP znovu jednoznačně odmítla tento požadavek v obou bodech (navýšení počtu pacientů, navýšení počtu center) a oznámila, že v roce 2013 lze počítat maximálně s úhradou na úrovni roku 2012. VZP nepřistoupila ani na návrh postupného zvyšování počtů TAVI během několika let.
   
 11. Informace o průběhu kulatého stolu o kardiovaskulárních chorobách
  Dne 28.11.2012 proběhlo multilaterální jednání k problematice kardiovaskulárních chorob, tzv. kardiovaskulární kulatý stůl, které iniciovala a zorganizovala ČKS. Za ČKS se zúčastnili P. Widimský, J. Hradec, J. Popelová, P. Kala a F. Toušek. Jednání se dále zúčastnili pozvaní vrcholní představitelé spřátelených odborných společností, zástupci zdravotních pojišťoven a zástupkyně MZ ČR. Byly probrány vybrané problémy, které přesahují hranice jednoho oboru. Všichni účastníci projevili zájem o participaci na přípravě nové verze Národního kardiovaskulárního programu. Jednání bylo velmi konstruktivní, jeho cílem bylo navázání spolupráce mezi obory i mezi odborníky a MZ a zdravotními pojišťovnami. Z tohoto jednání je pořízen samostatný zápis.
   
 12. Stánek ČKS na kongresu ESC 2013
  Bylo rozhodnuto v roce 2013 stánek na kongresu ESC v Amsterdamu realizovat, náklady (včetně dopravy a ubytování zaměstnankyň ČKS) však nesmí překročit 200 000 Kč.
   
 13. Výbor diskutoval dosavadní pasivitu ČKS při navrhování bloků pro výroční sjezd ESC. Bylo odhlasováno, že každý člen výboru ČKS navrhne do konce května 2013 nejméně jeden blok pro kongres ESC a návrhy schválí výbor v červnu 2013. V bloku může být maximálně 1 předsedající + 1 přednášející ze stejné země (např. z ČR), struktura bloku musí být pestrá (přednášející z různých zemí). Návrh musí obsahovat: název bloku, jména předsedajících, názvy jednotlivých přednášek, jména přednášejících. Trvání bloků je 90 minut, počet přednášek zpravidla 4-5, max. 6. Navrhovatel nesmí předem kontaktovat potenciální přednášející ani předsedající – ty kontaktuje až ESC v případě že blok je do programu přijat. ESC má též právo blok upravit (změnit některá jména apod.).
   
 14. Návrh rozpočtu ČKS na rok 2013
  Pokladník ČKS J. Vítovec předložil výboru předběžný plán hospodaření na rok 2013. Návrh ještě upraví a pošle emailem ke schválení všem členům výboru.
   
 15. Národní kardiovaskulární program – update 2013
  Byl schválen záměr vypracovat v roce 2013 novou verzi Národního kardiovaskulárního programu (NKVP).První verzi vypracuje předseda, tu budou připomínkovat a doplňovat členové výboru a poté budou vyzvány ke komentářům a doplňkům příbuzné odborné společnosti. Nakonec bude dokument oponován MZ ČR a ZP. Podzimní výjezdní zasedání výboru ČKS uzavře přípravu tohoto dokumentu.
   
 16. Různé
  1. Byl schválen nákup nového služebního automobilu ještě v tomto roce. Stávající automobil ČKS je již 7 let starý. Nový automobil by měl být sedmimístný velkoprostorový osobní automobil (např. VW Sharan, Seat Alhambra apod.), aby umožnil cestu až 7 členů výboru a aby umožnil transport materiálů, např. na sjezd ESC apod. Cenový limit byl stanoven na 750 000 Kč bez DPH. Starý vůz ČKS bude poté prodán za zbytkovou cenu přes autobazar.
  2. Doplněk k provoznímu řádu: Každá informace, která bude zveřejněna na webu ČKS, musí být předem schválena jednou z těchto osob:
     • předseda ČKS
     • statutární zástupce předsedy ČKS
     • vedoucí sekretariátu ČKS
   Jako schválení stačí např. e-mail, podepsaný plným jménem a prokazatelně odeslaný z e-mailové adresy některého z uvedených zástupců.
   Informace, na které se lze dostat výhradně přes webovou stránku některé z pracovních skupin ČKS (a tedy nikoli přímo přes hlavní webovou stránku), může schválit pouze předseda příslušné pracovní skupiny.
   Veškeré informace pro web ČKS (tedy i informace PS) se však do rukou správce webu musí dostat výhradně cestou sekretariátu ČKS! Není možné, aby se na web dostaly informace, o nichž sekterariát ČKS nemá tušení.
  3. J. Hradec informoval výbor ČKS o průběhu akce Heart Failure Summit, kterou v Bělehradu zorganizovala HFA ESC.
  4. J. Janoušek požádal výbor o uvolnění financí, které měla PS pediatrické kardiologie jako zisk ze svých odborných akcí. Výbor souhlasí.
  5. M. Pazderník informoval výbor ČKS o činnostech PS Kardio 35 a jejích připravovaných akcích.
  6. H. Skalická informovala výbor ČKS o dalším vývoji jednání o „kultivace výkonů“ na MZ.
  7. I. Pavézková informovala členy výboru o nezaplacených členských poplatcích za rok 2012. Těm, kteří nezaplatí členské poplatky do 15.12.2012, bude ke konci roku ukončeno členství v ČKS.
  8. Na sekretariát došla žádost od dr. Štěrbákové o prodloužení grantu ČKS. Výbor žádost zamítá z důvodu, že do dané lhůty nebylo z grantu vůbec čerpáno.
    
 17. Noví členové ČKS
  • Řádní:
   MUDr. Jiří Seiner, Liberec
   MUDr., Mgr. Burger Tomáš, Praha
   MUDr. Marie Pavlušová, Brno
   MUDr. Simona Michálková, Praha
   MUDr. Petr Kubena Brno
   MUDr. Lumír Koc, Brno
   MUDr. Jiří Hlásenský, Brno
   MUDr. Pavel Weishäupl Pavel, Rokycany
   MUDr. Jan Šmrha, Pelhřimov
   MUDr. Jana Malegová, Zlín
   MUDr. Berenika Podzemská, Nejdek
   MUDr. Erika Dujíčková, Viničné Šumice
   MUDr. Rostislav Stříbrný, Jihlava
   MUDr. Michal Huml, Plzeň
   MUDr. Petr Novotný, Brno
   MUDr. Jan Naar, Praha
   Mudr. Petr Pokrivčáková, Blansko
   MUDr. Irena Novotná, Hradec Králové
   MUDr. Rudolf Koubek, Tábor
   MUDr. Tereza Eichlerová, Praha
   MUDr. Bc. Klára Maříková Hynčíková
   MUDr. Jakub Rychlík, Jihlava
   MUDr. Olga Falion, Ústí nad Labem
  • Mimořádní:
   Vendulka Benešová, Praha
   Jan Duršpek, Plzeň
   Adéla Morávková, Rakovník
   Ondřej Piskač, Kladno
   Jana Půdová, Olomouc
   Radka Madry, Ostrava
  • Zahraniční:
   MUDr. Igor Katsytadze, Kyjev, Ukrajina
   MUDr. Peter Hlivák, Bratislava, SK
     

Příloha: Guidelines ESC/ČKS – update plánu na období 2012-13
Pro rok 2013 byli na autory ČKS souhrnů ESC guidelines navrženi za ČKS:

 • DM and CV diseases
  H. Rosolová, T. Pelikánová, Z. Moťovská
 • Arterial Hypertension
  J. Filipovský, J. Widimský jr., J. Špinar
 • Stable Coronary Arterial Disease
  M. Želízko, F. Toušek, H. Skalická
 • Cardiac Pacing & Synchronization Therapy
  M. Táborský, J. Kautzner, M. Fiala

Odsouhlasili: H. Rosolová, T. Pelikánová, J. Filipovský, J. Widimský, J. Špinar, M. Želízko, F. Toušek, H. Skalická, M. Táborský, J. Kautzner

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost